รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริภัทร  มลิวรรณ
 
1. นางสาวศศิพร  โปร่งหล่า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวชญานิศ  ทวยทา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ช่างเสียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกรุณา  ฟักเนียม
 
1. นางละม้าย  หาญอาสา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุพัฒชา  ฟักทอง
 
1. นายแสวง  นาสะอ้าน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินภา  นรพัฒน์
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  บุญเที่ยง
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ชัยศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ผาเบ้า
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สีกลม
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
2. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  มาลาศรี
2. นางสาวประนอม  คงพิษ
3. นางสาวประสิตา  มานิมนต์
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ใด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประทุม
 
1. นางมะลิ  ปัญจไชยา
2. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายพีระพล  ชำนาญกุล
2. นายอภิสิทธิ์  พิเศษฤทธิ์
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ก้อนภูธร
2. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายจีรพงษ์  กังฉิมา
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงประกายดาว  บุตรแสน
2. เด็กหญิงอ้อมใจ  แสงสันเทียะ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญงาม
 
1. นายภูษิต  สุวรรณราช
2. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายทรงวุฒิ  หาญรบ
2. เด็กหญิงรพีพัฒน์  จันณรงค์
3. เด็กชายวัชรินทร์  สามารกิจ
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
2. นางสายทอง  คาดสนิท
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวน้ำฝน  เจริญศิริ
2. นางสาวปาณิสรา  เพิ่มสุข
3. นางสาวผจงจิตต์  สังสิทธิ์
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
2. นางสายทอง  คาดสนิท
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรพร  จันดา
2. เด็กหญิงสาธิตา  ประสพคำ
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นายภานุรัตน์  มองฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยธิดา  ภูวรานนท์
2. นางสาวสุจิตรา  ฟากหนองดู่
 
1. นางอารีย์  นาสะอ้าน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายจิณณวัตร  บำรุง
 
1. นายชาติชาย  กัญญาสาย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนิจารี  ทองดอนเหมือน
2. นายสุริยา  สวงโท
3. นางสาวอุทัยวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวจุฬางพัฒน์  อุทโท
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรานุวัฒน์  โพธิ์นอก
2. นางสาวนิภาพรรณ  ตอบสันเทียะ
3. นางสาวเบญจารุวัน  มีกำปัง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดีอุดม
2. นางสาวประภาศรี  สืบพันธุ์นงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมินทร์  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงพรยมล  นวลกิ่ง
3. เด็กหญิงสุวิสา  เมียกขุนทด
 
1. นางทักษิณา  สำราญรมย์
2. นางสาวสิรินท์ดา  ชูหลงจิราวัตน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวจิราวรรณ  ทาสมบูรณ์
2. นายอดิศร  มาตรนอก
3. นายเมธี  หลวงนันท์
 
1. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  เบียดนอก
2. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญชาญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ผาดี
 
1. นางสาวจุดารัตน์  คณาดา
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวชลธิฌา  พลสมบูรณ์
2. นางสาวชุตินันท์  เปรมโยธิน
3. นางสาวศิรินภา  มะธิโต
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายปกรณ์  คลังชำนาญ
2. นายอภิวัฒน์  ฤาษี
 
1. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  ศูนย์ดำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  มาตจัตุรัส
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มาเที่ยง
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชินฮาต
3. เด็กหญิงปรียานุช  วังทา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ุอุตตะมะ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเสริม
 
1. นายอุทิศ  หนูเสน
2. นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  ศรีระวงษ์
2. นางสาวนันทวรรณ  เพชรประไพร
3. นางสาวมาลิณี  สมบัติ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  เขียววิลัย
5. นางสาววราภรณ์  ยุทธอาจ
 
1. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
2. นายสุรจิต  เสาโกมุท
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  โปสันเทียะ
2. เด็กหญิงจรรยพร  โฮตา
3. เด็กหญิงพรนภัส  เป้พินิจ
4. เด็กชายวราเทพ  จันทณรงค์
5. เด็กชายอานนท์  แก้วแกมทอง
 
1. นางอำไพร  ภูมิขันธ์
2. นางแสงธรรม  วงษ์วัติ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชนิตา  ดวงสงคราม
2. นางสาวณัฐริรา  มาเหง่า
3. นางสาวภัทราวรรณ  อินเรืองโรจน์
4. นางสาวรุจิรา  เรียงสันเทียะ
5. นางสาวอโนมา  พลศรี
 
1. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล
2. นางอำไพร  ภูมิขันธ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมงคล  ก้อนเพชร
2. เด็กหญิงศิริมาพร  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยพันธ์
4. เด็กชายสมประสงค์  พิลา
5. เด็กชายเฉลิมชัย  หอมฟุ้ง
 
1. นายบูชิตร์  โมฆรัตน์
2. นายชาตรี  พะยิ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายธนายุทธ  เสียงสะท้าน
2. นายนราธิป  ชนเวียน
3. นายพัฒนากร  ไปปอด
4. นายอนันต์  มุฑาพร
5. นายอนุพงษ์  พันธ์จันทึก
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  แก้วสม
2. นายปรัธยาน์  นาดี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงเทวิกา  ล้อประโคน
 
1. นายนราวัฒน์  งวดชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวอรอุมา  แม้นขุนทด
 
1. นายวิศรุต  งวดชัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนา  สีทาหล่อน
2. เด็กชายวรพงษ์  ม่วงคุ้ม
 
1. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
2. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายนิติพล  ชัยภักดี
2. นางสาวสุธารัตน์  งอกคำ
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ว่องไว
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชิดปราง
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  นะหุตานนท์
4. เด็กหญิงนิศาชล  พงศ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงภัททิรา  บุดดา
6. เด็กหญิงรัตนากร  มาลา
7. นางสาววริศรา  พิพิธกุล
8. นางสาววิไลพร  จันหอม
9. นางสาวอินทุภา  ธนะศรี
10. นางสาวอุไรลักษณ์  บุญเชิด
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายนุกูล  พิศนอก
2. เด็กชายพรชัย  ด้วงทอง
 
1. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
2. นางวิภาพร  ป้องปทุม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  คงด้วง
2. นายพันแสง  รุจาคม
 
1. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
2. นางวิภาพร  ป้องปทุม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาตรแก้ว
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายภานุวงศ์  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงอธิฐาน  เปล้ากระโทก
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายพรเทพ  ชัยชนะ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทวดี  มาดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายปริญญา  แหล่แก่น
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  ปราบนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  จูหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุ้มทอง
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  ยอดกระโทก
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  แดงประคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายคมสันต์  จันทร์รอด
2. เด็กชายณัฐกมล  บุตรตะวงค์
3. เด็กชายวัชระ  แก้วอุดร
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายยุทธนา  นามปรานิล
2. นายสุรวุฒิ  สุขสูงเนิน
3. นางสาวอุทุมพร  เผ่าสอน
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกฤต  เชื้อชีลอง
 
1. นายสมบัติ  บำรุงชัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาวิชัย
 
1. นายสมบัติ  บำรุงชัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เวียงสิมา
 
1. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิษจำรูญ
4. เด็กชายปฐมพงษ์  แก่นจันทร์
5. เด็กชายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
6. เด็กชายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
7. นายภานุเดช  มุ่งเคียงกลาง
8. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
9. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิประเสริฐ
10. นางสาวสิราวรรณ  นวลปะโค
11. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
12. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ทับเพชร
14. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
15. เด็กชายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
2. นายหฤษฎ์ฟ้าไส  ใจกรุณา
3. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
4. นายเชาวลิต  เสืออิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. นางสาวชลดา  ธวัชไชย
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิษจำรูญ
4. เด็กชายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
5. เด็กชายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
6. นายภานุเดช  มุ่งเคียงกลาง
7. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
8. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
9. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ทับเพชร
11. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
12. เด็กชายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
2. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
3. นายหฤษฎ์ฟ้าไส  ใจกรุณา
4. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิระพฤกษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงกัลยา  ยอดทองหลาง
2. นายณัฐวุฒิ  พันรัมย์
3. นายวัฒนา  มะนาวนอก
4. นายวาสุเทพ  โพธิ์จันทร์
5. นายสรชัย  มุุ่งซ้อนกลาง
6. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีกุดตุ้ม
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
2. นางพรรทิวา  เรืองศรี
3. นายจรูญ  ดีสมบัติ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ป่าดอน
2. นางสาวกฤษณพร   พรามจร
3. นางสาวกาญจนา   บุตรแสน
4. นายกิตติศักดิ์   สีดา
5. นายจักรพันธ์  สันขุนทด
6. เด็กชายจาตุรนต์  ปานนอก
7. นางสาวจิราพร   เหงขุนทด
8. นางสาวชฎาพร  ปิ่นประเสริฐ
9. นายณัฐพล  สีหาบุตร
10. นางสาวณีรนุช   เวินขุนทด
11. เด็กชายธราธิป  สุทธะภักดี
12. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญประสงค์
13. เด็กชายธีรวัช  หมายริมกลาง
14. เด็กชายธีรวัช   หมายริมกลาง
15. นายธีระศักดิ์  แปรสันเทียะ
16. นางสาวนันทนา   คล้ายใจตรง
17. นายนิรมิต  ไชยปัญญา
18. นายบัณฑิต   เอมโอฐ
19. เด็กชายบุญญา  ภูมิน้อย
20. นายปฏิภาณ  ฤทธิ์จรูญ
21. นางสาวปนัดดา   และกสิน
22. นายประดิษฐ์  ดอนจอหอ
23. นายปรัชญา   ทวงลี
24. นางสาวปวีณา   ประเมินชัย
25. เด็กชายปิยะวัฒน์  รันคำภา
26. นายยุทธพิชัย  ทหารไทย
27. เด็กชายรุ่งอรุณ  ถอนพิมโจน
28. นางสาววรรณภา   วาทะสิทธิ์
29. นางสาววราภรณ์  พวงศรีแก้ว
30. เด็กหญิงศศิธร  ทองแม้น
31. เด็กชายศิวะกร   แก้วพรม
32. เด็กชายสรยุทธ  กลิ่นศรีสุข
33. นางสาวสุมาลี   ชื่นนอก
34. เด็กชายสุริยา   แสงมณี
35. นางสาวอฐิติยา   เวิดสูงเนิน
36. นายอมรเทพ   ปุยขุนทด
37. นางสาวอรอนงค์   โสชมภู
38. นายอำพล  ปอนสันเทียะ
39. เด็กชายเกษมรัตน์   แทนมูล
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรามจร
 
1. นายสมศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
2. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
3. นางตวรรณ  ทองหลาบ
4. นางสาวพัชรพรรณ  เคณสันเทียะ
5. นายอดุลย์  บำรุงนา
6. นางสาววันวิษา  คำจันดา
7. นางสาวสาลินี  กิ่งเพชร
8. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายชลกานต์  บุญกว้าง
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีมาวงศ์
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวธนาภา  คุณโน
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายทวีวัฒน์  มุทาพร
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวิสรา  เลิศประเสริฐ
 
1. นางหยกฟ้า  ตั้งพงษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวนิรมล  พงศ์สุวรณ
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิมดำ
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  สุนทรวัฒน์
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงเมษาวดี  ศิริขันธ์
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  นิยมโพก
 
1. นายคุณากร  อุเทนสุต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ผลวิเศษ
 
1. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพ็ชร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  พรมจันทร์
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุพโต
2. เด็กหญิงกาญจนา  มะนาวนอก
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เศษวิสัย
4. เด็กหญิงกุุสุมา  วงศ์ชมภู
5. เด็กหญิงกุุสุมา  ทิพสุต
6. เด็กชายก่อพงศ์  ม้วยแก้ว
7. เด็กชายจตุพล  ลาดภักดี
8. เด็กหญิงจิตติมาภรณ์  คำจุมพล
9. เด็กหญิงจิราพร  โนนตานอก
10. เด็กชายฉัตรมงคล  สมพงษ์
11. เด็กชายชัยมงคล  สีมาเพชร
12. เด็กชายชานนท์  นิยมพันธ์
13. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณภา
14. เด็กชายธนัช  คุณชื่น
15. เด็กหญิงธนัชพร  เลาลาด
16. เด็กชายธราดล  ประสงค์ศิลป์
17. เด็กหญิงธัญญา  ดีัดสันเทียะ
18. เด็กหญิงนิตยา  จิรปิติสัจจะ
19. เด็กชายปฏิภาณ  เพ็งเลื่อน
20. เด็กหญิงประภัสสร  คำบุญเรือง
21. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยิ้มยันยงค์
22. นายปสันต์  คำลาย
23. เด็กหญิงปัทมา  สงคราม
24. เด็กหญิงปาริชาติ  ชุมพล
25. เด็กชายพิเชษฐ  หงษ์โพธิ์
26. นายภาณุพงศ์  อาจกล้า
27. เด็กชายมานัส  ภูมิ
28. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวผาง
29. เด็กชายฤทธิชัย  สารสุข
30. เด็กชายวงศกร  ศรีวิเศษ
31. นายวรวุฒิ  คำลาย
32. เด็กหญิงวาสนา  สิทธิเวช
33. นายวิรันดร์ชนก  อิ้มรักษา
34. เด็กหญิงศิริวรรณภา  แดงดา
35. เด็กชายศุภลักษณ์  โคบำรุง
36. เด็กชายสิทธิกร  กิ่งทุมมา
37. เด็กหญิงสุวิมล  รัตนวิชัย
38. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทวยทา
39. เด็กหญิงอรนุช  มาตวิเศษ
40. เด็กชายเฉลิมชัย  เวียงสีมา
 
1. นางสาวธนภรณ์  ศิริสวัสดิ์คุณ
2. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
3. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
4. จ.ส.อ.สุุรินทร์  นิลสมัคร
5. นายธิชัย  แสงรัตน์
6. นางละออ  เงินมาก
7. นางสาวอัญชลี  ไกรจัตุรัส
8. นางสาวปิยะวรรณ  ช่างเสียง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธงชัย  ศรีหาโคตร
2. เด็กชายนครินทร์  ลาจันทร์
3. เด็กชายนิติกร  ป้อมกลาง
4. เด็กหญิงปรารถนา  จันทร์โสภา
5. เด็กหญิงปาริษา  อุทะปา
6. เด็กหญิงวาสนา  อาจสามล
7. เด็กหญิงศิรินภา  ลอยกระโทก
8. เด็กหญิงศิรินภา  สอนสะอาด
9. เด็กชายสรวิชญ์  หางสลัด
10. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีกุดตุ้ม
 
1. นางประกาย  วงศ์อุดม
2. นางรังษิยา  สากุล
3. นางพรรทิวา  เรืองศรี
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจิตติพล  ทดลา
2. นางสาวจินตนา  ลีดี
3. นางสาวณัฐริกา  ชัยภักดี
4. นายธราดล  ศรีเพชร
5. นางสาวปิยรัตน์  ศรีจันทึก
6. นายพิชัย  เต่านนท์
7. นายพิษณุ  ป้อมสุวรรณ
8. นายภาติยะ  เกิดจัตุรัส
9. นางสาววริษา  สีมา
10. นางสาวสิริธร  ชัยมีแรง
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
2. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พลขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุดมวงษ์
3. เด็กหญิงปราถนา  จันทร์โสภา
4. เด็กหญิงปาริษา  อุทะปา
5. เด็กหญิงวาสนา  อาจสามล
6. เด็กหญิงศิรินภา  สอนสะอาด
7. เด็กหญิงศิรินภา  ลอยกระโทก
8. เด็กหญิงสุภาพร  วิจารณ์
 
1. นางประกาย  วงศ์อุดม
2. นางรังษิยา  สากุล
3. นางสาวพิมพ์จันทร์   ทักทาย
4. นางเยาวลักษณ์  จันทร์มะโฮง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แสนเสนาะ
2. นางสาวปภาวดี  ศึกขุนทด
3. เด็กชายวันเฉลิม  พุ่มศิริ
4. นางสาวสุกัญญา  มักขุนทด
5. นางสาวสุกัญญา  ชาตัน
 
1. นางสาววิจิตรีศิลป์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์  โคตรสมบัติ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายพิษณุ  ป้อมสุวรรณ
2. นายอำนาจ  ขยันการ
 
1. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
2. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงด.ญ. สุปรีญา   ผู้อิ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  วันทา
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวประกายจันทร์  บุตรแสน
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายธนพงษ์  บรรเทากุล
 
1. นางสาวมนชนก  ศิลาสูงเนิน
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธินันท์   ชัยสงค์
 
1. นางสาวปวีณา  ดำรงค์ภูมิ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  บุญรัตน์
 
1. นางศิริสรณ์  ธีรกุล
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  สุทธาภรณ์
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติมา  มูดยะ
2. เด็กหญิงปฎินันท์  ชนะพะเนาว์
3. เด็กชายปฏิภาณ  กุมภา
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แสงจัตุรัส
5. เด็กหญิงองค์ชนิตา  ดิลกชาติ
 
1. นางสาววนิดา  ลอยอากาศ
2. นางสาวณัฐพร  ภูมิโคกรักษ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวปัทมาวดี  สุขสมพงษ์
2. นายภานุวัฒน์  แสนสุพันธ์
3. นางสาวสุวรรณา  นามฤทธิ์
4. นางสาวสโรชา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวอังคณา  จันพิมพ์
 
1. นายเกียรติเกรียงไกร  บุญทน
2. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สำเนียงใหม่
 
1. นางสาวปาจรีย์  วงษ์ไกร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญกนก  แถมเกษม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แอบบัว
 
1. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
2. นางสาวณัฐชญามาศ  คำพิทักษ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ผาดี
2. นางสาวรุ่งทิวา  บำรุงสงฆ์
 
1. นางสาวณัฐชญามาศ  คำพิทักษ์
2. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา   รัตนรักษ์
2. นางสาวจินดาพรรณ์  งัมสันเทียะ
3. นางสาวดารารัตน์  มาตนอก
4. นางสาวยุพิน  ขอมีกลาง
5. นางสาววรรวิษา  จันทร์มา
6. นางสาวอรอุมา  ขำเส็ง
 
1. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
2. นางสาววันวิษา  คำจันดา
3. นายสดุดี  จีระออน
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกร  ชมภูหอม
2. นายกฤษณล  เกิ้นโนนกอก
3. นายชลทัต  มีพระจันทร์
4. นางสาวธนาภรณ์  เศษดา
5. นายธฤต  พูนประสิทธิ์
6. นางสาวประนอม  คงพิษ
7. นางสาวประสิตา  มานิมนต์
8. นางสาวพรสุพัตตา  ผาปาน
9. นางสาวศิรดา  ชำนาญกุล
10. นางสาวเจนจิรา  งามสันเทียะ
 
1. นายสมส่วน  ใจจันทึก
2. นางอัมพร  ใจจันทึก
3. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เงินมาก
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แคงทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  อาจสามารถ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อำชัยภูมิ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แตงทรัพย์
 
1. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
2. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวนฤมล  คุณชื่น
2. นางสาวลลิตา  จำปาคง
3. นางสาวสุนิสา  หล่าบุตรศรี
4. นางสาวสุวรา  เชื้อมีแสง
5. นางสาวสุุประวีณ์  เอกบัว
 
1. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
2. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนาถ  ป้อมจุตุรัส
2. เด็กหญิงนริศรา  กุลสำโรง
3. เด็กหญิงวนารีย์  รักษาอินทร์
 
1. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
2. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัลญมาศ  หงษ์สุวรรณ์
2. นางสาวปาณิศา  ชวดชัยภูมิ
3. นายอุดมพล  น่านมูล
 
1. นายจิรศักดิ์  จิรสาโรช
2. นางสาวสมฤทัย  สิงห์ประสาท
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อำขำ
2. เด็กหญิงพรทิวา  รบไพรี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พาทำ
 
1. นายเทพบดินทร์  ปานอีเม้ง
2. นางสาวดวงพร  วงษ์สิม
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชุติมา  อุ่นม่วง
2. นางสาววิชญาดา  เบ็ญจวรรณ์
3. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  ศรีนาแซง
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นายศิขรินทร์  โชติจันทร์
 
98 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักรพันธ์  ม้วยแก้ว
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  แดงเคน
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
100 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายวุฒิพงศ์  เขียวนาค
 
1. นายประวัติ  ปรือทอง
 
101 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เบียดขุนทด
2. นายจักรพันธ์  ม้วยแก้ว
3. นายจิตติพล  ทดลา
4. นางสาวจินตนา  ลีดี
5. นางสาวจินตนา  ลาภเกิด
6. นางสาวจิลาวรรณ  พลบัวใหญ่
7. เด็กชายชนเดช  เคนจัตุรัส
8. เด็กหญิงชลธิชา  เสาเวียง
9. เด็กชายณัฐพล  แดงเคน
10. นางสาวณัฐริกา  ชัยภักดี
11. นายธราดล  ศรีเพชร
12. นางสาวธิดาพร  พิกุลทอง
13. นางสาวนิรมล  พงศ์สุวรรณ
14. เด็กชายปรวิศ  เกิดธรรม
15. เด็กหญิงปริญ  ศรีสิงห์
16. นางสาวปรียาภรณ์  จรแก้ว
17. นายพิษณุ  ป้อมสุวรรณ
18. นายภาติยา  เกิดจัตุรัส
19. นางสาวละอองดาว  ศรีธาดา
20. เด็กชายวรากร  ธงเค็ง
21. นางสาววริษา  สีมา
22. เด็กชายวายุ  ไชยปัตย์
23. เด็กหญิงวาสนา  หาญณรงค์
24. เด็กชายวิทวัส  พิพิธกุล
25. เด็กชายสิปปกร  ภิรมย์ชม
26. นางสาวสุภาพร  เพ็งพูน
27. เด็กหญิงอรนภา  วรวิจิตสกุลชัย
28. เด็กหญิงเกศิณี  พรศรี
29. นายเทียนชัย  ทองจำรูญ
30. เด็กหญิงเปรมสกุลณ์  ปุญญเมธากุญ
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
2. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
3. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายอิทธิพล  คูณสันเทียะ
2. เด็กชายเทอดพิทักษ์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นายโกมิน  ภิรมย์ชม
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทศิลา
2. เด็กชายวิทวัส  คำสุภาพ
 
1. นายพิเชษฐ  คงสตรี
2. นางจารุณี  คงสตรี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายสริมตีย์  ภูมิสถาน
2. นายอภิชัย  สวงโท
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายธนัชชา  คูนา
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สังขนิษฐ
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรพล
2. นายอรรพล  ปิ่นปั้น
 
1. นางสาวอทิตยา  บุญมั่งมี
2. นายสิทธิศักดิ์  เกณพล
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  ปาเบ้า
2. เด็กหญิงอาภรณ์  โคตรชาดา
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
2. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวงโท
2. เด็กหญิงสุนทรี  สวงโท
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ศิลสัตย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยศิลป์
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวชุติมา  เม่นเกาะ
2. นางสาวไพริน  บำรุง
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  เสนฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  ใจนักเรียน
 
1. นางเยาวภา  นพคุณ
2. นางสาววรินยุพา  หมั่นกิจ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายอริสมันส์  เคนเหลื่อม
2. นายเมธาสิทธ์  เกินชัย
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายธณกริช  อือชัยภูมิ
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายธัชพงศ์  คำราว
2. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  คะเรรัมย์
3. เด็กชายศิรวิทย์  หมั่นกิจ
 
1. นางสิริพร  มงคลกำธร
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภรณ์  ทองจำรูญ
2. นางสาวผกาวดี  ศิลโรจน์
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีใส
 
1. นายโกมิน  ภิรมย์ชม
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  ชัยศิลป์
2. นายพุทธิกร  หงษ์ทอง
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ป้อมมี
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ผาจ้ำ
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ  วิสูงเร
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกรวิภา  บอกขุนทด
2. นางสาววิภาวดี  กิ่งพุทรา
3. นางสาวอรอนงค์  นามจันทร์โท
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงนริศตา  บุญประคม
3. เด็กหญิงลักขณา  บรรเทากุล
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดิลกชาติ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยธงรัตน์
6. เด็กหญิงสุพพัตรา  ศรีกุดเวียน
 
1. นางนงเยาว์  ภูวดลทัศไนย
2. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
3. นายพรมวิทย์  กำเนิดจอก
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  กุลศิริ
2. นายธนวัส  เทพสันทัด
3. นางสาววรรณิษา  หมอกขุนทด
4. นางสาววโรชา  เพชรพรมยะเนา
5. นางสาวสุพรรษา  เปไธสง
6. นางสาวอภิญญา  เพชรจันทึก
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันติโก
3. เด็กหญิงวรัญญา  เปลี่ยนโพธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางรัฎใจ  ฉิมนิล
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ปั่นสันเทียะ
2. นางสาวทวินันท์  สนั่นอัมย์
3. นางสาวสุภาพร  กลิ่นห้าวหาญ
 
1. นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ
2. นายใหม่  พิไลกุล
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงทองจันทร์  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพรรณวดี  รองศักดิ์
3. เด็กชายอานนท์  รัทนีย์
 
1. นางสาวดุจดาว  พันธวาศิษฏ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  แก้วสม
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายกาณฑ์  นะต๋าคำ
2. นางสาวจิราพร  แสนขอมคำ
3. นางสาวรัชนีภรณ์  คำหมาย
 
1. นางสใบทิพย์  นะต๋าคำ
2. นายสราวุฒิ  กุลแดง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองแจ้ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมาลัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เบียนชัย
 
1. นางคำพอง  ชัยมีแรง
2. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวทิพาพร  ทันยาหาร
2. นางสาวปนัดดา  งามเปรี่ยม
3. นายเนติพงษ์  ถึงนอก
 
1. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
2. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยดา  พรมอ่อน
2. เด็กหญิงลลนา  ประเข
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มานิมนต์
 
1. นางคำพอง  ชัยมีแรง
2. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชนิลกุล
2. นางสาวนุดา  พืดขุนทด
3. นางสาวสงกรานต์  ทองพร
 
1. นางราณี  มงคลศิริ
2. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายณัฐพล  กองนอก
2. นางสาวศิริรัตน์  ทาสัย
3. นางสาวอรวรรณ  ล้นทม
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
129 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณษา   ไปรแดน
 
1. นางสาวนาฏศิลักษณ์  เทียนชัย
 
130 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายนิติชัย   เทียวประสงค์
2. เด็กหญิงมะลิ  เตารมรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปะสีระเเก
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวบรรจบ  อินวกูล
 
131 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวปราณี   ฤทธิ์กำลัง
2. นางสาวยุพิน  สพกลาง
3. นางสาวยุภา  สพกลาง
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
132 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์   หันศรี
2. เด็กชายชาญชล   ชอบไว
 
1. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
2. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ยันจัตุรัส
 
1. นางสาวนาฏศิลักษณ์  เทียนชัย
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  บวชขุนทด
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจันทกานต์   เอื้อพิทักษ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  พงษ์พิทักษ์
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
2. นายวัชระ  กล้าหาญ