หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423,424 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 85
09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 80
09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541,542 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 83
09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522,523 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 85
09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 71
09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว ห้อง 533
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 55
09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว ห้อง 544
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4-5 ชั้น 2-3 ห้อง ห้องเก็บตัว ห้อง 431-432 ห้องแข่งขัน 433, ห้องเก็บตัว 521 ห้องแข่งขัน ห้องสมุด Easy Library 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 31
09.00 เป็นต้นไป
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4-5 ชั้น 2-3 ห้อง ห้องเก็บตัว ห้อง 431-432 ห้องแข่งขัน 433, ห้องเก็บตัว 521 ห้องแข่งขัน ห้องสมุด Easy Library 15 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 33
09.00 เป็นต้นไป
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 56
09.00 -10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]