หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cpm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิไล วรรณบุษปวิชโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายวัชรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางผกามาศ เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางนิตยา นาโพธิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา จำนงนรินทรรักษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสายใจ โฆษิตธนสารโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นางอาภรณ์ กันทะวังโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางบุญศิริ สุทธิศิลป์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางศิริพร เนาวะเศษโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ กินขุนทดโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายฤทธิชัย ถนอมชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นางนิภา โคตรชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางบุบผา นันโทโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นางวาสนา โภคาแสงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางละมัย หิรัญคำโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนพวัลย์ อุดมตะคุโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ ปัญจไชยาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุภาพร น้อยศรีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธฺ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกองสิน ชินทะนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหวัง บำรุงพันธ์โรงเรียนตอนสวรรค์กรรมการ
4. นางสมพร มะลิทองโรงเรียนลหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสวลี ชัยภัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี คงนาวังโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
7. นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้งโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางบังอรรัตน์ ชัยเนตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี เกษมสุขโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรลดา บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางกนิษฐ์ จอมศรีกะยอมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวศศิพร โปร่งหล่าโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
6. นางนัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ สุขเขโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิมพ์ เครือเนียมโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภา พิงชัยภูมิโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางทิติยา แฝงฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นายสุขสันต์ บัวสระโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวดุษฏี เพ่งพินิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ แต่งผิวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางวรรณภา ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯกรรมการ
9. นางธนัญภรณ์ จำเริญสรรพ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
10. นางยิ่งพันธ์ ขันธ์ศิลาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจีราพร เหมือนพันธุ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายภัคพล โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางนิชธาวัลย์ ทองเจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ กาหลงโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมคิด ไตรยศโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
6. นายสันสกฤต บาลีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางธัญพิชา ศรีประดู่โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2กรรมการ
8. นายเทวฤทธิ์ เรืองชัยภูมิโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
9. นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
10. นายพจน์พิศาล ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางสุจิลา เจริญขวัญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางนวลเอง แก้งคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯประธานกรรมการ
2. นางวรรณนา ทองดีโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพงษ์ พานนท์โรงเรียนหนองคอนไทยฯกรรมการ
4. นางวรรณา กำลังทรัพย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณรัตน์ ก้อนภูธรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางปราณี ตุงชีพโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวสมพิศ กุลรักษาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย ยี่วิชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ สมบูรณ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายทองล้วน อุดมแก้วโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นางทัศนีย์ แป้นสุขโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทูร หาดขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางเดือนแรม แวงมั่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายวัฒนา ปัจจังคะตาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริพร พงษ์วิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางวิภาวดี ทวีโชคโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกภรณ์ บุญคุ้มโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
9. นางกัลยกร แก้วโรจน์โรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
10. นายสุรเดช พลหาญโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
11. นายณัฐพล โสมาบุตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายธีระศักดิ์ เกจจณะเวชช์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
13. นางเยาวภา สมนามโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ ทวีชีพโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบัวบาน วัฒนาศีลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุวิชัย วงศ์อริยะโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายองค์อาจ คำทองทิพย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางธารวิมล ทิพงษ์โรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
7. นายเกษม จินดามาตย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
8. นางนุตจรี พรหมมาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นายพิศิษฐ์ ตาปราบโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางสาวธีระวรรณ พันธุ์จำรัสโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นายต่อเกียรติ ตอสกุลโรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
13. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
14. นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
15. นายภานุมาศ วรสันต์โรงเรียนชัยภูมิภักดีุมพลกรรมการ
16. นายชัยยันต์ ทองงามโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายทอง คาดสนิทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา พงพันนาโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดา ต่ออำนาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ พรหมนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นายจักรี ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ คุณปรึกษาโรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
6. นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายทอง คุณปรึกษาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา พงพันนาโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดา ต่ออำนาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ พรหมนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นายจักรี ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ คุณปรึกษาโรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
6. นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมรรถ เอี่ยมพานิชกุลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร ไชยเดือนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางขวัญจิตร ดีหามแหโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายปรมัตถ์ สวงโทโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิเศก ชัยโยรมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายวิทวัช คำหาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์โรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
10. นางกุลนันทน์ ตาศรีโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลียว ผิวเผื่อนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางวรรณสุดา โยชัยโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายขุนพล ดีหามแหโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นายเจษฎาพงค์ ตรันเจริญโรงเรียนสตีชัยภูมิกรรมการ
8. นายวัฒนา นิธิศดิลกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
9. นายวิทวัช ตาศรีโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมควร นาเจริญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตรา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญร่วมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ นามโคตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลภา ปัชชาเขียวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชญา วิเศษคร้อโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวรุจิรา ชาดาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางเบ็ญจมาศ ใบลีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
9. นางสุภกัญญา ศรีสารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
10. นายเอกพล อยู่ภักดีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
11. นางปนัดดา ปิยะวรากรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
12. นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านางโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นายกำชัย ศิริอาริยะกุลผลมาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวจุฑาทิพย์ กำเนิดจอกโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
15. นางนงลักษณ์ พรหมเมตตาโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
16. นางจิตรประภา กาจหาญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
17. นายปรัชญา สุราสาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
18. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ ต่อพลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
19. นายบุญรอด นาอุดมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
20. นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ อนันเต่าโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ อุทัยฉายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายประพันธ์ วิชาเกวียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นายไอศูรย์ พวงมาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
6. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
7. นายไพฑูรย์ มณีจันทร์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
9. นายเอกพล อุดมทรัพย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิเชียร แสนน้อยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
11. นางขวัญทิภาพร รอนศึกโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
12. นางสาวกัญญารัตน์ ประทุมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นายนวนละออง สวัสดิ์เอื้อโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
14. นางปนัดดา ทีบัวบานโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
15. นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
16. นายภูวดล วรรณพงษ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
17. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
18. นายอชิวะ วรรณะขามป้อมโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
19. นางณัฐฐากร ปัตถาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ถนอมผลโรงเรียนโนนคุูณวิทยาคารฯรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายสนิท นาคพินิทโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ พองชัยภูมิโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นางเกษสุดา เพชรประไพโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวคุณาภรณ์ ธรรมสิทธิรัตน์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางสดใส เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
9. นายวีระพงษ์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางปิยธิดา สารฤทธิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
11. นางกาพย์พร ชัยศักดิ์กรีนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ฤาชาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์อรัญ สุพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวประนอม จงจิตต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายพัฒนชัย บุญขันธ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางวิภา ต่อโชติโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
7. นางสาวจุฬางพัฒน์ อุทโทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกวินชิตา ถือสมบัติโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
10. นายภูริ บานทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ส้มจีนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ บุญปกโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา รบศึกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวอำพร วิชาชัยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นางพรชนก พลแสนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
7. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
8. นางรัศมี สรสิทธิ์โรงเรียนโนนคูณวิทยาฯกรรมการ
9. นางปาริฉัตร วงศ์พรหมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
10. นางเบญจมาพร บุญประภาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมาลินี เกื้อหนุนโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
12. นายภคพล จุ้มใหญ่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีพร กางการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย สุขนาแซงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร พร้าเพรียงโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางสาววีรญา คลังระหัดโรงเรียนนายางกลักวิทยากรรมการ
7. นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์โรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
8. นางกณิกา นาสูงเนินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. นางสาวกอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
10. นายพิทักษ์ เจริญวานิชโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวรุณี นุชนุ่มโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัฎใจ ฉิมนิลโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ กัณหาไธสงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางขนิษฐา นกแก้วโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวฐานิตา น้อยบำเหน็จโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอรรถพล บำรุงเพชรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยากรรมการ
7. นางสาวบรรจบ อินวะกุลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นายบรรหาร เจ๊กนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางขัตติยา อำคาศักดิ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางดาหวัน อุดมทรัพย์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางสมพิศ ทิพย์สุนาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายเอกชัย บัวรอดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ปิ่นปักโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไลวรรณ ชัยสงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นางสมกลิ่น ชินรัตน์โรงเรียนโนนะสะอาดวิทยากรรมการ
10. นางมณีรัตน์ จิตปรีดาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมาโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพลโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ หมั่นอภัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อักษรจันทร์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางวรินทร์ สุขทวีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายชูชาติ กุดเป่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา เมตตาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
8. นางจำรูญลักษณ์ ชำนาญโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุกัญญา หงอกภิลัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวนฤมลย์ งอกศัลย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ นันตะเวชโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร อยู่ปานโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัทธยา ชนะพันธ์โรงเรียนตอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนราภรณ์ ดวงมณีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางเลอลักษณ์ เจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายอำนาจ หาญรบโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
8. นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นางสาวสมควร ขนชัยภูมิโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
10. นางเสาวภา ทิพย์รักษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอาฬวี ภิญโญดมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมณเทียร กันตะวงศ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิยดา ภูคงคาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางขันตรี ส่งศิริโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
6. นายมานะ ชาติมนตรีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นายอนันท์ ศรีวรรณะโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวบรรจบ อินวะกุลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภัทรา แสงภักดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
10. นายอเนก หงส์ทองโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวี แสงคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุพัตตรา วงศ์ษาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นายธโนวุธ อิ่นคำโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นายพินิจ แท่นมากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีอริยะเมธโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นายกิตติศักดิ์ สีหาบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนโนวุธ อิ่นคำโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ สิทธิโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายจำนงค์ เขียนเขว้าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายอภิชิต สวีลาเดนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
5. นายขันธ์ชัย โชติตันติทรสกุลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระพันธุ์ พานนท์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุริยา พบขุนทดโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นายฉัตรชัย จันทร์ดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเอมอร ผามีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ พันธุ์สง่าโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประนอม แก้วสวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายมารุุต สิมช้าโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรณัฐ ที่บัวบานโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นายศิริมงคล นวนมาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิชิต ชัยวงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
8. นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวอิรวดี ทานะสุขครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไล วิพัฒน์เกษมสุขครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการ
6. นายสุรจิต เสาโกมุท ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสรารัตน์ ชำนาญครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางณัฐวรรณ มานิชพงษ์ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ประจันนวลครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์ครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศณียา ฟักเจริญครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพรครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยา พันธ์งามครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายวรปรัชญ์ ยินดีครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวหัตถยา มุ้งโพธิ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ บ่วงนาวาครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คงสมบูรณ์ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ อินทรผลครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางหทยา สิงห์อำพลครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายมงคล ลีลาครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางแสงธรรม วงษ์วัติครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวธันญา ตีรชาติครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ภิญโญศรีครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ กุลประดิษฐ์ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นิสสัยหาญครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ อ่องจำปาครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ พรรณขามครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์ บุญศรีครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูลครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางทิพย์วรรณ นามสุขครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรติ กะเนรุพันธ์ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายอังค์ริสา ช่างหล่อครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชญา ประทุมวิมุตครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางชนิกา นราพงษ์ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวรุจิรา สุธรรมมาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายรติ กะเนรุพันธ์ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายอังค์ริสา ช่างหล่อครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชญา ประทุมวิมุตครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางชนิกา นราพงษ์ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวรุจิรา สุธรรมมาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร ประเสริฐกุลครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางชุลีพร สังข์ทองครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์ครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นางปิฏกศร ศรีจำปาครูโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นางลำใย งอกนาวังครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางฉะอ้อน ทองแดงครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
2. นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นายสุรจิต เสาโกมุทครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเนครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
5. นายสุริยา วิเศษแสงครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายรัศมี พวงทองครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลำดวน แสงวิหคครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์ครู โรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางอำไพร ภูมิขันธ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายทองม้วน ขนชัยภูมิครู โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นางพรประภา เพียกขุนทดครูโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นายมานะ ชยันตรดิลกครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลณัฐ พิชัยครูโรงเรียนนาย างกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นางอารมณ์ ศรีสุธรรมครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพนม ศรีสกุลครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันทนาพร วาดสูงเนินครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายรณกร ชัยมงคลครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายเอนก ชำนาญครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
5. นางอุไร กางกรณ์ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางสาวละคร เขียนชานาจครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสรวีย์ ขวาซุยครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมารยาท ศรีพิพัฒนกุลครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายติณภพ สีดากุลครูโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญจิรา วงศ์แสงครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ค้ำยางครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางรจนา ฦๅชาครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ วันทาครูโรงเรียนนาย างกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นายถาวร อดทนครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ใจดีครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิพัชร พิมพ์สราญครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสุภาวดี พงษ์อุดทาครูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี กุศลคุ้มครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางอรอนงค์ ใจรักษาครูโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ สุดตะนาครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพยุง ลานขามป้อมครูโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. พระมหาเชาวฤทธิ์ นรินฺโทพระวัดชัยสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิกรรมการ
3. นางลักขณา ประจงค้าครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา รุ่งนภาไพรครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยนาท พลอยบุตรครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
6. นายนรา ตรีธัญญาครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางเข็มคิด ครบุรีครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทรงวุฒิ ขวาไทยโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
2. นางออมสิน นาคดิลกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายกฤษฎา สวัสดิ์ศรีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางยุพาพร ปานสุดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายไกรลาศ สวงโทโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
8. นายคมกริช โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ กาบคำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
11. นางสาวนลิกานต์ ตอสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
12. นางสาวธันยพร จำปาขันธ์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวนิตยา เกษชฎาโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
14. นางสาวชนิศา วงษ์แก้วโรงเรียนนางแดดวังชมภูรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางสุชิรา พิทักษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
16. นางสาวอรอิศรา กระแสร์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
17. นางสุจิตรา สุรนิวงศ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
18. นายเทวนาถ เติมวุฒิโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
19. นางมัจฉา ศิริพงศ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
20. นางขนบพร โลบ้านไผ่โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
21. นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
22. นายจิระชัย รังสิยานนท์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
23. นายสุชาติ ทักขิโนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
24. นายสรพล แก้ววไลโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียรโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนินโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ หิรัญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายถาวร ดีอ่อนโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ อุชาดีโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพบูลย์ หล่อแหลมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายถนอม อาจสารมนต์โรงเรียนนางแดดวังชมภูรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายเจมบอลย์ อักษรโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
9. นายพัชรพล รัศมีโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
10. นายสงกรานต์ อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
11. นายอภิเดช ทิพย์สุนาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
12. นายฐานวัฒน์ ตรงประสิทธิ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
13. นายเฉลิมเกียรติ ฦาชาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีสมพร ปราบนอกโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
15. นายสิงหะ ปิ่นวิเศษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
16. นายสันต์ชัย เรืองวรรักษ์ศิริโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
17. นายอาภากร ดาโม้โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
18. นายชวนาถ มีศักดิ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
19. นายอภิชาติ เลี้ยงพรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
20. นางวิไลลักษณ์ สารีสายโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
21. นางสาวรุ่งทิวา ลอบกระโทกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิยาลัยชัยภูมิกรรมการ
22. นายเฉลิมเกียรติ ป้องปทุมโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
23. นางสาวนันทิชา ฦาชาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
24. นายณรงค์ ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
25. นายเจนณรงค์ ดวงทองมาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
26. นายพยุงศักดิ์ นรานอกโรงเรียนหนอคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวสมส่วน บุญเกรี้ยงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
28. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
29. นายดาวบ่าย แพรชัยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
30. นายขัตติยพงษ์ พั้วพวงโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
31. นายสุกิจ ตั้งใจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิยาลัยชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวงเดือน สารวิทย์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อัจฉริยะภากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ บุญชูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายการุณ วัฒนโสภณวงศ์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร ชาน้อยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ แสงสง่าโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยศรัล ชื่นอารมณ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
8. นายสมพร โภศิริสัญต์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
9. นายเสวย กอบการดีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นายนพรัตน์ ลันทูลโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
11. นายเนรมิตร มงคลศิริโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
12. นางนิลวรรณ เขียนเขว้าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นายเอกชัย สำราญทิพย์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
14. นายจักรพงศ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
15. นายอรุพงษ์ จวบศรีโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
16. นายดุสิตร์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
17. นายชัยวิทย์ ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
18. นายนคร แสงทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
19. นายชลเทพ บำรุงราษฏร์โรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
20. นายโกสินทร์ อำภาศักดิ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
21. นายสายัณย์ เนียนไธสงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
22. นายจรูญ เฝิงสูงเนินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
23. นางนิลกานต์ ตอสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
24. นายศุภชัย ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
25. นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
26. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวนวพร ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
28. นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
29. นายมานพ มิทธิศรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิยาลัยชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
30. นางวิภาพร ป้องปทุมโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉกาจ ภูกมทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉกาจ ภูกมทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายอนุศาสน์ พลธรรมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายอนุศาสน์ พลธรรมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ดงวังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางปิยะนาถ กวางซีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายชวลิต บอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ดงวังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางปิยะนาถ กวางซีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายชวลิต บอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ ยูงหนูศิลปินอิสระกรรมการ
6. นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายนพเกล้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ยูงหนูศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่ศิลปินอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายนพเกล้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายขจร ไกรสกุลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธีรินทร์ พันทึกโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร พิเภกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางสาวละมัย มังดินดำโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายสังคม พลแสนโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์ รสโสดาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายสังคม พลแสนโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นายปกรณ์ รสโสดาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายวัชรากรณ์ งามศรีนาสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายวัชรากรณ์ งามศรีนาสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิยายนประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายสถาพร ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล ทองบัวบานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
7. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
9. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
10. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสถาพร ชัยบินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
8. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
9. นายธงไช สุมะนะโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
10. นายปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายปัญจรัสติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุริยา นาคะพงษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติ์ธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโครตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติ์ธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโครตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติ์ธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโครตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติ์ธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโครตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวงทอง สีหาวัตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Loquero,Salvador Baticarosโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวงทอง สีหาวัตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Loquero,Salvador Baticarosโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวงทอง สีหาวัตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Loquero,Salvador Baticarosโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายชนาธิป ทองสาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนาธิป ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรวงทอง สีหาวัตรโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Loquero,Salvador Baticarosโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อกูล ถิตย์รัศมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อกูล ถิตย์รัศมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อกูล ถิตย์รัศมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อกูล ถิตย์รัศมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย ศรีพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ลาเหลาโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา ผาจ้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาววริศรา พรหมศาสตร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อนโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางสาวปวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ลาเหลาโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา ผาจ้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาววริศรา พรหมศาสตร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อนโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางสาวปวรินทร์ อาจชมภูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางสาวลำดวน ลันดาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางเตือนใจ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางสาวลำดวน ลันดาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย ศรีพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ผาจ้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บ่อดินดำโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวปารัชญ์ ต่อพันธุ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ผาจ้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บ่อดินดำโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวปารัชญ์ ต่อพันธุ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาภา วอนเก่าน้อยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรศิลป์ แสงสุวรรณโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ก่อโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนาภา วอนเก่าน้อยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรศิลป์ แสงสุวรรณโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ก่อโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวราภรณ์ ปากเมยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ภิรมย์กิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก่อโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวยุภาพร ศรีโยธาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัตน์ประณี รินทะจักรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เทียนใจโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางรัตน์ประณี รินทะจักรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาภัทร แดงบำรุงครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางโคมทอง ทองประสมครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางอภิญญา จรัสพันธ์ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Allan Howson Burtonครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. Mr.Alfredo S. Rosales Jr.ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนัยเนตร อภัยนอกครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา พิไลกุลครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชนะ อุปฮาดครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
4. นางเจรียงพร อาจประจันทร์ครูโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. Mr.Ralph Jolius Domingoครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยธิดา นามวิจิตรครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร วิชิตศรีวราครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางภัททิรา สุวัตถิกุลครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ มั่นคงครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายสุรัติ ศรีชำนาญครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์กิ่งครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางนางสิริธิดา บุญโฮมครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ชัยจำรัสครูโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางนวลละออง คำทองเขียวครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรัติ ศรีชำนาญครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน ดลประสิทธิ์ครูโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนา บัวไสวครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร วันทาครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลักขณา มะโพธิ์ศรีครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นางพิชญสินี ฦาชาครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางปัทมา ดำรงแดนครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสมทรง กู้เขียวครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา มีหมู่ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Jacob Fanningครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางดาวเรือง วงค์ภาคำครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. MissJonahly Ann Lagrimasครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชินครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกนกลักษณ์ จันทศรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สาริยาครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ พิทักษาครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางพิลาสลักษณ์ จำรัสแนวครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
5. นางสาวเกศสุดา ถวินหวังครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา พงษ์จันทร์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายนิรัติศัย หล่ออรุโณทัยครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช กมลรัตน์ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย สวัสดิ์นะทีครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. Mr.Mile Batatunovicครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา พงษ์จันทร์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรรรณีย์ วรทรัพย์กางการครูโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ บุญญานุสนธิ์ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์วรรณ สิริรัตน์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางจินตวี ไตรณรงค์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาววิชุพร ชัยสุริยะวิวัฒน์ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ตั้งพงษ์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดีครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โทราชครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุลักษณ์ บัวภาเรืองครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางรานี โคตรมิตรครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงติเกรียงไกร บุญทนครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางธัญธร ชัยเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณ์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวพันณพัสราภรณ์ ศรีพิทักษ์ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Arrey Alfredครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางเสาวพรรณ ทองประสมครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกันตยา ต่อกำลังครูโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวตครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลญา แสนตาครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. MissWang Meng Lingครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. MissZhang Xinครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอนครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางมยุรีย์ บัวดอกครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียรครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมศิลป์ เกื้อหนุนครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ภูมิเขตครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. MissWang Tingครูโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. MissLiu Jinครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางมยุรีย์ บัวดอกครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสารชา พิมพาคุณครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสารชา พิมพาคุณครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งจิตร เกลอสูงเนินครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชยา เกตุกลางครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางโศภิต แตงชัยภูมิครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธ์ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายมิลินทร์ กำลังเหลือครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ มาลากองครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดีครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางโศภิต แตงชัยภูมิครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรัช กิติคุณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารยา ประยูรหารสพม.30กรรมการ
4. นายมงคล วรินทร์เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.30กรรมการ
5. นายพัชรพล รัศมีโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงษ์ สุนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายพงษกร จารุเมธีชนโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ลุ่มไธสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายเกื้อธารา รัญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายสุริยะ คุณวันดีโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายวันชัย คงสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายดรุณ ประจันนวลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางณัฐศิรี เชิดชูณรงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่มโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวีรากร เหล่าสมบัติทวีโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางธารารัตน์ โชคเหมาะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสันสกฤต บาลีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อนโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นางสุภาวดี กุศลคุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางดวงสมร คะเณปะโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณภัค แก้วคุ้มโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางลักษมี บุตรจันทร์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวานิช เพียรนอกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี โฉมมงคลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ผลไพบูรย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายวิภาวี ชิดทิดโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณ โสส้มกบโรงเรียนโนนกอกวิทยากรรมการ
6. นางวิภารัตน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวกมลพร หมู่พรหมมาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกิตติพล เพ็งชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัจวรรณ ชุมเมืองปักโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ ลือสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายวัชรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้งโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
7. นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทร สีเสนผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี สรสิทธิ์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร ปฏิธานยุติธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายขุนพล ดีหามแหโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงพร วงษ์สิมโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
6. นายศรเพชร งานยางหวายโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุจิลา เจริญขวัญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ สุดตะนาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงค์นุช สิงห์จันทร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ แสนเภาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
7. นางยิ่งพันธ์ ขันศิลาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิซัดอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางอุมารินทร์ จำนงค์ชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวฤธ อุมารังสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ไมตรีแพนโรงเรียนนางแดดวังชมพู รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายรัชภูมิ ถนอมผลโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายธิติ บุ่งนาแซงโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลางโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายอดุลย์ ภูสิตลิตโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายทศพร เพียสังกะโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวกฤติมา โชคโชติวัตโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิดา งอกคำโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ เพิ่มพูนโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ จ้นทรรักษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายกฤช ดอนกระโทกโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
6. นายธานี ปิยะวรากรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ กาจหาญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายบรรหาร เจ๊กนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ คลาดโรคโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายจิระพันธ์ นาเจริญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ครุฑใจกล้าโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เชื้อนาวังโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
4. นายอัมรินทร์ แก่งสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี กุลหนองแดงโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสุคนธ์ คำแดงโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
4. นายปัณณธร อุชาดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวมญช์สิการณ์ แสงพรมโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิชชุนีย์ ศรีพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัณณพรณัฎฐ์ พรมเมตตาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
4. นายธีรวุฒิ ภูโสภาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยพร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสาวิตร พิมพ์เมืองเก่าโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวสุวัฒนา แสงขุรังโรงเรียนนางแดดวังชมพู รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวณัฎฐนันท์ กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
10. นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึกโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโยธิน งามสกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตนภา กำลังมากโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางสาวนัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นายประมาณ นามกุลโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
6. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เติมพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา นิลบรรพตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางโชคดี งามเจริญโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
6. นางนุช สงครามโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
7. นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ กาฬปักษิณโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิติณัฐน์ ปรุงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ปิวจันทึกโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายสามารถ ไตรณรงค์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีรนุช พิมพ์ทวดโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสิริพร เป็นไทยโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
8. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา นพคุณโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคปฏิพัธน์ ศิริภูมิโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายราชศักดิ์ ฐานมั่นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาววราพร ชัยมาตย์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจารุณี หาวิชิตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมพู รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายดวงดี โชติสุภาพโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นายปรัชญา ยาตาแสงโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นายโกมิน ภิรมย์ชมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายทินกร วิปัสสาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นายวงกฎ เหง่าชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายดนุพล ดวงวิญญาณโรงเรียนสามหมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริพร มงคลกำธรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ เกณพลโรงเรียนนายางกลักพิทยากรรมการ
4. นางสาววราพร ชัยมาตย์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
6. นายธณกริช อือชัยภูมิโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นายวิศาล ฉายากุลโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายนิคม บัวสิมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรินยุพา หมั่นกิจโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้มโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณธิดา กำเนิดบุญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางอาภาพร เพิ่มพูลโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายชวดล คำมูลครโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายกิตติภพ กุลจันทร์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายคฑาวุฒิ พึ่งภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายชาตรี พะยิโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ชาติศรีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นายอธิคม ศรีใสโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นางสาวชุติกาจน์ เมตตาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร ศรีธรรมมาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสนธยา เหิมหาญโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสกล ธรรมวงศ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย ถาวรกายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสกล ธรรมวงศ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา เหิมหาญโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
2. นายขงเบ้ง บุญประโคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
3. นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนัยนา ศรีถาวรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายโชติช่วง ต่อชีพโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
7. นางดรุณี โพธิ์รุกข์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
8. นางไสว หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นางศรียากุล ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
2. นายขงเบ้ง บุญประโคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
3. นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนัยนา ศรีถาวรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายโชติช่วง ต่อชีพโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
7. นางดรุณี โพธิ์รุกข์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
8. นางไสว หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นางศรียากุล ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิยา ฐานวิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางเย็นใจ วงศ์ศิริโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายสมชาย วิเศษชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายพงษา ส่งแสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายใหม่ พิไลกุลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุดม อุตชีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
2. นายภูธเรศ เงาะเศษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม ขุนพลโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. นางเสริมศรี บุญเกื้อโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสมใจ ผลภิญโญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมิตร ตะลับเพชรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
2. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางนภา นรานอกโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเปรียว ปลอดโคกสูงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
2. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางนภา นรานอกโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเปรียว ปลอดโคกสูงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสกล ธรรมวงศ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุญซื่อโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวภัทราวยดี ขุนเดชโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
2. นายดนัย สุทาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สมมะโนโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายบุรรัตน์ ไชยรัตน์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางเอื้องไพร กิ่งปุรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ วงศ์สุขสินโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
2. นางรัชดา ผลทับทิมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายอิศรา พบแก้วโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ เพชรล้ำโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ โคบำรุงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นายสมชาย วงศ์สวัว้สดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ พรสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายภูมิศักดิ์ กรินสูงเนินโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายวชิรยุทธ อิศวเวคินโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางบุญช่วย แก้วเพ็ญศรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายสมัย ประจวบสุขโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ เติมผลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลละออง ตุยชัยภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
2. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสมพร โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางควรคำนึง คุยเพียภูมิโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเอื้องไพร กิ่งปุรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางมานิตา สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวลลิตตา ชนะชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ บุญประคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. นางสายฝน เจริญสมบัติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเอื้องไพร กิ่งปุรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางมานิตา สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวลลิตตา ชนะชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ บุญประโคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. นางสายฝน เจริญสมบัติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสารภี สืบนุการวัฒนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางสุนทรี วังศรีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายเจริญ ภูมิประภาสโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ จงวงน้อยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
6. นายนิเวศน์ ตั้งอุทัยสุขโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางกันทิพา กลิ่นมาลีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสารภี สืบนุการวัฒนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางสุนทรี วังศรีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายเจริญ ภูมิประภาสโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ จงวงน้อยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
6. นายนิเวศน์ ตั้งอุทัยสุขโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางกันทิพา กลิ่นมาลีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปาจรีย์ นาคภิบาลโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางชนานันท์ ทองแสงโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนนางแดดวังชมพูกรรมการ
4. นางพัชนี ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางอังกาบ สุทาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปาจรีย์ นาคภิบาลโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางชนานันท์ ทองแสงโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนนางแดดวังชมพูฯกรรมการ
4. นางพัชนี ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางอังกาบ สุทาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนเงินครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงศ์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนเงินครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนเงินครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา สายรัมย์ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนเงินครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี บุญเหลือครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภาครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเนตร แก้งคำครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ครู โรงเรียนสามหมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอาภัตยา โต๊ะงามครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูถมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายฉกาจ ภูทมทองครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรี สุนทริยานนท์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ มาด้วงครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางนัฐทิญา สุขจันทร์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีภูครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ จ่าทันครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ จ่าทันครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสายัณห์ จ่าทันครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]