หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และโรงเรียนภัทรบพิตร
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 - 142 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 ลำดับที่ 1-70
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 - 144 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 ลำดับที่ 1-67
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 - 146 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 ลำดับที่ 1-69
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 - 135 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 ลำดับที่ 1-69
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-61 , เก็บตัวนักเรียนท่องอาขยานทำนองเสนาะ ห้อง 132 - 133
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 (ห้องโสตทัศนศึกษา) 7 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1- 50 , เก็บตัวนักเรียนท่องอาขยานทำนองเสนาะ ห้อง 136
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 - 223 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-37 , เก็บตัวนักเรียนพาทีสร้างสรรค์ ห้อง 231, 232 , 233
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 - 142 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-37, เก็บตัวนักเรียนพาทีสร้างสรรค์ ห้อง 143, 144, 145
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131, 132, 133 8 ต.ค. 2557 09.00 - 10.00 ลำดับที่ 1-56
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134, 135, 136 8 ต.ค. 2557 09.00 - 10.00 ลำดับที่ 1-50


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]