สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 88 17 6 4 111
2 บุรีรัมย์พิทยาคม 83 14 7 4 104
3 ประโคนชัยพิทยาคม 70 12 7 5 89
4 ละหานทรายรัชดาภิเษก 61 27 12 8 100
5 หนองกี่พิทยาคม 52 25 11 8 88
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 51 15 5 4 71
7 พุทไธสง 46 15 13 5 74
8 ห้วยราชพิทยาคม 44 13 8 7 65
9 กระสังพิทยาคม 43 19 12 7 74
10 กู่สวนแตงพิทยาคม 40 23 10 11 73
11 พระครูพิทยาคม 40 16 7 12 63
12 ลำปลายมาศ 40 7 2 7 49
13 นาโพธิ์พิทยาคม 37 22 14 8 73
14 สตึก 33 21 12 10 66
15 อุดมอักษรพิทยาคม 32 26 14 9 72
16 บ้านกรวดวิทยาคาร 32 20 9 7 61
17 รมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 30 17 16 11 63
18 ธารทองพิทยาคม 30 13 8 11 51
19 นางรองพิทยาคม 29 12 10 13 51
20 คูเมืองวิทยาคม 29 11 15 7 55
21 เมืองแกพิทยาคม 29 11 5 12 45
22 ภัทรบพิตร 27 19 21 10 67
23 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 26 17 12 5 55
24 บัวหลวงวิทยาคม 24 18 16 11 58
25 โนนสุวรรณพิทยาคม 23 12 8 10 43
26 พนมรุ้ง 21 23 14 8 58
27 กนกศิลป์พิทยาคม 21 15 15 14 51
28 แคนดงพิทยาคม 21 14 13 10 48
29 หนองหงส์พิทยาคม 21 14 8 12 43
30 โนนเจริญพิทยาคม 20 15 9 13 44
31 แสลงโทนพิทยาคม 20 15 6 5 41
32 ตูมใหญ่วิทยา 17 15 11 9 43
33 ห้วยหินพิทยาคม 17 12 7 6 36
34 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 17 8 14 11 39
35 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 16 18 13 9 47
36 มารีย์อนุสรณ์ 16 12 8 5 36
37 สะแกพิทยาคม 16 6 9 7 31
38 ราชประชานุเคราะห์ 51 15 11 12 10 38
39 กลันทาพิทยาคม 15 8 8 9 31
40 สองห้องพิทยาคม 15 6 6 7 27
41 ไพศาลพิทยาคม 14 9 7 10 30
42 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 13 13 7 8 33
43 ถนนหักพิทยาคม 13 11 6 6 30
44 ร่วมจิตต์วิทยา 11 11 5 6 27
45 เทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 11 8 10 10 29
46 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 11 6 6 7 23
47 เหลืองพนาวิทยาคม 10 12 6 8 28
48 เทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 10 9 9 8 28
49 ละหานทรายวิทยา 10 7 9 10 26
50 มารดาวนารักษ์ 10 7 7 5 24
51 เมืองแฝกพิทยาคม 10 6 6 0 22
52 บ้านบุวิทยาสรรค์ 9 8 6 15 23
53 สิงหวิทยาคม 9 7 6 13 22
54 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 9 5 13 6 27
55 ดงพลองพิทยาคม 8 7 10 10 25
56 ชำนิพิทยาคม 8 6 7 16 21
57 จตุราษฎร์พิทยาคม 8 6 4 6 18
58 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 8 5 5 1 18
59 ลำดวนพิทยาคม 8 4 8 10 20
60 หนองตาดพิทยาคม 8 3 5 6 16
61 ตาจงพิทยาสรรค์ 8 2 5 7 15
62 ร่อนทองพิทยาคม 7 1 3 9 11
63 สวายจีกพิทยาคม 6 11 7 10 24
64 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 6 10 4 12 20
65 พลับพลาชัยพิทยาคม 6 9 10 9 25
66 ไทยเจริญวิทยา 6 9 7 11 22
67 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 6 6 5 7 17
68 สามัคคีพิทยาคม 6 5 1 2 12
69 อิสาณโกศลศึกษา 5 8 6 15 19
70 ทะเมนชัยพิทยาคม 5 7 2 11 14
71 สูงเนินพิทยาคม 5 6 7 6 18
72 วัดพระพุทธบาทเขากระโดง 5 5 4 5 14
73 ชุมแสงพิทยาคม 5 4 5 3 14
74 ปะคำพิทยาคม 5 4 2 6 11
75 สมเสม็ดวิทยา 4 2 4 2 10
76 นิภาศิริ 3 5 10 13 18
77 หนองขมารวิทยาคม 3 4 3 6 10
78 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 3 1 0 0 4
79 มัธยมพรสำราญ 2 7 8 9 17
80 อนุบาลภรภัทร 1 2 7 2 10
81 อนุบาลศรทิพย์ 1 0 1 3 2
รวม 1,603 872 656 650 3,781