หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานศูนย์การแข่งขัน
2 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานศูนย์การแข่งขัน
3 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานศูนย์การแข่งขัน
4 นายอธิคม ศรีใส ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้จัดการระบบคะแนน
5 นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการอำนวยการ
6 นายชัชวาล ตอพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
7 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
8 นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
9 นายจเร แก้วช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
10 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
11 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
12 นายวีระพงษ์ ทวีชีพ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
13 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
14 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
15 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
16 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
17 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
18 นางสาวมารศรี จิระรังสียากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการอำนวยการ
19 ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กรรมการอำนวยการ
20 นางสาวสุวารี ฤาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กรรมการอำนวยการ
21 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กรรมการอำนวยการ
22 นางศศิธร สิทธิ ครูโรงเรียนภูเขียว กรรมการอำนวยการ
23 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
24 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
25 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
26 นางสาวศิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
27 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูโรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน
28 นางเกต ชูสุข ครูโรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน
29 นางธนัชพร กิติคุณ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
30 นางรัชดาภา ผลทับทิม ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
31 นางนิษฐธรีย์ อัธยาศัย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
32 นางสาวอัมพร ฟ้าห่วน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
33 นายวัสวีร์ ทองวิลัย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
34 นายเตชิต อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
35 นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
36 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
37 นายมงคล ประดิษฐ์แท่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
38 นายเตชิต อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
39 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
40 นายคมศักดิ์ บุญถือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
41 นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระดนตรีและกิจกรรมท้องถิ่น
42 นางอัจฉรา แซ่ปัึง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมCrosswordม.ต้น
43 นางส่าวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมCrosswordม.ต้น
44 นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมCrosswordม.ต้น
45 นางพัชยา เกตกลาง ครู โรงเรียนนายางกลักวิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมCrosswordม.ต้น
46 นางสิริธิดา บุญโฮม ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมCrosswordม.ต้น
47 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ปลาย
48 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ต้น
49 นายเทพบินทร์ ปานอีเม้ง ครู โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ปลาย
50 นางธนันภรณ์ จำเริญสรรห์ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ปลาย
51 นางประภัสสร ดวงวิญญาณ ครู โรงเรียนโนนคูณ รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ปลาย
52 นายเทพบินทร์ ปานอีเม้ง ครู โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ต้น
53 นางประภัสสร ดวงวิญญาณ ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ต้น
54 นางสาวกองสิน ชินชะนา ครู โรงเรียหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ปลาย
55 นางธนันภรณ์ จำเริญสรรห์ ครู โรงเรียคูเมืองวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ต้น
56 นางสาวกองสิน ชินชะนา ครู โรเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ต้น
57 นางสาวิตรี ไมตรีแพน ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม A-Mach ม.ปลาย
58 นางสาวิตรี ไมตรีแพน ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม A-Mach ม.ต้น
59 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมโซดุกุ ม.ปลาย
60 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมโซดุกุ ม.ต้น
61 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการตัดสินกิจกรรมโซดุกุ ม.ปลาย
62 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการตัดสินกิจกรรมโซดุกุ ม.ต้น
63 นางศุภวรรณ ภาคทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมโซดุกุ ม.ปลาย
64 นางศุภวรรณ ภาคทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมโซดุกุ ม.ต้น
65 นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมโซดุกุ ม.ต้น
66 นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมโซดุกุ ม.ปลาย
67 นายสรวุฒิ สุขแข ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ต้น
68 นายสรวุฒิ สุขแข ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมคำคม ม.ปลาย
69 นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รองประธานศูนย์แข่งขัน
70 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว รองประธานศูนย์แข่งขัน
71 นางนันทนา จักรบุตร ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมCrosswordม.ต้น
72 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
73 นายพงศกร ระวิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
74 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
75 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายเตชิต อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายนรา ตรีธัญญา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์แข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]