วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัว
วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัว

ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้     

(* การพิมพ์บัตรแนะนำให้ใช้ บราวเซอร์ Chorme เนื่องจาก FireFox มีปัญหาในการแสดงผลข้อความ)

    
1. ให้โรงเรียน หรือศูนย์แข่งขัน หรือ ผู้พิมพ์บัตรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง (เช่น  ข้อมูลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสินและ กรรมการดำเนินงาน โดยให้ดูชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่

2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสิน โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของ
    ศูนย์วิชา ว่าจะให้มีบัตรชนิดใดบ้าง ซึ่งมี 4 ประเภท
 คือ
     2.1 บัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน สีฟ้า                    2.2 บัตรครูผู้ฝึกสอน สีชมพู 
     2.3 บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีเขียว           2.4 บัตรคณะกรรมการตัดสิน สีเหลือง 
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4  พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตรประจำตัว 2 ใบ  เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้นำมาตัด จะได้บัตรขนาด 13.4 x 9.8  ซ.ม. แล้วพับครึ่งในแนวตั้งจะได้บัตรขนาด 6.7 x 9.8 ซ.ม. (ใส่ซองพลาสติกขนาด 8 x10 ซม.)

ตัวอย่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์  สำหรับพิมพ์บัตรประจำตัว