รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และโรงเรียนภัทรบพิตร
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจีรารัตน์  เสาศิริ
 
1. นางสาวกุลรัตน์  ชัยเฉลียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ยอดเยี่ยมแกร
 
1. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังสี
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กระแสโสม
 
1. นางจิวานันท์  ภูมาศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาวดี  แก้วสามดวง
 
1. นางศิวพร  สิงห์ภูวนาถ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นายขวัญชัย  ปิ่นแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  จันทร์รุ่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ใจเอื้อ
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเพชรทับทิม  ปุราทะกา
 
1. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หัดเจริญ
 
1. นางสตรีรัตน์  สวดประโคน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนมณี  ขันอุดทา
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญมณี  สมบูรณ์
 
1. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายภาสกร  สิมรัมย์
 
1. นางสาวปณิชา  เพ็ชรน้อย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจารุพิชญา  ศรีภา
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สดทรงศิลป์
 
1. นางประณีต  อาจสังข์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวณัฐสุดา  ประทุมตรี
 
1. นายธนาเมธ  เชิญรัมย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวอรยา  บูรณะ
 
1. นางจิรภัทร  ยันละหา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กชายอนุชา  พุทธิชาติ
 
1. นางเทพสุดา  สวัสดิ์รัมย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒินันท์  พุทไธสง
 
1. นางสุดารัตน์  หลงพิมาย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางรวยริน  ชนะกุล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายศิริพงษ์  สมบูรณ์ธรรม
 
1. นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายกิตติ  พลโยธา
 
1. นางสาวประไพร์  ทะนงอาจ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสาวิตรี  ชัยศิริ
 
1. นางจรรยา  อาสนา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  เอ็มประโคน
 
1. นางจินตนา  ศรีมิตรานนท์
 
24 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนรินทร  ศิลาอ่อน
2. เด็กหญิงวีณา  วระดล
3. เด็กหญิงเรไร  เตื่อยตุ่น
 
1. นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
2. นางสาวณัฐวลัญซ์  ลายสุขัง
 
25 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เดชรุ่ง
2. เด็กหญิงศิริณญา  จันทร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คำดอกไม้
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เลิศยะโส
 
26 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ
2. เด็กหญิงสิริณทรา  ชัยรัมย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มทอง
 
1. นายจรรยา  บุญเลิศ
 
27 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศร  แฉล้มรัมย์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  สุภะกรรม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จะโรรัมย์
 
1. นางชลิดา  โอทารัมย์
2. นางน้องนุช  วิทยเดช
 
28 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แฉล้มรัมย์
2. นางสาวณัฐมน  นุชสาย
3. นางสาวบัณฑิตา  หมั่นการ
 
1. นางสาวชญานิศ  ไกรสีห์
2. นายดิฐพร  ดิษยเกษม
 
29 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนาริน  ศิริทรัพย์วัฒนา
2. นางสาวมาริสา  ดวงจันทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ยศสิริ
 
1. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
30 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวธิมาพร  ทรงฉวี
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุขแสวง
3. นางสาววนิดา  แชะรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  ทมงาม
 
31 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวบุษญมาศ  สุธรรม
2. นางสาวปนัสยา  เบื้องบน
3. นายอัมรินทร์  พรมประโคน
 
1. นายพิมล  วิสุทธิอาภา
2. นางสาวนารถนพิณช์  สายสิญจน์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ไขแสง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศาลางาม
 
1. นางคำนึง  ร่วมสุข
2. นางสุรีรัตน์  ศิริเลขอนันต์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจิราพร  เณรธรณี
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ปุ่นประโคน
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุ่งง้าว
2. เด็กหญิงุจิรสุดา  จันทะบุรี
 
1. นางลัดดา  เสาไธสง
2. นายศตวรรษ  เลียมไธสง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวธัญยรัตน์  สุขประโคน
2. นางสาวโสภา  พอกประโคน
 
1. นายประยงค์   นราศรี
2. นางสาวิตรี  บุญประโคน
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายตระการ  สุวรรณรัมย์
2. นางสาวปฐมาวดี  ประดับ
 
1. นายศาสตรา  ภูมิศาสตร์
2. นางสาววรรณิภา  มาตรนอก
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวจีรนันท์  ชุมนุมชาติ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาววารุณี  ทูลไธสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เคียมนอก
 
1. นางลัดดา  เสาไธสง
2. นายศตวรรษ  เลียมไธสง
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายสุขภาณุวิชญ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสายหมอก  ขุนศักดา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชาวประโคน
 
1. นางชุติกาญจน์   นาวิเศษ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงวจี  หนันดูน
 
1. นายณัฐพงษ์  สายแสงจันทร์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายชาญนบ  จิระบลกิจ
 
1. นางศศิธร  บุพโต
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายอรรถสิทธิ์  จึงพรพงศ์เกษม
 
1. นายวิทิต  สายกระสุน
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวทัตพร   อินทรีย์
 
1. นางสาวสุธาสินี   สิงห์ประโคน
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายฐากูร  ไพเตี้ย
 
1. นายสถาฝน  สัตบุตร
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายรัชภูมิ  กิตติวัฒนาสาร
 
1. นางสาวสมจิต  โกศลวัฒนา
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เกิดนาค
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ปรีชากูล
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์รุ่ง
 
1. นางกัญญจิณณ์  วิทยาไกรเลิศ
2. นางสาวจาริยาภรณ์  จิตมาตย์
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  นารัมย์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ทะเรรัมย์
3. เด็กหญิงสุชามาศ  มงคลชาติ
 
1. นางกมลวรรณ  เครือวัลย์
2. นางสาววิไลวรรณ  สีแดด
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีทนต์
2. เด็กชายธวัชชัย  กะการดี
3. เด็กชายปิยะบุตร  ไชโย
 
1. นางอัจฉรา  ธีระวิทยาภรณ์
2. นางสาววัลลี  ทับสีรัก
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มีสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  พละศักดิ์
3. เด็กชายศุภผล  แท่นแก้ว
 
1. นางนันทวัน  คำสียา
2. นางรัตเนตร  วิชัยผิน
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวบุญยนุช   นาควรนุช
2. นางสาววรรณิศา  อร่าม
3. นายสมพงษ์  ทองอาบ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หรบรรพ์
2. นายวิษณุ  สุรสอน
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายชัยภูมิ  ป้องจัตุรัส
2. นางสาวณัฏฐเรขา  ศัพท์พันธ์
3. นางสาวอรัชพร   จงปัตนา
 
1. นางอมรรัตน์  นิธุรัมย์
2. นายสุริยัน  หนันดูน
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญภัสสร์  สว่างศรี
2. นางสาวนัชชา  อึงพินิจพงศ์
3. นางสาวนิรดา  ธาราเสาวรภย์
 
1. นางจุติกา  อุบาลี
2. นางณัฐพร  นวนสาย
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวพิรญาณ์  หอมเศียร
2. นางสาวมัทรินทร์  เจือจันทร์
3. นางสาวสิริยากร  ศิริเอี่ยมตระกูล
 
1. นายสุริยา  สว่างบุญ
2. นางเนตรอนงค์  สุขจิต
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายปภาตพงศ์  ไปหนี้
2. เด็กหญิงวริศรา  ละเอียด
3. เด็กหญิงเพียงชีวัน  ชนะสงคราม
 
1. นางสาวถนอมศรี  สมานชาติ
2. นายธรรมรักษ์  โพนทะนา
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  วรรณโพธิ์กลาง
2. เด็กชายพิรุฬห์  จันทร์โสดา
3. เด็กชายวรวัชร  สุนทรลิ้มศิริ
 
1. นางจำเรียง   สุขกูล
2. นางสาววรางคณา  เชิดปรุ
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  พัฒนะแสง
2. เด็กหญิงปฏิมากร  วรโพธิ์
3. เด็กหญิงภูชนิสา  เล็นไธสง
 
1. นางสาวนงเยาว์  นามไธสง
2. นางสาวนาฏลัดดา  จุลมา
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนินทร์  มานะพิมลหิรัญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อึงชัยศรี
3. เด็กหญิงวิชชิญาพร  ชัยศร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สังขกุลมาลา
2. นางลลิตา  อินไชย
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธีธัช  ตรัสยอดสกุล
2. นางสาวภาวินี  ทามาศ
3. นายเลิศรัตน์  สิงห์สังข์
 
1. นายกัณฐัศว์  ชัยเศรษฐศิริ
2. นางพัฒนวดี  พลบุญ
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  อาญาเมือง
2. นางสาวพลอย  อินหา
3. นางสาววิภาวี  ทองคนทา
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางสาวทัศนีย์  บุญโย
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายกฤษดา  อุทิศรัมย์
2. นางสาวจุฑารัตน์  คอนเพ็ชร
3. นางสาวนิตยา  จันทะพันธ์
 
1. นางปฏิญญา  จันทร์สระบัว
2. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เทียนศิริวงศากุล
2. เด็กชายสิรภพ  สาระสิทธิ์
 
1. นายพัฒนา  พลวัน
2. นางพรฤทัย  กิจคณะ
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชินนพัฒน์  จันศิลา
2. เด็กชายปรมินทร์  นาดี
 
1. นางกมลวรรณ  อู่วิเชียร
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวพัชรี  เชนรัมย์
2. นายยุทธพงษ์  ปักกุลนันท์
 
1. นายอภิมุข  อภัยศรี
2. นางสาวผ่องเพ็ญ  ดัดตนรัมย์
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายวัศพล  วงศ์วิกรม
2. เด็กชายสิโรดม  ตั้งประโคน
 
1. นายอมฤทธิ์  บุพโต
2. นางจริยา  โยคะสิงห์
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  หวังนอก
2. นายธนกฤต  ฝาอิดิน
 
1. นางสาวขจิตรารัตน์  แสนรัมย์
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกวิน  เธียรวรรณ
2. นายชัยกาญจน์  หลอมประโคน
 
1. นายเอกราช  เครือศรี
2. นายจิรศักดิ์  สรวลสันต์
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกิตติภพ  ผลบุญ
2. นายธีรศักดิ์  มั่งมี
 
1. นางกมลวรรณ  อู่วิเชียร
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวอภิชญา  ชัยหาบุตร
2. นางสาวอารียา  ก้อนจันดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถวิล  มูลมณี
2. นางสุรีย์  มูลมณี
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายพิชญากร  กองเกิด
 
1. นางพรทิพย์   แสนจันทร์
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  ที่รัก
 
1. นางสาวยุพา  เพียงไธสง
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายเจษฐาพล  พลงาม
 
1. นางปฐมาภรณ์  สิทธิ์เสือ
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวธนาวัลย์  พงษ์พิมาย
 
1. นายปรัชญา  เตี้ยไธสง
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวศุภลักษณ์  บึงจันทร์
 
1. นางสาวดวงใจ  โพธกัง
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวอาทิตญา  เตาะไธสง
 
1. นางสาวพีรญา  แก้วศรีหา
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธีรพล  ชวาลวิวัฒน์
 
1. นายอุดม   ภูสะอาด
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ชวติ
2. เด็กชายธีรพงศ์  พลพุฒินันท์
3. เด็กหญิงยลดา  บารัมย์
 
1. นายประเสริฐ  สังข์รัมย์
2. นายภัทรพงศ์  แมนประโคน
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปอรรัชม์  ปานใจนาม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ฮัทโทริ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  วิทยาไพโรจน์
 
1. นางสมรรัตน์  สวัสดิ์สิงห์
2. นางยุพา  ปุยะติ
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธิติมา  กาวไธสง
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุภาพ
3. เด็กหญิงอังคฉัตร  โพธิ์ทอง
 
1. นางปวัญญา  นาคะวงศ์
2. นางพชรพรรณ  พิมพ์ตะครอง
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธนัฏฐา  เศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  สุขไสยาสน์
3. เด็กหญิงสิดาพร  วิริยะไชโย
 
1. นายบุญรอด  เล็กดา
2. นายสมพิศ  ทวีลาภ
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวมณีรัตน์  การงานดี
2. นางสาวสรีรัตน์  บัวบานงาม
3. นายอัศม์เดช  มีหนองหว้า
 
1. นางเรณูนคร   จันทสิงห์
2. นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายสุกฤษณ์  รสเติม
2. นายอนุพันธ์  ทุยประโคน
3. นายเจษฎา  ดกประโคน
 
1. นางเบญจรัตน์  ใจภพ
2. นายพิบูลย์  ถานสีมี
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายณัฐภัทร  สมานพงษ์
2. นายศิริเจริญ  เจริญศิริ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญอินทร์
 
1. นางกัลยาณี  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวจรัสศรี  จิณรักษ์
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภพสรรค์  จันทสิทธิ์
2. นางสาวสุธิดา  กุลกิตติยานนท์
3. นายเศรษฐวัฒน์  โชติรณพัส
 
1. นางปริญญารัตน์  จันทร์ชุ่ม
2. นายวิเจตต์  พะวิกขุณี
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงปรีญาธรณ์  คำภาพันธ์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีคุณ
 
1. นางธนวรรณ  มาลานนท์
2. นางภัทร์ธีนันท์  รัตนพงศ์ภัค
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  รติพรพันธุ์
2. เด็กชายธนโชติ  แสนตื้อ
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แสนจันทร์
 
1. นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว
2. นายณชภัชร  วิชยปรีชา
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  พริ้งเพราะ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จาไธสง
3. เด็กหญิงอำพร  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
2. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายธัญธร  ยิ่งคนดี
2. เด็กชายรัฐนันท์  รัตนกุล
3. เด็กชายวีรวิชญ์  สุทรศรีเมธีชัย
 
1. นางสาวสายใจ  ประสงค์ทรัพย์
2. นายวราวุฒิ  มุขกระโทก
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ปุยไธสง
2. นางสาวกัลย์สุดา  สมัครเดียว
3. นางสาวสุนันทา  แลไธสง
 
1. นางธนวรรณ  มาลานนท์
2. นางพูนศรี  ผ่านสำแดง
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวญาณิศา  ถุงทองไพศาล
2. นางสาวภัทราภรณ์  ดำศรี
3. นางสาวอรวี  เกาแกกูล
 
1. นางธัญธรณ์  วิสุทธิ์เมธากร
2. นางเรณู  วงค์ปินตา
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรพิมล  โคประโคน
2. นางสาวสกาย   สนิทวงศ์
3. นางสาวสุดา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  แก้วดก
2. นางจันทร์ทิพย์  ประสารดี
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวนวลปรางค์  เที่ยงคูณ
2. นายวัชรวิชญ์  คำบาง
3. นายเจษฎา  สุขรีรัมย์
 
1. นางสาวจิอาภา  ทิพเหลือง
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  คำแสน
2. เด็กหญิงพิชญามน  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทะเลิงรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางวิไล  เกรัมย์
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงดารา
2. เด็กชายธีระยุทธ  ปรีชากุล
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  บรรจง
 
1. นางนาวี  คูเมือง
2. นางสุทธิรัตน์  ศรีวงษ์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ลินทอง
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  แย้มประโคน
 
1. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
2. นางสาวภูวดี  เขินไพร
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตอรบรัมย์
2. เด็กชายจุฑา  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงทินาภรณ์  ปะนามเตา
 
1. นางสาวสุรารักษ์  ลีโนนเขวา
2. นางสาวสุดารัตน์  แตงกวารัมย์
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  ผืนจัตุรัส
2. นางสาวณัฐฑริกา  แก้วอรสาร
3. นางสาวสาวิตรี  โจมรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางวิไล  เกรัมย์
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายนราธิป  สุขสมกิจ
2. นางสาวสุธามาศ  นามเค้า
3. นางสาวอทิตยา  สิงห์กัลย์
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. นายสุรินทร์  อนุเคราะห์
2. นายสุวัฒน์  ขานพรม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พรมโนภาส
 
1. นางนาวี  คูเมือง
2. นางสาวนุชนาฏ  วงค์อนันต์
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายยุทธนา  การักษ์
2. นางสาวสาลิกา  พวงเพ็ชร
3. นางสาวสาลินี  ไชยา
 
1. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
2. นายศราวุธ  จูมทอง
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  ฟอมไธสง
2. เด็กชายสหวรรษ  เทนไธสง
3. เด็กชายอิทธิพล  ทูลไธสง
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีทา
2. นางพีรพร  พลอยจะบก
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันธิกา  วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทเลิศ
3. เด็กหญิงนุสบา  ลีธีรพันธ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริพงษ์
2. นางสาวกมลรัตน์  ฉิมพาลี
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ละอองดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภาพ
3. เด็กหญิงหฤทัย  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวพจนี  เสนคราม
2. นางสาวพานทอง  ดีสม
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงพนิดา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงลักษณพร  พรมชาติ
 
1. นางสาวจิตรฤทัย  สีลวัน
2. นางอรอนงค์  เขื่อนมั่น
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวศุภรัตน์  กุมรัมย์
2. นางสาวอลิษา  สรวงกุดเรือ
3. นางสาวโญภิดา  การรัมย์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นายธิติภัทร์  ทองเงิน
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  เงินสูงเนิน
2. นายณัฐพล  สิงห์ทอง
3. นางสาวเกศรินทร์  เหมือนพร้อม
 
1. นางสาววัชรี  อาภรณ์พงษ์
2. นางชนกานต์  เหลาแตว
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวชุติมา  สีหาบุญมาก
2. นายศิริโชค  ชัยศรี
3. นางสาวแคนี่  สมิสตี้
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา
2. นางสาวโนรฮีดายะห์  กาโฮง
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ตุ้มนอก
2. นายวิวรรธน์  เดือนแหร่รัมย์
3. นายอธิชา  นาคะพงษ์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  วิญญารัมย์
2. นางศิรินภา  นกแก้ว
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญานนท์  ปวงประชัง
2. เด็กชายโชติพงศ์  เพชรเลิศ
 
1. นางวิไล  เกรัมย์
2. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพัสดากร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายพีรภัทร  มณีศรี
 
1. นางสาวณัฐกมล  โพธิ์ใส
2. นางวัชรีวรรณ  นาราชจรูญทรัพย์
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณชัญญา  กันหา
2. เด็กชายวัชพล  แขมคำ
 
1. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
2. นายวิษณุ  อาจพลไทย
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  รักษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชิงรัมย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุทิศสุนทร
2. นายจักรพงษ์  กุ้งมะเริง
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  กะรัมย์
2. นายสิทธิกุล  ยิงดัง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทับประโคน
2. นางวรรณดี  สัสดี
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวนิสากร  นุ่นปิ่นปักษ์
2. นายไพรัช  สุขชิต
 
1. นายสมาน  สอนสะอาด
2. นางสาวสุพิศ  ริสา
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  คำดี
2. นางสาวสุพรรณิการ์  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวสริญญา  อนุเคราะห์
2. นายจักรพงษ์  พรมนัส
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายระพีพัฒน์  ขำวงค์
2. นางสาวอังฐิญาพร  นิยมรัตน์
 
1. นายธนาพงศ์  สุขเกษม
2. นายอาทิตย์  พิมวัน
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  อังกาบกิ่ง
2. เด็กหญิงปนัฐดา  ไตรพรม
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  ขุมทอง
2. เด็กชายสุรสีห์  เพ็ชรเลิศ
 
1. นางสาวศุภิสรา  สุภาพ
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  สุขสบาย
2. นายเกียรติภูมิ  โพธิ์ิ์ศรี
 
1. นางเพ็ญนภา  ทองสุทธิ์
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  แสวงแก้ว
2. เด็กชายชาคริต  กุมรัมย์
 
1. นายสุริยะ  บุญคง
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายนิพนธ์  วงคำจันทร์
2. เด็กชายสุริยภูมิ  จันทรเสนา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สมานมิตร
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายจีระทีป  มีแก้ว
2. เด็กชายเกรียงไกร  กึกรัมย์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยรัมย์
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  กล้าหาญ
2. เด็กชายอนันต์  สิมวงษ์
 
1. นางสาวปทุมวดี  แซ่จู
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  นนทภา
2. เด็กชายชัยวุฒิ  สงำรัมย์
 
1. นายทวิศาสตร์  ยิ่งนอก
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มูลหอม
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ภูทอง
3. เด็กหญิงรศนา  ดีช่อรัมย์
4. เด็กหญิงวรรณธิญา  วานแก้ว
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยณรงค์
 
1. นางประภาพร  วงศ์จำปา
2. นางสาวกานต์พิชชา  ยศม้าว
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายกฤษติชัย  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงจิรนันท์  บัวงาม
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีกู่กา
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุจำนงค์
5. เด็กหญิงศศิรินทร์  ประสูติธนกิตติ์
 
1. นางสาวเยาวภา  มาลัย
2. นายสุวินัย  กล้านา
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กหญิงปนัสยา  อุตรวิเชียร
2. เด็กหญิงมุกจินดา  ภูลำใย
3. เด็กชายยุวรัตน์  พุทธิชาติ
4. เด็กชายสมเดช  สุนทรกูล
5. เด็กหญิงเยาวมาศ  วิเชียร
 
1. นายสรเพชร  อาจเดช
2. นายสิทธิชัย  โทศรี
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เสาเกลียว
2. เด็กหญิงปนัดดา  กรุมรัมย์
3. เด็กหญิงพรดาว  พวงประโคน
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  คำภาเมือง
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ยิ่งสม
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจิรพร  บุญรัมย์
2. นายปราการ  มีการุณ
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  บุญปก
4. นายศุฬศักดิ์  บุญวงศ์
5. นางสาวสร้อยเพชร  สำเร็จรัมย์
 
1. นางสุจินดา  แสนหลวง
2. นายศุภกิตติ์  บุญเชิด
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐินี   เจริญดี
2. นางสาวนภาพร   พิมานรัมย์
3. นางสาวยุวดี   พวงกระโทก
4. นางสาวศุภลักษณ์   สีลงบับ
5. นางสาวอาภัสรา   หล่าสูงเนิน
 
1. นางพรพรรณ   อาภรณ์พงษ์
2. นางรัชนี   บอกประโคน
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวจิรัสยา  ปาณะสี
2. นางสาวพิชารัตน์  สุนทมาลา
3. นางสาวศศิประภา  สาแก
4. นางสาวสิริวรรณ  แบนไธสง
5. นางสาวเมวดี  ศรีมาศ
 
1. นางสาวพัชรดา  สระทองดี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  พรมธิดา
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจริญทิพย์  ยึนประโคน
2. นางสาวณิชกานต์  วาระรัมย์
3. นางสาวศิราณี  เสมารัมย์
4. นางสาวสมฤทัย  จะนันท์
5. นางสาวอรวรรณ  อภิกรกุล
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  จันเขียวเวียง
2. เด็กหญิงพัชรียา  ลามั่น
3. นางสาววรรณวลัย  ดวงภักดีรัมย์
4. นางสาวศศิธร  ติดตารัมย์
5. เด็กหญิงเมวดี  ผันผ่อน
 
1. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
2. นางสาวสุดารัตน์  มิ่งขวัญ
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  แขขุนทด
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พิเศษ
3. เด็กหญิงลลิตดา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงสุพัฒศร  อินเลียง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจหาญ
 
1. นางรัชกร  ประสีระเตสัง
2. นายดำเกิง  สังฆะวรรณา
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายชาญวิทย์  วิโสรัมย์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงประภาพร  ผลพรต
4. เด็กหญิงพิจิตรา  เอกอมร
5. เด็กหญิงมานิตา  ชูชาติ
 
1. นางมยุรี  หมวดสันเทียะ
2. นางพิสมัย  สุขเกษม
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ไยยอง
2. เด็กชายปวริศ  สัทธะประโคน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์ละคร
4. เด็กชายอานนท์  กะการดี
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  ธูปน้ำคำ
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นายสามารถ  ยงปัญญา
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกฤษณะ  ยังวารี
2. นางสาวกัลยรัตน์  เจริญภาพ
3. นางสาวปรัธมน  นนทวงษ์
4. นางสาวรุจิรา  แย้มประโคน
5. นางสาวอทิตตา  หลอดแก้ว
 
1. นางสาววิภวานี  ดอนเหนือ
2. นางสาวศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกัญญาภัค  แดงขุนทด
2. นางสาวจิตรศจี  คาดผารัมย์
3. นางสาวปราณี  โจมเสนาะ
4. นางสาวภัณฑิรา  สุขสนิท
5. นางสาวเจนจิรา  กาแดง
 
1. นางอำนวย  ไกรปุย
2. นางสุภารัตน์  น้อยพรม
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  คำเปล่ง
2. นางสาวนันทนา  สุทินรัมย์
3. นางสาวปนัดดา  ประเสริฐศรี
4. นางสาววนิดา  วงศ์สามารถ
5. นางสาวสุกัญญา  หอมนวล
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางบัวแก้ว  พรมบุตร
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  เขียววิลัย
2. นางสาวชมพูนุช  เชิดสกุล
3. นางสาวปราณปริยา  ไกรพงษ์
4. นายสุทิน  สำรวมรัมย์
5. นางสาวสุภาวดี  ประทุมมา
 
1. นางรัชกร  ประสีระเตสัง
2. นายชาครินทร์  ทรงอาจ
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชยุดา  โวงประโคน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังฆระ
3. เด็กหญิงภัทรลดา  วาประโคน
4. เด็กหญิงภัทรารัตน์  ห่วงประโคน
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  หรีกประโคน
 
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
2. นายทรงวุฒิ  เรืองประโคน
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธ์ศรีวนิช
2. เด็กหญิงพิณณิตา  อาจปานกลาง
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์นิภา  จันทรสูต
4. เด็กหญิงอิงฟ้า  แก้วผลึก
5. เด็กหญิงแพรพลอย  บุญรอดรัมย์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เจียมผักแว่น
2. นางสาวอรุณี  มาศรี
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  กิริรัมย์
2. เด็กชายขจรเกียรติ  บรมรัมย์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กุมรัมย์
4. เด็กหญิงสิริยากร  วิเศษนคร
5. เด็กหญิงอาริษา  บุญปัญญา
 
1. นายบูชา  กล้าหาญ
2. นายประดิษฐ  อุตธาพงษ์
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกล้ายุทธ  อภิรักษ์
2. นายรชฎพงค์  ลี้ทวีสุข
3. นายวรรธนันท์  กรีรัมย์
4. นายเจษฎา   จิตแกล้ว
5. นายเจษฎากร  ปะสีรัมย์
 
1. นายฉัตรตระกูล  บุญภูมิ
2. นายกิตตินันท์  นาคะ
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกรองกาญจน์  แสนหาญ
2. นายบุญยวัฒน์  ปานพรมมา
3. นายปิติพัทธ์  อินทร์ประโคน
4. นางสาวสุพิชญา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาวสุภัทรา  สมประสงค์
 
1. นายพลวัฒน์  สวัสดิ์สิงห์
2. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษณะ  รานประโคน
2. นายจักรภัทร  แหลมประโคน
3. นางสาวปาริชาติ  โคนพิมาย
4. นางสาวสุพัตรา  วรรณุอุปถัมถ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มีมาเนตร
 
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
2. นายทรงวุฒิ  เรืองประโคน
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎ์  พันธุ์นาวัฒน์
2. เด็กชายจิรกิต  สีม่วงสุข
3. เด็กหญิงชลพินทุ์  บุญพัฒนา
4. เด็กชายชาญชนะนันท์  นาคาธร
5. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วอำไพ
6. เด็กชายดิลก  วิยะรัตน์
7. เด็กชายถิรวัฒน์  พันศรี
8. เด็กหญิงธวชินี  เพชรเลิศ
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทิพย์พรมมา
10. เด็กหญิงนภัสสร  ยศชาติ
11. เด็กหญิงนัดดา  ทั่งศิริ
12. เด็กหญิงพรรนิตา  ไวไธสง
13. เด็กหญิงภัทริกา  แดงป่า
14. เด็กชายวัลลภ  บุญอุทิศ
15. เด็กชายวิชญะ  ศรีหาคุณ
16. เด็กหญิงวิมุตตา  วารินทร์
17. เด็กหญิงศศิธร  โซ่ไธสง
18. เด็กหญิงษมาพร  ปราสัย
19. เด็กหญิงอภิญญา  วรฤทธิเดช
20. เด็กชายเจษฎากร  สาลำ
 
1. นางสาวฐนันวัลล์  ประเสริฐยิ่ง
2. นายวาศนรรค์  พินศิริกุล
3. นายยุธธรรม  จันทร์สว่าง
4. นางสาวพรรณิภา  ปอแก้ว
5. นางสาวผ่องนภา  ตั่งสกุล
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา  ช่วงชัย
2. นายจักรชัย  ก๊กรัมย์
3. นางสาวจิราพร  พ่อค้า
4. นางสาวณัฏฐณิชา  ประเสริฐศรี
5. นายณัฐวัฒน์  กลัดชื่น
6. นายณัฐวัฒน์  วิสิทธิมูล
7. นางสาวณีรนุช  คาประโคน
8. นางสาวธาราทิพย์  ทองนำ
9. นางสาวปริศนา  แก้วสอน
10. นางสาวพิมพร  พานิชรัมย์
11. นายภาณุพงษ์  วิเวกรัมย์
12. นายภาสกร  พรมแจ่ม
13. นายสมรักษ์  มีอุดหนุน
14. นางสาวสังวาลย์  แสนกล้า
15. นางสาวสิรินภา  ก้อนรัมย์
16. นายสุทธิศักดิ์  บุญโสภา
17. นางสาวเบญจวรรณ  สินทรา
18. นางสาวเบญญาภา  ดีด้วยมี
19. นางสาวเพ็ญนภา  กุสารัมย์
20. นายเมธัส  ใสสะอาด
 
1. นายกวีรักษ์  ประวรรณรัมย์
2. นางสาวอังคณา  นวลพริ้ง
3. นายชาญสิทธิ์  ชะเอม
4. นางรื่นพิมล  จันทกุล
5. ว่าที่ร้อยตรีสด  โยมไธสง
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกัมปนาท  จันทะคัด
2. นางสาวกิตติมา  บุญมี
3. นายจักรพงศ์  ขันธะโภคะ
4. นางสาวชฎารัตน์  ชาญนอก
5. นางสาวชนิตา  ผะกาเกศ
6. นายชาติชาย  ชอบละคร
7. นางสาวณัฐริกา  ชัยลิ้นฟ้า
8. นางสาวดลนภา  จัตุกูล
9. นายธนพล  เตื่อยตุ่น
10. นายธีระยุทธ  ไทยลือนาม
11. นางสาวมะลิวัลย์  ทันดี
12. นางสาวรจนา  ข่าขันมณี
13. นางสาววิภาพร  โลกประโคน
14. นางสาวศดานันท์  แก้วกลม
15. นายสันติพงษ์  สีสม
16. นายสายฟ้า  ปัญโยธีรกุล
17. นายสิทธิศักดิ์  ศิริพงษ์
18. นางสาวสุพรรษา  จันทร์พิรม
19. นายอดิศร  รสเติม
20. นายอภิวัฒน์  ไชยชนะ
 
1. นายบรรลุ  ลาหนองแคน
2. นางสาวศลิษา  เวชกามา
3. นายสุรชัย  วรรณภูงา
4. นางสาวขนิษฐา  สุภศร
5. นางสาววนัสนันท์  จันทร์เนียม
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณี  คงแสนแก้ว
2. นางสาวกุลณัฐ  พยุงเจริญ
3. นางสาวณักฐธิดา  บุญรอด
4. นางสาวดาวิสา  บุญเศษ
5. นายทิคำพร  ห้วยไธสง
6. นางสาวธนารีย์  ลามพัฒน์
7. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีมหาพรม
8. นางสาวนภาพร  เพิ่มพูน
9. นายนุติ  โขมพัตร์
10. นางสาวบุณยวีร์  เสร็จอาจ
11. นางสาวปิยะดา  เวิงไธสง
12. นางสาวพรรณนภา  วันทา
13. เด็กหญิงภัศรา  เรียนไธสง
14. นายศุภกิตติ์  วารี
15. นางสาวอภิญญา  มาตรวิเศษ
16. นางสาวอริสรา  สวัสดี
17. นายอัษฏาวุฒิ  ขัดนอก
18. นายอุทิศ  ชุมพร
 
1. นายวีรพงษ์  จันทีนอก
2. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
3. นางนิตยา  หล้าคำคง
4. นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ
5. นายทศพล  ราพิงค์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  พิศาลวนิชย์กุล
2. นายกิตติกร  กุมรัมย์
3. นายคมสันต์  เจริญพร
4. นางสาวณิรชา  ปันรัมย์
5. นายธนพล  หลงรัก
6. นายธวัชชัย  อามาตย์
7. นายธีรศักดิ์  ปูนรัมย์
8. นางสาวบุษรา  ไชโย
9. นายปฎิภาณ  กองเมือง
10. นางสาวปวีณา  พลาหาญ
11. นางสาวพรทิพย์  การะเกษ
12. นางสาวพิสุทธิณี  โสตะพราหมณ์
13. นายวิฑูรย์  กำจร
14. นายศุภฤกษ  อรุณศรี
15. นายสิทธิโชค  พยุกรัมย์
16. นายสินธุ  สร้อยเสน
17. นางสาวสุดารัตน์  แซ่ม้า
18. นายสุทิน  สุดเส้นผม
19. นายสุวรรณ  สุกดี
20. นายอดิศร  บึงมุม
 
1. นายวิศิษย์  เทพทอง
2. นางวราวรรณ  พลสยม
3. นางวานิต  เปริบรัมย์
4. นางวงศ์รัตน์  นิพรรัมย์
5. นายทรงเกียรติ  ปุริโส
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  เย็นวังตะโก
2. นางสาวจันทภา  ขำวงค์
3. นางสาวจันทร์ทิมา  ปรีชาพูด
4. นางสาวชุติมาพันธ์  อาจิณกิจ
5. นางสาวดวงอรุณ  คำใจ
6. นายธนพล  ทิพย์อักษร
7. นายนันทิพัฒน์  เสาวกูล
8. นางสาวนุชา  จันทร์คง
9. นางสาวปนัดดา  คำใจ
10. นางสาวภัทราภรณ์  บุญสม
11. นางสาวศิริพร  คงสถาน
12. นางสาวศิริรักษ์  ไคร้แค
13. นางสาวศุภรัตน์  จำลองชาติ
14. นางสาวสุดาภรณ์  หาญประโคน
15. นางสาวสุนิตา  เทพเนาว์
16. นางสาวหัทยา  ขัตติยะ
17. นางสาวอมรรัตน์  เมืองสันเทียะ
18. นางสาวอรดา  วิเศษพันธ์
19. นายโยธิน  ครุธพันธ์
20. นางสาวไพรินทร์  แก้วประภา
 
1. นางสาวยุพารัตน์  อุทัย
2. นางรุ่งฤดี  อุทุม
3. นางสาวปวีณา  โสภา
4. นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์
5. นางวารุณี  หัสนิสสัย
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกรพินธุ์  ศิริวงษ์พานิชย์
2. นางสาวขนิษฐา  วงษ์ษายาง
3. นายจักรินทร์  วงษ์มหาจักร์
4. นายณัฐพงษ์  เพียรงาน
5. นางสาวณัฐมน  แสนเจ๊ก
6. นายธนากร  จันทร์เสนา
7. นางสาวปวีนา  โตน้ำ
8. นายพงศธร  กุลไธสง
9. นางสาวพัชรลดา   ชนะแกน
10. นางสาวพุทธิตา  นวลผ่อง
11. นายมงคล  สีสมาน
12. นางสาวรัชนีกร  โค้งอาภาส
13. นายวรวุฒิ  แสงสุนานนท์
14. นายวุฒิพงศ์  สิงห์สุข
15. นางสาวศศิภา   จันทะมาตร
16. นายศักดิ์ณรงค์  สุริวงศ์
17. นายสิริคุปต์  ฉอุ่มผล
18. นางสาวเกศราภรณ์  พรมชาติ
19. นายโจจิ  ทานากะ
20. นายไกรสิทธิ์   แก้วชะนะ
 
1. นายปกครอง  มาลานนท์
2. นายธีระชัย  เถลิงลาภ
3. นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง
4. นายธงชัย  บุญผาง
5. นายกิตติพัฒน์   เกิดชื่น
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายณครินทร์  เพ็ชรกระโทก
 
1. นางสาวปวีณา  โสภา
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1. เด็กชายสมเจต  ชาวสวนงาม
 
1. นางสาวปัญจรีลักษณ์  พละศักดิ์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายภานุ  ปะรินรัมย์
 
1. นางนิภาพร  อุรีรัมย์
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แฟ้นประโคน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งน้ำ
 
1. นายปฏิญญะ  สังสะนา
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายยงยุทธ  ชุมตรีนอก
 
1. นางปุณณภา  พลเยี่ยม
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายพิชญ์ฌยุตม์  นาคนาคา
 
1. นางสาวศิริพร  ทิพยศิลป์
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจันทนิภา  สิรินทราบูรณ์
 
1. นางสาววรรณา  แพ่งสภา
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  โกติรัมย์
2. เด็กชายสหชัย  คะเลรัมย์
 
1. นางวานิต  เปริบรัมย์
2. นางวราวรรณ  พลสยม
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายชมพูนิกข์  ธนูศิลป์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สกิจขวา
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาวปวีณา  บุญฤกษ์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมแสนสอน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เหลาหวายนอก
 
1. นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  นิกูลรัมย์
2. เด็กหญิงธนาธร  ราศรีเฟื่อง
 
1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นายอำนวย  ทะลายรัมย์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  แก้วกองกุล
2. นายอภิชาติ  ไชยโย
 
1. นางสุจินดา  แสนหลวง
2. นางวานิต  เปริบรัมย์
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  วงษ์เมือง
2. นายอัศวิน  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสุณีรัตน์  วังนุราช
2. นางศรุดา  ประทุมภาพ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายฉัตรา  เชี่ยวเวช
2. นางสาวออมลออ  พลอินทร์
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาวปวีณา  บุญฤกษ์
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นายวิเชียร  ชวดสูงเนิน
2. นางสาวอนุศรา  พรพุฒิ
 
1. นางศุภางค์  อนันต์
2. นายพุฒิชล  ทิพย์ศิลป์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  เย็นกูล
2. นางสาวจันทร์ญา  บุญกองชาติ
3. นางสาวดวงกมล  สมบูรณ์
4. นางสาวดารารัตน์  คงสืบชาติ
5. นางสาวทิวากร  มาลา
6. นางสาวนฤมล  สละกลาง
7. นางสาวนิรชา  ไกรกูล
8. นางสาวน้ำผึ้ง  ขำเอนก
9. นางสาวสุกัญญา  นามวิเศษ
10. นางสาวอรณี  ยิ้มจำนันต์
 
1. นางวารุณี  หัสนิสสัย
2. นางสาวยุพารัตน์  อุทัย
3. นางวิไลลักษณ์  เหล่าธรรมยิ่งยง
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัลยาณี  นวนประโคน
2. นางสาวชลธาร  สุพรรณารี
3. นางสาวณัฐชา  ชาญประโคน
4. นางสาวนันทิชา  สายยศ
5. นายพงศ์พรหม  ศรีพรหม
6. นางสาวสาลินี  โฮ่มี
7. นางสาวสุธิดา  บุญเนาว์
8. นางสาวสุภาวรรณ  เวชประโคน
9. นางสาวอัญชนาพร  คลังประโคน
10. นางสาวอัมพร   นวลปักศรี
 
1. นางสาวศิริพร  ระดมสุข
2. นางสาวร้อยรัตน์  แก้วพิพัฒน์ธำรง
3. นางพิมพ์ลภัส  มะรังศรี
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกทิพย์  จักษุทิพย์
2. นางสาวจันทร์นิภา  ตอรบรัมย์
3. นางสาวจิตระภา  อยู่ทอง
4. นางสาวตรีรัตน์  ตอรบรัมย์
5. นางสาวนันทิตา  ติดตามรัมย์
6. นางสาวสุปรียา  จิตบุญพิทักษ์
7. นางสาวสุพัตรา  คงสุข
8. นางสาวอรวี  พริ้งเพราะ
9. นางสาวอัมรา  มโนรักษ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ชุ่มเสนา
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายกฤษณพงษ์  หนองบัว
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แอดแฮด
3. นายจุญโจทาน  แจ้งประโคน
4. นางสาวธิดารัตน์  เกตุวิสัย
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เทียนแย้ม
6. นางสาวมลธิดา  น่าชม
7. นางสาวมะลิวรรณ  พรมมงคล
8. เด็กหญิงรุจรดา  จำรัส
9. นางสาววนิดา  โคตรทิตน์
10. นางสาววัลณ์วิญากร  โคตประโคน
11. นางสาววิมลศิริ  จันดี
12. นายสุชน  แสนกล้า
13. นายอานนท์  ภูมินา
14. นางสาวเบญจวรรณ  สุขสงวน
15. นายไกรสร  เติดประโคน
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย
2. นายยุทธนา  ผินสู่
3. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
4. นายปัญณวัฒน์  บุญปก
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษกร  ทวีศิลป์
2. นายขจร  พิมพ์สุวรรณ
3. นางสาวจีรภิญญา  ตอนรัมย์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุมดาวเรือง
5. นายธวัชชัย  เสกขา
6. นายนพรัตน์  บุญรัตน์
7. นายพิเชฐ  พรมมา
8. นางสาวภัทรวดี  วิเชียร
9. เด็กหญิงภุมรี  กองสกุล
10. นางสาววิภาดา  ดวงนิล
11. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
12. เด็กชายศุภกิตต์  ตุลานนท์
13. เด็กชายเจษฎา  สุขรัตน์
14. นางสาวเบญจวรรณ  ชะดารัมย์
15. นายเรืองศักดิ์  แก้วนิลทอง
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นางสาวณปภัช  บุญสมศรี
3. นางลักษมี  พายุหะ
4. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ราชธานี
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ตรวจมรรคา
 
1. นายพิชิตชัย  มากประมูล
2. นายโอภาส  บุญแย้ม
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สีดอกรัก
2. เด็กหญิงเนาว์ฉัตร  คงนุรัตน์
 
1. นางสาวสุมาลี  อุ่นจิตต
2. นายณัฐกฤตษ์  เสงี่ยมศักดิ์
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กอบเกื้อ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ทองประภา
 
1. นายทวี  กมลชิตร
2. นายมนตรี  ชาติเพชร
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธันทิวา  ปะวาณศรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำลุน
 
1. นายสมทรัพย์  ไชยสง
2. นายไพบูลย์  ยุทธเสรี
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายธนากร  แมลงผึ้ง
2. นางสาวอุชุพร  เลงไธสง
 
1. นายปัญญา  ติวงษา
2. นายสมคิด  ใยไธสง
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  จันดาเพ็ง
2. นางสาวอรอุมา  สารเพ็ชร
 
1. นายทศพล  ศรีสม
2. นายธีรภัทร์  สัตตารัมย์
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  คณะกุล
2. นางสาวสิราวรรณ  แก่นพุดซา
 
1. นายทวี  กมลชิตร
2. นางดรุณี  กมลชิตร
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายวุฒิชัย  สุจิตร
2. นางสาวอรอนงค์  เจ็ดรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  โสรัตน์
2. นางจรัญ  ถนิมกาญจน์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  วันประโคน
 
1. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กชายศิริวัฒน์  นิโรรัมย์
 
1. นายทนง  ดุมเกษม
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธัญพร  ทะยอมใหม่
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ใจกล้า
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายวีรวัฒน์  นิมิตรไธสง
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาววรรณศิริ  อรชุน
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นายคงทอง  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวพัชสุดา  แก้วเลื่อน
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายศรายุธ  ประทักขินัง
 
1. นายเจษฏา  จูปรางค์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกีรติ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงราตรี  ติลาโพธิ์
 
1. นายณัชนนท์  ศรีขาว
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เสียงวังเวง
 
1. นายทนง  ดุมเกษม
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. นายมงคล  อยู่เรือง
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายคริสต์มาส  ลุนไธสง
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายศุภกร  ดวงตะวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสตรีรัตน์  สมราษี
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายวานิช  ไกรจันทร์
 
1. นายเจษฏา  จูปรางค์
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยเสนา
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรสุดา  บุญแสน
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงไพริน  จันโสดา
 
1. นางปณาลี  คำมณี
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวสุนิสา  อ่อนแก้ว
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวสุรดา  เต้นปักษี
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  กอสูงเนิน
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  ลิอ่อนรัมย์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ภูเวียง
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายไวทยา  โสมอินทร์
 
1. นายอรรถพร  มาศภูมิ
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยเสนา
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มาทุมมี
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ภูเวียง
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  เข็มโคตร
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพิศาล  เพลียสันเทียะ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวอำไพ  ลาวิไล
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์  กาปัญญา
 
1. นายณัชนนท์  ศรีขาว
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แทนไธสง
2. เด็กหญิงเมธารัตน์  วงศ์กิมฮั้ว
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  แสนเจ๊ก
2. นายอรุณ  เรืองคำ
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประโคน
2. เด็กชายปิยพร  เสาเปรีย
 
1. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม
2. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชลดา  สมานชาติ
2. นางสาวชัญญาภัค  ทะยอมใหม่
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
2. นายจตุรภัทร  ศิริมงคล
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิภา  โพธิ์ดีรัมย์
2. เด็กหญิงปนัสยา  โพธิ์ดีรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
2. นายวิวัฒนาการ  ช่างทำ
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  รอบแคว้น
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณโคตร
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษ์  เจตธำรง
 
1. นายดนัย  รามฤทธิ์
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงเกษภาภรณ์  นวลมิตร
 
1. นายสุพจน์  วิชัด
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวเอื้ออารีย์  ได้เกียรติเจริญ
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายสุรนาท  เสมอใจ
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายปิยพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นายทศพล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายสุทัศน์  ชิดปลัด
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุธาวา
2. เด็กชายภูวดล  ดวงจันทร์
3. เด็กชายเรื่องวิทย์  น้อยโสภา
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
2. นางสุมิตรา  เจ๊กไธสง
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปราบสกุล
2. เด็กชายพันกร  คเชนทร์เนียม
3. เด็กชายโภควินท์  จบจังหรีด
 
1. นายอำนวย  พันธุ์ฉลาด
2. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายบอส  ยอดโต
2. เด็กชายวีระยุทธ  เงินยวด
3. เด็กชายอลงกรณ์  หนองบัว
 
1. นายอาคม  สมญาติ
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกริชศักดา  ศรีทัพไทย
2. เด็กชายฉัตรมงคล  วงตรี
3. เด็กชายอาเนช  เพชรกล้า
 
1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
2. นายธนพล  เหื่อประโคน
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายกัมปนาท  ศรีหาบุตร
2. นายนฤเดช  สนทนา
3. นายสุภณัฐ  คะเรรัมย์
 
1. นายจักรี  หาญสุวรรณ
2. นางสาวยาใจ  ยืนยง
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ปานเพชร
2. นายชนานันท์  สุขใจ
3. นายสยมภู  ผดุงรัตน์
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
2. นางสาวภัทราภรณ์  ชัยลิ้นฟ้า
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. นายรณชัย  โปกสันเทียะ
2. นายวรากร  สวนเกตุ
3. นายศิริศักดิ์  โคกแก้ว
 
1. นายสันต์  หรีกประโคน
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายธีรพงษ์  ผินโพธิ์
2. นายสุเมธ  แฟ้นประโคน
3. นายเอกชัย  เหล่ามะดัน
 
1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
2. นายธนพล  เหื่อประโคน
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กริชสะกะ
 
1. นายธนวัฒน์  แอ้นไธสง
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายพสุมนต์  สมงาม
 
1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายคริษฐ์  คุ้มแวง
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรุณา  คะริบรัมย์
 
1. นายสมปอง  สุภาพรหม
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวดุษณี  ครองชื่น
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  บุญเจียม
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
 
1. นายจักรพงษ์  สมพร
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังใจ
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นายจักรพงษ์  สมพร
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธีรธร  สุนทรสุข
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  จิตเจริญ
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายภาณุวัฒน์  สุระพินิจ
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายนันทวัฒน์  ดีฉิมพลี
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายอภิวัฒน์  มือขุนทด
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายภัควัตร  พัฒนะมาศ
 
1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงอาทิติยา  อิรัญ
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกิตติยา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายภูริทัต  บุญคล้อย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพิทยารัตน์  หาญคำภา
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
2. นายธีรธร  สุนทรสุข
3. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
4. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
5. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
6. เด็กชายภูริทัต  บุญคล้อย
7. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
8. นายอมรเทพ  เพียงกลาง
9. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
3. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกิตติยา  ศิริสวัสดิ์์
2. นายนันทวัฒน์  ดีฉิมพลี
3. นางสาวปิยะธิดา  บุญมาก
4. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
5. นางสาวสุพิชญา  จันทร์สองสี
6. นายสุรเชษฐ์  วิทยากุลเดช
7. เด็กชายอนุภัทร   คำสิม
8. นายอภิวัฒน์  มือขุนทด
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นรินรัมย์
2. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
4. เด็กชายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
5. นายธีรธร  สุนทรสุข
6. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
7. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
8. เด็กหญิงปวีณรัตน์  โกติรัมย์
9. เด็กหญิงพรนัชชา  ดีประเสริฐ
10. นางสาวพิทยารัตน์  หาญคำภา
11. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
12. เด็กชายภูริทัต  บุญคล้อย
13. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
14. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
15. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
4. นายจักรพงษ์  สมพร
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นายกฤษฎา  พรหมประโคน
2. นางสาวธนภรณ์  รักกิจศิริ
3. นายธเนส  พรมประโคน
4. เด็กชายบุญประสงค์  บุญเกค
5. นายปภังกร  อะรัญ
6. นางสาวพัชรี  แก้วประสงค์
7. เด็กชายยงยุทธ  สวัสดี
8. นายศรชัย  อุ้มรัมย์
9. นายสัญชัย  อุกรรัมย์
10. นายสุจินต์  บำรุงแคว้น
11. นางสาวอภิสรา  ตาสว่าง
 
1. นายเกรียงไกร  บริบุตร
2. นายไพฑูรย์  อรัญ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธนัญพร  มาประจง
2. เด็กชายธราธร  พูนอนันต์
3. นายธิติ  จูมวันทา
4. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  วังใจ
6. นายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
7. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
8. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
9. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
10. นายเขมนันท์  พูนมั่น
11. เด็กชายเอกภาพ  สงเคราะห์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายก้องศาสตร์  เจ็ดรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร  ชะโลมรัมย์
3. เด็กหญิงนฤมล  บุญกล้า
4. เด็กชายปฏิภาณ  โยธิกา
5. เด็กชายสิทธิชัย  ท่อนทอง
6. เด็กชายสุธาดา  ชะใบรัมย์
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายกิติพงษ์  มิสา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทัศบุตร
3. เด็กชายทวิช  ทำนานอก
4. เด็กชายอิสรานนท์  หมื่นฤทธิ์
5. เด็กชายเทพศิลป์  เสโส
 
1. นายทักศิลป์  ตุใยรัมย์
2. นายเทวัญ  หอมดี
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  วารินกุฎ
2. เด็กชายชัยธวัช  จัตุกูล
3. เด็กชายยุทธนา  ใจกล้า
4. เด็กชายวิศิษฐ์  แซ่ตัน
5. เด็กชายสุพจน์  ุถนิมกาญจ์
6. เด็กชายสุรเดช  เพ่งให้ตรง
 
1. นายนพดล  อภัยจิตต์
2. นายชัชวาล  ชมภูวิเศษ
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายตุลา  ประกอบมี
2. นายปารเมศร์  พุดซา
3. นายวิทยา  แก้วบัวคู
4. นายสิทธิพล  อุไรรัมย์
5. นายอภิเทพ  ชีวินรัตนพันธ์
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
2. นายธนนท์  แหวนวิเศษ
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รัฎวงษ์
2. นายสุริยนต์  จันทร์เพ็ญ
3. นายอธิยุต  สีโท
 
1. นายวีระพล  ลอยประโคน
2. นายสันต์  หรีกประโคน
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  ศิริรัมย์
2. นายธนาวุฒิ  สุระ
3. นายธีรศักดิ์  วรรณวงษ์
4. นายวุฒินันท์  แสนชัย
5. นายสิรภพ  วิหาร
6. เด็กชายสุภกิณห์  กาดนอก
 
1. นายวรเชษฐ์  รักษา
2. นายสมปอง  สุภาพรหม
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แสงรัตน์
2. นายนาวิน  พรพิพัฒน์
3. นางสาวนุชรดี  ปลายด่วน
4. นายราชานนท์  บึงบัว
5. นายอนุสรณ์  เกลียวทอง
6. นายอภินนท์  ศรีประโคน
 
1. นายเทอดศักดิ์  ชาญประโคน
2. นายไสว  แสงจันทร์
3. นางกัลยา  สายชมภู
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกช  แก้วอำไพ
2. เด็กหญิงก้อยทิพย์  คำพินิจ
3. นางสาวจันทิมา  ญาณวุฒิวงศ์
4. เด็กชายชัยชนะ  ยาพยนต์
5. นางสาวชุติมา  อย่าอ่อนดี
6. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สายสุด
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงงาม
8. เด็กชายณัฐศักดิ์  เที่ยงธรรม
9. นายณัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง
10. นางสาวถนอมจิต  โสภา
11. นางสาวถนอมสิน  โภคา
12. เด็กหญิงทิพรดา  สนโสม
13. นายธนศักดิ์  กว่างสนิท
14. นายธนากรณ์  ชัยช่วย
15. เด็กชายธนโชติ  เนาว์บุตร
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทั่งประโคน
17. นายธีระพงษ์  เพชรจีนพะเนา
18. เด็กชายนรินทร์  อินศรีเมือง
19. เด็กหญิงบุษบา  บุสยวงษ์
20. เด็กชายปฏิภาณ  โมฆรัตน์
21. เด็กหญิงปารีณา  นิลเทศ
22. นางสาวพัชรมณฑ์  ถวิลบุญ
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำพิมูล
24. เด็กหญิงฤดี  แก้วพาปราบ
25. นางสาววรรณา  ปานใจนาม
26. นายวราวุฒิ  บัวน้ำอ้อม
27. นายวัชรินทร์  สมพงษ์
28. เด็กชายวิชาญชัย  สำเร็จกิจ
29. นางสาววิชุดา  รวยอัครนุวัฒน์
30. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
31. เด็กชายศักรินทร์  เหล่าพิชิต
32. นางสาวศิรประภา  เที่ยงปา
33. นายสมพงษ์  มูระคา
34. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงโสภี
35. เด็กหญิงสุมลฑา  เดชสม
36. นายหนึ่งอุบล  นิตอินทร์
37. เด็กชายอภิรักษ์  เศษลือ
38. นางสาวอริชญา  เศษสุวรรณ์
39. นายอวิรุทธิ์  อุดสืบ
40. เด็กหญิงอาภัสรา  สายเล็ก
 
1. นายนันทวิช  พูนสกุล
2. นายเดชา  กัญญาโภค
3. นายมานพ  ทองคำ
4. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
5. นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม
6. นายสุพจน์  ปานใจนาม
7. นายจักรกฤษณ์  แสงงาม
8. นายเบญจรงค์  ตรวจมรรคา
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ชะอุ่มรัมย์
2. นางสาวกฤษฎาพร  กองแก้ว
3. นายจิระฐา  ปานาโต
4. นางสาวจิราลักษณ์  ไกรปุย
5. นายชาวิช  ธัญวัฒิภัทร
6. เด็กหญิงณัฐชยา  อินทุกรรม
7. นางสาวณัฐริดา  บรรเทิงใจ
8. นายณัฐสิทธิ์  ปุลันรัมย์
9. เด็กชายณัฐากร  ไกรมะณี
10. เด็กชายดนุพล  โฉมสวย
11. เด็กหญิงตรีชฎา  ปะโสทะกัง
12. เด็กหญิงทัศญา  ชำนาญพวงศ์
13. เด็กชายธนกร  ชาญโพธิ์
14. นายธนพล  พรหมภักดี
15. นายธนวัฒน์  อุดมศักดิ์
16. นายธีระวัฒน์  เพียรโคตร
17. เด็กหญิงนภัสนันท์  ภูติพรพิพัฒน์
18. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถาวรรัตน์
19. เด็กหญิงน้ำฝน  จะยันรัมย์
20. เด็กชายปฏิภาณ  ชำรัมย์
21. เด็กชายปรเมศร์  โชติสระบัว
22. เด็กหญิงปาณิสรา  ละเกษศรีการ
23. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเลิศ
24. เด็กชายพานทองแท้  ชะนุดรัมย์
25. นายพีรวัส  แดงป่า
26. เด็กชายพุทธฒิวัฒน์  อ่อนกันหาญกุล
27. นางสาวภัทรธิดา  ด้วงกลาง
28. นายภูริเดช  ชำนาญจิต
29. นายรชานนท์  เผ่าภูรี
30. นางสาววัลลภา  โพธิเกียรติกุล
31. นายศรันย์  กลิ่นวงศ์
32. นางสาวศศิธร  เชิดกลิ่น
33. เด็กหญิงศิริกัญญา  กุลแก้ว
34. นายศุภสรรค์  ทบนอก
35. นายสถาพร  นาคพรหม
36. นายสิรวิชญ์  แสบรัมย์
37. เด็กหญิงสุทธิณี  ยาสันเทียะ
38. นางสาวสุนิตา  พรามนาค
39. นายอภิมุข  ไชยอุป
40. นางสาวอลิสา  ชินวดี
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
2. นายสมศักดิ์  มณีศรี
3. นางรมิดา  มณีวรรณ
4. นางสาวรัตรนาพร  ทองอาจ
5. นางสาวกันยารัตน์  สุขก้อง
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  บาลโสง
2. นายกฤษฎา  เอ็นดู
3. นางสาวกวินนารถ  เวชชศาสตร์
4. นางสาวกัญญารัตน์  อ่อนน้อม
5. นางสาวกาญจนาพร  เนาว์ประโคน
6. นายกิติศักดิ์  พริ้งเพราะ
7. เด็กชายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
8. เด็กชายชัชวาล  กาญจนคงคา
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  ปิติมานนท์
10. นายณัฐพล  สุขแสวง
11. นางสาวณัฐภรณ์  ยอดกุล
12. นายณัฐวัตร  วะรัมย์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
14. นายธนชัย  ทรงประโคน
15. นางสาวธัญจิรา  แซวประโคน
16. นายธีรวัฒน์  ล้อประโคน
17. นางสาวนัฐสุดา  หมายประโคน
18. เด็กชายนัทธพงศ์  เก็จรัมย์
19. นางสาวนันทกานต์  โคประโคน
20. นางสาวนาถติยา  ชูประโคน
21. นางสาวนิชนันท์  อ่อนวิลาวัลย์
22. นางสาวนิภาพรรณ  ทวันเวทย์
23. นางสาวปันณสา  กุลนิษฐ์ภา
24. เด็กชายปารุส  ราชประโคน
25. นายปิยวัฒน์  กะประโคน
26. นางสาวพรสินี  ทิมมุกดา
27. นางสาวภริตา  ห่วงประโคน
28. นางสาวภัทรมาส  หวานสูงเนิน
29. นางสาวรัชฎาวรรณ  ห้าวหาญ
30. เด็กชายวรรธนะ  หิงประโคน
31. นายวรุณ  สมานเพชร
32. นายวาริชาติ  ขันหมั่น
33. นายวีรภัทร  สุดประโคน
34. เด็กชายศราวุธ  บุรินทร์ประโคน
35. นายศิวกร  แก่นสน
36. นางสาวสุชัญญา  สวัสดี
37. นางสาวสุนันทา  สอนแหยม
38. เด็กชายสุรวัตต์  เตียงประโคน
39. นายอรรถชาติ  หิงประโคน
40. นางสาวเจนจิรา  ตระกูลรัมย์
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
3. นายประทีป  แสงวงศ์
4. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
5. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
6. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
7. นางสาววัชรี   วาลีประโคน
8. นางสาวศิริหยก  ใจตรง
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  ยั่งยืน
2. นางสาวกนกอร  ตาเมือง
3. นางสาวกาญจนา  แก้วโมราเรืองฤทธิ์
4. เด็กชายกิติพงศ์  พันสระน้อย
5. นายจตุรงค์  ขันทอง
6. นายจิรายุ  สุขจิตร์
7. นางสาวจีราภรณ์  ประจันบาล
8. นางสาวชลธิชา  กอกรัมย์
9. เด็กหญิงช่อแก้ว  การะรัมย์
10. นางสาวณิชชารีย์  เชาว์ชัยพัฒน์
11. นางสาวธัญญาภัทร์  ทานผดุง
12. นายนครินทร์  เจียวรัมย์
13. นางสาวน้ำฝน  กรองทอง
14. เด็กชายปฏิภาน  นุชาญรัมย์
15. นางสาวปนัดดา  ทองโอภาส
16. เด็กหญิงปราณี  โกยรัมย์
17. นายพงศ์ภัค  นาคสุขไพบูลย์
18. นายพงษ์พัฒน์  พิรัมย์
19. นายภูทเนศ  มุ่งมี
20. เด็กหญิงรัตตันญู  สายแก้ว
21. นายวรภัทร  ก่อแก้ว
22. นางสาววรรณา  จันทรา
23. นางสาววิมลพรรณ  สมพร
24. นายศิขรินทร์  นิรัมย์
25. นางสาวศิริลักษณ์  ตันนอก
26. นางสาวศิริวิมล  จำปาทอง
27. เด็กชายสิทธิเดช  ทวีคูณ
28. เด็กหญิงสินีนาฏ  ภูมิโคกรักษ์
29. นางสาวสุดธิดา  อุทารัมย์
30. เด็กหญิงสุดา  เกียมสันเทียะ
31. นายสุรินทร์  พะนิรัมย์
32. นางสาวหทัยชนก  นิเรียงรัมย์
33. นายอดิศร  มีชื่อ
34. นายอนาวิล  นิทะรัมย์
35. นายอนุวัฒน์  เชื้อสิงห์
36. เด็กหญิงอารียา  บุญมานนท์
37. นายเฉลิมชัย  อุทิศรัมย์
38. นายเบญจพล  ยืนยง
39. นางสาวเบญญาลักษณ์  กุลสุวรรณ
40. นางสาวเพ็ญนภา  ตรวจมรรคา
 
1. นายนิติกรณ์  เปลี่ยนศิริ
2. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกตัญญุตา  ชัยศิลป์
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุขกระโทก
3. เด็กหญิงกิ่งกร  อาจเอื้อม
4. นางสาวจันจิรา   กรุงสันเทียะ
5. เด็กชายจิรภัทร   มิลินโชติพงศ์
6. นางสาวจิราพร  รอบไธสง
7. นายฉัตรมงคล  ศิริ
8. เด็กชายชาญณรงค์   ชาวสวน
9. นางสาวฐาปนี   ชมภูพื้น
10. เด็กหญิงณัฎฐนิชา   สุขทองหลาง
11. นางสาวณัฐจิตรา   บุตรโพธิ์
12. นายณัฐพล  แสงวงค์
13. นายณัฐพล   นามะสงค์
14. เด็กชายดนุพล   หาดทราย
15. เด็กชายธนกฤต   คำโฮง
16. นางสาวนนทิยา   อุดมแก้ว
17. นางสาวนันทชพร   ผัดเป้า
18. เด็กชายนิรุทธิ์   ลานอก
19. นางสาวน้ำฝน   หาญสูงเนิน
20. เด็กหญิงปะรินดา   สุริยพันธ์
21. นายพงศธร   หารวาปี
22. เด็กหญิงพัชริดา   วรรัตนานุรักษ์
23. นางสาวรุ่งนิรันดร์   สุภะกรรม
24. นางสาววรดา   ไชยนอก
25. นางสาววรรณพร  สมฤทธิ์
26. นางสาววรารินทร์  แสนยะมูล
27. นางสาววันเพ็ญ  สลายทอง
28. เด็กหญิงวิภาดา   เจาะนอก
29. เด็กหญิงสรินดา   เที่ยงแก้ว
30. นางสาวสิรินารถ   แตงกระโทก
31. นางสาวสุกัญญา  บุญนาค
32. นายสุธาวี  สวัสดี
33. นางสาวสุพัตรา   เข็มขัด
34. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันขาว
35. นายอภิสิทธิ์  แสนยะมูล
36. เด็กชายอัครเดช  ยวกไธสง
37. นางสาวอารียา  แก้วทองเมือง
38. นางสาวเขมิกา  ชะโลมกลาง
39. นายเอกบุรุษ   ศิริมนตรี
40. นางสาวแพรวิไล   คชรักษ์
 
1. นายมนพ   กึมรัมย์
2. นายวราวุฒิ   เหล่าจินดา
3. นายฆ้องเสฏวุฒิ   ธานี
4. นางสาวสมหมาย   ชนพิมาย
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกรุณา  พนารินทร์
2. นางสาวกฤษติกาล  อินทรกันหา
3. นางสาวกัญญารัตน์  เอ็มอ่อน
4. เด็กชายคริสมัน  ปุลันรัมย์
5. นางสาวจินตนา  ดวงดี
6. นางสาวณิชาวีร์  ภาโสภะ
7. นายธนพล  สุภาพ
8. นายธนรัฐ  หลับรัมย์
9. เด็กหญิงธันยพร  ณัฐธเดชน์
10. นางสาวธิดารัตน์  ขุนแก้วพะเนา
11. นางสาวธิติยา  โรมรัมย์
12. เด็กชายนที  ปันรัมย์
13. นางสาวบุษยากร  ตะระรัมย์
14. นายปฏิภาณ  กองเมือง
15. นายปราโมท  ดวงศรี
16. นางสาวปวีณา  โอชำรัมย์
17. นางสาวปัญญารัตน์  ไพรชัฎ
18. เด็กชายพงษ์ศิริ  อาภรณ์รัมย์
19. นางสาวพรรณนิภา  เพ็ชรเลิศ
20. นางสาวพิชชาพร  จุลเสวก
21. นายภาณุวัฒน์  ปะลุวันรัมย์
22. นางสาวภานุมาศ  ชะภูรัมย์
23. นายภาสิน  สุภาพรหม
24. นางสาวมันทนา  ปิดรัมย์
25. เด็กชายศรอมร  โสมยา
26. นางสาวสวรรคพธู  ดาวรีรัมย์
27. นางสาวสีน้ำ  คะเรรัมย์
28. เด็กชายสุพจน์  สินชัย
29. นางสาวสุพรรษา  เอการัมย์
30. เด็กหญิงสุภาวดี  แป้นหมื่นไว
31. เด็กหญิงอนัตตชา  ปุลันรัมย์
32. เด็กชายอนุสรณ์  นครรัมย์
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริชาติ
34. เด็กชายเกรียงไกร  หาญประโคน
35. นายเจษฎา  ประโลมรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  จุลเสวก
2. นายสุทิวัส  กอรัมย์
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายกฤษกร  บุตรโคตร
2. เด็กชายกานต์  พลธรรม
3. เด็กหญิงจันธิรา  ธงไธสง
4. เด็กชายชยพัทธ์  เทวรัตน์
5. นายธนาธิป  แสงออ่น
6. นายธนานันท์  แก้วสุวรรณ
7. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนนอก
8. นายปรีย์เปรม  เลิศวิลัย
9. นางสาวพนิตพิชา  ทูลไธสง
10. นางสาวพนิตสุภา  ทูลไธสง
11. นายพีระพล  ภูวงศ์
12. นางสาววริศรา  แสวงชัย
13. นางสาววริศรา  เวียงสิมมา
14. นายศตวรรษ  แก้วกล้า
15. นางสาวศรสวรรค์  บุญเหลือ
16. นายสมพงษ์  สนิทพงษ์
17. เด็กชายสราวุฒิ  รั่วไธสง
18. นายสหรัฐ  ศิลปการ
19. นายสายชล  ศรีมหาพรม
20. นายสิทธิพร  ไวไธสง
21. นางสาวสุชาวดี  กองแก้วกาเหรียญ
22. นางสาวสุภาพร  วงศ์ษาบุตร
23. นายอดิศร  เลียมไธสง
24. นางสาวอนันตญา  ศรีโคตร
25. เด็กหญิงอนุศรา  แพรเขียว
26. นางสาวอนุสรา  เดชคุณรัมย์
27. นายอลงกรณ์  ติวไธสง
28. นายอิทธิกร  ทาไธสง
 
1. นายนุกูล  พัดไธสง
2. นายพงษ์ศักดิ์  รองละคร
3. นายศตวรรต  เลียมไธสง
4. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
5. นายกฤษฎา  พิทักษา
6. นายวันเฉลิม  แก้วฝ่ายนอก
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายสุพัฒน์  รัตนสิทธิ์
 
1. นายธีระศักดิ์  กิชัยรัมย์
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายอิสรานนท์  หมื่นฤทธิ์
 
1. นายเทวัญ  หอมดี
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายธานนท์  ทูลฉลอง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงค์
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายจักริน   เส็งนา
 
1. นายฆ้องเสฏวุฒิ   ธานี
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นายประชา  สุปะโกสัง
 
1. นายอัฐพล  แสนเสนา
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายศิวกร  แก่นสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นายกิตติ  สุวรรณยุทธ์
 
1. นายเสถียร  ปุริตังสันโต
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปราศจาก
 
1. นายสุรพล  ทองศรี
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงลาร่ามณีพิชชา  แอนดราเสด
 
1. นางสาวตรีประภา  สมบุญศรี
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีชฎา  ปะโสทะกัง
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันธิรา  ธงไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวถนอมจิต  โภคา
 
1. นางชลธิชา  หลาบนอก
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวทิพย์สุดา  สีกัญหา
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐริดา  บรรเทิงใจ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวดารารัตน์  การกระสัง
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 1. เด็กชายดิษกุล  พรหมยะกลาง
 
1. นางสุภาวดี  ศรีวิชัย
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายทรงพูล  ถาวร
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายพีช  วุฒาพิทักษ์
 
1. นายสุรชัย  นวนสาย
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  แจ่มแสง
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธวัชชัย  นาชัยพลอย
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  มรกฎ
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเลิศ
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ศรีชุมพล
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งราตรี  ชินจักษ์
 
1. นายเทวัญ  หอมดี
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกฤษมาพร  พรมรักษ์
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวนันญารัตน์  อินทร์นอก
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวบุณฑริก  โพธิบัติ
 
1. นางวรรณี  ถาวรผล
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเปรมกมล  ษรจันทร์ศรี
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายลาภยศ   สุขอ้วน
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายธนัดพล  คำมวลมาย
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายภูวรรณ  นิลนนท์
 
1. นางสาวมินตรา  กัลยาเลิศ
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายวงศธร  สีหาโบราณ
 
1. นางพริษา  ศรีหามาตย์
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายไกรสร  ชำนาญรบ
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปุลันรัมย์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผาสนุก
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร   ศรีหินกอง
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวฝนพรรษา  นิโรจน์ชัยกุล
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจิรพร  พรหมอารักษ์
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวสุวัจณี  นกไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์   เข็งนอก
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  ขะจีฟ้า
 
1. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กชายภูเมธ  พื้นหินลาด
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายศิวกร  แก่นสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายภควัฒน์  สำรวมรัมย์
 
1. นางสาวอรอุรา  บัวชัย
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายอภิเชษฐ์  สีหนองโคตร
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิรา  ธงไธสง
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกชกร  วิชาคำ
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวณัฐภรณ์  กิ่งไธสง
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมธุวัน  กนกแก้ว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. นางสาวลลิตา  กิ่งธารา
 
1. นายเอนก  รมย์มณีพิกุล
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชะเมรัมย์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เสาทอง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งหลุ่น
5. เด็กหญิงจิรภัทร์  ขจัดโรคา
6. เด็กหญิงชลกาญจน์  ชารัมย์
7. เด็กหญิงชลวิภา  นครศรี
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันสถาน
9. เด็กหญิงดลฤดี  พลึกรุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงดวงพร  ราชสุรินทร์
11. เด็กหญิงทริยา  อินทรขอ
12. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ตรีวิเศษ
13. เด็กหญิงนงเยาว์  โม้ผา
14. เด็กหญิงนัทธมน  ปะวะเสนะ
15. เด็กหญิงปณิตา  งดงาม
16. เด็กหญิงประภาพร  หงษ์นคร
17. เด็กหญิงปริศนา  โสดก
18. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ตุยรัมย์
19. เด็กหญิงพรสรร  ถาวรนิติภาพ
20. เด็กหญิงพลอยมณี  ศักดิ์สีเท่า
21. เด็กหญิงพัชราวดี  โยงรัมย์
22. เด็กหญิงภควดี  แกมคำ
23. เด็กหญิงมนฤดี  จะคำรัมย์
24. เด็กหญิงมนัสชนก  วงเวียน
25. เด็กหญิงลัดดา  คชฤทธิ์
26. เด็กหญิงวนาลิน  แซ่เกา
27. เด็กหญิงวัชรี  รัตนะพิมพ์
28. เด็กหญิงวิภาวัน  ทองเรือง
29. เด็กหญิงศิริกานต์  นวนมะรัง
30. เด็กหญิงสายสุนีย์  ชูคะรัมย์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีมงคล
32. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ไชยเลิศ
33. เด็กหญิงสุนันทา  จูด้วง
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจวรัมย์
35. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธ์ศรี
36. เด็กหญิงอนันดา  บุญประกอบ
37. เด็กหญิงอรชุลี  ขวดแก้ว
38. เด็กหญิงอารียา  ยางนอก
39. เด็กหญิงอโณทัย  มณีศรี
40. เด็กชายเจนชัย  โล้เจริญรัตน์
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นางสาวศุภรัตน์  พิมพ์เขต
5. นายถาวร  สมศรี
6. นายวรวุฒิ  กกขุุนทด
7. นางสาวละอองดาว  แก้วอรสาน
8. นางสาวรัตนา  เชื้อรัมย์
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  บำรัมย์
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลี่ยมไตร
5. เด็กหญิงคัทรินทร์  เลิศสกุล
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พริ้งเพราะ
7. เด็กชายญัฐพล  สารศรี
8. เด็กชายทัยพร  หงษา
9. เด็กชายธีรสิทธิ์  สวัสดี
10. เด็กหญิงนภาพร  สกุลทอง
11. เด็กหญิงบุษกร  พินิจสรณ์
12. เด็กหญิงปณิธาน  ยงปัญญา
13. เด็กหญิงปริญา  ปักษาตัง
14. เด็กหญิงปริศนา  ปักษาตัง
15. เด็กหญิงฟาริดา  สุริยะศรี
16. เด็กหญิงภัทรมัย  บุญชาติ
17. เด็กชายภัทราวุธ  จุไร
18. เด็กชายภูมิชาติ  ชิณภา
19. เด็กหญิงมัทราภรณ์  วิสาละ
20. เด็กชายยุทธนา  มาสูงเนิน
21. เด็กชายยุทธนา  ดีเดิม
22. เด็กชายวรเมธ  พิประโคน
23. เด็กหญิงวิรศรา  บุญศรี
24. เด็กหญิงวิไลพร  กวางรัมย์
25. เด็กหญิงศิรประภา  ชัยหลาก
26. เด็กชายศิวัช  ภูวภูตานนท์
27. เด็กชายศุกฤต  อุดมตัน
28. เด็กชายสิทธิชัย  กองก้อน
29. เด็กชายสิทธินนท์  ทศแก้ว
30. เด็กหญิงสุกัญญา  นิลศร
31. เด็กหญิงสุปรีญา  บุญประดิษฐ์
32. เด็กหญิงสุภาวิณี  กองศรี
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมสาร
34. เด็กหญิงอัชธิชา  เงียบประโคน
35. เด็กหญิงอาทิตย์  แย้มประโคน
36. เด็กชายอิสรภาพ  สอื้นรัมย์
37. เด็กชายเจษฏา  ร่วมศรี
38. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคะโนทด
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แมนประโคน
40. เด็กชายไททัศน์  หงษา
 
1. นายไพทูล  ถาวร
2. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน
3. นางสาวสิรินภา  สระโสม
4. นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ
5. นายพิเชษฐ์  แป้นทองมอญ
6. นายธนพล  เหื่อประโคน
7. นางภัทรา  ทวยภา
8. นางสาวสุฑามาศ  ตุ่นนิราช
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกวินทิพย์  ยิ่งเชิดงาม
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ตาแสง
3. นางสาวจันทิสา  เชียงรัมย์
4. นางสาวจุฑามาศ  ปลื้มกมล
5. นางสาวญาณิศา  ศุภสิทธดากุล
6. นายณรงค์ศักดิ์  พานิชรัมย์
7. นางสาวดวงสุดา  บำรุงแคว้น
8. นางสาวธิวาพร  แปนไมล์
9. นางสาวนงลักษณ์  ยวงรัมย์
10. นางสาวนันทิกานต์  แสนจ้ำ
11. นางสาวปริศนา  งดงาม
12. นางสาวปรียานุช  จันทสาร
13. นางสาวปานตวรรณ  สุขจิตร
14. นางสาวพรพิมล  พลเยี่ยม
15. นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์กูล
16. นางสาวภัคจีรา  ทะรินรัมย์
17. นางสาวภารดี  เชือมรัมย์
18. นายยุรกานต์  พลเดช
19. นางสาวรัตนา  ชะรุงรัมย์
20. นางสาวรุ่งอรุณ  แช่มรัมย์
21. นางสาวลภัสรดา  ก้อนทอง
22. นางสาววรนารถ  มาดไชสง
23. นางสาววาสนา  สะกูลรัมย์
24. นายวีรวัฒน์  ยารัมย์
25. นายวีระศักดิ์  ปาละสาร
26. นายศราวุธ  กอนรัมย์
27. นายศราวุธ  ขำชาลี
28. นางสาวศศิกานต์  สาหึงรัมย์
29. นางสาวศิริรัตน์  พวงงาม
30. นางสาวศิริลักษณ์  หานะพันธ์
31. นางสาวสร้อยสุดา  บัวหอม
32. นางสาวสาธิมา  ชื่นนคร
33. นางสาวสายธาร  เคนกุล
34. นางสาวสิริวัณภา  จูด้วง
35. นางสาวสุดารัตน์  ศาลางาม
36. นางสาวสุดารัตน์  จี้อุ่น
37. นางสาวสุพรรษา  ประกฏหาร
38. นางสาวสุรีพร  ขำสนิท
39. นางสาวอาทิตยา  ใคร่นุ่น
40. นางสาวเบญจมาศ  ปานทอง
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นางสาวศุภรัตน์  พิมพ์เขต
5. นายถาวร  สมศรี
6. นายวรวุฒิ  กกขุุนทด
7. นายปฐมพงษ์  โพธิษา
8. นางสาวรัตนา  เชื้อรัมย์
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกัญญารัตน์  สังวาลรัมย์
2. นางสาวกาญจนา  ลีลาน้อย
3. นางสาวกิตติยา  ศรีเจริญ
4. นางสาวจณิสตา  ศาลางาม
5. นายจตุรพงศ์  พรมประศรี
6. นางสาวจรรยา  ขุมเงิน
7. นางสาวจันทร์สม  จันพลทัน
8. นางสาวจามจุรี  ผ่องอำพล
9. นายจิรายุทธ  อยู่เจริญ
10. นายจิราวุฒิ  อยู่เจริญ
11. นางสาวธนัชชา  ทะเริงรัมย์
12. นางสาวนภัสสร  ปานพิมพ์
13. นางสาวนฤมล  พลสมัคร
14. นายนัฐวุฒิ  อินทร์ประสงค์
15. นางสาวนุชธิดา  จารุสิทธิกุล
16. นางสาวบุษบา  บุญธรรม
17. นางสาวปรางค์ทิพย์  ศรีเจริญ
18. นางสาวพรชิตา  ยศรักษา
19. นางสาวพรพิมล  บุญเทศ
20. นางสาวพัชรชุดา  ปัญญาธิวุฒิ
21. นางสาวพัชรี  โคสีงาม
22. นายพายุ  พลหนองหลวง
23. นางสาวพิมพ์วิมล  พันขุนทด
24. นางสาวพิมพ์ใจ  ของเลิศ
25. นางสาวภูริชญามญชุ์  ศรีนิล
26. นางสาวมนิตา  คำจร
27. นางสาวรัตนวลี  สราญบุรุษ
28. นางสาววราภรณ์  เจริญรัมย์
29. นายวรเมธ  บัวทอง
30. นางสาววินิดา  ธรรมพันธ์
31. นางสาววิไลภรณ์  ภูมิไฉว
32. นางสาวศศิธร  เที่ยงธรรม
33. นางสาวสตรีรัตน์  ชะรัดรัมย์
34. นางสาวสุกัญญา  สิงห์สาธร
35. นายสุริยา  บุดดาเวียง
36. นายอนาวิล  บางวิเศษ
37. นายอภิสิทธิ์  ระกระโทก
38. นายเกียรติศักดิ์  ชินรัมย์
39. นางสาวเจนจิรา  ตะเกิงผล
40. นายเมธา  กิตติภูติกุล
 
1. นายสุชาติ  อยู่แท้กูล
2. นายชัชพิสิฐ  พินิจงาม
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติกา  บุญคล้อย
2. นางสาวกานดา  สินวิเศษ
3. นางสาวขวัญจิรา  ดูงาม
4. นายจตุพนธ์  เสียงประเสริฐ
5. นางสาวจันทนี  เรนรัมย์
6. นางสาวจิตรานุช  โสสี
7. นายจิรวัฒน์  ชัยหลาก
8. นายจุญโจทาน  แจ้งประโคน
9. นายฉัตรมงคล  ไกรยิ่ง
10. นายชนวีร์  เตียกประโคน
11. นายชนาวีร์  สมศักดิ์
12. นางสาวชลิดา  วิเชียร
13. นายชัยศิริ  บุญมาวัด
14. นางสาวณัฐพร  จะเรตรัมย์
15. นางสาวทัชฌา   โสสุข
16. นายทินกร  บุญปก
17. นางสาวธัญญลักษณ์  เพ็ชรใสดี
18. นายธีรพงษ์  ฉิมพลีพันธุ์
19. นายนิพนธ์  ยานมณี
20. นายพงศ์พิสุทธิ์  ทรงประโคน
21. นางสาวมาริษา  ชัยชนะ
22. นายยงยศ  ดวงนภา
23. นางสาววนชพร  สุนประโคน
24. นายศราวุธ  เวชประโคน
25. นางสาวศิริมาศ  เร่งพิมาย
26. นางสาวศิริรัตน์  ศรีดำ
27. นายสมคิด  จันธิราช
28. นางสาวสรวีย์  สุกใส
29. นางสาวสิรินดา  เสาเปรีย
30. นางสาวสิรินยา  ทาหนองเภา
31. นางสาวสุนีษา  จันทศร
32. นายสุรีฉาย  ทรัพย์ประโคน
33. นางสาวอังคณา  เพ็ชรศรี
34. นางสาวอาทิตยา  มิ่งพฤกษ์
35. นายเจนจิรา  วิชามาก
36. นายเจษกรณ์  ยิบประโคน
37. นางสาวเพ็ญนภา  เหมือนชอบ
38. นางสาวเพ็ญศิรินภา  เสาประภัสสร
39. นางสาวเสาวภา  สิงขา
40. นายเอกชัย  อิดประโคน
 
1. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
3. นายวีระยุทธ  ลาศสะสุด
4. นายทวีศักดิ์  เตียงประโคน
5. นางยุพิน  จักรสาน
6. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
7. นายประสิทธิ์  ไตรชะอม
8. นางสาว บุหลัน  เฉียดไธสง
 
338 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เชยรัมย์
2. เด็กชายพูนศักดิ์  จำเริญดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  หันจรูญ
4. เด็กหญิงสุริยาพร  โคโยทา
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองงาม
6. เด็กชายสุวิทย์  เสารีกุล
7. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์พลงาม
8. เด็กชายอรรณพ  ยีรัมย์
9. เด็กชายอรรถพล  บัวผัน
10. เด็กชายอำพล  ผุยโพนทัน
 
1. นางกรทิพย์  แสงคำ
2. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
3. นายสุเทพ  พลศิริ
 
339 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ชุ่มกระโทก
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์ฉายทอง
3. เด็กหญิงชลชา   จีนคง
4. เด็กชายชาญชิต   ปุสารัมย์
5. เด็กชายธีรภัทร  ชัยปัญญา
6. เด็กชายยงยุทธ    บุญล้อม
7. เด็กหญิงวีร์สุดา  สมฤทธิ์
8. เด็กชายสุภกิณห์  ใหญ่เลิศ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  เทียนรัมย์
10. เด็กชายสุรสิทธิ์   กองแก้ว
 
1. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
2. นางสาวฐิติมา  มหิมา
3. นางสาวโสรญา  สีอุเป
 
340 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษากิจ
2. เด็กชายณติพล  ทรายแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชวารี
4. เด็กหญิงปาริชาติ  วิชัยกูล
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จันทคาต
6. เด็กชายภิรมย์  เย็นรัมย์
7. เด็กชายมนัญชัย  คเชนกูล
8. เด็กหญิงมาริสา  แดงโดเศษ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมพ์อักษร
10. เด็กชายเอกรัตน์  ทองประเทือง
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
341 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตินันท์  ปาประโคน
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  แปลงดี
3. เด็กชายปกรศักดิ์  หล่อแท้
4. เด็กหญิงพรพนิชต์  ตรีประโคน
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวันดี
6. เด็กชายวัชรพล  พรมจินดา
7. เด็กชายศิวกร  วิริยโพธิผล
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยโย
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สืบสวน
10. เด็กหญิงสุวนันท์  สาแก้ว
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
 
342 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  สุมาภา
2. นางสาวกาญจนา  งอกศรี
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  เชยรัมย์
4. นายนรินทร์  โคตรชัย
5. นายวีรศักดิ์  สายชุมดี
6. นายวีรศักดิ์  เสงี่ยมทัพย์
7. นางสาวสุรีรัตน์  กิ่งแก้ว
8. เด็กชายอรรถพล  บัวผัน
9. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งรัมย์
10. เด็กชายอำพล  ผุยโพนทัน
 
1. นางกรทิพย์  แสงคำ
2. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
3. นายศักดิ์  ภูมรา
 
343 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑามาศ  รักสมัย
2. นางสาวณัฐลิตา  พลเสน
3. นางสาวดาราณี  ชาวะลัย
4. นายทศพล  ยอดเพ็ชร
5. นายนนท์นที  จันทรสมัย
6. นางสาวนิตยา  สากจอหอ
7. นางสาวปาริมา  จิตรแม้น
8. นายสมรักษ์  โคมารัมย์
9. นายสราวุฒิ  อินัง
10. นายสาโรจน์  เสาทอง
 
1. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
2. นางสาวศุภรัตน์  พิมพ์เขต
3. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
 
344 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกต  สวนเกษ
2. นายธนาวุฒิ  มีทอง
3. นายประเสริฐศักดิ์  รุ่งเรือง
4. นางสาวสุจิตรา  ทิพย์จะวังโส
5. นางสาวสุณีรัตน์  บัวน้ำอ้อม
6. นางสาวสุธิดา  การะเกตุ
7. นางสาวสุพัตรา  สมภาวะ
8. นายอมรเทพ  เฟืองสูงเนิน
 
1. นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม
2. นางสาวจันทนา  จำปาเหล็ก
3. นายนันทวิช  พูนสกุล
 
345 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  อุทิศรัตน์
2. นายนุกูล  ทูลประโคน
3. นายปิยพล  จันทร์ศรี
4. นายพงษ์ทอง  กำจัดภัย
5. นางสาวพนัชกร  แก้วสุพรรณ
6. นายพิทยา  เจือจันทร์
7. นางสาวภัทราภรณ์  กริ่มใจ
8. นางสาวมณทิรา  มะลิวงษ์
9. นางสาววชิรา  บุญปัญญา
10. นางสาววราภรณ์  หลินศรี
 
1. นางสาววัชรี  วาลีประโคน
2. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
 
346 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ฤทธิวัชร
2. เด็กหญิงธีร์วรา  คะชุนรัมย์
3. เด็กหญิงพรรณปภรณ์  พลครบุรี
4. เด็กหญิงศิรินารท  ราชประโคน
5. เด็กหญิงอภิญญา   สิทธานนท์
6. เด็กชายเกียรติปกรณ์  อุไรกุล
 
1. นางสาวกนิษฐา   สอนชา
2. นายสุพล  สิ่วไธสง
 
347 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจำปา  พรมเอาะ
2. เด็กหญิงธัญญาวดี  เกาประโคน
3. เด็กหญิงนฤมล  นาโพธิ์
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  พูนประโคน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูมิสุข
6. เด็กหญิงอัญญารัตน์  เติมพันธ์ศิริกุล
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
3. นางสาวพรนภา  เทียมเลิศ
4. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
 
348 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงจริยา  ถึกสูงเนิน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลแสน
4. เด็กชายธนาพล  สุขสาร
5. เด็กหญิงนริศรา  ปักกัง
6. เด็กหญิงประภาพร  สุขรัมย์
 
1. นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์
2. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
3. นางสาวเกวลี  ไวแสน
 
349 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยพัฒน์ปรีชา
2. เด็กหญิงชลลดา  ธูปบูชา
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  ตรีเมฆ
4. เด็กหญิงพรรณิการ์  กรรโณ
5. เด็กหญิงวิมล  ทองดี
6. เด็กหญิงสุวิชญา  คะเชนเนียม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
350 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิตตรี  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุภูเขียว
3. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
4. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
5. นางสาวพรทิพย์  สุขไตรรัตน์
6. นายพัฒน์สรณ์  เนาว์ประโคน
7. นางสาวรุจาภา  จีนประชา
8. นางสาวเทรซี่ร์  จอยส์พีค้อค
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
4. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
351 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุทกลาง
2. นางสาวกุุุมุธิณี  พลตื้อ
3. นางสาวขนิษฐา  ประประโคน
4. นางสาวธิดาพร  มีประโคน
5. นางสาวศศิประภา  สร้อยสังข์วาลย์
6. นายเจษฎากร  โอดรัมย์
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
3. นางสาวมินตรา  กันยาเลิศ
4. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
 
352 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  โททัสสะ
2. นางสาวรังสิมาพร  ควรเคียงเพชร
3. นางสาววาสนา  พรมพิทักษ์
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  อินขอ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญใส
6. นางสาวเนธินี  อำไพพิศ
 
1. นายทวีศักดิ์  พรองพรหม
2. นายยงยุทธ  การินทร์
3. นางกุลธิดา  ศรีสุวรรณรัตน์
4. นางสาวอรทัย  ศรีเมือง
 
353 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนฎกร  ธานาจิราภัทร
2. นางสาวสรวีย์  หุ่นเภตรา
3. นางสาวสุพิชชา  วงค์คต
4. นางสาวสุพิชญา  จันทร์สองสี
5. นางสาวอัญชนา  โล่ห์นารายณ์
6. นางสาวเมวีญา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
354 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุข
2. เด็กหญิงกุลสตรี   คงปลาดเปรื่อง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุภูเขียว
5. เด็กหญิงปริยกร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
7. เด็กหญิงมาลินี  ชูมณี
8. เด็กหญิงเบญญรัตน์  กมลภูผจงภักดิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
4. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
355 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มารศรี
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  อุ่นรัมย์
3. เด็กหญิงชยุดา  มานุรัมย์
4. เด็กหญิงชุติมา  ขุ่ยนาเพียง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  มานุลำ
6. เด็กหญิงธิญาดา  แย้มประโคน
7. เด็กหญิงปริชญา  โสมประโคน
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์  บพตลุง
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
3. นางสาวพรนภา  เทียมเลิศ
4. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
 
356 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยพัฒน์ปรีชา
2. เด็กหญิงธีระภรณ์  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาติเจริญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงมนทิชา  สถิตสุข
5. เด็กหญิงวิมล  ทองดี
6. เด็กหญิงเกล็ดตะวัน  ไพรพนม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
357 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติชัย  ซ่อนกลิ่น
2. นายชนาธิป  ลาลัย
3. นายณัฐครินทร์  สิทธิ์ประโคน
4. นายทัตพงษ์  จามิกรณ์
5. นายธนิก  ทองประดับ
6. นายนพคุณ  ปินะการัง
7. นายบุณนที  กลมกล่อม
8. นายพงศ์พรม  ศรีพรม
9. นายพนธกร  คำประโคน
10. นายวศิน  องค์รัมย์
11. นายเจษฎา  โสมประโคน
12. นายไกรวิทย์  ชื่นเสลา
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางภานี  อาญาเมือง
3. นางเบญจา  ปุยะติ
4. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
 
358 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑามาศ  รักสมัย
2. นางสาวณัฐลิตา  พลเสน
3. นางสาวดาราณี  ชาวะลัย
4. นางสาวนิตยา  สากจอหอ
5. นางสาวปนัดดา  กาละสีรัมย์
6. นางสาวปาริมา  จิตรแม้น
7. นางสาวพันทธนันท์  หมื่นพหล
8. นางสาวสุกัญญา  โคมารัมย์
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายวิทวัตร  ไทยารัมย์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นางสาวศุภรัตน์  พิมพ์เขต
 
359 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฎฐภรณ์  โฉมเฉลา
2. นางสาวณัฐภรณ์  อ่อนฉลวย
3. นางสาววัชรินทร์  ใจภักดี
4. นางสาวสุธาสินี  เฉียงกลาง
5. นางสาวอริสรา  จีนชาติ
6. นางสาวอังคุณา  ประสงค์ทรัพย์
7. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์ทับไทย
 
1. นางอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
360 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวชไมพร  อินทร์สำราญ
2. นางสาวณัฐฎาพรรณ  อุปชา
3. นางสาวธนัญญา  กาแก้ว
4. นางสาวนันท์นภัส  ยอรัมย์
5. นางสาวประภัสสร  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวอารยา  พาเทพ
7. นางสาวอินทิรา  ก่ำแหล้
8. นางสาวเกษราภรณ์  ปิ่นหอม
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางสาวสุดาวรรณ  สุทธิเมฆ
3. นางสาวปัญญาพร  อุผ้า
 
361 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดีเลข
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงปราณี  ละมัยนิล
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิลารัมย์
5. เด็กหญิงพัณณิตา  โอกรุงรัมย์
6. เด็กหญิงรศิกานต์  จวนชัยภูมิ
7. เด็กหญิงลดา  จันทรนวล
8. เด็กหญิงวริศรา  กิ่งวิชิต
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยศรีรัมย์
10. เด็กหญิงสุนิสา  ปั้นคุ้ม
11. เด็กหญิงสุพัตรา  เดิดขุนทด
12. เด็กหญิงสุภิญญา  อาศัยน้ำ
 
1. นางผาณิต  สืบขำเพชร
2. นางสาวลลิตา  บุญสุด
3. นางสาวอรทัย  บุญเต็ม
 
362 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกีระนันท์  แสนเมือง
2. เด็กหญิงฉัตรชนก   สารจันทร์
3. เด็กชายณัฐมน   ฤทธิวัชร
4. เด็กหญิงธีร์วรา  คะชุนรัมย์
5. เด็กหญิงพรรณปภรณ์  พลครบุรี
6. เด็กหญิงพัชริดา  ปัญญาธิวุฒิ
7. เด็กหญิงภาวัชญา  หาญสุริย์
8. เด็กหญิงศิรินารท   ราชประโคน
9. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธานนท์
10. เด็กหญิงอลิสา  รักธง
 
1. นางสาวกนิษฐา  สอนชา
2. นายสุพล  สิ่วไธสง
 
363 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  สุดงาม
2. เด็กหญิงฐิติกา  บุตรไทย
3. เด็กหญิงปาริชาต  ขุมเพ็ชร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทือกขุนทด
5. เด็กหญิงศิริพร  พรมชาติ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  มุมทอง
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ศรีวะสุทธิ์
8. เด็กหญิงสุวรรณลี  แดงสี
9. เด็กหญิงอาภัสรา  เฉิดฉาย
10. เด็กหญิงอารียา  วุฒิยา
11. เด็กหญิงเกศวลิน  แก้วระวัง
 
1. นายอมเรศ  ดาวเหนือ
2. นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
3. นางชบาไพร  จินารักษ์
4. นางปรีดาวรรณ  วิภาดา
5. นางสาวอมรรัตน์  โสกูล
 
364 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงจิดาภรณ์  ชูโพธิ์
3. เด็กหญิงจินห์นีภา  บุญพรม
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะวันเวทย์
5. เด็กชายชนาธิป  เวียนประโคน
6. เด็กชายณัฐพล  เงินงอกงาม
7. เด็กหญิงดุษณียา  ฤทธิสิงห์
8. เด็กชายปิยะพงศ์  ทะวงศ์
9. เด็กชายพงศกร  หาญประโคน
10. เด็กหญิงภัทราพร  หรีกประโคน
11. เด็กชายภานุพงศ์  มีแก้ว
12. เด็กหญิงวราภรณ์  อินจะนา
13. เด็กชายวีรชิต  ภูกระโทก
14. เด็กหญิงศุทธิณี  หรีกประโคน
15. เด็กหญิงสาลินี  บุระ
16. เด็กหญิงสุวพิชชา  พรมวิจิตร
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางเบญจา  ปุยะติ
3. นางภานี  อาญาเมือง
4. นายสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
5. นายมุุนินทร์  หลอมประโคน
 
365 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุข
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
4. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
5. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
6. นางสาวนารีรัตน์  เพชรล้ำ
7. เด็กหญิงปริยกร  ศรีสุวรรณ์
8. นางสาวพรทิพย์  สุขไตรรัตน์
9. นายพัฒน์สรณ์  เนาว์ประโคน
10. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
11. เด็กหญิงมาลินี  ชูมณี
12. เด็กหญิงรัมณีย์  วรรณะวีระโชติ
13. นางสาวรุจาภา  จีนประชา
14. นางสาววรฤทัย  ศุภโกศล
15. นางสาวอัญชนา  เฉลียวศิลป์
16. เด็กหญิงเบญญรัตน์  กมลภูผจงภักดิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
3. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
4. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
5. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
366 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมาทิ
2. นางสาวญาณิศา  บุตรราช
3. นางสาวธีรยา  บูรณะธนาชัย
4. นางสาวปณัฐดา  ประสงค์ทรัพย์
5. นางสาวศุภาวรรณ  เชื้อกลาง
6. นางสาวสุภาดา  เสาวโร
7. นางสาวอริญา  ระกาพันธุ์
8. นางสาวอลิตา  ละเริงรัมย์
9. นางสาวเรือนแก้ว  บุญเต็ม
 
1. นายอมเรศ  ดาวเหนือ
2. นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
3. นางปรีดาวรรณ  วิภาดา
4. นางชบาไพร  จินารักษ์
 
367 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกานต์พิชชา  อามาตย์
2. นายทัตพงษ์  จามิกณ์
3. นางสาวธัญจิรา  หาญทะเล
4. นายบุณนที  กลมกล่อม
5. นายปติญญา  สองทอง
6. นางสาวปนัดดา  มั่นคง
7. นางสาวประภัสสร  อุโฆษะ
8. นางสาวปัญญาพร  จริรัมย์
9. นายพนธกร  คำประโคน
10. นางสาวพรชฎา  ขยันกลาง
11. นางสาวพิมพ์วิภา  อาจเก่ง
12. นางสาวภาณี  พรณัฐวิภา
13. นางสาวสนธยา  ขวัญเมือง
14. นางสาวสาธิดา  สุทธิโส
15. นางสาวสิริกัญญา  พลวัน
16. นายอรรถพล  ชัยนอก
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางเบญจา  ปุยะติ
3. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
4. นางภานี  อาญาเมือง
5. นายมุนินทร์  หลอมประโคน
 
368 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายทัตพงษ์  จามิกรณ์
2. นายบุณนที  กลมกล่อม
3. นายปุณณภพ  แจ่มประโคน
4. นายไกรวิทย์  ชื่นเสลา
5. นายไชยพศ  บำรงตน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางภานี  อาญาเมือง
 
369 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เงางาม
2. เด็กชายปราโมทย์  เต่าทอง
3. เด็กชายภูวดล  ทิศกระโทก
4. เด็กชายวิรัตน์  นิพรรัมย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศฤงคาร์นันท์
 
1. นางภณิตา  เกื้อกูลกระโทก
2. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
 
370 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  นิยมรัมย์
2. นายธนาวุฒิ  แก้วดก
3. เด็กชายพลากร  ชินรัมย์
4. นายสมคิด  แก้วยก
5. นายอนุชา  เศตพันธ์
 
1. นางสาวอรทัย   ศรีเมือง
2. นางกุลธิดา  ศรีสุวรรณรัตน์
 
371 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คูบา
2. เด็กชายดนุพร  หอมระหัด
3. เด็กชายสุริยา  เกษศิริ
4. เด็กชายเจริญ  สังสีแก้ว
5. เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีสมสุข
 
1. นายอาคม  สมญาติ
2. นางสาวดารุณี  ยันระหา
 
372 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงซิลวา  ผาสุก
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  หล้าดอก
 
1. นายปกรณ์กนก  ศรีสุธรรม
2. นางสาววิจิตรา  ขยันชุมนุม
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จำปาหอม
 
1. นางวัลยา  สิริพงศ์พิศุทธิ์
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสร  สุวรรณเขตร์
 
1. นางสาววรุณทิพย์  ทวีสินรัตน์
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายวัชระ  เคนสิงห์
 
1. นางสาวชนัดดา  บุตรเพ็ชร
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สะทอนเมือง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  พลอยเพ็ชร์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  บุญยะมินทร์
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกช  แก้วอำไพ
 
1. นางรัมภา  สุดาจันทร์
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  ลาไธสง
 
1. นายธณัฐพล  ตรีเดช
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพิชชานันท์  ทิพย์เมธาพร
 
1. นางภากรณ์  เมอะประโคน
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธีรรัตน์    แสวงดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศิลาชัย
 
382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายเต็มชนม์  พันธะเสน
 
1. นางวรวีร์  บุญวีรบุตร
 
383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายไชยชาญ  ทองธนาวัฒน์
 
1. นางสาวศุภากร  ศิวกุล
 
384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  งามจิตต์
 
1. นางรัตนกันย์  เพียพยัคฆ์
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงโซเฟีย   โคกแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แจ่มใส
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทะลาไธสง
 
1. นางประภัสสร  ผาสุข
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  งามสม
 
1. นางสาวนิสยาการณ์  ชนะค้า
 
388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กหญิงกัลญา  อินบุญญา
 
1. นางเหล็กใน  สุขจันทร์
 
389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายภักพงษ์  มารศรี
 
1. นางประภัสสร  ผาสุข
 
390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวเจนีกา  เอ กิลเลียนโน่
 
1. Mrs.Alma  A Guilleno
 
391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภา  แก้วหมั้น
 
1. นางรุ่งนภา   ศรีกิจรัตน์
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวนัทมน  ปุเรตัง
 
1. นางพริษา  ศรีหามาตย์
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงภควันต์  อาจิณกิจ
 
1. นางสกุลทิพย์  เจริญพันธ์
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวมาเรีย  โดโรเทีย อโรตะ
 
1. นางสาวไอลดา  แก้วฉวี
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  บำรุง
 
1. นายสมภพ  งามมาศ
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนพณัฏฐ์  นพตลุง
 
1. นางปติญญา  เนตรประโคน
 
397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พูน
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  ราชกิจ
 
398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวรัชนันท์  โยธานันท์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนคำ
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวจันทรัสม์  ไกรวัลย์
 
1. นายจีรพงษ์  คำสียา
 
400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ไหลครบุรี
2. เด็กหญิงวิภาพร  ขีดสำโรง
3. เด็กหญิงศิราภรณ์  หยวกทองหลาง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  คมปัก
5. เด็กหญิงสุจิตราพร  หอมเนียม
 
1. นายชนะชัย  วงศ์มะแสน
2. Mr.Wilder  Bello
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เภสัชชา
2. เด็กหญิงทูลเกล้า  ปักโคทานัง
3. เด็กชายนนทกร  ศิริสอน
4. เด็กชายนพรัตน์  เชิบรัมย์
5. เด็กชายศิวากร  วงษาราช
 
1. นายขวัญชัย  สิงห์โท
 
402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   แสงเพชร
2. เด็กชายชนันธร   ศรีเสมอ
3. เด็กชายพงศกร   ก้านอินทร์
4. เด็กหญิงพัชริตา   ต่างประโคน
5. เด็กชายศรัณยภัทร   เพียกุณา
 
1. นายฐาปกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวกัลยา  กัลยาประสิทธิ์
 
403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รอบเขตรัมย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ประดับศรี
3. เด็กหญิงสุนิดา  สร้างนา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  มุ่งดี
5. นางสาวโยธิตา  ยิ่งเสมอ
 
1. นายวิวัฒน์  ตรึกตรองรัมย์
2. นายประมวล  กะกันดี
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจิรายุ  ประเสริฐศรี
2. นายมนตรี  สันรัมย์
3. นางสาวรุจิรา  วันล้วน
4. นายวชิระ  มุกดาหาร
5. นายวรวัตร  มณีจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  คัมภีราวัฒน์
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มะนู
2. นางสาวนงนภัส  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นางสาวนัฐนรินทร์  โมกไธสง
4. นางสาวภัททิยา  สีละพัฒน์
5. นายศักดิ์พิเชฐ  วุฒิอมรศักดิ์
 
1. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์
2. นางสาวสถาพร  เกษพิบูล
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พันธ์หอ
2. นายณัฐพงศ์  กุลอุปฮาด
3. นายธีรพงษ์  บุญพบ
4. นางสาวเนตรนภา  นวลปลอด
5. นางสาวเสาวลักษณ์  โทคำมา
 
1. นางสาวสมหมาย  สาระเสน
2. นายโชดก  เทียมทัน
 
407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกันยภัทร  ทรงประโคน
2. นายฐิติกร  เอ็มประโคน
3. นางสาวทักษพร  แซ่อั้ง
4. นางสาวนวินดา  ทองศรี
5. นายวิศวุฒิ  จันทรักษ์
 
1. นางวิภาพร  แดงศรี
2. นางสาวดาวน้อย  เหมาะประโคน
 
408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภัค  ทุ่มโมง
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
 
409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  บุตรเรือง
 
1. MissChen  Chen
 
410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพล  อุไรมาลย์
 
1. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสุดแดน  ซิวประโคน
 
1. นางสาวศิริหยก  ใจตรง
 
413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวโสริยา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  จันตะ
 
414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายชวิศ   สีหานาม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  โพธิกุล
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวพิมลพรรณ  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสิริรดา  เจริญรัมย์
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวปภาวี  ประทุมมาศ
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกร  ฉอุ่มประโคน
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา   แก้วสีนวน
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   เจียมรัมย์
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  ฉ่ำรัศมี
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงปวิมล  เขตอำนวย
2. เด็กหญิงโสภิตา  บึงจันทร์
 
1. นางรัชนี  แยเกอร์
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวิชญา   สุดอุรา
2. เด็กหญิงวรกานต์   สอประโคน
 
1. นางสาวพิมพรรณ  จำนงค์ประโคน
2. นางสาวพรรษา  แจ่มใส
 
422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงณชกมล  ดิษฐ์กระโทก
2. เด็กหญิงษุภารดา  ตรากลาง
 
1. นางสาวสุภัทรา  พยุงเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  อินทร์สิลา
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กองมูล
2. เด็กชายทรัพย์สถิต  หวังเจริญลาภยศ
 
1. นายวิวัฒน์  ตรึกตรองรัมย์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  เอียะรัมย์
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายวิทยา  มหาราช
2. นายสนธยา  จะรอดรัมย์
 
1. นายภคภัทร  ปรินรัมย์
2. นายอภินันท์  โกติรัมย์
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวณัฐวิภา  คูรัมย์
2. นางสาววรรณวิศา  เข็มทอง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ลาฮาม
2. นายสุเทพ  ปักเคทัง
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวพัชรีพร  คุณวงค์
2. นางสาวสุพัตรา  รอดอารี
 
1. นางจารุณี  การรัมย์
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายณิภัทร  กรธนบูรณ์
2. นางสาวนภัสนันท์  ปิ่นวนิชย์กุล
 
1. นายถนอมศักดิ์  การศุภกุล
2. นายพิเชฐ  วิริยะ
 
428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ยันไธสง
2. เด็กชายธราเทพ  หมวกไธสง
3. เด็กชายพัทธนันท์  ตลับทอง
4. เด็กชายภานุกร  ปริโต
5. เด็กชายยงค์ยุทธ  ปุราชะโน
6. เด็กชายศุภกานต์  ปุราชะคึง
7. เด็กชายอนุวัฒน์  พรมศรี
8. เด็กชายอรรถกร  บุบผามาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  กางรัมย์
2. นายปรีชา  สว่างไธสง
 
429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายคณากร  ทานรัมย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  กุสะรัมย์
3. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายวัชรวิทย์  เรืองมนตรี
5. เด็กชายศาศวัต  กุยรัมย์
6. เด็กชายศิขรินทร์  ปะทุมไพ
7. เด็กชายสนทยา  ล้านทอง
8. เด็กชายเจนชัย  โล้เจริญรัตน์
 
1. นางโสมนัส  พรมพิลา
2. นางสาวภูรี  ยอดณัฐรดี
 
430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายทยากร  เอบประโคน
2. เด็กชายนิพนธ์  พลวัน
3. เด็กชายมงคล  วึกกระโทก
4. นายวรชัย  เพิ่มมี
5. นายวรวุฒิ  เพิ่มมี
6. นายสุริยา  พึ่งประโคน
7. นายอนันต์  ธรรมนาม
8. นายอัฒพร  ทุ่งไธสง
 
1. นายนพรัตน์  จรูญประโคน
2. นายเรืองศักดิ์  ทุกสุข
3. นายสุริยา  สว่างบุญ
 
431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คำแก้ว
2. นายรถชาติ  ปิดตาระเต
3. นายวัฒนพงศ์  เขจรรักษ์
4. นายวันเฉลิม  สุขสมร
5. นายวุฒิเกียรติ  ปุผาทา
6. นายสุเมธา  ปุผาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  กางรัมย์
2. นายปรีชา  สว่างไธสง
 
432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายธาดา  พวงแก้ว
2. นายฤทธิเดช  วงศ์เพ็ญ
3. นายวันชัย  ไทยลือนาม
4. นายศราวุธ  ศรีทอง
5. นายสมเกียรติ  สุโขพันธ์
6. นายสุภชัย  ทองทูล
 
1. นายบุญมา  สุภศร
2. นางจิรกาล  สุภศร
3. นางสาววิรัตน์  สวายพล
 
433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. นายคณาการณ์  จันทร
2. นางสาวจามจุรี  สุจิมา
3. นายณัชพล  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวนลินี  หาญเสมอ
5. นางสาวนิภาพร  บุญเพ็ง
6. นางสาวบัวผัน  พรพรม
7. นายสิทธิกร  จะแรมรัมย์
8. นางสาวอนงค์นาถ  มาศศรี
9. นางสาวอัฉราภรณ์  เชียดรัมย์
10. นายอุปกรณ์  ยืนยิ่ง
 
1. นางจิมเส  ศราวรณ์
2. นางสาวทิพาพร  พงษ์เพชร
 
434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวฐาปนี  โกรัมย์
3. นายธนาภิวัฒน์  น้อยหนองหว้า
4. นางสาวปณิดา  ชิงชัยชนะ
5. นายพงศธร  เกิดทั่ว
6. นางสาววิรัลพัชร  พูนรัมย์
7. นางสาวศุภรัตน์  ติดใจดี
8. นางสาวสุกัญญา  ทวีรัมย์
9. นางสาวสุดาวรรณ  ขันทอง
10. นางสาวเพ็ญนภา  รสหอม
 
1. นายโชติอนันต์  ขจรเกียรติวัฒนา
 
435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์   สมฤทธิ์
2. นางสาวณัฐธิการณ์   ภูถูกใจ
3. นายดนัย   เกตุหนองโพธิ์
4. นางสาวนิชาดา   ลอกไธสง
5. นางสาวศิริโสภา   พิมพ์จันทร์
6. นางสาวสาวิตรี   ฉิมจารย์
7. นางสาวสุณิสา   หน่องพงษ์
8. นางสาวสุภาพิชญ์   นิตตะยา
9. นางสาวหทัยรัตน์   แสงสุด
10. นางสาวอรวรรณ   สำราญสุข
 
1. นายธนวิชญ์   ไร่นา
2. นางสาวลดารัตน์   โพธิ์สันเทียะ
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  การะปักษ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลีประโคน
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศูนย์รัมย์
4. เด็กหญิงลำดวน  บุตรงาม
5. เด็กชายสุรชัย  แสนดาว
 
1. นางจิมเส  ศราวรณ์
2. นางสาวจงจิตร  ลาน้ำเที่ยง
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปภาวิน  ปิยารัมย์
2. เด็กหญิงปาลิดา  ทองคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมี้ยนมิตร
4. เด็กหญิงเกวริน  โทจรัญ
5. เด็กหญิงเกศดาพร  เมืองสีดา
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชลิญญา  เหลาแก้ว
2. นางสาวณัฐณิชา  พลพินิจ
3. นางสาวปาเจรา  วรรณสิน
4. นางสาวพิมพร  จันทร์สิงห์
5. นายศุภกร  วิเศษนคร
 
1. นางภารดี  จันทน์หอม
2. นางสุมลฑา  วงศ์ทองเจริญ
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกต  สวนเกษ
2. นางสาวจันทิมาภรณ์  คณา
3. นางสาวดาริณี  บุญบรรจง
4. นางสาวนริศรา  สงวนงาม
5. นางสาวปวีณา  หมั่นนางรอง
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ทองช้อย
2. เด็กหญิงสุภาสินี  ทอนโพธิแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชลิตา  วรพุฒ
 
1. นางพรทิพย์   ตั้งพงษ์
2. นายสมเกียรติ  รองประโคน
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุภาษิต
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ร่มรื่น
3. เด็กหญิงโยธิตา  โกเมน
 
1. นางสาวเจษฎาพร  สุภสาร
2. นางเพ็ญพักตร์  สวัสดิ์พูน
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงตติยา  ทะนงอาจ
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ปึกไธสง
3. เด็กชายโยธิน  ตุพิลา
 
1. นางสาวประไพร์  ทะนงอาจ
2. นางสาวศศิธร  ภาษะฐิติ
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสาทอง
2. เด็กหญิงวรรณรดา  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุรินรัมย์
 
1. นางพันธ์วิรา  สามารถ
2. นางตรีทิพยนิภา  เทียมทัศน์
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  ทองใบ
2. นางสาวอรญา  ศรีมหาพรม
3. นายเนติพงษ์  หมั่นพิม
 
1. นางสาวประไพร์  ทะนงอาจ
2. นายชัยวิชิต  เที่ยงธรรม
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  บุญพา
2. นางสาวผุสดี  เกียงสี
3. นางสาวโสภี  รอบรู้
 
1. นางโศภิส  แปลนดี
2. นางรัชดาภรณ์  ทำสวน
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวปุณยนุช  ปุยะติ
2. นางสาวสิรดา  เหลาเสนา
3. นางสาวหทัยภัทร  รัสเสมอ
 
1. นางวีรยา  จุนใจ
2. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  บุญล้อม
2. นางสาววรสิริ  คำไมตรีวุฒิกุล
3. นางสาวสุลักขณา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางวริทธิ์ธรา  วัฒนานุสิทธิ์
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายชวลิต  สมานมิตร
2. เด็กหญิงนุสรา  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงบุศราภรณ์  เลพล
 
1. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุษบา  ชินโคตร
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  วงษ์บัวงาม
2. เด็กหญิงนริศรา  เพียรดี
3. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  เกษม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สงสาร
2. นางสาวละมุล  สว่างเพาะ
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงฉัตรศิการต์  คินรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ยุตธรรม
3. เด็กหญิงสุดาพร  สนเจริญ
 
1. นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
2. นางตรงจิต  บุญปก
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์ประโคน
2. เด็กหญิงวรินทร์ญา  ปานเพชร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทรงพระ
 
1. นางอภิชญา  สิริรุ่งวนิช
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวธันวารักษ์  กองสกุล
2. นางสาวอินธิรา  กัณหาวรรณะ
3. นางสาวอุทัยพร  ยี่รัมย์
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวสุดาภรณ์  กันนุลา
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวประภาศิริ  หนาดสำโรง
2. นายอัมรินทร์  ภูศรีฤทธิ์
3. นางสาวอินทุอร  สดรัมย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองมาก
2. นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมากรณ์  บุติมาลย์
2. นางสาวศรัณย์พร  ธีรพงศานุรักษ์
3. นางสาวอารยา  นำระนะ
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
2. นางทิยานัน  ไม้สูงดี
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวปรียาภัทร  คลังกระโทก
2. นางสาวสิริยากร  กาละไชย
3. นางสาวแพรวนภา  รักงาม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สงสาร
2. นางสาวอ้อมสุดา  วรรณโคตร์
 
456 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายวิศวกร  ยศหนองทุ่ม
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
457 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กชายชัยนันท์  ชีรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์  แพงจันทร์
 
458 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายเนวิน  แก้วนะรา
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
459 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายเอกรินทร์  วิเศษสัตย์
 
1. นายพลวัฒน์  แสนพลสาร
 
460 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจิตรภณ  หินอ่อน
 
1. นายเสนาะ  บรรหาร
 
461 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  สุขจิต
 
1. นางสาวนันธิดา  ศรีสุพรรณ
 
462 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายชญานนท์  สดรัมย์
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
 
463 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ยิงป่า
2. นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี
3. นายชลิต  แก้วพันธ์
4. นางสาวณัฐลดา  ฉิมงาม
5. นางสาวทับทิม  จันทร์สระบัว
6. นายธนพัฒน์  ใยอุ่น
7. เด็กหญิงนุจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว
8. เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม
9. นายประสิทธิ์  บุญประโคน
10. นายปิยพนธ์  รักวินัย
11. นางสาวพรชนก  วงศ์ดี
12. นายพิสิษฐ์  ทาหาวงษ์
13. นายยงยุทธ  หาญคำวงศ์
14. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนีโสด
15. นางสาวศิริญาพร  คำสุขศรี
16. เด็กหญิงสมฤดี  ปิดตาทะสังข์
17. นายสุรพงษ์  แก้วเสมา
18. นายอพีรุตน์  ศรีคุณ
19. นายอรรถชัย  อุฒา
20. นายอรรถพล  คำเสียง
21. นางสาวอรอนงค์  เลียวประโคน
22. นางสาวอัจฉรา  ทับทิม
23. เด็กชายเกรียงไกร  ทาประโคน
24. เด็กหญิงเกศรินทร์  พรมชาติ
25. เด็กหญิงเจนสุภา  เนตรสูงเนิน
26. เด็กชายเจษฎา  ศรีธรรมมา
27. นายเนวิน  แก้วนะรา
28. นางสาวแทนรัก  แนวทัด
29. นายไกรสร  เติดประโคน
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นายพงศ์กรณ์   สิริอารยะธนกุล
4. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
5. นางสาวสุฑามาศ  ตุ่นนิราช
6. นายเสถียร  คำมี
7. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
 
464 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกองสิน  นิกาญจน์กูล
2. นางสาวจริยา  ดัชถุยาวัตร
3. นางสาวจันทิมา  สังข์รัมย์
4. นางสาวจาริยา  เพ็ชสังหาร
5. นายจิตรภณ  หินอ่อน
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  โสมกุล
7. นายชญานนท์  สดรัมย์
8. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  บุญชัย
9. นายดำรงศักดิ์  วิเศษนคร
10. เด็กหญิงทรรศวรรณ  สิงห์บุตรดี
11. นายธีรภัทร  สำราญวงศ์
12. นางสาวปณิตา  สุดตาซ้าย
13. นางสาวพัชราภา  รักพินิจ
14. เด็กชายพิชัยยุทธ  มัฐผา
15. นางสาวลูกตาล  บุญไสว
16. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูมิสาคู
17. นายวิศวกร  ยศหนองทุ่ม
18. นายศักรินทร์  แก้วโพธิ์
19. นางสาวศิริวรรณ์  พันโนราช
20. นายสัญชัย  สุดชนะ
21. เด็กหญิงสุชาดา  เทพบัวพา
22. นางสาวสุฑามาศ  วงศ์จันทร์
23. นางสาวสุดารัตน์  พระลักษ์
24. นางสาวสุนีพร  ก่อเกียรติยศ
25. เด็กชายสุวัชชัย  สมพันธ์
26. เด็กหญิงอรวี  บุญเติม
27. นางสาวอโนทัย  ระหาญนอก
28. เด็กหญิงเกศกนก  วิลัยสูงเนิน
29. นายเริงชัย  วรรณทอง
30. เด็กชายเอกรินทร์  วิเศษสัตย์
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
2. นายพลวัฒน์  แสนพลสาร
3. นางสาวเกวลี  ไวแสน
4. นายวรศักดิ์  สืบสำราญ
5. นายสวัสดิ์  พิมพ์จันทร์
6. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
7. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
465 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายกฤษฎิน   รัตนศศิวิมล
2. เด็กชายนพวิทย์  เนียมไธสง
 
1. นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
2. นางสาวกนกวรรณ  แยบดี
 
466 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คือประโคน
2. เด็กชายวัชรพล  พูนมา
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายกิตติรัชต์  ปะติปา
 
467 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพเราะ
2. เด็กหญิงกัลยากร  ยิ่งทนดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
2. นางสาวมานา  หมายสุข
 
468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายวสันต์  พรดี
2. เด็กชายวาคิน  ทิรัมย์
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกนกกาญจน์  เลิศวราภรณ์พงศ์
2. เด็กชายปรมะ  ทอนสูงเนิน
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายวรากร   พลรักษา
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  วิเศษบุญ
 
1. นางดาวรุ่ง  สุระศรี
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายภาสกรณ์  บุตรรัตน์
2. เด็กชายโกศล  โคษาสด
 
1. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์ฑิมา  ดาศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มาตราตัง
 
1. นายอานุภาพ  จักรภพนรากุล
2. นายสุเทพ  มาลัยทอง
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์   รัตนศศิวิมล
2. นายวรุตม์   พฤฒิธรรมกูล
 
1. นางโสมวรรณ   แฝงเวียง
2. นางสาวยอดขวัญ   หนุนภักดี
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพสุธา  สายยศ
2. นายศราริน  ประเสริฐศรี
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
475 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์  แก้วดวงดี
2. นายอภิสิทธิ์  มากมน
 
1. นายภานุพงศ์  ศุภอุดร
2. นางจินตนา  ยารัมย์
 
476 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายวิชิต  พวงเพชร
2. นายอินทร  ชื่นยะปลอก
 
1. นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
2. นางสาวสุธภา  กลมนุกูล
 
477 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ยะระสิทธิ์
2. เด็กชายวรากร  คล่องดี
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายพลศาสตร์  ภิรมย์
2. เด็กหญิงรัตติยา  อินทร์ชำนาญ
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงษ์  อินธิระ
2. เด็กชายพัทธพล  ยอดศรีเมือง
 
1. นางสาวนิลุบล  แคล้วณรงค์
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายภูวนัย  ดวงจันทร์
2. เด็กชายอนิรุธ  สุขใจ
 
1. นายวันเฉลิม  ไวยวุฒินันท์
2. นายนพคุณ  สีจันทา
 
481 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติกานต์  น้อยพลี
2. นางสาวอังศ์วรา  วงศ์ศิริศักดิ์
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวปภัสสรา  มหานาม
2. นางสาวพูนสิริ  เยี่ยมรัมย์
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
483 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พิมไธสง
2. นายสหรัฐ  บุรานะผาย
 
1. นางสาวนิลุบล  แคล้วณรงค์
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
484 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณตรง
2. เด็กหญิงศุกร์พรัตน์  อยู่รอย
 
1. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
 
485 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธเนศพล   หวังพิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงนลินนิภา  สิริประภากร
 
1. นางนันทวรรณ   แมนประโคน
2. นางสาวนริศร์ธรา   คุ้มไพทูรย์
 
486 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  เดชโคตร
2. นายวิทยา  ละดาเสริฐ
 
1. นางสาวอิศราพร  สารปรัง
 
487 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชลดา  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงเภาวรินทร์  มังษาอุดม
 
1. นายดิลก  หลงละลวด
2. นางสาวมานา  หมายสุข
 
488 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   ภู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงปริยฉัตร   โกติรัมย์
 
1. นายศราวุธ   ปะทะโก
2. นางโสมวรรณ   แฝงเวียง
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสุด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  นพตลุง
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  เกษจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนสุรินทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พิมพ์เขต
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายปราการ  จันทร์หอม
2. เด็กชายปลายมนัส  น้อยวงค์
 
1. นางสาวสุภาวดี  บินดิโตวา
2. นายพีระพงษ์  มีพวงผล
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  แนบสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชื่นชมยิ่ง
 
1. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
 
493 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายปัญญวัฒน์   ทิพย์อักษร
2. นายยศวรรธน์  บุญภูมิ
 
1. นายสุธีรัชต์   ทิพย์อักษร
2. นางโสมวรรณ   แฝงเวียง
 
494 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นายวีรพันธ์  มากมูล
2. นางสาวสุนันทา  บุญทาทอง
 
1. นายสยาม  เชียงเครือ
2. นางละออง  วาปีทำ
 
495 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  มิสา
2. เด็กหญิงอนุสรา  ถนัดไร่
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
 
496 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  กะการดี
2. นางสาวอินทิรา  นาประโคน
 
1. นายวินัส  ใยยอง
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
497 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวนภสร  บัวรัตน์
2. นางสาวอาภาภรณ์  เที่ยงนนดา
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
498 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร   เสียงวังเวง
2. นางสาวสุรภา   ฉินพลิกานนท์
 
1. นายสุธีรัชต์   ทิพย์อักษร
2. นางโสมวรรณ   แฝงเวียง
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายจิตกร  สิริไสย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ประทุมมา
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วบัวดี
2. นายชินพัฒน์  เปี่ยมดอง
 
1. นางสาวกาญจนา  แมนไธสง
 
501 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายจักรภพ  จันทยุคันโท
2. นายวินิทร  ดาทอง
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
 
502 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายปพนวิช  จริตรัมย์
2. นายไพฑูรย์  เพชรฤทธิ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วชนะ
2. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
503 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวประภาพร  กุลวงษ์
2. นางสาวศศิวิมล  สุมรัมย์
 
1. นางสาวโสภิตา  สาลี
2. นายสุรเดช  ปุยะติ
 
504 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวฑิตยา  ชอบสุข
2. นางสาวปริยาภัทร  หลิ่ววิรัช
 
1. นายสุธีรัชต์   ทิพย์อักษร
2. นางนันทวรรณ   แมนประโคน
 
505 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวขนิษฐา  คุณแสน
2. นายศักดิ์สิทธ์  พลฤทธิ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร
2. นายพีระ  บุญฉลาด
 
506 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพรปวีย์  อินผักแว่น
2. นายพรรณพงศ์  จีนโน
 
1. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
2. นายศิรพงศ์  วงษ์เฉลิมมัง
 
507 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สิงหเดชาสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงอนุชิตา  กล้าวิเศษ
 
1. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์
2. นายสุพจน์  มูลรังษี
 
508 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จาบประโคน
2. เด็กหญิงชลิตา  มอมประโคน
3. เด็กหญิงวันวิสา  สันอาษา
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
509 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  เคลื่อนไธสง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญมี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นวลไธสง
 
1. นายประสิทธิ์  ต้ายไธสง
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
510 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกิตติกร  ภาพยนตร์
2. เด็กหญิงปฤษฎางค์  เสงี่ยมศักดิ์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ขาวสกุล
 
1. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
2. นางนันทา  แป้นดวงเนตร
 
511 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะคำพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์ใต้
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีพรมใต้
3. นายวุฒิชัย  แซกระโทก
 
1. นายชูศักดิ์  โสชะรา
 
512 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา  รักษาสมบัติ
2. นางสาวมณฑิตา  หนึ่งใจ
3. นางสาวสิริกัญญา  กระสันดี
 
1. นายสุริยันต์  แก้วชนะ
2. นางกิ่งดาว  พาจันทึก
 
513 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวธนพร  ริมหนองอ่าง
2. นางสาวสิริวิมล  นันทะบัน
3. นางสาวอรษา  วิจิตขะจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร
2. นายพีระ  บุญฉลาด
 
514 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวนิตา  ขิงพรมราช
2. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญครอง
 
1. นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท์
2. นางสาวสุทิสา  ปุยะติ
 
515 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายธนพล  เดิมทำรัมย์
2. นายปพน  ประกอบศรี
 
1. นางสาวญาโณทัย  ฉาไธสง
2. นางสาวอิสยาห์  ถือสยม
 
516 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงศ์   จงปัตนา
2. นางสาวภคตา   ไพศาลธนากร
 
1. นายศราวุธ   ปะทะโก
2. นายธีรพงศ์   สู่สุข
 
517 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายปพนพัชร์  อิสระบุตรฐิติกุล
2. นางสาวสุดารัตน์  อภัยจิตร
 
1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ปุริมะเต
2. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
 
518 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เมินธนู
2. เด็กชายมณฑกานต์  อัคมาตร
3. เด็กหญิงอโนชา  วชิรภูษิตานันท์
 
1. นายสราวุธ  ดำริห์
2. นายพิสิทธิ์ชัย  วิจิตรวงศ์
 
519 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายวัชระ  แก้ววิจิตร
2. เด็กชายศตวรรษ  ชำนาญ
3. เด็กชายอภิรักษ์  จตุมานนท์
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นางสาวจิตรลดา  เย็นจิตร
 
520 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายขุนณรงค์  วงศ์เพ็ญ
2. เด็กชายพีระพล  สายยศ
3. เด็กชายยุรวัฒน์  ยอดมงคล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
521 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองสุขสว่าง
2. เด็กชายภัทรพร  เอี่ยมผิว
3. เด็กชายอมร  ยะถีโล
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
522 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไกรสุข
2. นายชาญชัย  คงขาว
3. นายศักรินทร์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
523 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายทรงพัฒน์   สามิตร
2. นายรฌากร   ปุรณะศิริ
3. นายอาณกร   กนกศิลป์
 
1. นายศราวุธ   ปะทะโก
2. นายพีระพันธ์   เพชรสุวรรณ
 
524 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายภัทราวุธ  โคไธสง
2. นายภิเบช  ทูพิมาย
3. นายเทพธรานนท์  สิงห์แก้ว
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
525 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัชพล  แรงประโคน
2. นายมรุเดช  ทัศนศาสตร์
3. นายเมธา  อานี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายยศกร  ปราบภัย
2. เด็กหญิงศศิธร  มณีภาค
3. เด็กชายเศรษฐา  ประภา
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ศรีทองสุข
2. นายประเสริฐ  กล่าวรัมย์
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  พรหมหงษ์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  คะเรียงรัมย์
3. เด็กชายสุธาดล  กุมรัมย์
 
1. นางสาวสุปรียา  เชื้อบัณฑิต
2. นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จวงประโคน
2. เด็กหญิงสมพิศ  รักษาพล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จะชวนรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  จันทรังศรี
2. นางสาวสุกัญญา  หุบกำปัง
3. นายอนุพงษ์  มณีเติม
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  ครองยุทธ
2. นางสาวนฤมล  โสนาชัย
3. นางสาววรัญญา  เกษรชื่น
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
2. นางสาวฐิติยา  ค้ำชู
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายธนากร  ก้านจักร
2. นายวุฒินันท์  ภูมิไธสง
3. นายเดชาพล  พ่อค้า
 
1. นายมรกต   วรจักร
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ฤกษ์ยามดี
2. นายจักรกฤษ  กองรัมย์
3. นายจัิรายุ  เจริญรัมย์
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชยา  บุญเลิศ
2. เด็กชายสมรัก  เสร็จสิ้น
3. เด็กหญิงแพรวา  ปักษา
 
1. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ทิวคู่
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงลักษณา  จันทร์ประโคน
 
1. นางสาวดรุณี  หาญกระโทก
2. นายสมยศ  ใสงาม
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  จินโจ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  คำผงสม
3. เด็กชายไชยวัฒน์  โสภา
 
1. นางจารุณี  พวงประโคน
2. นางวงจันทร์  ชอบมี
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนันชยา  มะนารัมย์
2. เด็กหญิงมัทนียา  การเพียร
3. เด็กหญิงศรินทรา   อุทะรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายธนกร  แสงสุวรรณ์
2. นายระพี  ผิวสุข
3. นายวินัย  ตระกูลรัมย์
 
1. นายพงค์พัฒณ์  คัดทะจันทร์
2. นางพิมพ์พจี  คัดทะจันทร์
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นางสาวนัฐธริกา  ภูหงษ์
2. นายสนธยา  เข็มแดง
3. นางสาวอินทุอร  นารินทร์
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นายสมพงษ์  สุภาพ
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวชญานี  เกรัมย์
2. นางสาวปภาวี  กิริรัมย์
3. นางสาวสุพัตรา  กวางรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  โพนคำ
2. นางสาวจุฑามาศ  กิรติเส็งนาวงศ์
3. นางสาวธิดารัตน์  สำเร็จ
 
1. นายธวัลรัตน์  กิรติเส็งนาวงศ์
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิรุณรัตน์
2. เด็กชายพุทธพงษ์  ลาชัย
3. เด็กหญิงศิวนันท์  การช่าง
4. เด็กหญิงสุนีย์  วงษาศิลชัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ล้ำเลิศ
6. เด็กชายเกริกเกียรติ  วิไลวรรณ
 
1. นางสาวณัฐริณีย์  คอยศาลา
2. นางพิมพกานต์  กิตตินพเกล้า
3. นายจิระศักดิ์  กิตตินพเกล้า
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงธิติกานต์  จิมานัง
3. เด็กชายบัณฑิต  วารีรัมย์
4. เด็กหญิงพัชรพร  เยรัมย์
5. เด็กหญิงพิมผกา  ทะเริงรัมย์
6. เด็กหญิงสิริวัฒนา  เกิดช่อ
 
1. นายเอนก  ลีแสน
2. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวอัจฉรา  ลักขษร
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไวยาประโคน
2. เด็กหญิงชนากานต์  จ่ายวารี
3. เด็กหญิงพรชิตา  หอยสังข์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  เจ็กกระโทก
5. เด็กชายวรุตย์  มณฑล
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมโคตร
 
1. นางสุภา  เลิศศิริ
2. นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์
3. นางปรีญาลักษณ์  เฮงวาณิชย์
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตรรัมย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณจรูญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถินนอก
4. เด็กหญิงปาริชาต  หอมขจร
5. เด็กชายวิศรุต  มานาศรี
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก้วอรสาน
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวขวัญชนก  คงนันทะ
2. นายธีรพงศ์  ศรีสุรินทร์
3. นายธีระพงศ์  พะวงค์
4. นางสาวปรียานุช  สุธรรม
5. นายสันติชัย  สนทนา
6. นางสาวอรดี  ลาธุลี
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางปาลิดา  ทรงประโคน
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปฏิมา  นุชบูลย์
2. นางสาวมณีรัตน์  ผินสู่
3. นายศรัณย์  ปานะโปย
4. นายสรฉัตร  นิมินรัมย์
5. นางสาวสุธิณี  ชาญประโคน
6. นางสาวอริสา  แรงเรือง
 
1. นางธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายธนวัฒน์  ทองเต็ม
2. นายธรรมรัตน์  วิยะรส
3. นายมานพ  ชอบบนกลาง
4. นายรังสรรค์  จันโทศรี
5. นายวิพจน์  มหิงษาเดช
6. นางสาวอรอนงค์  เงาะสูงเนิน
 
1. นางมณี   ธิติอุดมสิทธิ์
2. นางมานิตรา  อยู่พงษ์ทอง
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายฌารวีร์  ไชยรัมย์
2. นางสาวณัฐธินี  วงศ์เมือง
3. นางสาวทรงนิภา  เม่นสุวรรณ์
4. นายธีรเกียรติ  ใจวิศาลสถิตย์
5. นายพงษ์สิทธิ์  สุขสบาย
6. นายสมเดช  คำสูน
 
1. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  ณนิมกาญจน์
3. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  อึ่งแดง
2. เด็กหญิงนงณภัส  ปณิธานรักษชัย
3. เด็กหญิงสุภารสา  สมบัติ
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นางสาววรินดา  ศรศรี
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ก๋องก๋อง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ดัดตนรัมย์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ปักเหนือ
 
1. นางนภัสนันท์  พรหมทา
2. นางสาวกนิษฐา  สงวนแก้ว
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทดไกล
2. เด็กหญิงอักษร  มะลาด
3. เด็กหญิงเยาวดี  สมานมิตร
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางสาววไลพร  สุขชิต
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  พลกระโทก
2. เด็กหญิงทอฝัน  ภูธรภัย
3. เด็กหญิงเพชรลดา  น้อยทอง
 
1. นายปิติพัฒน์  ธนโชติกิติพัฒน์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  อักษร
2. นางสาวสุภาพร  ใจเที่ยง
3. นางสาวสุภาพร  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  พรหมเอาะ
2. นางสาวชลันดา  กองทอง
3. นางสาวสุภาพร  ทาไธสง
 
1. นางกัลยา  สายชมภู
2. นายสุนิษา  กองทอง
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  จรเข้
2. นางสาวอรุณรัตน์  กล่อมพระทัย
3. นางสาวอรุณลักษณ์  แสนเดช
 
1. นายปิติพัฒน์  ธนโชติกิติพัฒน์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวดวงนฤมล  ลาดสม
2. นายอภิเษก  ธิปงสนิท
3. นางสาวเกศริน  มงคลดี
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา  นิวินรัมย์
2. เด็กหญิงลินดา  อินรัมย์
3. เด็กชายสุรสิงห์  ลำนานใส
 
1. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
2. นายพินิจนันท์  วรนุช
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิงรัมย์
2. เด็กชายสรวิทย์  คะดีเวียง
3. นายเกียรติศักดิ์  ป้ออินเครือ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
2. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  หนองบัว
2. เด็กชายธราเทพ  ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงบุษบา  สุขเป็ง
 
1. นางสโรชา  คารมย์กลาง
2. นางจิราพร  กล้าแข็ง
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ปานใจนาม
2. เด็กชายณัฐภัทร  สหวัฒนชาติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนพงศ์ศิริ
 
1. นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
2. นายปรีชา  พันธุ์วรรณ์
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  ตลาดเงิน
2. นายวรรลภ  ยอดยิ่ง
3. นายอุทิศ  อุประแก้ว
 
1. นางโสภา  สุริยะโชติ
2. นายสันติ  สีดำ
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์   สุดศรี
2. นายณัฐพล  นุแรมรัมย์
3. นายอดิศร  ศัตรูพินาศ
 
1. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
2. นายพินิจนันท์  วรนุช
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  นามทอง
2. นายพริษฐ์  หนองน้ำ
3. นายสุรศักดิ์  ยางนอก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
2. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤติกาญจน์  สหวัฒนชาติ
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อาหาร
3. นางสาวน้ำฝน  มูระคา
 
1. นายปรีชา  พันธุ์วรรณ์
2. นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  โพธิ์ทา
2. เด็กหญิงฤทัย  ทิพรมย์
3. เด็กหญิงอรปิยา  ปุผาทา
 
1. นางสาวบุปผา   โชยรัมย์
2. นางอภิญญา   ยงศิริ
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวิมล  มานาศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เกรียรัมย์
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
2. นางสุภัทร์  แสนกล้า
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรลภัส  วรกิจ
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชุมนุมดวง
3. เด็กหญิงอริสา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุทธวรรณ  สุพพัตกุล
2. นางสาวสุพัฒน์  พรหมรุกขชาติ
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวจรรย์อมล  อาจโนนลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สัมมาสาโก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สียางนอก
 
1. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา   คุณแผน
2. นางสาวชญานี   สุภารักษ์
3. นางสาวอัญชุลี   เสรักษา
 
1. นางสาวบุปผา   โชยรัมย์
2. นางอภิญญา   ยงศิริ
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวนภากานต์  แดนดี
2. นางสาววรลักษณ์  บัวลา
3. นางสาววริสรา  สุดตาชาติ
 
1. นางพิมล  มีอ่อง
2. นายสัทธา  มีอ่อง
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมรักษ์
2. นางสาวธนพร  เกื้อประโคน
3. นางสาวพรรณี  ปาประโคน
 
1. นางสุทธวรรณ  สุพพัตกุล
2. นางสาวสุพัฒน์  พรหมรุกขชาติ
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวจิราภา  ยามดี
2. นางสาวจุฑามาศ  บุตรสีตะราช
3. นางสาวศรัญญา  พรมนัด
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงณัฐธ์ธิดา  คุณแสน
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  จงใจดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทกาญจน์
 
1. นางวรีวรรณ  ปดาภา
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1. เด็กหญิงทรงศรี  ดาราศาสตร์
2. เด็กหญิงอัญธิสา  ถาเหลา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์พลงาม
 
1. นายนาคเสน  บุญทีฆ์
2. นายอินทร์ทะนง  หลักทรัพย์
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชฎากานต์  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรนภา  ประมวล
3. เด็กหญิงสุธิรัตน์  ปลอดแคล้ว
 
1. นางวงศ์จันทร์   จันทร์ศิริ
2. นางอุไรวรรณ  ธนูศร
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จะริบรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวนศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ถุงจอหอ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวปริดาลัก  ศิริจันทร์
2. นางสาววัชรี  แก้วเคียง
3. นางสาวศิริรัตน์  เจริญรัมย์
 
1. นางสุภัทร์  แสนกล้า
2. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวอรุณศรี  ศรีพรม
3. นางสาวเย็นนะพา  ศรีสุข
 
1. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
2. นางสาวลลิตา  จันทราสา
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเย็น
2. นายนที  โสประโคน
3. นางสาวสุนารี  ดังถวิล
 
1. นางสาวโยทกา  ปะสุรัมย์
2. นางจิดารัตน์  สะเทิงรัมย์
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ฉลอมประโคน
2. นางสาวสุพัตรา  คำประโคน
3. นางสาวสุพิณ  สารธร
 
1. นางสุณีรัตน์  วังนุราช
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 1. เด็กหญิงคริตา  ชุมใหม่
2. เด็กชายศุภกิจ  โตกูล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ไกรสร
 
1. นายอาทิตย์  ม่านทอง
2. นางสาวศิวพร  ปักเคเต
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร   เกิดทรง
2. เด็กหญิงกนกอร  วัฒโน
3. เด็กหญิงปานตะวัน  พรมบุตร
 
1. นางอุไรวรรณ   ธนูศร
2. นางวงศ์จันทร์  จันทร์ศิริ
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมุข  นิพันธ์รัมย์
2. นางสาวศิรินาฏ  อะโรคา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อักษรณรงค์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ดงแสนสุข
2. นางสาวธันยาภรณ์  สมญาติ
3. นางสาวสุทธิกุล  เพิงสงเคราะห์
 
1. นางสุภัทร์  แสนกล้า
2. นายสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชณัฐชา  พึ่งบัว
2. นายพงศธร  จำปาจันทร์
3. นางสาวศรีสุวรรณ  เพชรชาติเชื้อ
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางอรวรรณ  ประกอบมี
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  พวงดาว
2. นางสาวปาจรีย์  เอ็มประโคน
3. นางสาวเจนจิรา  กงประโคน
 
1. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
2. นางสมทรง  บุญสมัย
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวปณิตา  ทองอ่อน
2. นางสาวศศิพร  สิงห์สุวรรณ
3. นายศักดิ์ดา  ชุมวงศ์
 
1. นางบัวแก้ว  มงคลมะไฟ
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   โสภา
3. เด็กหญิงศิริวิไล   บุญสมศรี
 
1. นางศุภลักษณ์   ไชยชนะ
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพิกา   หาประโคน
2. เด็กหญิงภัทรวดี   อินทร์ตา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ม่วงประโคน
 
1. นางธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัญทิมา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์  สวามิชัย
3. เด็กหญิงสุตราภา  สุขกลาง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จะหวังผล
2. นางอุบลรัตน์  มาศภูมิ
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายตันติกร  อะรัญ
2. เด็กชายพลากร  เข็มโคกกรวด
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาดรัมย์
 
1. นางสาววิภาพร  แจบไธสง
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายจักรกฤษ  พรมมา
2. นางสาวสิรีธร  จำเริญ
3. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  แพงจันทร์
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายดนัย  ศรีเพชร
2. นางสาวอุทุมพร  เชิดสกุล
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  มณีงาม
 
1. นางสาวพูนพิสมัย  มีลาภ
2. นายสมเกียรติ  รองประโคน
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายบัณฑิต  เติมพันธ์
2. นายวุฒิชัย  ทรัพย์ศิริ
3. นางสาวศุภรัตน์  มุ่งสระกลาง
 
1. นางมานิตรา  อยู่พงษ์ทอง
2. นางมณี   ธิติอุดมสิทธิ์
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์   ถินกระโทก
2. นางสาวนิษฐา   ฉิมจารย์
3. นางสาวประกายดาว   ทิศกระโทก
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   ไชยชนะ
 
596 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  รักษา
 
1. นายธีระพงษ์  ธงศรี
 
597 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายขรรธ์ชัย   ฉะอิ้งรัมย์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  โอสถประสาท
 
598 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  ครองชื่น
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
 
599 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายชลทิศ  ชัยสงคราม
2. เด็กชายชานนท์  ดีอยู่
3. เด็กหญิงลัดดา  ปัดลาด
 
1. นางสมทรง  บุญสมัย
2. นายกิตติกร  ปณิธิสิริรุจน์
 
600 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริสาขา
2. เด็กชายวรโชติ  ทองดี
 
1. นางภถพร  ไชยสุข
2. นางสาววิไลวรรณ  โอสถประสาท
 
601 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายทรรศเมธาทัศน์  ทองแก้ว
2. เด็กชายรณชัย  บุตรรักษ์
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
2. นางลำจวน  สีพะรัง
 
602 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นายสมนึก  เขื่อนคำ
 
603 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พันสาย
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
604 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายประกาศิต  อะโรคา
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
605 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายไกรศรี  ศรีวงศ์
 
1. นายสันทัศน์  ทับสุวรรณ์
 
606 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   เทียนคงชล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุสาทรัพย์
 
607 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ถือชาติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุสาทรัพย์
 
608 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  พวงพันธ์
 
1. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
 
609 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  ทานผดุง
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
610 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสุรศักดิ์  โอชำรัมย์
 
1. นางภคพร  ไชยสุข
 
611 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  สร้อยเสน
2. นายอนุชา  อินขอ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
2. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
 
612 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายทรรศเมธาทัศน์  ทองแก้ว
2. เด็กชายรณชัย  บุตรรักษ์
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
2. นายวินัส  ใยยอง