หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   14 ต.ค. 2557   15 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4-5 ชั้น 2-3 ห้อง ห้องเก็บตัว ห้อง 431-432 ห้องแข่งขัน 433, ห้องเก็บตัว 521 ห้องแข่งขัน ห้องสมุด Easy Library 15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 33
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 15 ต.ค. 2557 9.00-16.30
2 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร resource center ชั้น 1 ห้อง resource 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 15 ต.ค. 2557 08.30-16.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามหน้าอาคาร 3 15 ต.ค. 2557 08.30-16.30
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามหน้าอาคาร 3 15 ต.ค. 2557 08.30-16.30
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 14 ต.ค. 2557
15 ต.ค. 2557
08.30-16.30
5 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 14 ต.ค. 2557
15 ต.ค. 2557
08.30-16.30
6 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามหน้าอาคาร 6 15 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 และ 225 พักห้อง 215 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 36
09.00 เป็นต้นไป
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 และ 214 พักห้อง 212 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 36
09.00 เป็นต้นไป
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 พักห้อง 335 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 40

15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 74
09.00 เป็นต้นไป
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 พักห้อง 223 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 40

15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 59
09.00 เป็นต้นไป
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 พักห้อง 233 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 40

15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 78
09.00 เป็นต้นไป
7 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 พักห้อง 235 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 40

15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 70
09.00 เป็นต้นไป
8 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 พักห้อง 232 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15

15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 16 - 26
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร เวทีหน้าลานพระ 15 ต.ค. 2557 08.00 - 16.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ชั้นล่างหอประชุม 15 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร ชั้นบนหอประชุม 15 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 ห้อง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 ห้อง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 ห้อง ศูนย์สื่อฯสังคมศึกษา 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีกลางสนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีกลางสนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องดนตรี 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
9 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องศิลปะ 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องศิลปะ 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
11 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องศิลปะ 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
12 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องศิลปะ 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
13 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีสนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
14 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีสนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
15 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น ห้องประชุมเพชรไพลิน 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
16 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น ห้องประชุมเพชรไพลิน 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้องประชุมอำนวยการ ห้อง แข่งขันห้องประชุมอำนวยการ 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
2 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 632 พักห้อง 631 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
3 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง แข่งขันห้อง Eng 1 ห้องพักEng 2 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
4 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง แข่งขันห้อง Eng 3 ห้องพัก Eng 4 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
5 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 633 พักห้อง 634 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
6 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 635 พักห้อง 636 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
7 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร ICT ชั้น 4 ห้อง แข่งขันอาคาร ICT 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
8 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร ICT ชั้น 3 ห้อง แข่งขันอาคาร ICT 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 5 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 ต.ค. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
2 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุด ICT 15 ต.ค. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีกลาง สนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2557 08.00 น เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 521 15 ต.ค. 2557 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 542 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 542 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 531 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 541 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 532 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สนามบาสเก็ตบอล 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ใต้ถุนอาคาร 3 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ใต้ถุนอาคาร 3 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ห้องพลศึกษา 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ใต้ถุนอาคาร 3 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ใต้ถุนอาคาร 3 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ใต้ถุนอาคาร 3 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ห้องคหกรรม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 522 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 522 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 522 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]