หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์แข่งขัน
2 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานศูนย์แข่งขัน
3 นายสมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานศูนย์แข่งขัน
4 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานศูนย์แข่งขัน
5 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานศูนย์แข่งขัน
6 นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานศูนย์แข่งขัน
7 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานศูนย์แข่งขัน
8 นางอัญชลี บุญเหลือ ครูโรงเรียนเมืองพญาแล กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
9 นางสมคิด ไตรยศ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
10 นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
11 นางปราณี โฉมมงคล ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
12 นายอดิพงษ์ ผลไพบูรย์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
13 นางอรุณ โสส้มกบ ครูโรงเรียนโนนกอกวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
14 นางวิภาวี ชิิดทิด ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
15 นางสาวกมลพร หมู่พรหมมา ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
16 นางวิภารัตน์ วิชามอญ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
17 นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภา ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
18 นางสาวสุเนตร แก้วคำ ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
19 นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
20 นางปัจวรรณ ชุมเมืองปัก ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
21 นายสุเทพ ลือสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
22 นายวัชรวีร์ ทองวิลัย ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
23 นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
24 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
25 นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
26 นางรัศมี สรสิทธิ์ ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น (ม.1-3)
27 นางสมจิตร ปฏิธานยุติธรรม ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น (ม.1-3)
28 นายขุนพล ดีหามแห ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น (ม.1-3)
29 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น (ม.1-3)
30 นางสาวดวงพร วงษ์สิม ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น (ม.1-3)
31 นางสุจิลา เจริญขวัญ ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย (ม.4-6)
32 นางเสาวณีย์ สุดตะนา ครโรงเรียนคอนสารวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย (ม.4-6)
33 นางสาวนงค์นุช สิงห์จันทร์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย (ม.4-6)
34 นางสาววีณา อาจนาเสียว ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย (ม.4-6)
35 นางฐิติรัตน์ แสนเภา ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย (ม.4-6)
36 นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย (ม.4-6)
37 นางยิ่งพันธ์ ขันศิลา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย (ม.4-6)
38 นายธีรัช กิติคุณ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
39 นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.30 กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
40 นายมงคล วรินทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.30 กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
41 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
42 นายพัชรพล รัศมี พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
43 นายนพดล พิทักษ์ผล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
44 นายพิพัฒน์พงษ์ สุนนท์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
45 นายพงษกร จารุเมธีชน ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
46 นายยุทธศักดิ์ ลุ่มไธสงค์ ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
47 นายวันชัย คงสมบูรณ์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
48 นายสุริยะ คุณวันดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
49 นายเกื้อธารา รัญญาสุข ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
50 นายดรุณ ประจันนวล ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
51 นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
52 นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
53 นางณัฐศิรี เชิดชูณรงค์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
54 นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
55 นายดรุณ ประจันนวล ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
56 นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
57 นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
58 นางณัฐศิรี เชิดชูณรงค์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
59 นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
60 นางธารารัตน์ โชคเหมาะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
61 นายสันสกฤต บาลี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
62 นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
63 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
64 นางดวงสมร คะเณปะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
65 นางลักษมี บุตรจันทร์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
66 นางลักษมี บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
67 นางสุมาลี กล้ารอด ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
68 นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัย ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
69 นางวีรากร เหล่าสมบัติทวี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
70 นางธารารัตน์ โชคเหมาะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
71 นายสันสกฤต บาลี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
72 นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
73 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
74 นายชัชวาล ตอพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
75 นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
76 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานกรรมการอำนวยการ
77 นายลำจวน ดิษขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
78 นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
79 นายจเร แก้วช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
80 นางเยาวภา สมนาม ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
81 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
82 นายวีระพงษ์ ทวีชีพ ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
83 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
84 นายบุญรอด นาอุดม ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
85 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
86 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
87 นางกมลณัท คลังเงิน ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
88 นางสาวโสภา ต่อติด ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
89 ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
90 นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติม ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
91 นางณัฐฐากร ปัตถา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
92 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
93 นายภูวดล วรรณพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
94 นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
95 นายธีระศักดิ์ เกจจณะเวชช์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
96 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
97 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
98 นายปรีชา ดงวัง ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
99 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
100 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
101 นายสมรรถ เอี่ยมพานิชกุล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
102 นายสมพร ไชยเดือน ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
103 นางขวัญจิตร ดีหามแห ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
104 นายปรมัตถ์ สวงโท ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
105 นายอภิเศก ชัยโยรม ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
106 นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
107 นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์ ครู โรงเรียนสตีชัยภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
108 นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
109 นายวิทวัช คำหา ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
110 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ต้น)
111 นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีุมพล ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
112 นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
113 นายเฉลียว ผิวเผื่อน ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
114 นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตรา ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
115 นางวรรณสุดา โยชัย ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
116 นายขุนพล ดีหามแห ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
117 นายเจษฎาพงค์ ตรันเจริญ ครู โรงเรียนสตีชัยภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
118 นายวัฒนา นิธิศดิลก ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
119 นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP(ม.ปลาย)
120 นายปรีชา พงพันนา ครู โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
121 นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย ครู โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
122 นางสายทอง คาดสนิท ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
123 นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล ครู โรงเรียนก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
124 นางสาวธิดา ต่ออำนาจ ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
125 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
126 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
127 นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
128 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
129 นายจักรี ฦาชา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
130 นายอภิชาติ คุณปรึกษา ครู โรงเรียนสตีชัยภูมิ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
131 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
132 นายสมควร นาเจริญ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
133 นางจิตรา เกาะม่วงหมู่ ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
134 นายประเสริฐ บุญร่วม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
135 นายคงฤทธิ์ นามโคตร ครู โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
136 นางสาววัลภา ปัชชาเขียว ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
137 นางพัชญา วิเศษคร้อ ครู โรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
138 นางสาวรุจิรา ชาดา ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
139 นางเบ็ญจมาศ ใบลี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
140 นางสุภกัญญา ศรีสาร ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
141 นายเอกพล อยู่ภักดี ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
142 นางปนัดดา ปิยะวรากร ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
143 นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านาง ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
144 นายกำชัย ศิริอาริยะกุลผลมา ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
145 นางสาวสจุฑาทิพย์ กำเนิดจอก ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
146 นางนงลักษณ์ พรหมเมตตา ครู โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
147 นางจิตรประภา กาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
148 นายปรัชญา สุราสา ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
149 ว่าที่ ร.ต.หญิง พรทิพย์ ต่อพล ครู โรเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
150 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
151 นายพงษ์ศักดิ์ พูนประเสริฐ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
152 นางสังวาลย์ อนันเต่า ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
153 นางจุฑามาศ อุทัยฉาย ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีุมพล กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
154 นายประพันธ์ วิชาเกวียน ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
155 นายไอศูรย์ พวงมาลัย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
156 นายธนกร วรรณชัย ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
157 นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
158 นายชาติชาย กัญญาสาย ครู โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
159 นายเอกพล อุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
160 นายวิเชียร แสนน้อย ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
161 นางขวัญทิภาพร รอนศึก ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
162 นางสาวกัญญารัตน์ ประทุม ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
163 นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
164 นางปนัดดา ทีบัวบาน ครู โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
165 นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
166 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
167 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
168 นายวีระพงษ์ ทวีชีพ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
169 นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจร ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
170 นายวิทูร หาดขุนทด ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
171 นางเดือนแรม แวงมั่ง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
172 นายวัฒนา ปัจจังคะตา ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
173 นางสาวศิริพร พงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีุมพล กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
174 นางวิภาวดี ทวีโชค ครู โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
175 นางกนกภรณ์ บุญคุ้ม ครู โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
176 นายสุรเดช พลหาญ ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
177 นายณัฐพล โสมาบุตร ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
178 นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
179 นางบัวบาน วัฒนาศีล ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
180 นายสุวิชัย วงศ์อริยะ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
181 นายองค์อาจ คำทองทิพย์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
182 นางธารวิมล ทิพงษ์ ครู โรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
183 นายเกษม จินดามาตย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
184 นางนุตจรี พรหมมา ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
185 นายพิศิษฐ์ ตาปราบ ครู โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
186 นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
187 นางสาวธีระวรรณ พันธ์ุจำรัส ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีุมพล กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
188 นายต่อเกียรติ ตอสกุล ครู โรงเรียนสตีชัยภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
189 นายไพบูลย์ โคตรบ้านเข้ ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
190 นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
191 นายภานุมาศ วรสันต์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีุมพล กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
192 นายชัยยันต์ ทองงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนภูพระวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
193 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
194 นายจเร แก้วช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
195 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
196 นางสมหวัง บำรุงพันธุ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมฝ่ายการเงิน
197 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมฝ่ายการเงิน
198 นางลำดวน แสงวิหค ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมฝ่ายการเงิน
199 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมฝ่ายการเงิน
200 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมฝ่ายการเงิน
201 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
202 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
203 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
204 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
205 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
206 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
207 นายวีระพงษ์ ทวีชีพ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
208 นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
209 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
210 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
211 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
212 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
213 นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
214 นางเนาวรัตน์ คงฉงวน ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
215 นางวนิดา เสลานอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
216 นายปรีชา ดงวัง ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
217 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
218 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
219 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
220 นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
221 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
222 นายภูวดล วรรณพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
223 นางกัลยกร แก้วโรจน์ ครู โรงเรียนสตีชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
224 นายธีระศักดิ์ เกจจณะเวชช์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
225 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
226 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
227 นายภูวดล วรรณพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
228 นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
229 นายธีระศักดิ์ เกจจณะเวชช์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
230 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
231 นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
232 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
233 นายสายัณห์ จ่าทัน ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
234 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
235 นายจรัญ ประดับค่าย พนักงานขับรถ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
236 นายพรชัย สีสังข์ คนสวน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
237 นายสงวนศักดิ์ พินิจกุล พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
238 นางโสภา ประนามตรัง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
239 นายสุชาติ รักษาชนม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
240 นายเชาว์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
241 นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
242 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
243 นายวีรพงษ์ เหง่าทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
244 นายวันชัย คงสมบูรณ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
245 นายประเสริฐ บึงอ้อ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
246 นางสาวกนก จันทร์ขามป้อม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
247 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
248 นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
249 นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิมะนาว ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
250 นายวิสูทธิ์ ยศรุ่งเรือง พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
251 นายสุริยะ คุณวันดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
252 นายพัชรพล รัศมี พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
253 นายพิษณุพงษ์ แก้วไตรรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
254 นายพิชัย วิเวกรัมย์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
255 นายแสงทอง อุ่นแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
256 นายสุขสันต์ มณีจันทร์ ช่างไม้ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
257 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
258 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
259 นายปรีชา ดงวัง ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
260 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
261 นายกิตติพล เพ็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
262 นายวานิช เพียรนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น (ม.1-3)
263 นายธีรยุทธ สีเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น (ม.1-3)
264 ว่าที่พันตรี ชัยสำราญ พิมณาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
265 ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
266 นางวีรากร เหล่าสมบัติทวี ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
267 นางดวงสมร คะณาเนปะ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
268 นายปรีชา ดงวัง ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
269 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
270 นางสุภกัญญา ศรีสาร ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
271 นายแสงทอง อุ่นแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
272 นางนวลเอง แก้งคำ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
273 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
274 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
275 นางสาวปุญยาพร จิตพิลัย พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
276 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
277 นางเรณู เปลี่ยนโพธิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
278 นางสาวชมพูนุช สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล
279 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล
280 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
281 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขาขุการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
282 นายพิฃีย วิเวกรัมย์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
283 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
284 นางศุทธิณี ภาษิต ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
285 นางอธิตา เปล่งนองแซง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
286 นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์กิ่ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
287 นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหาร
288 นางนารีรัตน์ กุญชร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและอาหาร
289 นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและอาหาร
290 นายวฤธ อุมารังษี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
291 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
292 นางสาวสุทธาสินี ไทยแท้ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
293 นายธีรยุทธ บุตรโคตร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
294 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูอัตราจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
295 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
296 นายนพดล พิทักษ์พล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตร
297 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
298 นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
299 ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
300 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
301 นายวีรพงษ์ เหง่าทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
302 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
303 นายเชาว์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
304 นายนพดล พิทักษ์พล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
305 นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
306 นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
307 นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
308 นางสุภาวดี คำแดง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
309 นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
310 นายธีรยุทธ บุตรโคตร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
311 นางสาวศิริลักษณ์ นาทันรีบ พนักงานราชการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
312 นางสาวชุลีพร บุญโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
313 นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียร ครูอัตราจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
314 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูอัตราจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
315 นางสุภญา สุพล ครูอัตราจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
316 นางสาวพัชรินทร์ สร้อยหล้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
317 นายลำจวน ดิษขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
318 นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
319 นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
320 นางสาวอาทิตยา พิมพา ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
321 นายไกรวุฒิ สำราญใจ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
322 นายอเนก งามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
323 นายปกรณ์ รสโสดา ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
324 นายทรงชัย ศรีพล ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
325 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
326 นางอธิตา เปล่งนองแซง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
327 นายนพดล พิทักษ์พล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
328 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
329 นายธีรยุทธ บุตรโคตร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
330 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูอัตราจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
331 ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
332 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
333 นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
334 นางสาวพลอยกมล วงศ์ษาปัญญากุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Story telling
335 นางสาวกันต์ชิตา ประชุมพิมาย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Story telling
336 เด็กหญิงญาณิศา สุขนาแซง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Story telling
337 เด็กหญิงศุภดา โคมเดือน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Story telling
338 เด็กหญิงอภิชญา มูราซ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Story telling
339 เด็กหญิงชญาดา ใจดี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Story telling
340 เด็กหญิงศุภาพัทธ์ ฐิติธีรนันท์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Story telling
341 เด็กหญิงเขมิกา สวัสดิพันธ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Story telling
342 เด็กหญิงอริศรา เสมียนชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
343 เด็กหญิงอัฐภิยญา ลภัสลดาศานต์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
344 เด็กหญิงนทสรวง ละมุนเมือง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
345 เด็กหญิงกันยาพร เชื้อจำรูญ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
346 เด็กหญิงธิดารัตน์ สวัสดี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
347 เด็กหญิงปุณย์ธีรา คูณรัตนศิริ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
348 นางสาววริณกาญจน์ เจริญชัยธีมากุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
349 นางสาวอรญา จูหว้า นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
350 เด็กหญิงฉัตรศิตา คงสมบูรณ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
351 เด็กหญิงปทิตตา ประสูงเนิน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Multi skill
352 นางสาวชุติมา ระวิวรรณ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Impromptu Speech
353 นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่คู นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Impromptu Speech
354 เด็กหญิงปพิชญา ศรีจันทร์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Impromptu Speech
355 เด็กหญิงณัฐสุภา สุพะกะ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Impromptu Speech
356 เด็กหญิงจุฑามาศ อินก่ำ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Impromptu Speech
357 เด็กหญิงณัฐณิชา พรมชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Impromptu Speech
358 เด็กหญิงศุภาวรรณ จิรเกษมสุข นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Impromptu Speech
359 เด็กหญิงมิลลณินทร์ เค็งชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Impromptu Speech
360 นางสาวปราณิสรา ดวงเงิน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Chinese
361 เด็กหญิงเกศราพร ดีบัวใหญ่ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Chinese
362 เด็กหญิงนภัสสร โฮมจัตุรัส นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Chinese
363 เด็กหญิงจินตนา มาภักดี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Chinese
364 เด็กหญิงอธิชา เนาวรัตน์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Chinese
365 เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตต์สุภาพรรณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Chinese
366 เด็กหญิงปทุมทิพย์ งามบ้านผือ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Chinese
367 นางสาวจิตรลดา หวะสุวรรณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
368 เด็กหญิงธิดาสวรรค์ สิงห์โต นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
369 เด็กหญิงรวิดา เนตรสุภาพ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
370 เด็กหญิงเมย์ริสา เฮงเจริญวุฒิวงค์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
371 เด็กหญิงชุตินันท์ รองเมือง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
372 เด็กหญิงภัสสร ดวงจินดา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
373 เด็กหญิงสุวิชาดา แสนทวีสุข นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
374 เด็กหญิงณิชากานต์ ศรีเทศ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
375 เด็กหญิงตรงกมล จินดาดวง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
376 เด็กหญิงอาทิตยา คะนาเณปะ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
377 เด็กหญิงปวิชญา แพชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
378 นางสาวสิริยากร ตอสกุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
379 เด็กหญิงณัฐนันท์ รักอาชา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
380 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เด่นศักดิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
381 เด็กหญิงธมลวรรณ พิงชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
382 เด็กหญิงณัฐวดี กลั่นกำเนิด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
383 เด็กหญิงสุภัค สีเพียแก้ว นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
384 เด็กหญิงอารีรัตน์ ประกอบ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
385 เด็กหญิงปรัตน์ดา ยวงทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
386 เด็กหญิงณิชาภัทร วัฒนคุณานนท์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
387 เด็กหญิงนิชนาถ สายรัตน์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
388 เด็กหญิงแพรวา จันชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Skit
389 เด็กหญิงเพชรลักษณ์ เพ็งเหล็ง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech French
390 เด็กหญิงกานต์ศิริ ศิริวัฒนเมธานนท์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech French
391 เด็กหญิงจิตรานุช ฉายาพันธุ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ ASEAN QUIZ
392 เด็กหญิงปารณีย์ หลงมา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ ASEAN QUIZ
393 เด็กหญิงจุฑามาศ ชนะหาญ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ ASEAN QUIZ
394 เด็กหญิงรุจิภาส์ ชำนาญดี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ ASEAN QUIZ
395 นางสาวณัฐมล เหวชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ ASEAN QUIZ
396 นางสาวนิภาพร จรโพธิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ ASEAN QUIZ
397 นางสาวปริญญาฉัตร ถำชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Japanese
398 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เสริมสิริสุข นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Japanese
399 เด็กหญิงเขมนิสรา สวัสดิพันธ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Japanese
400 เด็กหญิงสุชานรี แซ่ตั๋น นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Speech Japanese
401 นางสาวภัทรลดา สุขผัด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Spelling Bee
402 นางสาวอัจฉราพร ทองกระสัน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Spelling Bee
403 เด็กหญิงปาริชาติ ปลื้มโชค นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Spelling Bee
404 เด็กหญิงธัญชนก หาวิรส นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Spelling Bee
405 เด็กหญิงพัทรินทร์ อรุณลัคนา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Spelling Bee
406 เด็กหญิงธัญญ์นลิน เจริญชัยธีมากุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Spelling Bee
407 เด็กหญิงทักษพร วงศ์ปฏิมาพร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Spelling Bee
408 เด็กหญิงแพรวาพร พันธ์วิชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff แข่งขันทักษะ Spelling Bee
409 นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รองประธานศูนย์แข่งขัน
410 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
411 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
412 นางสาวศิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
413 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
414 นางสาวมารศรี จิระรังสียากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
415 ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
416 นางสาวสุวารี ฤาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
417 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
418 นางศศิธร สิทธิ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
419 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
420 นายพงศกร ระวิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
421 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
422 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการ
423 นายสกุล จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
424 นายสุชาติ รักษาชนม์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
425 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
426 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
427 นายสามารถ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
428 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
429 นางสาวสุภาพ ประดิษฐค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
430 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการ
431 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
432 นายอนุเทพ ค่าเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
433 นายโกศล เพชรประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
434 นายเกษม ยวงสุวรรณ ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
435 นายสุภี หิรัญคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
436 นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
437 นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
438 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
439 นางศศิธร สิทธิ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
440 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
441 นางเกต ชูสุข ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
442 นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
443 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
444 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
445 นางสาวกอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
446 นางสาวเอมอร ผามี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
447 นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
448 นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
449 นางสาวรุ่งนภา สิทธิมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
450 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
451 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
452 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
453 นางสาวจิตรานันท์ เกิ้งโนนกอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
454 นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
455 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
456 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
457 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
458 นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
459 นางเสาวภา ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
460 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
461 นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
462 นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
463 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
464 นางสาวกอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
465 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
466 นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
467 นางสาวเอมอร ผามี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
468 นายวิชิต ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
469 ว่าที่ ร.ต.สราวุธ โคตรมา ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
470 นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
471 นางกาพย์พร ชัยศักดิ์กรีนนท์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
472 นายภคพล จุ้มใหญ่ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
473 นายพิทักษ์ เจริญสานิช ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
474 นายอเนก หงส์ทอง ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
475 นายกิตติศักดิ์ สีหาบุตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
476 นางสาวนฤมล งอกศัลย์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
477 นางสาวอาฬวี ภิญโญดม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
478 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
479 นายนพรัตน์ ฦาชา ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
480 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
481 นายไกรลาศ สวงโท ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์
482 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
483 นางเกต ชูสุข ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
484 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
485 นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
486 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
487 นางสาวเอมอร ผามี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
488 นางสาวกอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
489 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
490 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการประเมินผล
491 นายอธิคม ศรีใส ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการจัดการระบบข้อมูล
492 นายสิระ บุญญานุสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานศูนย์แข่งขัน
493 นายสุรวิทย์ ศรีพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานศูนย์แข่งขัน
494 นายวิจิตร ชิณศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานศูนย์แข่งขัน
495 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานศูนย์แข่งขัน
496 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะกรรมการประสานงาน
497 นางวีระยา โชติประยูร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
498 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
499 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
500 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
501 นางสาวพลอยระสา แสงอรุณ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
502 นายวฤธ อุมารังษี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
503 นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
504 ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
505 นายเฉลียว ผิวเผื่อน ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
506 นายไอศูรย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
507 นายสมทรง สุขขี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
508 นายพจน์พิศาล ฦาชา พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
509 นางสุจิตรา สุรนิวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาล
510 นางศุทธิณี ภาษิต ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาล
511 นางดารา หอมวงษ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
512 นางพรทิพย์ ค้ำยาง ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
513 นางมัจฉา ศิริพงษ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
514 นางสาวรุ่งทิวา ลอบกระโทก พนักงานราชการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาล
515 นางสาวอุไรรัตน์ ศิริเถียร ครูอัตรจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการฝ่ายพยาบาล
516 นางสาวจรูญรัตน์ ปลัดศรีช่วย เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
517 นางสาววิไลลักษณ์ ศรีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
518 นางสาวรัฐกร หมู่ภิโญ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
519 นางสาวคมเนตร เรืองสุข เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
520 นางสาวสกุลยา อุปฮาด เจ้าหน้าที่งานบุคคลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล
521 นางนราจิต มาตรไตร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
522 เด็กหญิงพัญญ์นิดา ศิริโรจน์รภัส นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
523 เด็กหญิงภักชรัฐ สีมาวงษ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
524 เด็กหญิงศศินันทน์ ปราการะนัน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
525 เด็กหญิงธีรนุช นารินทร์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
526 เด็กหญิงนิปัจการ บัวแพง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
527 นางสาววาธิญา มอไธสงค์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
528 นางสาวมิ่งกมล ใยโนนตาด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
529 นางสาวนาฏยา ยอดสง่า นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
530 เด็กหญิงฑิตฐิตา สมัตถะ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
531 นางโคมทอง ทองประสม ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการศูนย์แข่งขัน
532 นายนรา ตรีธัญญา ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์แข่งขัน
533 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์แข่งขัน
534 นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดี ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์แข่งขัน
535 นางนิตยา โทราช ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์แข่งขัน
536 นางสิริธิดา บุญโฮม ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์แข่งขัน
537 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์แข่งขัน
538 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์แข่งขัน
539 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
540 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
541 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
542 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
543 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
544 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
545 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
546 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
547 นางสาวจินตนา อภัย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
548 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
549 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
550 นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
551 นายวรัญญู นันทกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
552 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
553 นางสาวพัสชราภรณ์ ประดิษฐ์ค่าย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
554 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
555 นางสาวธนัญญา การประกอบ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
556 นายวีระศักดิ์ เนียมสูงเนิน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงาน
557 นายวิสุทธิ์ ยศรุ่งเรือง พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
558 นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
559 นายวีระพงษ์ เหง่าทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงาน
560 นางสาวทิพวัลย์ เหมะชาติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
561 นางสาวศิริลักษณ์ ชาวสำราญ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
562 นายประเสริฐ บึงอ้อ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
563 นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุล ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
564 นางสาวกันยนา ภักดีนอก พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
565 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
566 นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
567 นายนพดล พิทักษ์พล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
568 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
569 นายจักรี ฦาชา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
570 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
571 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานกรรมการฝ่านดำเนินงาน
572 นางสาวกนก จันทร์ขามป้อม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่านดำเนินงาน
573 นายวันชัย คงสมบูรณ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่านดำเนินงาน
574 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่านดำเนินงาน
575 นางสาวกมลพร หมู่พรหมมา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่านดำเนินงาน
576 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
577 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
578 นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิมะนาว ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
579 นางพิชญ์สินี ฦาชา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
580 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
581 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
582 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]