หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางแสงอรุณ สุขเกษมนางรองประธานกรรมการ
2. นางดวงพร อรุณโนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นางหทัยชนก หัดกล้าสิงหวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพาพันธ์ อาจเดชห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิวานันท์ ภูมาศประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางปณรรญธร รัชนปกิจละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ มาวิเศษเมืองตลุงพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจงกรณ์ ชมภูวงศ์กู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุขโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพลินพิศ สุพพัตกุลประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสตรีรัตน์ สวดประโคนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิต จันทรวงศ์นางรองรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา ปิตรัมย์สวายจึกพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ สิงห์ประโคนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางหญิงไทย นาราชประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายพรพรต เจนสุวรรณ์ลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา บุ้งทองรมย์บุรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระพล ศรีวงษ์ชัยพุทไธสงกรรมการ
4. นางสุวรรณชาติ พันธุ์วรรณ์นางรองกรรมการ
5. นางอังกฤษ ครุธกูลพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเกษร เกื้อสกุลภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางลำยง เครือคำโนนเจริญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรวยริน ชนะกุลบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางเทพสุดา สวัสดิ์รัมย์พนมรุ้งกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ขันสุวรรณประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพรปะภา เผ่าเมืองเมืองแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวิชิต เที่ยงธรรมอุดมอักษรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพันธ์วิรา สามารถรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวพรนภา แซ่ตังบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ศรีมิตรานนท์ประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา เปลี่ยนไธสงกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรรยา บุญเลิศบ้านกรวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร ทองคำนางรองกรรมการ
4. นางชลิดา โอทารัมย์บุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทวรรธน์ ประวรรณรัมย์แสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
6. นางเกษร ขุมทองอิสานโกศลศึกษากรรมการ
7. นางนันทนา สืบเพ็งทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางประทุม วรรณพันธ์ประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์ ทมงามเมืองแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ระกานอกราชประชานุเคราะห์ ๕๑รองประธานกรรมการ
3. นางยุพาพร เทวรัตน์กู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางน้องนุช วิทยเดชบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ ลัคษรบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ พันธุ์สว่างนางรองพิทยาคมกรรมการ
7. นางเกษรินทร์ กระจ่างวงศ์พุทไธสงกรรมการ
8. นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลางนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา ผาดำนางรองประธานกรรมการ
2. นางจิตติญา วัชรินทรางกูรบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางละมัย ใสโพธิ์ร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวคำขวัญ ดีรบรัมย์กลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นายประยงค์ นราศรีบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายฉลวย ส่งเสริมหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิรินาถ สุขหนองบึงโนนสุวรรณพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ โชคศิริบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยาณี นามนาคละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางลิ้นจี่ จุฑาจันทร์บ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทูร สังขกุลมาลาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเบญจชัย เนืองสาโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
3. นางลำจวน สีพะรังโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย หมอกไชยโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชนาถ มีคุณโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประภาพรรณ จ่าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นางสิริสุดา จักรไชยโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ณรัน เขียวสุยโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา สว่างบุญโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐธีร์ ศรีวังราชโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางกัญญจิณณ์ วิทยาไกรเลิศโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพรดา สิงห์แก้วโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวละมัย ซาแท่นโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
5. นางลลิตา อินไชยโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สาละโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์สีชา ทองคำโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์สวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญหล้า เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี สมานชาติโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏลัดดา จุลมาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐพร นวนสายโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทักษิณา จัตุกูลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางพัฒนวดี พลบุญโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หรบรรพ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิริยา เอกวิเศษโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
4. นางอรพิชชา ต้ายไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพล คนชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกราช เครือศรีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิมิต วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิมุข อภัยศรีโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายเศกสันต์ สนรัมย์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวศุทธิณี เงินประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายพัฒนา พลวันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลวิสันติ์ สิงหาอาจโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนกร เนียมไธสงโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
5. นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนารถ ไชยนต์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา เตี้ยไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจักษ์ เบียนรัมย์โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ ลามีโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางดุษฎี หมั่นอุตส่าห์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ รัตนกุลจีระชัยโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐริณีย์ คอยศาลาโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัชรี วาลีประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุนีย์ สุขเจริญโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
10. นางเบ็ญจวรรณ นุแรมรัมย์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางอุบลพรรณ ทองพรมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
12. นางนภัสวรรณ สราญบุรุษโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
13. นางจิตราภรณ์ นุสิกะโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวสุพัตรา งามสง่าโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
15. นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพลโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายบรรยาย มารมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กัลยพฤกษ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสริตา บุญชาติโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา คำสิงห์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามรี สมานชาติโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
6. นางภคพร ไชยสุขโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสุทธิดา เขาน้อยโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกรวุฒิ อรุณรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญช่วย สายรามโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
11. นายอภิชาต จินดาศิริพันธ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
12. นางสำรวย โสภาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวดวงใจ โพธกังโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
14. นางสาวสรินทร์ยา พิมพ์วันโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
15. นางจริยา โยคะสิงห์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา นาคสมบูรณ์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ แมนประโคนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายบุญรอด เล็กตาโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางวรรณา อู่ไพจิตรโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิจิตรา ดิ่งนางรองโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวอรษา สงงามโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจันทรนิภาพงศ์ เกรัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
9. นางสาวชัญญา สายมุ่งคล้าโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกุสุมาลย์ ชมโคกกรวดโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
11. นางอำพร สุเรรัมย์โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
12. นางญาดา ยุพานวิทย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวเบญจภรณ์ ผินสู่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
15. นางจิตย์วาส แก้วประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
16. นายเฉลิมพล วาสีประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
17. นายณชภัส วิชยปรีชาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
18. นายประเสริฐ สังข์รัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวอำนวย เรือนไทยโรงเรียนสตึกกรรมการ
20. นางศตนันต์ แวงวรรณโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
21. นางปวัญญา นาคะวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางปริญญารัตน์ จันทร์ชุ่มโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวเรณู พัฒนะแสงโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ สุขเกษมโรงเรียนนางรองกรรมการ
6. นางสาวอภิษฏา ชาญประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางริชาภา เจนจาคะโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอาดาวรรณ ไวจำปาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
9. นายภราดร พวงประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
10. นายธิติภัทร ทองเงินโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวแสงจันทร์ สุขจิตโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
12. นางสุจิตรา เสรียงชัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
13. นางจรัญญา เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
14. นางสุปราณี มงคลล้ำโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
15. นางสมสุข แสงปราบโรงเรียนนางรองกรรมการ
16. นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสายใจ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ แก้ววงษ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ กลิ่นต้นโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
6. นางราตรี อำไพพิศโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ ศุขไพบูลย์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไล เกรัมย์ โรงเรียนโนนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวธณิดา วงค์พุฒโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพูนศรี ผ่านสำแดงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส หอยมุกข์โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ภัททิยไพบูลย์โรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญธรณ์ วิสุทธิเมธากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางอ้อมใจ บุญทาทองโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายคฑาวุธ จุดโดโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ นามวงษาโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุภาวรรณ คำพิลาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
9. นางกุสุมาร ชมโคกกรวดโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
10. นางบังอร ศีลแสนโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสมอาจ สุดตาชาติโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
13. นางนิชา สีพรมทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวลาวัลย์ ศิริสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวสวัตติ์ รัตนะสานนท์สกุลโรงเรียนละหายทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางนาวี คูเมืองโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ คำโสภาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายพัฒณพงษ์ มมประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวทศพร โนนวิเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
6. นางสาวประภาศรี สิ่วไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรารักษ์ ลีโนนเขวาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวประภาศิริ มัทกิจโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
9. นายอภิชัย ชื่นเย็นโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
10. นายชาญวิทย์ เพียรแก้วโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวรวิวรรณ กองมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางวรินรำไพ แถวกระโทกโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุทธิณี สุขวิเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายยุทธการ เหมกูลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายนนทิวรรธน์ ไชโยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายประกรณ์ ยินดีชาติโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
7. นายไชยสิทธิ์ ผาเจริญโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
8. นายอุบล ศรีขันธ์โรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาคร นาจำปาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
10. นางวาสนา ศรีศิลาโรงเรียนสตึกกรรมการ
11. นายวงศ์วิสันต์ ดุระนิกรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวพรพิมล เชาระกำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอารีย์รัตน์ ปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัทลาวัลย์ สารสุขโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา คนชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชวัลลักษณ์ การะเกตุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นางสาวจิตรฤทัย สีลวันโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
8. นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
9. นายวรายุทธ แก้วประทุมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิลาวัลย์ พรมชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายปรมินทร์ ศุขไพบูลย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวครองขวัญ มมประโคนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัสชญา ปาลกะวงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ แสนนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
6. นางพีระพร พลอยจะบกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์โรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
8. นายถาวร สมศรีโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชาลี เกยรัมย์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
11. นางออนภา ทำหนองพอกโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
12. นางศิรินภา นกแก้วโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
13. นางนิตยา อาจพลไทยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ โพธิ์พุ่มโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกมล โพธิ์ใสโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางจิตสุภา แคนตะโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุฒิ บุราณรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวฐาปนี พัฒนสารโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววณิชชา มีแก้ว โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดารัตน์ สุขผดุงโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
8. นายธนากร โยยรัมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
9. นางรุจิรา ลับแลโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
10. นายวิษณุ อาจพลไทยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนาพงศ์ สุขเกษมโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย โพธิ์ทับไทยโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
3. นายสามารถ เกียรตินำโชคโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอัมพวัน ศรแผลงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ อนุมาตร์โรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นางวัลยา บุราณรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นางสาวสิริญญา อนุเคราะห์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
8. นางปภาวดีศ์ แสวงชัยโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
9. นางสาวพจนี มาลัยศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร ยศม้าวโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ มีแก้วโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางน้ำค้าง รัตนพันธ์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทูลย์ คำกระจายโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยะ บุญคงโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิภาพร จุลลายโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกษกรณ์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาววิไลวรรณ มาน้ำเที่ยงโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
10. นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพัชราภรณ์ คะเรรัมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนุภาพ อพรรัมย์โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ยศดาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ สมานมิตรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางรชรินทร์ โพธิ์ทับไทยโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
5. นายเจษฏา โสเกโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายนัฏดนัย ปานาลาดโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธนากร กองกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
8. นายอธิป เมืองนามโรงเรียนสตึกกรรมการ
9. นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
10. นางเนตรลัดดา จันทร์ศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สกุลวัฒนาชีพโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชยา นันทวิเชตพงษ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสุริตา แก้วแสนโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรเมธ น้อยพรมโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายอภิเดช ผาสุขโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวลัคณา ทองศรีโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายอัมพร ชมภูวงค์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาตโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา หล้าคำคงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
5. นายเด่นทวี บุญศรีรัมย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมยุรี หมวดสันเทียะโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางปพิชญา วรรณปักสินโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิธนันท์ เครือคำโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางปุณณภา พลเยี่ยมโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา หารโกทาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรัชกร ปะสีระเตสังโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ขามประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัญญา ยอรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวสมพร เรืองไพศาลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเสาร์ แสงปราบโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายรัชวัฒน์ นัยรัตน์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ จันทีนอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสิน ตาน้อยโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี เจียมผักแว่นโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ดลเสมอโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวลีลาวดี แท่นดีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ เวสะมูลาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรุณี มาศรีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพรชัย สมพงษ์พันธุ์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายกวีรักษ์ ประวรรณรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ โชคสุขเพิ่มทวีโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร ภาษะฐิติโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรลุ ลาหนองแคนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุวัจณี เดชวีระธรรมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์เทพ สุขกระโทกโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายเทพรัตน์ ครีครามโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา นูหว้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศลิษา เวชกามาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช ตระกูลดีโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวารุณี หัสนิสสัยโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณา แพ่งสภาโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิตาพร บุญเต็มโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยะนุช ยิ้มรัมย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกนกรัตน์ แสนมณีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรภิรมย์ ปัดทุมฝางโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางศรีสุดา ร่มจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ ผลาเลิศโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางชญาภา กล้วยกลางโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เสนาปักธงไชยโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย สุขเกษมโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางกาญลดา แก้วชนะโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายโชคชัย เทวานฤมิตรโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
6. นางกานติมา นาถมทองโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
7. นางศุภางค์ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
8. นางเสาวคนธ์ บุญชูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญลือ จันทร์อยู่จริงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ สมพงษ์พันธุ์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรดา สระทองดีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรื่นพิมล จันทกุลโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางวราวรรณ พลสยมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรางคณา พนิตพงศาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
7. นายฉลาด เหลาแตวโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
8. นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศรี จันทร์อยู่จริงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระพรสวรรค์ จิตตโสภโณโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมหาศาล สืบนิสัยโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช พงศ์ถาวรวัชร์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปฤษณา สาลีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางศิราภรณ์ กาญจนทรัพย์สินโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา ศรีมหาพรมโรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพยัคฆพล พลอาจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายเผ่าพันธ์ ปิ่นศิริโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณชา พิมวันโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายทองใบ สีหะวงศ์โรงเรียนนางรองรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ห่วงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพร ไชยจักรโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติญา อุ่นทานนท์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวทรัพย์ศดี ศรีส่องโรงเรียนคูเมืองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดินันท์ สิงห์โพนทันโรงเรียนลำปลายมาศรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ทุมมาโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ พลแดงโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นางหทยา แสงดำรงค์รักษ์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอินทร์เพชร หายทุกข์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภณิดา เกื้อกระโทกโรงเรียนเมืองโพธิ์์ชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาวิชัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองเดช สังข์รัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ณกาฬสินธุ์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร เชียประโคนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิต แก่นอินทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกรโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุลโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ ลิ้มวงษ์สกุลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์์ ชาญประโคนโรงเรียนร่่มเกล้ากรรมการ
4. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมลักษณ์ ชำนาญศรีโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ เสียงวังเวงโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร คงสีบชาติโรงเรียนชำนิพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน สุขนรัตถ์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
4. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสู้ชีวิต สุขประเสริฐ์โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายหาญณรงค์ ลีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงศ์ภัค น้อยจันทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อุรีรัมย์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ สุวรรณค์ศิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวคนธ์ โรปรัมย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายเรืองเดช สังขรัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรังสี สุนทรรักษาโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีพฤกษ์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกษัฐ ปัฐวีขจรชัยกุลโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ เหมือนประโคนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ไดรสะอมโรงเรียนบ้านกรวดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพร มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายราชันย์ ทองจันดาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายป้องไผ่ เหมือนสิงห์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
5. นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงค์เมืองแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา เจ๊กไธสงโรงเรียนพทไธสงประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ไวยารัตน์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ปลี้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนาชัย ทะยอมใหม่โรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรารัตน์ แสนเจ๊กโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจตุรภัทร ศิริมงคลโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายถนัด สุขแก้วโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายบำรุง สารทนงค์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช แน่ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะทรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนวย พันธุ์ฉลาดโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ แป้นทองมอญโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสราวุธ ละมุลโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ตอบกุลกิตติกรโรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
2. นายสันต์ หรีกประโคนโรงเรียนตาจงวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายดนัย รามฤทธิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรสยาม น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ดร.เชาว์ การวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายไชยวััฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางประภาวรินทร์ ชำนาญชัยศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทักศิลป์ ตุใยรัมย์โรงเรียนอุดมอักษรประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ การินทร์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกษดา บุญมารองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรพล ชาวสวนโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายทักศิลป์ ตุใยรัมย์โรงเรียนอุดมอักษรประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นายเกษดา บุญมารองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรพล ชาวสวนโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นายยงยุทธ การินทร์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธนพล ตีรชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย ธีรภัคสิริมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายพนาสินธุ์ ศรีวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายวีระยุทธ สุทโธมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธนพล ตีรชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย ธีรภัคสิริมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายพนาสินธุ์ ศรีวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายวีระยุทธ สุทโธมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ ภุมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันทภพ หมั่นกิจโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาระกิจ ศรีรังกูลโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนันทภพ หมั่นกิจโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ ภุมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ ภุมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทภพ หมั่นกิจโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทภพ หมั่นกิจโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ ภุมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาระกิจ ศรีรังกูลโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายวุฒนันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาคมกรรมการ
5. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายวุฒนันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาคมกรรมการ
5. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายวุฒนันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายวุฒนันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางแพรวนภา อุ่นศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรรองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย จินตนสถิตย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา พิทักษ์ษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรรองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา พิทักษ์ษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรรองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย จินตนสถิตย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา พิทักษ์ษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรรองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา พิทักษ์ษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชะนะ โชคศิริโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชะนะ โชคศิริโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพนัฐดา กลีบม่วงโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพนัฐดา กลีบม่วงโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางผานิต สืบขันเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชะใบรัมย์โรงเรียนลำปลายมาศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางผานิต สืบขันเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางสุชาดา ชะใบรัมย์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอาทิตยา จันทร์สองศรีโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองศรีโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิณ จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางรสวรรณี สมานสรกิตโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริณัฐ ปัญญารัมย์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรสวรรณี สมานสรกิตโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสะแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิณ จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสิริณัฐ ปัญญารัมย์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุมรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุมรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ น้อยพลีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. Mr.Neil Slackโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงนุช สำเร็จสุขโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางภากรณ์ เมอะประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา อุไรมาลย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายบวร รอดเข็มโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.์Neil Slackโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางกรศิริ ศิริแก้วโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางชัชวลี กุดั่นโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ทองดีโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวิรมณ หาญสุวรรณโรงเรียนางรองประธานกรรมการ
2. Mr.Robin Humpheysโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางวรวีร์ บุญวีรบุตรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนวลพยอม หลอมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญชัญ ศรีลานุชโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางวิรมณ หาญสุวรรณโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. Mr.Robin Humpheysโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายสันติสุข อุตสาห์รัมย์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภากร ศิวกุลโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ จานรัมย์โรงเรียนร่อนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ จำนงค์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Ms.Wilma Llanesโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ ซึ่งเสนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิรมย์ พานิคมโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวสริตา มากชุมแสงโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Ms.Wilma Llanesโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นายณภัทร ทิพธนามาศโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิธิมา วงเวียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางธัญรัศมิ์ ธีรอิทธิรัตน์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Sean Hoganโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางประภัสสร ผาสุขโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางนุชรี นามราชโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาววรัทยา ตระกูลสัมพันธ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Martyn Hayesโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายจีรพงษ์ คำสียาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางพัฒนา ยิ่งนอกโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายกิตติพล ธรรมโหรโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุภารัตน์ คนชุมโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissEljevar Vasquez Marcia,RNโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายพนัส วิโสรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาพร แดงศรีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางเขมสรณ์ ดวงมาลีโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสุชญา สีดาชมพูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissEljevar Vasquez Marcia,RNโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ คงดีโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายประมวล กะกันดีโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ชำนาญศรีโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางประณีต สุกุมลนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ เทียนวรรณโรงเรียนบุีรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดาวน้อย เหมาะประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ขจรนำโชคโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. MissJia Yuโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ บูรณพันศักดิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายโสมนัส ทาคำห่อโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริหยก ใจตรงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ ขจรนำโชคโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. MissBo Zhuโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นางสาวรัษฎากร ขันต๊ะโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ บูรณพันศักดิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัตติกา ไชยสุวรรณโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเกลียวพันธ์ จั่นเจริญโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรากุล พิพัฒน์ตันติศักดิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคลชัย สารัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนมาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. MissKeiko Suzukiโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายจำรูญ สมจิตรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรากุล พิพัฒน์ตันติศักดิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissKeiko Suzukiโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคลชัย สารัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนมาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำรูญ สมจิตรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายถนอมศักดิ์ การศุภกุลโรงเรียนบุีรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เหลาศรีโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ จงปัตนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุวภัทร โพธิ์คำโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Jack Meynellโรงเรียนนางรองกรรมการ
6. นางกรชนก วิรุณพันธ์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายถนอมศักดิ์ การศุภกุลโรงเรียนบุีรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประนอม ตุพิมายโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมติกา ไชโยกุลโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสิณี สมานทรัพย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Michael Christophersโรงเรียนนางรองกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ คนึงสัตย์ธรรมโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ศิริถาวรวงศ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต คำโยธาโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายสุรพล เทวัญรัมย์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายทัศวิน โขรัมย์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อภัยจิตรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเมธีนัณท์ วันดีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสมนัส พรมพิลาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายบุญมา สุภศรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกียรติ เอี่ยวมงคลศิลป์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายโชติอนันต์ ขจรเกียรติวัฒนาโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัยโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางปภัสรินทร์ เนติสมบูรณ์ยศโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายธนวิชญ์ ไร่นาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสุวันลา ม่วงรัตน์โรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางประภาพร คนชุมโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรพร กสานติ์ศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นางสาวณิฐินันท์ วิชัยรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางลักขณา เลาหศิริวงศ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
3. นางเจติพิฐ ปุยะติโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางสุพาพร วัฒนศรีโรงเรียนลำปลายมาศ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ หลงพิมายโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิชา ชาญประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสราวุธ ฉิมกูลโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุญชาติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวริทธิ์ธรา วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โรจน์สุกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางวีรยา จุนใจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางรพีพร ภาษาสุขโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
5. นางอวัสดา ไชยวรรณโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางชลลดา ศิริถาวรวงศ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ สงสารโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ จันทะบาลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นางทิยานัน ไม้สูงดีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชลลดา ศิริถาวรวงศ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ สงสารโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ จันทะบาลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นางทิยานัน ไม้สูงดีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา พรหมโสพัสโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายวีรพันธ์ บุญศักดาพรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา พรหมโสพัสโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายวีรพันธ์ บุญศักดาพรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอุเทน ระวะใจโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ แพงเจริญโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปริญญา สองสีดาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายอุเทน ระวะใจโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ แพงเจริญโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปริญญา สองสีดาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา ผาดำโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี นามนาคโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวณัฐวลัญช์ ลายสุขังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวนวรินทร์ แตะอินรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา ผาดำโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี นามนาคโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวณัฐวลัญช์ ลายสุขังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวนวรินทร์ แตะอินรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ ภูชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา วะรัมย์โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สาละโรงเรียนละหานทรายรัชฎาพิเษกกรรมการ
4. นางสาวจามรี สมานชาติโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางศรีจันทร์ ภูชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา วะรัมย์โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สาละโรงเรียนละหานทรายรัชฎาพิเษกกรรมการ
4. นางสาวจามรี สมานชาติโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ดร.ธนิน กระแสร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนารินทร์ ศรีณรงค์โรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันทยศ ยุงประโคนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรลุ ช่อชูโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ศิลาแก้วโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ โพธิษาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสัทธา มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล นพตลุงโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางวรษา วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรุณรัศมี กสิพัฒนวงศ์โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปทิตตา วารัมย์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
10. นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมังโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรลุ ช่อชูโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ศิลาแก้วโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ โพธิษาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสัทธา มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล นพตลุงโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางวรษา วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรุณรัศมี กสิพัฒนวงศ์โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปทิตตา วารัมย์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
10. นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมังโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกษิดิศ ศิริเมฆาโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณรัณนันท์ มีสัตย์ปัญญากรโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายชาญ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นางชนินทร์พร พัฒนะธีรนันท์โรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมานา หมายสุขโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกษิดิศ ศิริเมฆาโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณรัณนันท์ มีสัตย์ปัญญากรโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายชาญ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นางชนินทร์พร พัฒนะธีรนันท์โรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมานา หมายสุขโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนิภา เลิศศรีชูเชิดโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัชนา พรมภมรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
3. นางนันทวรรณ แมนประโคนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมุกดา พลพวกโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางเอ็มอร พรมดิราชโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นายปิยะราช แสนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
7. นายทรงพล ศิริรมยานนท์โรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์โรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
9. นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายดิลก หลงละลวดโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ บุราณรมย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสีหราช ทรัพย์คณารักษ์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ต้ายไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี บินดิโตวาโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพีระ บุญฉลาดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวดี มีเชื้อโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชาธร พองามโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนอุดมอักษรกรรมการ
6. นายธเนศ วงเวียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ตับกลางโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
8. นางละออง วาปีทำโรงเรียนเห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัตตรัตน์ ศรีกาสีโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพีระพงษ์ มีพวงผลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพีระ บุญฉลาดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวดี มีเชื้อโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชาธร พองามโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระพันธ์ เพชรสุพรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนอุดมอักษรกรรมการ
6. นายธเนศ วงเวียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ตับกลางโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
8. นางละออง วาปีทำโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
9. นายสัตตรัตน์ ศรีกาสีโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพีระพงษ์ มีพวงผลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสยาม เชียงเครือโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครชัย โพนสัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมฆ วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย สมใจโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทา แป้นดวงเนตรโรงเรียนนางรองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุธีรัตน์ ทิพย์อักษรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โสชะราโรงเรียนปะคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทรโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสายสวาสดิ์ ทองศรีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพล ไวยวุฒินันท์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพานุวัฒน์ ป้องเคนโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลิตา อัมรานันท์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพา ศรียำโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นายลักขณา ไสยประจำโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุพิน คะเนรัมย์โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจรรยา โดดไธสงโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพานุวัฒน์ ป้องเคนโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลิตา อัมรานันท์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพา ศรียำโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา ไสยประจำโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุพิน คะเนรัมย์โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจรรยา โดดไธสงโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล สิงห์ทองทรายโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ สุขสังข์โรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ ปะทะโกโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเตโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสัทธา มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนิต มาพิทักษ์โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายสราวุธ ดำริห์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางทิวารัศม์ หลำคำโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกอบเกียรติ มฤทุกุลโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ โสนาคาโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
3. นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุลโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายภัทรพล เทียมจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ ปักโคทะกังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูลโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ค้าคล่องโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เชื้อนิลโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ นามนาคโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุขโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมชัย พัฒนชีวะพูลโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงศ์โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์พัฒณ์ คัดทะจันทร์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญา โฉดโคกสูงโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุตานันท์ เพียวพงศ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา นารีรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท แก้วอำไพโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ หอมสุดโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวละออง วาปีทำโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
5. นางชลารัตน์ แต้มโคกสูงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ สระบัวโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวิทยา พลอาษาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายมรกต วรจักรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ทาขาวโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบล รัตนาวิวัฒน์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
3. นางโสภิดา ฉิมจารย์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นางลำไย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา เชื้อบัณฑิตโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ บุญโชติโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ รักพร้าโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ สวัสดิ์พูนโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประกายทิพย์ พึ่งประสพโรงเรียนนิภาศิริกรรมการ
5. นางสาวดวงอนงค์ รอบแคว้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
6. นายนุกูล พัดไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
7. นางพูนพิสมัย มีลาภโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
8. นายกนกนารถ ศลาประโคนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุภัทร์ แสนกล้าโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ หวังชมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณภัทร พุทไธวัฒน์โรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ บุราณรมย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชลธาร ชอบมีโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์โรงเรียนเมืองตลุงพิยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจิดาภา ยีรัมย์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา พันธุ์วรรณ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ กิตตินพเกล้าโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชบาไพร จินารักษ์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอรพิน ขุนเพ็งโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุสุมา ชินพิริยะโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ วันทวีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางปริศนา สุขเสริมโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ จันทะบาลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประยุทธ โพธิ์วัฒน์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
5. นายอภิชาต วรรณศรีโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย จิตสำรวยโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายอติชาต ชนะสงครามโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ จันพวกโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรรงค์ จันทะบาลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ม่วงคะลาโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
6. นางสาวพิณภรณ์ เสาพานโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิมล มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐพิชา โคตรดกโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธีรวรรณ ผดุงรัตน์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางนพวรรณ ปักเคทังโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ ประกอบมีโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพิกุล อาจพลไทยโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางส่องศรี เหล็กสีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนินโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวละมุล สว่างเพาะโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ทิพย์อักษรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาลิดา ทรงประโคนโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ทันอินทรอาจโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร จองสุขีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงเดือน เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประภาพรรณ เพชรศรีโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ คงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิราพร รุกขสนธิ์โรงเรียนปะคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางวงศ์จันทร์ จันทร์ศิริโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางอรรจยา รามฤทธิ์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ ปภาดาโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสุณีรัตน์ วังนุราชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางคนธรส ตันสิทธิแพทย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางบัวแก้ว มงคลมะไฟโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวบุปผา โชยรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ทัดไพรโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิชา พิลึกนาโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ม่านทองโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)กรรมการ
5. นางสุขจิต เบนเนทท์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชญาดา สรสิงหนาทโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณี ธติอุดมสิทธิ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ผลเจริญโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสลับ เดิมทำรัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมจิต สีหะวงษ์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยา เรืองรัมย์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอาทิตยา เคลื่อนไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางธารินี วงศ์ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุมาวดี น้อยพลีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธวรรธ์ ประวรรณรัมย์โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงามโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ธงศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัญญา ศิขินารัมย์โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาวดี น้อยพลีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ธงศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงามโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกัญญา ศิขินารัมย์โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ ศิริอังกูรโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ทีเขียวโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพร ศรีคำโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุจรี เปล่งปลั่งโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ โอสถประสาทโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน ทองคำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยณัฐณ์ สัสดีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณิกา ชาวสวนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางนวรัตน์ ปักการะเนโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
6. นางภัคพร ไชยสุขโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร การกระสังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สรวลสันต์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสมทรง บุญสมัยโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51รองประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร การกระสังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สรวลสันต์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสมทรง บุญสมัยโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร การกระสังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สรวลสันต์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมทรง บุญสมัยโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร การกระสังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สรวลสันต์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมทรง บุญสมัยโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร การกระสังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สรวลสันต์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสมทรง บุญสมัยโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภคพร ไชยสุขโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯกรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐิยา ดาราย้อยโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภคพร ไชยสุขโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐิยา ดาราย้อยโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นางภคพร ไชยสุขโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางณัฐิยา ดาราย้อยโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นางภคพร ไชยสุขโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางณัฐิยา ดาราย้อยโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
4. นางภคพร ไชยสุขโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางณัฐิยา ดาราย้อยโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรกิจ เอี้ยงประโคนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีนัส ใยยองโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรณิชา บุญยืดโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกอร ศิลาแก้วโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายพิน สลุมพลโรงเรียนบ้านกรวเวิทยาคมกรรมการ
6. นายประทีป คล่องจิตโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกอร ศิลาแก้วโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีนัส ใยยองโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรณิชา บุญยืดโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายพิน สลุมพลโรงเรียนบ้านกรวเวิทยาคมกรรมการ
6. นายประทีป คล่องจิตโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]