หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และโรงเรียนภัทรบพิตร
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปพน เอิบอิ่ม ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
2 นางทิพวัลย์ ลุนพรม ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการ กิจกรรมพัฒนานักเรียน
3 นางสาววิรินทร ศิลปิกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กิจกรรมพัฒนานักเรียน
4 นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นางดาวดี คีรี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพม.๓๒ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นายยุทธนา ปรังประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นายกิตติพงษ์ เขตอำนวย ครู โรงเรียนลำปลายมาศ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นายโสม แพร่งนคร ครู โรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นางเกษร สมาทอง ครู โรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นางจริยา โยคะสิงห์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นางสาวนุชรี นิยโมสถ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นางจุติกา อุบาลี ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นางจารุชา รัชตสุภัค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นายพิสิษฐ์ ธีรอิทธิรัตน์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายอมฤทธิ์ บุพโต ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนานักเรียน
17 นายอุดม ไชยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
18 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนานักเรียน
19 นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 นายฉลอง งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
21 นายอำคา สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 นายศักดิ์ รุ้งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
24 นายประเพียร เถลิงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25 นายมานิต เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
26 นายประเพียร เถลิงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
27 นายมานิต เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28 นายอุดม วัชรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
29 นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์ ครูโรงเรียนนางรองพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 นายบำรุง สารทนงค์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
31 นายสุจินต์ ถาวร ครูโรงเรียนแคนคงพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
32 นายทศพล เหล่าอัจฉริยะทร ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
33 นายอารุณ เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34 นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
35 นายสมศักดิ์ จุลเสวก ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
36 นายชะนะ โชคศิริ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
37 นายเอกชัย แก้วกาหลง ครูโรงเรียนสตึก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
38 นายสิงหาร สื่อกลาง ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
39 นายวิทยา สืบสำราญ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
40 นายอารุณ เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนห้วยราชวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
41 นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
42 นางฐิตารีย์ ผลเจริญ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
43 นายเกรียงศักดิ์ ปะรุมรัมย์ ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
44 นางสาววราอินทร์ ปุผาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
45 นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
46 นายสดศรี สุดเต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
47 นายพีชญ์ สิทธิ์เสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
48 นายจรรยา จิตไธสง ครููชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
49 นางสาววราอินทร์ ปุผาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
50 นายสดศรี สุดเต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
51 นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
52 นายจรรยา จิตไธสง ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าทีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
53 นายพีชญ์ สิทธิ์เสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
54 นางสาววราอินทร์ ปุผาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
55 นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
56 นายสดศรี สุดเต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
57 นายพีชญ์ สิทธิ์เสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
58 นายจรรยา จิตไธสง ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าทีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
59 นายสมศักดิ์ จุลเสวก ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
60 นายประโมทย์ เมียวประโคน ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
61 นายชะนะ โชคศิริ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
62 นายเอกชัย แก้วกาหลง ครูโรงเรียนสตึก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
63 นายสิงหา สื่อกลาง ครูโรงเรียนางรอง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 นายวิทยา สืบสำราญ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 นายอาคม สมญาติ ครูโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นางสาวอรทัย ศรีเมือง ครูโรงเรียนสะแกพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นายยุพิณ จักรสาน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นางสาวสิริณัฐ ปัญญารัมย์ ครูโรงเรียนลำปลายมาศ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
69 นางจันทร์เพ็ญ วิลาศ ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
70 นางรสวรรณี สมานสรกิต ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
71 นางดรุณี ก้อนคำใหญ่ ครูโรงเรียนสตึก กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
72 นายนิทัศน์ อุรีรัมย์ ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
73 นางสาวกนิษฐา สอนชา ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
74 นางสาววราอินทร์ ปุผาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
75 นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
76 นายสดศรี สุดเต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
77 นายพีชญ์ สิทธิ์เสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นายจรรยา จิตไะสง ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าทีรองผู้อำนวยการดรงเรียนพุทไธสง กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นายมุนินทร์ หลอมประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์
80 นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์
81 นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการการแข่งขันหุ่นยนต์
82 นางทิวารัศม์ หลำคำ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันหุ่นยนต์
83 นางนิเกต ธนูศิลป์ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการประมวลผลการแข่งขันหุ่นยนต์
84 นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการประมวลผลการแข่งขันหุ่นยนต์
85 นางทิวาร้ศม์ หลำคำ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการประมวลผลการแข่งขันหุ่นยนต์
86 นายภาคภูมิ พัชนี ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
87 นายไกรวุฒิ วัชรจิระโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
88 นายปฐมพงศ์ แน่ประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
89 นายพุทธวัฒน์ ทองศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
90 นายสัทธา มีอ่อง ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
91 นายพรมมี ประยุทธเต ครูโรงเรียนสตึก กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
92 นายสราวุธ ดำริห์ ครูโรงเรียนพระครูพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
93 นายณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
94 นายธนิต มาพิทักษ์ ครูโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
95 นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
96 นายกอบเกียรติ มฤทุกุล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
97 นายเทอดศักดิ์ ปักโคทะกัง ครูโรงเรียนลำดวนพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
98 นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล ครูโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
99 นายปฏิพัทธ์ โสนาคา ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
100 นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุล ครูโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
101 นายภัทรพล เทียมจันทร์ ครูโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์
102 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครูโงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
103 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
104 นายสมบูรณ์ ษมากิตติ ครูโรงเรียนลำดวนพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
105 นายทะนงสิน ผาดไธสง ครูโรงเรียนลำดวนพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
106 นายชาติชาย พนมรัตน์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
107 นายประชุม พันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
108 นางสมร กุลสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
109 นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
110 นายฉัตรชัย วิชัยผิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
111 นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพม.๓๒ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นางสาวธนิดา วงค์พุฒ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
115 นางสาวพรพิมล เชาระกำ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
116 นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
117 นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
118 นายวิษณุ อาจพลไทย พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
119 นางสาวพจนี มาลัยศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
120 นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
121 นางเนตรลัดดา จันทร์ศรี พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 นายมนัส ทาขาว ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
123 นายจีรพัฒน์ ชัยพร ครู โรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
124 นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
125 นางปวัญญา นาคะวงศ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
127 นายอวยชัย เบ้าไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นายปรีชา รินไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นายปรีชา รินไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นางสาวจริภัทร แจบไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นายเด่นชัย ปุ้มบุดศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นายจักรพล ชาวสวน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นายจักรพล ชาวสวน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นางสาวอนุชิดา สีนาค ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางสาวรัชดาพร พลรักษา ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นางสาวภรณี สุดประโคน ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นางสาวรัชนี สดไธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
139 นางสาวอำภา พรมโสภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
140 นางสาวพรพิศ กระอาจ ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
141 นางสาวอนุชิดา สีนาค ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
142 นางสาวรัชดาพร พลรักษา ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
143 นางสาวภรณี สุดประโคน ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
144 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
145 นางสาวรัชนี สดไธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
146 นางสาวอำภา พรมโสภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
147 นางสาวพรพิศ กระอาจ ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
148 นางสาวอนุชิดา สีนาค ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
149 นางสาวรัชดาพร พลรักษา ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
150 นางสาวภรณี สุดประโคน ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
151 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
152 นางสาวรัชนี สดไธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
153 นางสาวอำภา พรมโสภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
154 นางสาวพรพิศ กระอาจ ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
155 นางสาวอนุชิดา สีนาค ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
156 นางสาวรัชดาพร พลรักษา ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
157 นางสาวภรณี สุดประโคน ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
158 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
159 นางสาวรัชนี สดไธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
160 นางสาวอำภา พรมโสภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
161 นางสาวพรพิศ กระอาจ ครูโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
162 นายฉลอง งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ประธารการจัดการแข่งขัน กิจกรรมดนตรี
163 นางวารินทร์ เสาร์ทอง ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
164 นายธงชัย ศรีแสนปาง ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
165 นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
166 นายสราวุธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
167 นายมาโนช นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
168 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผอ.โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
169 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
170 นายสิรภพ ปราบริปูตลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
171 นางมนัชยา หงษ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
172 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
173 นายชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
174 นางมนัชยา หงษ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
175 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
176 นางอรทิพย์ โชติกเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
177 นางชุมมณี กาญจนา ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
178 นางเบญจวรรณ สรวลสันต์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
179 นางสาวจิตมณพิสุทธิ์ ยารัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
180 นางพรลักษณ์ ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
181 นายชนะชัย ดาศรี ครูโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
182 นางประณีต อาจสังข์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
183 นางอรวรรณ คำมะนาด ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
184 นางสาววิมลฉัตร ปุยะติ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
185 นางสาวนันฑกานต์ กล้ำทอง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
186 นางสาวผาณิต อนันต์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
187 นางสาวอภิญญา คำตัน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
188 นายอนุพงษ์ ปวงสุข ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
189 นายชูเกียรติ หงษ์แก้ว รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
190 นางศราธร อุนาริเน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
191 นางสมบัติ สยามประโคน ครูโรงเรียนนางรองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
192 นางจุฑามาศ จำนงค์ประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
193 นางวรวีร์ บุญวีรบุตร ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
194 นายพิเชฐ วิริยะ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
195 นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
196 นางสาวอัญชลี ชมภูกุล ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
197 นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
198 นางสุทานี อภัยเดช ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
199 นางนุชรี นามราช ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
200 นางขวัญนภา นามแก้ว ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
201 นายมงคลชัย สารัมย์ ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
202 นางนงนุช สำเร็จสุข ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
203 นางณัฏยา ปะกายะ ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
204 นางจารุณี แสงเบญจา ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
205 นางสาวกษมาพร สายเพ็ชร ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
206 นางสาวยิ่งลักษณ์ นามภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
207 นางสาวยุพาพักตร์ โพธิ์เงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
208 นางสาวปาริฉัตร ศรีเมืองแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
209 นางสาวฉันทิศา นาปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
210 นางสุธาสินี เสริมสุข ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
211 นางลักษมี พายุหะ รอง ผอ.โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
212 นายจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ รอง ผอ.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
213 นายอุทัย รอดกระโทก รก. รอง ผอ.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
214 นางนภาพรรณ วิสุทธิอาภา ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
215 นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
216 นางสาวนารถนพิณช์ สายสิญจน์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
217 นางทัชชา นามพิชญ์ ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
218 นางปุณณภา แพงศรี ครูโรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
219 นายสุรชัย วรรณภูงา ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
220 นางสาวขนิษฐา สุภศร ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
221 นางสาวศศิประภา คอยประโคน ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
222 นางสาววนัสนันท์ จันทร์เนียม ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
223 นางสาววิภวานี ดอนเหนือ ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
224 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
225 นายโอภาส บุญแย้ม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
226 นายพิชิตชัย มากประมูล ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
227 นายทศพล ศรีสม ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
228 นัายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
229 นายรณชัย สมานชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
230 นางจารุชา รัชตสุภัค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
231 นายศิรพงษ์ วงศ์เฉลิมมัง ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
232 นางนันทา แป้นดวงเนตร ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
233 นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
234 นางสาวมานา หมายสุข ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
235 นางสาวจรรยา โดดไธสง ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
236 นางสาวสุภาวดี บินดิโดวา ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
237 นัายดิลก หลงละลวด ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
238 นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
239 นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
240 นางนันทวรรณ แมนประโคน ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
241 นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพพูรย์ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
242 นางโสมวรรณ แฝงเวียง ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
243 นัายพีระพงษ์ อยู่สุข ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
244 นายศราวุธ ปะทะโก ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
245 นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
246 นายวิศิษย์ เทพทอง ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการ
247 นายชมชน วุฑฒยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ
248 นายชวลิต เจนศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ
249 นายวิฑูรย์ เสงี่ยมศักดิ์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ
250 นายศุกรี ประโลมรัมย์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
251 นางปาลิดา ทรงประโคน ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
252 นางวิรมณ หาญสุวรรณ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
253 นางสาวสมพร สรวลสันต์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
254 นางสาวสุดาภรณ์ เจียระบรรพต ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
255 นางสาวอจิมาภรณ์ แทบทาม ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการ
256 นางอุมาวดี น้อยพลี ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรมการ
257 นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์ ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
258 นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงาม ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม กรรมการ
259 นายธีระพงษ์ ธงศรี ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
260 นางสุกัญญา ศิขินารัมย์ ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
261 นายประพนธ์ ศิริอังกูร ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
262 นางสาวนฤมล ทีเขียว ครูโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
263 นางสุภาพร ศรีคำ ครูโรงเรียนพระครูพิทยาคม กรรมการ
264 นางยุจรี เปล่งปลั่ง ครูโีรงเรียนตูมใหญ่วิทยา กรรมการ
265 นางสาววิไลวรรณ โอสถประสาท ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
266 นางวรรณดี สัสดี ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
267 นางอรพิน ทองคำ ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
268 นายปิยณัฐณ์ สัสดี ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
269 นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์ ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม กรรมการ
270 นางสาวพรรณิกา ชาวสวน ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม กรรมการ
271 นางนวรัตน์ ปักการะเน ครูโรงเรียนพระครูพิทยาคม กรรมการ
272 นางภคพร ไชยสุข ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
273 นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 กรรมการ
274 นางสาวรัชนีกร การกระสัง ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม กรรมการ
275 นายสมนึก เขื่อนคำ ครูโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
276 นางเบญจวรรณ สรวลสันต์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการ
277 นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์ ครูโรงเรียนกลันทาพิทยาคม กรรมการ
278 นางสมทรง บุญสมัย ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
279 นายราชินทร์ เรืองรอบ ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
280 นางภคพร ไชยสุข ครูโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
281 นางวิพัตรา เทียนวรรณ ครูโรงเรียนชำนิพิทยาคม กรรมการ
282 นางณัฐิยา ดาราย้อย ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม กรรมการ
283 นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการ
284 นายสุรกิจ เอี้ยงประโคน ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
285 นายสมเกียรติ ขวัญดำ ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
286 นายวีนัส ใยยอง ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม กรรมการ
287 นางกนกอร ศิลาแก้ว ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
288 นางสายพิน สลุมพล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคม กรรมการ
289 นางสาวอรณิชา บุญยืด ครูโรงเรียนสะแกพิทยาคม กรรมการ
290 นายประทีบ คล่องจิต ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการ
291 นายธนพล ไวยวุฒินันท์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการและเลขานุการ
292 นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
293 นายรณชัย สมานชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง กรรมการและเลขานุการ
294 นายพีระพงษ์ มีพวงผล ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
295 นัางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
296 นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
297 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
298 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
299 นายมานพ สสัมมาวารกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
300 นายธีรพัฒน์ วรรณไกรโรจน์ ผู้อำนวยกาารโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
301 นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
302 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
303 นางสาวชุติญา อุ่นทานนท์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น
304 นายณรงค์ ห่วงประโคน ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น
305 นายวิทูรย์ เสงี่ยมศักดิ์ ครูโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น
306 นายทองใบ สีหวงษ์ ครูโรงเรียนนางรอง กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น
307 นางสมพร ไชยจักร ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น
308 นายอดินันท์ สิงห์โพนทัน ครูโรงเรียนลำปลายมาศ กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ปลาย
309 นางสาวทรัพย์ศดี ศรีส่อง ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ปลาย
310 นางหทยา แสงดำรงค์รักษ์ ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ปลาย
311 นายไพทูรย์ ทุมทุมา ครูโรงเรียนสตึก กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ปลาย
312 นายสัมฤทธิ์ พลแดง ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ปลาย
313 นางศิราภรณ์ กาญจนทรัพย์สิน ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม กรรมการตัดสินแอโรบิค
314 นางจิดาภา ศรีมหาพรหม ครูโรงเรียนแคนดงพิทยาคม กรรมการตัดสินแอโรบิค
315 นายพยัฆพล พลอาจ ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินแอโรบิค
316 นนายเผ่าพันธ์ ปิ่นศิริ ครูโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม กรรมการตัดสินแอโรบิค
317 นางสาวณชา พิมวัน ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินแอโรบิค

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]