หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์แข่งขัน
2 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์แข่งขัน
3 นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์แข่งขัน
4 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานศูนย์การแข่งขัน
6 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ปี 57
7 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ปี 57
8 นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รองประธานศูนย์แข่งขัน
9 นายนรา ตรีธัญญา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์แข่งขัน
10 นายพงศกร ระวิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอธิคม ศรีใส ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดการระบบข้อมูล
14 นายวุฒิชัย ลิ้มรังษี นักการ,นักงานขับรถ พนักงานขับรถ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]