หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cpm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิไล วรรณบุษปวิชโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหวฯรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายวัชรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางผกามาศ เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางนิตยา นาโพธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา จำนงนรินทรรักษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสายใจ โฆษิตธนสารโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นางอาภรณ์ กันทะวังโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางบุญศิริ สุทธิศิลป์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางศิริพร เนาวะเศษโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณโรงเรียนหนองบัวระเหวฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ กินขุนทดโรงเรียนเทพสทิตวิทยากรรมการ
4. นายฤทธิชัย ถนอมชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นางนิภา โคตรชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางบุปผา นันโทโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นางวาสนา โภคาแสงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางละมัย หิรัญคำโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนพวัลย์ อุดมตะคุโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ ปัญจไชยาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุภาพร น้อยศรีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
7. นางใจทิพย์ มาลากองโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกองสิน ชินทะนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหวัง บำรุงพันธ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางสมพร มะลิทองโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี คงนาวังโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นางสวลี ชัยภัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้งโรงเรียนห้วยแยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางบังอรรัตน์ ชัยเนตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี เกษมสุขโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรลดา บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวศศิพร โปร่งหล่าโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
6. นางนัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ สุขเขโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิมพ์ เครือเนียมโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภา พิงชัยภูมิโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางทิติยา แฝงฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นายสุขสันต์ บัวสระโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางวรรณภา ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯกรรมการ
7. นางสาวดุษฏี เพ่งพินิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นางรัตนาภรณ์ แต่งผิวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
9. นางธนัญภรณ์ จำเริญสรรพ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
10. นางยิ่งพันธ์ ขันธ์ศิลาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจีราพร เหมือนพันธุ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายภัคพล โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางนิชธาวัลย์ ทองเจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ กาหลงโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมคิด ไตรยศโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
6. นายสันสกฤต บาลีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางธัญพิชชา ศรีประดู่โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2กรรมการ
8. นายเทวฤทธิ์ เรืองชัยภูมิโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
9. นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
10. นายพจน์พิศาล ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางสุจิลา เจริญขวัญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางนวลเอง แก้งคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ทองดีโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพงษ์ พานนท์โรงเรียนหนองคอนไทยฯกรรมการ
4. นางวรรณา กำลังทรัพย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณรัตน์ ก้อนภูธรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางปราณี ตุงชีพโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวสมพิศ กุลรักษาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย ยี่วิชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ สมบูรณ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายทองล้วน อุดมแก้วโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นางทัศนีย์ แป้นสุขโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทูร หาดขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางเดือนแรม แวงมั่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายวัฒนา ปัจจังคะตาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริพร พงษ์วิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางวิภาวดี ทวีโชคโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกภรณ์ บุญคุ้มโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรเดช พลหาญโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
10. นายณัฐพล โสมาบุตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางกัลยกร แก้วโรจน์โรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
12. นายธีระศักดิ์ เกจจณะเวชช์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
13. นางเยาวภา สมนามโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ ทวีชีพโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบัวบาน วัฒนาศีลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุวิชัย วงศ์อริยะโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายองค์อาจ คำทองทิพย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางธารวิมล ทิพงษ์โรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
7. นายเกษม จินดามาตย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
8. นางนุตจรี พรหมมาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นายพิศิษฐ์ ตาปราบโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางสาวธีระวรรณ พันธุ์จำรัสโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นายต่อเกียรติ ตอสกุลโรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
13. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
14. นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
15. นายภานุมาศ วรสันต์โรงเรียนชัยภูมิภักดีุมพลกรรมการ
16. นายชัยยันต์ ทองงามโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายทอง คาดสนิทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา พงพันนาโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดา ต่ออำนาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ พรหมนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นายจักรี ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ คุณปรึกษาโรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
6. นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายทอง คาดสนิทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา พงพันนาโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิดา ต่ออำนาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ พรหมนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีุมพลกรรมการ
7. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นายจักรี ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ คุณปรึกษาโรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
6. นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมรรถ เอี่ยมพานิชกุลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร ไชยเดือนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางขวัญจิตร ดีหามแหโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายปรมัตถ์ สวงโทโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิเศก ชัยโยรมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์โรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
8. นายวิทวัช คำหาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
10. นางกุลนันทน์ ตาศรีโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลียว ผิวเผื่อนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางวรรณสุดา โยชัยโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายขุนพล ดีหามแหโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นายเจษฎาพงค์ ตรันเจริญโรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
8. นายวัฒนา นิธิศดิลกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
9. นายวิทวัช ตาศรีโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมควร นาเจริญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตรา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญร่วมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ นามโคตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชญา วิเศษคร้อโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวรุจิรา ชาดาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางเบ็ญจมาศ ใบลีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
9. นางสุภกัญญา ศรีสารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
10. นายเอกพล อยู่ภักดีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
11. นางปนัดดา ปิยะวรากรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
12. นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านางโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นายกำชัย ศิริอาริยะกุลผลมาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวจุฑาทิพย์ กำเนิดจอกโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
15. นางนงลักษณ์ พรหมเมตตาโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
16. นางจิตรประภา กาจหาญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
17. นายปรัชญา สุราสาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรทิพย์ ต่อพลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
19. นายบุญรอด นาอุดมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
20. นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ อนันเต่าโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ อุทัยฉายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายประพันธ์ วิชาเกวียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นายไอศูรย์ พวงมาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
6. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
7. นายไพฑูรย์ มณีจันทร์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
9. นายเอกพล อุดมทรัพย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิเชียร แสนน้อยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
11. นางขวัญทิภาพร รอนศึกโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
12. นางสาวกัญญารัตน์ ประทุมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
14. นางปนัดดา ทีบัวบานโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
15. นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
16. นายภูวดล วรรณพงษ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
17. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
18. นางอชิวะ วรรณะขามป้อมโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
19. นางณัฐฐากร ปัตถาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ถนอมผลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายสนิท นาคพินิทโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ พองชัยภูมิโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นางเกษสุดา เพชรประไพโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวคุณาพร ธรรมสิทธิรัตน์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางสดใส เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
9. นายวีระพงษ์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางปิยธิดา สารฤทธิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
11. นางกาพย์พร ชัยศักดิ์กรีนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ฤาชาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์อรัญ สุพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวประนอม จงจิตต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายพัฒนชัย บุญขันธ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางวิภา ต่อโชติโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
7. นางสาวจุฬางพัฒน์ อุทโทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกวินชิตา ถือสมบัติโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
10. นายภูริ บานทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางภัทรปภา ส้มจีนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ บุญปกโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
4. นางกาญจนาภา รบศึกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวอำพร วิชาชัยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นางพรชนก พลแสนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
7. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
8. นางรัศมี สรสิทธิ์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
9. นางปาริฉัตร วงศ์พรหมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
10. นางเบญจมาพร บุญประภาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมาลินี เกื้อหนุนโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
12. นายภคพล จุ้มใหญ่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีพร กางการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย สุขนาแซงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร พร้าเพรียงโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางสาววีรญา คลังระหัดโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์โรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
8. นางกณิกา นาสูงเนินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. นางสาวกอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
10. นายพิทักษ์ เจริญวานิชโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวรุณี นุชนุ่มโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัฎใจ ฉิมนิลโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ กัณหาไธสงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางขนิษฐา นกแก้วโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวฐานิตา น้อยบำเหน็จโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอรรถพล บำรุงเพชรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยากรรมการ
7. นางสาวบรรจบ อินวะกุลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นายบรรหาร เจ๊กนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศิริภักดิ์ แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางขัตติยา อำคาศักดิ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางดาหวัน อุดมทรัพย์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางสมพิศ ทิพย์สุนาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายเอกชัย บัวรอดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ปิ่นปักโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไลวรรณ ชัยสงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นางสมกลิ่น ชินรัตน์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
10. นางมณีรัตน์ จิตปรีดาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมาโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพลโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ หมั่นอภัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อักษรจันทร์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ฺโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางวรินทร์ สุขทวีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายชูชาติ กุดเป่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา เมตตาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
8. นางจำรูญลักษณ์ ชำนาญโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุกัญญา หงอกภิลัยโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวนฤมล งอกศัลย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ นันตะเวชโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร อยู่ปานโรงเรียนภูพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธยา ชนะพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนราภรณ์ ดวงมณีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางเลอลักษณ์ เจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายอำนาจ หาญรบโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
8. นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
9. นางสาวสมควร ขนชัยภูมิโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
10. นางเสาวภา ทิพย์รักษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอาฬวี ภิญโญดมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมณเทียร กันตะวงศ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิยดา ภูคงคาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางขันตรี ส่งศิริโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
6. นายมานะ ชาติมนตรีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นายอนันท์ ศรีวรรณะโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
8. นางสาวนิสา นามเดชโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภัทรา แสงภักดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
10. นายเอนก หงส์ทองโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวี แสงคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุพัตตรา วงศ์ษาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นายธโนวุธ อิ่นคำโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นายพินิจ แท่นมากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีอริยะเมธโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นายกิตติศักดิ์ สีหาบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธโนวุธ อิ่นคำโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ สิทธิโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายจำนงค์ เขียนเขว้าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายอภิชิต สวีลาเดนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
5. นายขันธ์ชัย โชติตันติทรสกุลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระพันธุ์ พานนท์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุริยา พบขุนทดโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นายฉัตรชัย จันทร์ดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเอมอร ผามีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ พันธุ์สง่าโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประนอม แก้วสวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายมารุต สิมช้าโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรณัฐ ที่บัวบานโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นายศิริมงคล นวนมาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิชิต ชัยวงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
8. นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวอิรวดี ทานะสุขโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไล วิพัฒน์เกษมสุขโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรจิต เสาโกมุทโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสรารัตน์ ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางณัฐวรรณ มานิชพงษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนงเยาว์ ประจันนวลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศณียา ฟักเจริญโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพรโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยา พันธ์งามโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายวรปรัชญ์ ยินดีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวหัตถยา มุ้งโพธิ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ บ่วงนาวาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คงสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ อินทรผล โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางหทยา สิงห์อำพลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายมงคล ลีลาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางแสงธรรม วงษ์วัติโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวธันญา ตีรชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ภิญโญศรีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ กุลประดิษฐ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นิสสัยหาญโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ อ่องจำปาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ พรรณขามโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์ บุญศรีรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูลโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางทิพย์วรรณ นามสุขโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรติ กะเนรุพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายอังค์ริสา ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชญา ประทุมวิมุตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางชนิกา นราพงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวรุจิรา สุธรรมมาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายรติ กะเนรุพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายอังค์ริสา ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชญา ประทุมวิมุตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางชนิกา นราพงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวรุจิรา สุธรรมมาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายฉะอ้อน ทองแดงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นายสุรจิต เสาโกมุทโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเนโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
5. นายสุริยา วิเศษแสงโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายรัศมี พวงทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลำดวน แสงวิหคครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
2. นางภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์ครู โรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางอำไพร ภูมิขันธ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายทองม้วน ขนชัยภูมิครู โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นางพรประภา เพียกขุนทดโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นายมานะ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลณัฐ พิชัยโรงเรียนนาย างกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางอารมณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพนม ศรีสกุลโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวันทนาพร วาดสูงเนินโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายรณกร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายเอนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
5. นางอุไร กางกรณ์ครู โรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นางสาวละคร เขียนชานาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสรวีย์ ขวาซุยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมารยาท ศรีพิพัฒนกุลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายติณภพ สีดากุลโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ค้ำยางโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางรจนา ฦๅชาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ วันทาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นายถาวร อดทนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ใจดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิพัชร พิมพ์สราญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสุภาวดี พงษ์อุดทาโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายสุภาวดี กุศลคุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางอรอนงค์ ใจรักษาโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ สุดตะนาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพยุง ลานขามป้อมโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. พระมหาเชาวฤทธิ์ นรินฺโทพระวัดชัยสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิกรรมการ
3. นางลักขณา ประจงค้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา รุ่งนภาไพรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยนาท พลอยบุตรโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
6. นายนรา ตรีธัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางเข็มคิด ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉกาจ ภูกมทองโรงเรียนเทพสถตวิทยากรรมการ
4. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉกาจ ภูกมทองโรงเรียนเทพสถตวิทยากรรมการ
4. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนเเก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายอนุศาสน์ พลธรรมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักด์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคมกรรมการ
6. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนเเก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายอนุศาสน์ พลธรรมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักด์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปิรอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหน่องทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ดงวันโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางปิยะนาถ กวางซีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายชวลิต บ่อขุนทดโรงเรียนนางแดงวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปิรอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหน่องทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ดงวันโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางปิยะนาถ กวางซีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายชวลิต ขุนทดโรงเรียนนางแดงวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ ยูงหนูศิลปินอิสระกรรมการ
6. นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์โรงเรียนเมิองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายนพเกล้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ ยูงหนูศิลปินอิสระกรรมการ
6. นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์โรงเรียนเมิองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายนพเกล้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายขจร ไกรสกุลโรงเรียนเมิองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร พิเภกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางสาวละมัย มังดินดำโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายสังคม พลแสนโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์ รสโสดาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายสังคม พลแสนโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์ รสโสดาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายวัชรากรณ์ งามศรีนาสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายวัชรากรณ์ งามศรีนาสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายธงไซ สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายธงไซ สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายธงไซ สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายธงไซ สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัสติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัสติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัสติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัสติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
7. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นางปัญจรัสติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
9. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
10. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางปัญจรัสติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสวรรค์กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลัษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ สิงห์คำวงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
8. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
9. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
10. นายปัญจรัชติ์ นุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นางปัญจรัสติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติ์ธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติ์ธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติ์ธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติ์ธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรวงทอง สีหาวัตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Loquero,Salvador Baticarosโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวงทอง สีหาวัตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Loquero salvador baticarosโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรวงทอง สีหาวัตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Loquero salvador baticarosโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวงทอง สีหาวัตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Loquero,Salvador Baticarosโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อกูล ถิตย์รัศมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อกูล ถิตย์รัศมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อกูล ถิตย์รัศมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อกูล ถิตย์รัศมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย ศรีพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ลาเหลาโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา ผาจ้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาววริศรา พรหมศาสตร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อนโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางสาวปวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ลาเหลาโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา ผาจ้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาววริศรา พรหมศาสตร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อนโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางสาวปวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางสาวลำดวน ลันดาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางเตือนใจ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวลำดวน ลันดาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางเตือนใจ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย ศรีพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวพรมภา ผาจ้ำคูรโรงเรียนบ้านเเท่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บ่อดินดำครูโรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวปารัชญ์ ต่อพันธุ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ผาจ้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บ่อขุนทดโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวปารัชญ์ ต่อพันธุ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาภา วอนเก่าน้อยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรศิลป์ แสงสุวรรณโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ก่อโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนาภา วอนเก่าน้อยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรศิลป์ แสงสุวรรณโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ก่อโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวราภรณ์ ปากเมยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ภิรมย์กิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก่อโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัตน์ประณี รินทะจักรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เทียนใจโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางรัตน์ประณี รินทะจักรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางโคมทอง ทองประสมครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร แดงบำรุงครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา จรัสพันธ์ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Allan Howson Burtonครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. Mr.Alfredo S. Rosales Jr.ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนัยเนตร อภัยนอกครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา พิไลกุลครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชนะ อุปฮาดครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
4. นางเจรียงพร อาจประจันทร์ครูโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. Mr.Ralph Jolius Domingoครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยธิดา นามวิจิตรครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร วิชิตศรีวราครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางภัททิรา สุวัตถิกุลครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ มั่นคงครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายสุรัติ ศรีชำนาญครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์กิ่งครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสิริธิดา บุญโฮมครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ชัยจำรัสครูโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางนวลละออง คำทองเขียวครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรัติ ศรีชำนาญครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน ดลประสิทธิ์ครูโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนา บัวไสวครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร วันทาครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลักขณา มะโพธิ์ศรีครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นางพิชญสินี ฦาชาครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางปัทมา ดำรงแดนครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสมทรง กู้เขียวครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา มีหมู่ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง วงค์ภาคำครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. Mr.Jacob Fanningครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. MissJonahly Ann Lagrimasครูโรงเรียนสตรีชัภูมิกรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชินครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกนกลักษณ์ จันทศรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สาริยาครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ พิทักษาครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางพิลาสลักษณ์ จำรัสแนวครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
5. นางสาวเกศสุดา ถวินหวังครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา พงษ์จันทร์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายนิรัติศัย หล่ออรุโณทัยครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช กมลรัตน์ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะทีครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. Mr.Mile Batatunovicครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา พงษ์จันทร์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรรรณีย์ วรทรัพย์กางการครูโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ บุญญานุสนธิ์ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์วรรณ สิริรัตน์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางจินตวี ไตรณรงค์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาววิชุพร ชัยสุริยะวิวัฒน์ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ตั้งพงษ์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดีครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โทราชครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุลักษณ์ บัวภาเรืองครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางรานี โคตรมิตรครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงติเกรียงไกร บุญทนครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางธัญธร ชัยเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณ์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวพันณพัสราภรณ์ ศรีพิทักษ์ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Arrey Alfredครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางเสาวพรรณ ทองประสมครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกันตยา ต่อกำลังครูโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวตครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลญา แสนตาครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. MissWang Meng Lingครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. MissZhang Xinครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอนครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางมยุรีย์ บัวดอกครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียรครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมศิลป์ เกื้อหนุนครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ภูมิเขตครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. MissWang Tingครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. MissLiu Jinครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางมยุรีย์ บัวดอกครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสารชา พิมพาคุณครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสารชา พิมพาคุณครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งจิตร เกลอสูงเนินครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางพัชยา เกตุกลางครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางโศภิต แตงชัยภูมิครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธ์ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ มาลากองครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมิลินทร์ กำลังเหลือครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายบันลือศักดิ์ จันทร์ดีครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางโศภิต แตงชัยภูมิครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
8. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
10. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนเงินครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนเงินครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนเงินครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนเงินครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี บุญเหลือครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภาครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเนตร แก้งคำครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ครู โรงเรียนสามหมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอาภัตยา โต๊ะงามครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ จ่าทันครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ จ่าทันครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ จ่าทันครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]