สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเขียว 71 11 2 5 84
2 คอนสารวิทยาคม 64 11 8 4 83
3 บ้านแท่นวิทยา 56 27 5 4 88
4 แก้งคร้อวิทยา 53 7 4 3 64
5 หนองคอนไทยวิทยาคม 25 13 9 7 47
6 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 24 9 5 7 38
7 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 21 9 6 5 36
8 นาหนองทุ่มวิทยา 20 11 8 9 39
9 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 18 20 7 6 45
10 พระธาตุหนองสามหมื่น 11 9 2 2 22
11 ห้วยยางวิทยาคม 7 2 3 5 12
12 หนองสังข์วิทยายน 6 1 0 0 7
13 บ้านหนองข่า 3 4 2 1 9
14 โนนกอกวิทยา 1 0 0 1 1
15 หนองขามวิทยา 0 1 0 0 1
รวม 380 135 61 59 635