สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเขียว 70 11 2 5 83
2 คอนสารวิทยาคม 62 11 8 4 81
3 แก้งคร้อวิทยา 53 7 4 3 64
4 บ้านแท่นวิทยา 51 27 5 5 83
5 หนองคอนไทยวิทยาคม 24 13 9 7 46
6 นาหนองทุ่มวิทยา 24 12 9 9 45
7 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 24 9 5 7 38
8 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 22 20 7 7 49
9 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 21 9 6 5 36
10 พระธาตุหนองสามหมื่น 11 9 2 2 22
11 ห้วยยางวิทยาคม 7 2 3 5 12
12 หนองสังข์วิทยายน 6 1 0 0 7
13 บ้านหนองข่า 3 4 2 1 9
14 โนนกอกวิทยา 1 0 0 1 1
15 หนองขามวิทยา 0 1 0 0 1
รวม 379 136 62 61 638