สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนทิรา  คุณพรม
 
1. นางสาวนีรนุช  คันธภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  แต้มคำภีร์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  นาพัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงเกศศิริ  กุลตา
 
1. นางพรทิพย์  อันมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แดงประพันธ์
 
1. นายสังคม  คนเพียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนสีดา
 
1. นางพิศสุดา  ยอดเทพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญดาว  สมบูรณ์
 
1. นางนิศากร  ทองอร่าม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีใคร
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยรัตน์  ไขไพวัน
 
1. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ด้วงทอง
 
1. นางนิภารัตน์  การุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายชวริน  สีเล
 
1. นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิดา  คล่องดี
 
1. นางกัญญ์วรา  ธรรมดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  หลานเชษฐา
 
1. นายพะยุง  ป้านภูมิ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงยุพาวดี  แพงบุบผา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงจีราพัชร  คำยอด
 
1. นางสาววาสนา  นวนชุม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อรรถโกวิท
 
1. นางสาวบุษบา  บุญบรรลุ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ปะวะโข
 
1. นางอุดมสิน  จันทะวงษ์ศรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 17 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  นันประดิษฐ
 
1. นางกฤตยา  ชมภูเขา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีจอมวัง
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อุปฮาด
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชยุตรา  นาใจดี
 
1. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงศุภธิดา  ชาคริเวช
 
1. นางดวงเดือน  บุญใส
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวฐิตารีย์  นนทะสิงห์
 
1. นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  แสงแดง
 
1. นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวนิยารัตน์  ขันตะ
 
1. นายสุนทร  กุลวงษ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีชัยมูล
 
1. นางกฤตยา  ชมภูเขา
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายอนุชิต  จุลบาทก์
 
1. นางสาวรุจพร  ศรีบรรพต
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวยลลดา  เพ็งวงษา
 
1. นางนิภารัตน์  การุญ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัฐชยา  กาญจนวงษา
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดี
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปนัดดา  แสงเสน
 
1. นางสาวสุพรรณี  วงษ์พิมพ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แสนณรงค์
 
1. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราภรณ์  คนคร่อง
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุตรพรม
 
1. นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  นนตานอก
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวปิยะภรณ์  แดงประพันธ์
 
1. นายสังคม  คนเพียร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายวัชรากร  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวเบญจมาศ  ภูบุรมณ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  นาคเสน
 
1. นางสมรักษ์  ศรีนาค
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายรังสรรค์  ดอกกฐิน
 
1. นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวนนฑริกา  ชนะธร
 
1. นางสาวกรรณิกา  พรมโสภา
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวอัจฉริยา  เนหล้า
 
1. นางนิศากร  ทองอร่าม
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกฤตยนันทร์  เทศยรัตน์
 
1. นางอุดมสิน  จันทะวงษ์ศรี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นางสาวฆราวัณณ์  แสนดวง
 
1. นางวิกานดา  เจริญดี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นายสุเมธ  เพชรนอก
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  ศรีธิราช
 
1. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงนิรชา  ล้ำสัน
 
1. นางสมพิศ  ผลจันทร์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรนัญญา  เจริญ
 
1. นางสาวพีรพัฒน์  วิเศษ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  เชื้อหนองขุ่น
 
1. นางสาวสุชญา  ชนะไชย
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายชัยยา  กรรณสูตร
 
1. นายคคนันท์  ศรีผุย
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  สุกทน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  พรมศรีแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวพรพรรณ  โคตรศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธาสินี  แสนบุญศิริ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ผาสีดา
 
1. นางพิศสุดา  ยอดเทพ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงผกาวดี  คินรัตน์
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสุจิตตา  สมสาร์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สาวก
 
1. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  เเก้วกาโสก
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  นาพัง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แดนศิริมา
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิญาดา  นากา
 
1. นางสาวบุษบา  บุญบรรลุ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวรี  เหล่าสุโพธิ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ดอนมืด
 
1. นางสมรักษ์  ศรีนาค
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอริสา  บรรเทาทุกข์
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิดล  คล่องดี
 
1. นางสาวอาทิตญา  แดงเจริญ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงอรสา  บวดขุนทด
 
1. นางดวงเดือน  บุญใส
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อรัญญะศรี
 
1. นางกัญญ์วรา  ธรรมดา
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  มูลทากูล
 
1. นางสาวสุธาสินี  แสนบุญศิริ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกชกร  เสนาชัย
 
1. นางสมพิศ  ผลจันทร์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  สุวรรณกูด
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาววรรณสิริ  สนธิรัก
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวอรวรรณยา  มููลมาตร
 
1. นางเพ็ญศรี  แก้วตรี
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวดรุณี  ทองด้วง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  ตันโยธา
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  บุญจันทร์
 
1. นายชานุวัฒ  พรมจันทร์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 9 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  ปานาทำมา
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวน้ำหวาน  สุดสุวรรณ
 
1. นายคคนันท์  ศรีผุย
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 11 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวธนาพร  ภูสีนาค
 
1. นางสาวอาทิตญา  แดงเจริญ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 12 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  นาโพธิ์
 
1. นางกัญญ์วรา  ธรรมดา
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 13 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายพิทักษ์  จันทร์แสนเสือ
 
1. นางสาวสุชญา  ชนะไชย
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 14 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  แสงพนา
 
1. นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 15 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  พลพันธ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  นาพัง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 16 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวลักขณา  ชอนพา
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 17 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวมยุรฉัตร  โคตะมี
 
1. นางสาวกุลจิรา  โพธิพรหม
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนเซกา 1. นายณรงค์ศักดิ์  ชัยแสนหาญ
 
1. นางขจีพรรณ  สวยงาม
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 19 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นางสาวพิมลวรรณ  นพน้อม
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 20 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวพราว  ไชยเพชร์
 
1. นางสมรักษ์  ศรีนาค
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิตยา  บุญไมตรี
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายวายุ  จันดี
 
1. นางนิศากร  ทองอร่าม
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  การินทร์
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัทนา  พันธ์งาม
 
1. นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิษา  อ่อนหวาน
 
1. นายพชรดนัย  ภูจำเริญ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงปณิดา  วิโทจิตต์
 
1. นายสมโภช  บรรณารักษ์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงสุกานดา  เยาวะสัย
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุระพร
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  คุณโน
 
1. นางสาวปริศนา  ริยะบุตร
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงมณิสรา  บุคคล
 
1. นางสาวยุมะรี  ป้องขวาพล
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทิจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดอกทองหอม
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงสริตา  ปราณี
 
1. นางพิกุล  สิทธิอมร
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนี  ศรีรัตดา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ก่ำเชียงคำ
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  นครวงศ์
 
1. นางสาวธิดากานต์  อินธิ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพินญา  คำภูษา
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนะสกุล
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  บุญผา
 
1. นางนิรมล  สุวรรณกุศล
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  แถวอุทุม
 
1. นางสาววาสนา  นวนชุม
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสุพรรณี  สุดสนธิ์
 
1. นายสมโภช  บรรณารักษ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สงจัตุรัส
 
1. นางสาวปริศนา  ริยะบุตร
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  จันทร์กลิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา   จันทะบาล
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  สัจจะ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุระพร
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวพิไลวัล  ทองเลิศ
 
1. นางพิกุล  สิทธิอมร
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววิภาดา  มุทาพร
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนะสกุล
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอารียาภรณ์  มินทระ
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นายสุวิทย์  ปัญญารส
 
1. นางสาวกรรณิกา  พรมโสภา
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวธนัฐถา  พามี
 
1. นางนิรมล  สุวรรณกุศล
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวเมวิกา  สอนโพธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดอกทองหอม
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสินจัย  หอมจำปา
 
1. นางสาวธิดากานต์  อินธิ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวผกามาศ  สุวรรณไตร
 
1. นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นายวุฒิกรณ์  สุ่มมาตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา    
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซกา    
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรเจริญวิทยา    
117 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ทาซ้าย
2. เด็กหญิงพิศนภางค์  มุขขุนต์
3. เด็กหญิงอริยาพร  สุดแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
2. นางสาวอาภรณ์  ริยะบุตร
 
118 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   อ่อนกาสินธุ์
2. เด็กหญิงประภาวัลย์  ทรายทอง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิงห์โต
 
1. นางสาวรุจพร  ศรีบรรพต
2. นางสาวอักษรวดี  กงทา
 
119 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายนภัทรดิสรณ์  เพชรเจริญกูล
2. เด็กหญิงอารียา  ด้วงต่าย
3. เด็กหญิงเพ็ญประกาย  จันทร์วิจิตร
 
1. นายคคนันท์  ศรีผุย
2. นางสาววาสนา  นวนชุม
 
120 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงละอองฝน  จิตจักร
2. เด็กหญิงอารีญา  บุตรมา
3. เด็กหญิงแวววิมล  แนวหาร
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
121 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชาลีงาม
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  นิยมพงษ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิริวัฒน์
 
1. นางกนกรัชต์  จันทร์อ้วน
2. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
122 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  ติงสะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศึกนอก
3. เด็กชายพงศกร  กองลี
 
1. นายพชรดนัย  ภูจำเริญ
2. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
123 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กองอุดม
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  เทพสุธี
3. เด็กหญิงเอื้อมทิพย์  โคตรพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
124 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงดาริกา  คุุ้มโพน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุดาชม
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  คำภูษา
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
125 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายจิรัฐฏ์  มุทาพร
2. นายทศพร  สังสาวัตร
3. นางสาวเปรมกมล  โยวะกา
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
2. นางสาวอาภรณ์  ริยะบุตร
 
126 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวบวรรัตน์  บัวสิม
2. นางสาววลัยลักษณ  มูลพรหม
3. นางสาวอามิวิยดา  โองาว่า
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
2. นางไพบูรณ์  ทุมโยมา
 
127 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวปทุมพร  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวรัญชิดา  มงคลชู
3. นางสาวสุนิตรา  รัตนโชติ
 
1. นางสาวอักษรวดี  กงทา
 
128 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์ปุ่น
2. นางสาวเกษมณี  สิบหมู่
3. นางสาวเนตรทราย  อารีรมย์
 
1. นางกนกรัชต์  จันทร์อ้วน
2. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
129 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  ศรีการุณ
2. นางสาวรุ้งนภา  ภูอาลัย
3. นางสาววิไลวรรณ  ชอบทำ
 
1. นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ
2. นางสาววาสนา  นวนชุม
 
130 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวนลพรรณ  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนิรชา  พวงสันเทียะ
3. นางสาวบังอร  น้อยยาง
 
1. นางสาววรรวิศา  พานุรักษ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สุระพร
 
131 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวคริสเตียน  โพธิ์ดง
2. นางสาวรุ่งนภา  ศาลารมย์
3. นายอมรรักษ์  ใจคุ้มเก่า
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
132 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิตินัย  แสนละมุล
2. นางสาวประภัสสร  คำภาหลอย
3. นางสาวอินทุอร  บุ่งนาม
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงอนิตตยา  สุพร
2. เด็กหญิงเนตรพิกุล   พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางสาวกุลจิรา  โพธิพรหม
2. นางสาวศิริพร  คงสมบัติ
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์คำ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  สมศรี
 
1. นายภิรมย์  ทองหล่อ
2. นางนิภารัตน์  การุญ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายฐิติโชติ  สิ้นสวนจิตร
2. เด็กหญิงเบญจพร  โม้อินทร์
 
1. นายภาสกร  หวังหมู่กลาง
2. นางรัชนีกร  ผิวสว่าง
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  แสนโคตร
 
1. นางสาวอักษรวดี  กงทา
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  คำผาย
2. เด็กหญิงรุ่งภัสสร  ปวงสุข
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวรพรรณกุล  เกื้อธนสกุล
2. เด็กหญิงวรางคณา  เกื้อธนสกุล
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  โสภาพงษ์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  จิตรปรีดา
 
1. นางกิติยา  ชาวหนอง
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  ชุมภูมี
2. เด็กหญิงพิมลนาฏ  พระภูมี
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
2. นายพะยุง  ป้านภูมิ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงวิยะดา  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงศศิประภา  มุงคุณ
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวิจิตรา  วงศ์ศิลปชัย
2. เด็กหญิงศิริวัน  พรมรักษ์
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  เงินขาว
2. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยยงค์
 
1. นายคคนันท์  ศรีผุย
2. นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  สอนโพธิ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีเป้า
 
1. นางสาวบุศรา  ปุณริบูรณ์
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์ขำ
2. เด็กชายไพรสัณฑ์  วงกอ
 
1. นางกัญญ์วรา  ธรรมดา
2. นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เกียรติศักดิ์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุดดาแอ
 
1. นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ
2. นางสาวรัชนีกร  กอแก้ว
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงภาวนา  ธนุการ
2. เด็กหญิงวรกมล  เศรษฐโสภณ
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
2. นางดวงใจ  สมบัติบุญสวน
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ภูมิอินทร์
2. เด็กหญิงพักตร์พิมล  สุวรรณเพชร
 
1. นายปรีชา  จำปาทอง
2. นางพรทิพย์  อันมาก
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงจันจิรา  สังกระสี
2. เด็กหญิงมลศิริ  เฟื่องคำ
 
1. นางสาวยุมะรี  ป้องขวาพล
2. นางสาววิจิตรา  เพ็งศรี
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัสดา  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  พิลา
 
1. นางสมรักษ์  ศรีนาค
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงขนิษตา  หนูป้อง
2. เด็กหญิงชไมพร  ประสาทเขตการ
 
1. นางดวงเดือน  บุญใส
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวพนิดา  บุตรหลอด
2. นายอดิศักดิ์  ศรีสิน
 
1. นางสุจิตตา  สมสาร์
2. นายปรีชา  จำปาทอง
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ  พันธ์ณวงศ์
2. นางสาวฉัตรธิพร  คำหารพล
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
2. นางสาววรรวิศา  พานุรักษ์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  วิริยะพรหม
2. นางสาวละอองดาว  มีกุศล
 
1. นางกิติยา  ชาวหนอง
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายสุราษฎร์  ควินรัมย์
2. นางสาวเอ็มอร  พันเหล็ก
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
2. นางดวงใจ  สมบัติบุญสวน
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววชิราพร  หัตถกอง
2. นางสาววิไลวรรณ  วาดเมือง
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนกสุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายกฤษฎา  แข็งขัน
2. นางสาวปณิดา  สุวรรณเพชร
 
1. นายคคนันท์  ศรีผุย
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวอรญา  น้อยวังคลัง
2. นางสาวอาภัสรา  โพนพุฒ
 
1. นางสาวอักษรวดี  กงทา
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  บุตรนนท์
2. นายรุ่งโรจน์  แกะเฮ้า
 
1. นางนิภารัตน์  การุญ
2. นางบรรจง  ศรีสุนทร
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  เกษรล้ำ
2. นางสาวนัยนา  กุโพธิ์
 
1. นางจริญญา  ปะจักโก
2. นางสาวบุศรา  ปุณริบูรณ์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสโรชา  บานเย็น
2. นายอรรถชัย  จันทร์อ้วน
 
1. นางรัชนีกร  ผิวสว่าง
2. นายภาสกร  หวังหมู่กลาง
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวนันทิดา  ชมภูประเภท
2. นางสาวอรพินท์  ศรีทะวงษ์
 
1. นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวชลิชา  จองระหงษ์
2. นางสาวนุชวิภา  บุญปัญญา
 
1. นางกัญญ์วรา  ธรรมดา
2. นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงวรุณประภา  วรสาร
 
1. นางสถาพร  สิมลา
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีเพชร
 
1. นายกระบี่  สุกทน
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  ชายเกตุ
 
1. นายบุญชู  บุตรทีจักร
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  พลเสนา
 
1. นางวิภาวดี  วงศ์อามาตย์
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายสมโชค  แสนพิมพ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวปาณัสม์  ชายสวัสดิ์
 
1. นางพิศมัย  เกตุจำนงค์
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายปรีดา  รวมธรรม
 
1. นางสาววรวรรณษา  นครชัย
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ไชยวุฒิ
 
1. นางพรรณี  ผลาจิตร์
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนภรณ์  จันทรประทักมี
 
1. นางพานิชย์  จันทจร
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดีช้อย
 
1. นางบุปผา  ทิ้งแสน
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำผงแดง
 
1. นางกัญญา  มายูร
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ยอดคีรี
 
1. นางนินภา  การุญ
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ชัยคำ
 
1. นายมานิตย์  ทวยหมื่น
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุนิตา  สีมี
 
1. นางภัทรวดี  ตรีโอษฐ์
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายจารึก  เอกตาแสง
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายฟ้าสาง  บัวสอน
 
1. นางสาวชนิกานต์  วิชัยโย
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สีส่วน
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อรัญมาลา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนาฏยา  ชนะเทพา
 
1. นางภาพิมล  บุญภา
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายสุรชัย  สิทธิบดินทร์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  สาริศรี
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  นาคเสน
 
1. นายสุพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายณัฐพล  สุดาเดช
 
1. นางพูลศรี  พลหงษ์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิรินทร์ญา  จุดทะนุช
 
1. นางธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวอาภัสรา  มีสงเปลือย
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุพร
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวเบญจพรรณ  ชมภูแก้ว
 
1. นายวิมล  พลทะอินทร์
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวพิมลวรรณ  สิมมาลี
 
1. นางอำไพ  พลสงคราม
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายรุ่งอรัญ  นาหัวดง
 
1. นางอรัญญา  วสันต์
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวนัฎฐธิณีย์  วงศ์กลาง
 
1. นางเพ็ญนี  คำแหงพล
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นายวินัย  สีดาน้อย
 
1. นายฟ้าสว่าง  ไชยเชฐ
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปางวลัย  กุมภิโร
 
1. นางภัทรวดี  ตรีโอษฐ์
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายวัชรพงษ์  ธรรมจิตร์
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  แฝงเวียง
 
1. นางสาวลักษมน  ชาภูธร
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิรชยา  จันทแสน
 
1. นายมรุต  กัลยาแก้ว
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายวีระยุทธ์  เหล่าพิมพ์
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  แพงโคตร
 
1. นางสาวตะวันฉาย  โทบุดดี
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายดุสิต  อะโคตรมี
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ผงสีนวน
 
200 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  คำเฉลา
2. เด็กหญิงชลิดา  บุดดีวงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  ยินดี
 
1. นางสาวสมพิศ  อินทร์ชำนาญ
2. นางเอื้องอุทัย  จันทรประทักมี
 
201 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่อนน้อม
2. นายวารุณี  ภูมิศรี
3. เด็กหญิงสุภัตรา  นันทถิน
 
1. นายฟ้าสว่าง  ไชยเชฐ
2. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์
 
202 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรมณี  แก้วอุดม
2. เด็กหญิงพิชญภัส  อริยะนภากุล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
2. นางสาวพิชามญชุ์  โยธาสม
 
203 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาววรรณภา  นันทพล
2. นางสาววิลัยวรรณ  วงษ์สาสิน
3. นางสาวสุภารัตน์  เคนคำพัน
 
1. นายฟ้าสว่าง  ไชยเชฐ
2. นายวสันต์  ผูพงษ์
 
204 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ  วงค์ปา
2. นางสาวอรทัย  อันไขหน้า
3. นางสาวเบญจรัตน์  บัวอ่อน
 
1. นางสาวอรฤดี  จันทรัตน์
2. นางษมาวดี  จักรโสภา
 
205 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พระสีเหลือง
2. นางสาวนภัสสร  จิตร์จักร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุภาพันธ์
 
1. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น
2. นางสาวพิไลลักษณ์  สิงห์ชา
 
206 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายสุนันท์  สุวรรณรอด
2. นางสาวอรอุมา  เขียวนำ้ชุ่ม
3. นางสาวอาภัสรา  ดอนสิงห์
 
1. นางสาวนภสร  พลายวิเคราะห์
2. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
207 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88.25 ทอง 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายคมกริช  บำเพ็ญศิลป์
2. นายวชิพล  ไกรลาส
3. นายศาสตราวุฒิ  อาชนะชัย
 
1. นายศุภวุฒิ  จันเจียม
2. นางสาวอารยา  แน่นอุดร
 
208 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวผ่องใส  ศรีพิทักษ์
2. นางสาวสุนิสา  บุญชู
3. นางสาวเสาวณีย์  ภาคพรม
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
209 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พิมพนอม
2. เด็กชายสุรบดี  ทะแพงพันธ์
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เนื่องภักดี
 
1. นายวชิรดล  คำศิริรักษ์
2. นางวรรษชล  ภูลวรรณ
 
210 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงมุธิตา  เพียรชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พระผล
3. เด็กหญิงเฮือง  หมิงจู
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีนาทม
2. นางสาวอัญชลียา  บุญระมี
 
211 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  สุวงศ์วรรณ
2. เด็กหญิงวิยดา  เศษรักษา
3. นายสุทธิชัย  ไทยแสนทา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เมืองพวน
2. นางอรฤดี  จันทรัตนา
 
212 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  คุรุบาศรี
2. เด็กหญิงมินตรา  เวียนวิวัฒน์
3. เด็กหญิงมุทิตา  ปานทะเล
 
1. นางสาวนิภาพร  ลุนงามหาร
2. นางสาวฉุยฉาย  สุริวงขัน
 
213 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เลิศสงคราม
3. เด็กหญิงเชอรี่  เหลาแหลม
 
1. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
2. นางสาวพลอยไพฑูรย์  เสียระหัง
 
214 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภัสสร  ประพฤติธรรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจียมศักดิ์
3. เด็กหญิงสโรชา  นิสีดา
 
1. นางนินภา  การุญ
2. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
215 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงปิยนันท์  วงศ์กะโซ่
2. เด็กหญิงมานิตา  แก้วโนนยอ
3. เด็กหญิงลัดดาวัน  จันสุตะ
 
1. นางสาวสุปราณี  ภูมิมิตร
2. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
216 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานันท์  คำเฉลา
2. เด็กหญิงชลิดา  บุดดีวงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  ยินดี
 
1. นางเอื้องอุทัย  จันทรประทักมี
2. นางสาวสมพิศ  อินทร์ชำนาญ
 
217 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกฤตยา  เขจรดวง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมวิหาร
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทุมโยมา
 
1. นางอุณโลม  เเก้วก่า
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
218 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวฆรณี  สมศรี
2. นายวีระพล  นะโพธิ์
3. นายไพรวัลย์  ชินบุตร
 
1. นางอรัญญา  วสันต์
2. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
219 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายรัชวรากร  ถมจอหอ
2. นางสาวสาริณี  คำภีร์
3. นางสาวสุมินตรา  อุ่นจิต
 
1. นายรังสิต  บุญภา
2. Mr.David  Adie
 
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวบุษบากร  พงษ์ไธสงค์
2. นางสาวสุชาวดี  พลราชม
3. นางสาวอรวรรณ์  ขอวร
 
1. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
2. นายไวย์โชค  พลศรี
 
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวนิรมล  นพคุณ
2. นางสาวศันสนีย์  หงษ์คำดี
3. นางสาวสุดารัตน์  ทิราชรัตน์
 
1. นางอำไพ  พลสงคราม
2. นางสาววรรณา  อุ่นคำ
 
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.75 ทอง 5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวศุภมาศ  ช่อขาว
2. นางสาวสุณัฐดา  เจาะจง
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสุทอ
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  เลแก้ว
2. นายมรุต  กัลยาแก้ว
 
223 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายศาสตราวุธ  อาชนะชัย
2. นางสาวศิริเพชร  ศรีมงคล
3. นางสาวอาภัสรา  มีสงเปลือย
 
1. นายศุภวุฒิ  จันเจียม
2. นางสาวอารยา  แน่นอุดร
 
224 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินตนา  บุญสิทธิ์
2. นางสาวชลธิกา  ชัยรถ
3. นางสาวพัชญา  ยางศรี
 
1. นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์
 
225 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวผ่องใส  ศรีพิทักษ์
2. นางสาวสุนิสา  บุญชู
3. นางสาวเสาวนีย์  ภาคพรม
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญพืช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียบมาก
 
1. นางสาวสมพิศ  อินทร์ชำนาญ
2. นายรัฐนันท์  สกุลสารทอง
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงณํฏฐณิชา  คำวงษา
2. เด็กชายนฤบดินทร์  จันตา
 
1. นางรัตติกาล  จารุจารีต
2. นางสาวฉุยฉาย  สุริวงขัน
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายพงศ์ภูมิ  จะดี
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  ป้องเทพ
 
1. นายพเยาว์  จันทะราช
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  มะโนศรี
2. เด็กชายอนุชา  ราชสำเภา
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน
2. นายปริญญา  อุบลสาร
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  ทองสม
2. เด็กชายศุภชัย  คำลือ
 
1. นายเจษฎา  ไชยเชษฐ์
2. นายเทวินทร์  แสนวงษ์
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงยศวดี  ต้อมทอง
 
1. นายจักรพงษ์  กลมลี
2. นางสาวสุจรรยา  แก้วคำสอน
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรเจต  คำภูษา
2. นายเศรษฐวัฒน์  ยะพลหา
 
1. นายกรกฎ  พรหมดา
2. นายบึงกาฬ  ทองคำ
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายอนุชิต  เนตรกาฬ
2. เด็กชายเจษฎา  จิตร์จักร
 
1. นายไวย์โชค  พลศรี
2. นางสาวณัฐวดี  วันตา
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธีรดา  สุทธิประภา
2. เด็กชายอนุรักษ์  พักจตุรัส
 
1. นางสาวกรรณิกา  โสมชัย
2. นางสาวดารารัตน์  ชนชิต
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประนัดดาว  หล้าเรือง
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ดงขาว
 
1. นางอรัญญา  วสันต์
2. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนวิชญ์  ทวีอุทิศ
2. นายวิทวัส  ป้องกัน
 
1. นางธนิษฐา  ทวีอุทิศ
2. นายเอกภพ  เฟื่องสำรวจ
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวรจนา  ป้องปิ่น
2. นายวิษณุ  ตะเคียน
 
1. นายศุภวุฒิ  จันเจียม
2. นางสาวอารยา  แน่นอุดร
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวฐิดาพัชร์  แท่นหิน
2. นายปิยวัตร  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  โสมชัย
2. นางสาวดารารัตน์  ชนชิต
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายสมโภชน์  พรมหืด
2. นายอภิเชษฐ์   ยาตรา
 
1. นางสาวอรทัย  ภูอกิจ
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวมรกต  สารทอง
2. นายลัทธพล  ภารไสว
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน
2. นายปริญญา  อุบลสาร
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนเซกา 1. นายนฤเบศก์  เขื่อนแก้ว
2. นายอรรถพล  บุญฉวี
 
1. นายจักรพงษ์  แก้วศิริ
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  โพธิ์สว่าง
2. นายวุฒิพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนินภา  การุญ
2. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.5 เงิน 8 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติ  ใจเย็น
2. นายสุวิทย์  โทบุดดี
 
1. นายกรกฎ  พรหมดา
2. นางภัทรวดี  ตรีโอษฐ์
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวรัดดาพร  อักษรทอง
2. นางสาวเพชร  ดุพงษ์
 
1. นายจักรพงษ์  กลมลี
2. นายรักษา  คุ้มบุญ
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 10 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  พันธ์พรม
2. นางสาวจิราวรรณ  โตมาชา
 
1. นายเจษฎา  ไชยเชษฐ์
2. นางอำไพ  พลสงคราม
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายขุนพล  คำเรืองศรี
2. นายฉัตรชล  ลาโพธิ์
 
1. นายไวย์โชค  พลศรี
2. นางสาวณัฐวดี  วันตา
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ขจร
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์  รักบุญ
 
1. นางสุรส  เนื่องชมภู
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ผงพิลา
 
1. นางสาวพรเพชร  พิศคำ
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพิสัย  ไชยเลิศ
 
1. นางสาวอำไพ  จิตวิขาม
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  อาการักษ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  อินธิกาย
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  พันโกฏ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เซนตะคุ
 
1. นางศรินประภา  สมทิพย์
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอุทุมพร  สุริเยศ
 
1. นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โคตรพรม
 
1. นางสาวสุปราณี  ภูมิมิตร
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงรวิสุดา  ทำมาคำ
 
1. นางธีราพร  ศรีแพน
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงจันตกานต์  แสนพันธ์
 
1. นางสาววิริยา  ดวงดูสัน
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอภัสรา  ย่องยี
 
1. นางสาววรรณา  อุ่นคำ
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายอภิชัย  พิลาลี
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  เลแก้ว
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเอ็มอร  สุริยภักดี
 
1. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายภราดร  สิงห์สิทธิ์
 
1. นางภัทรวดี  ตรีโอษฐ์
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยวรรณ  ดอนหา
 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีชัยชนะ
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ผลเจริญ
 
1. นายสุรัชกฤษฏิ์  ตุ่ยไชย
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายคนาณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายวรวงค์  ตรัณเจริญ
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวอรทัย  อินทะกนก
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เหลี่ยมสวรรค์
 
1. นางอุณโลม  เเก้วก่า
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงนราทิพย์  โคตรรัตน์
 
1. นายวสันต์  ผูพงษ์
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารีย์  การินทร์
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวอรอนงค์  การุณ
 
1. นางชลากร  ณัฏฐปัญญามาศ
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสุนิสา  ผงพิลา
 
1. นางธนิษฐา  ทวีอุทิศ
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  ไกรพินิจ
 
1. นางสาวชัญญา  สายโน
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวธิดารัตน์  สงเคราะห์
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายบุญญรัตน์  พิมพ์วัน
 
1. นางมณีวรรณ  วิภาวิน
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวพรวลัย  มูลลี
 
1. นางศรินประภา  สมทิพย์
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวอุมาพร  อโนนาม
 
1. นางสาวตะวันฉาย  โทบุดดี
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  จันทะพา
 
1. นายสุรัชกฤษฏิ์  ตุ่ยไชย
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นายสถาพร  เหล่าสิงห์
 
1. นางวิกานดา  เจริญดี
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นายสุทธิชัย  อังคณา
 
1. นายวสันต์  ผูพงษ์
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวประวีณา  วิชัย
 
1. นายธนากฤต  เปริน
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองสุข
 
1. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายนฤเดช  วงพิมล
 
1. นางธีราพร  ศรีแพน
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  มูลกัน
 
1. นางสาวชลธิชา  มัสยามาตย์
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายเดชนรินทร์  ศรีแพน
 
1. นางสาวลักษมน  ชาภูธร
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาววิลาสิณี  ชนะธร
 
1. นางสาวอภิญญา  จรีรัตน์
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  วรรณโชค
 
1. นายเทวินทร์  แสนวงษ์
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศุภวรรณ  บุตทศ
 
1. นางสาวภัทรวดี  ตรีโอษฐ์
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายจารุพงศ์  ปะจักโก
 
1. นางอทิณา  สุ่มมาตย์
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวบังอร  บุสบง
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  เลแก้ว
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเซกา 1. นายกฤษฎา  มนทาน้อย
 
1. นางสุราลัย  พาระพล
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นายเจริญศักดิ์  จิตมาต
 
1. นางอุณโลม  เเก้วก่า
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 22 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายศราวุธ  แดนดงยิ่ง
 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีชัยชนะ
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายวชิรพล  ไกรลาส
 
1. นายศุภวุฒิ  จันเจียม
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวอารียา  พันสีหา
 
1. นางชลากร  ณัฏฐปัญญามาศ
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวศยามล  ไชยชาลี
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงบุษรินทร์   มัคคารมณ์
2. เด็กหญิงอณัญญาภรณ์  ไกรรัตน์
3. เด็กชายอันดา  มาปังโม
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม
2. นางสาวศศิทรณ์  ฟองอ่อน
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายจิรกิตต์  อ้นอินทร์
2. เด็กชายพลวัฒน์  สังขะรมย์
3. เด็กหญิงร้อยตรี  ผาณิบุศย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย  พลเยี่ยม
2. นางสาวณัฏฐภรณ์  กงบุราณ
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอกไม้ทอง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ   นาสิงทอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปัดสำราญ
 
1. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
2. นายอนุชิต  พรมภักดิ์
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำโพธิ์
2. เด็กชายธนาวุธ  โลกานินทร์
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ปัคมา
 
1. นางสาววรรณนิศา  ภูดวงดาด
2. นางสาวกัณณิกา  อุนารัตน์
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายธนดล  ชัยเนตร
2. เด็กหญิงบงกช  อินทร์รัตน์
3. เด็กชายพิพัฒน์กร  อันมาก
 
1. นางเฉลิมศรี  กายสิทธิ์
2. นางสาวเปรมจิตร  ระพาเพท
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุตรสำราญ
2. เด็กชายพงศกร  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงลักขณา  บุญรอด
 
1. นางวิลาวรรณ  ฮาดวิเศษ
2. นางสาวสุพิชชากาญจน์  ญาณโชติสฤษฎ์
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวนฤมล  ประสาทเขตการ
2. เด็กชายปานฤทัย  ศรีกุลวงค์
3. นายวิทยา  คุณโน
 
1. นายธนวรรธน์  ดีพูล
2. นายอภิชาติ  กิจจะคม
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงนริศรา  กุตัน
3. เด็กหญิงสุชาดา  สุวะจันทร์
 
1. นางบุญญาพร  อุทุมมา
2. นางสะอาด  พันะ์เดช
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพวิดา  เหง่าศรี
2. เด็กหญิงอาธิติยา  แก้วใสย์
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  คำวงษ์
 
1. นางสุธารา  สุกทน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงห์สาธร
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปวีณา  วงค์อินพ่อ
2. นางสาววิละดา  คำภูษา
3. นายสนธยา  กัญญวงค์
 
1. นายสุนทร  สาระพล
2. นางฤทัยรัตน์  จันอ่อน
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนิกา  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงศยามล  จูมพิลา
3. เด็กหญิงสุวคนธ์  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันเงิน
2. นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุล
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลรัตน์  จันทพิบูลย์
2. เด็กหญิงพินทุสร  สีมารักษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นาลาด
 
1. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
2. นางสาวรุ่งทิวา  การะกุล
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญเกื้อ  จองทอง
2. เด็กหญิงรัตนา  โพธิกะมล
3. เด็กหญิงเจนต์จิรา  ศรีนาคสุก
 
1. นายอนุสนธิ์  พิมพ์คำไหล
2. นางศุภลักษณ์  บุญล้อม
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นายคมสัน  คำหอม
2. เด็กชายจีระยุทธ  เพชรโสภา
3. นายอภิวัฒน์  เทพบาล
 
1. นางณัฐฎิมา  ศรีพรหมษา
2. นางอุมาพร  เเข่งขัน
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  กำไร
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  วงศ์เวียน
3. เด็กหญิงสมารินทร์  ปั่นสุวรรณ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุรารัตน์  แก้วกาหลง
2. นายธนาวุฒิ  นันทราช
3. นางสาวปิยธิดา  โพธิ์คำ
 
1. นายประวิทย์  ชินโน
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยะพงษ์  วงษา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บานเย็น
3. เด็กหญิงเกตุศลา  ดอนหา
 
1. นางสาววลิดา  โพติยะ
2. นางสาวนันทนา  อู่รัศมี
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิชา  สอนสุข
2. เด็กหญิงวรรณภาพร  บำรุง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เดชเมือง
 
1. นางกนิษฐา  ผาสุทร
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบัติ
2. เด็กชายวธัญญู  พรมจันทา
3. เด็กหญิงอาราญา  อุระนันท์
 
1. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา
2. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  พันสี
3. เด็กชายอานนท์  รอดรักษา
 
1. นายอภิสิทธิ์  มิตรอุดม
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายทิวากร  พรายเนาว์
2. เด็กชายมงคล  ขันธรัตน์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุพมล
 
1. นางสาวศศิธร  ชารีวาล
2. นางสาวยุวดี  ศรีวษา
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงจามรี  ประจักโก
2. เด็กหญิงนิสา  แผลงศาสตรา
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์  นามเดช
 
1. นายวิชิต  ทวีลาภ
2. นายณรงค์  นำสงค์
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีอุบล
2. นางสาวสุภาวดี  เรืองจันดา
3. นางสาวสุภาวดี  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวฐานิสา  พลายวิเคราะห์
2. นางสาวนีรนุช  สลอดสุข
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. นายชยณัฐ  สังข์วัง
2. นายธีรนันท์  อุปเสน
3. นายเกริกฤทธิ์  มั้นคูณ
 
1. นางวารี  แก้วศิริ
2. นางสาวเนาว์รัก  พรมนาค
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  นาเวียง
2. นางสาวมลชุภา  ชมชื่น
3. นายศิวกร  กลมเกลียว
 
1. นางสาวจิราภา  ยวนชื่น
2. นางสาวยุวธิดา  ทัพสุริย์
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจินตปาตี  โพธิ์บึงกาฬ
2. นายวรวิทย์  ผลคำ
3. นายสิทธิโชค  นคะรังสุ
 
1. นางอมรรัตน์  วังสะพันธ์
2. นางพัชรินทร์  วังสะพันธ์
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  จงประเสริฐ
2. นางสาวศนันธฉัตร  เวฬุวนาธร
3. นางสาวศิริรัตน์  มาลาหอม
 
1. นางปัญญฎา  อินทวงศ์
2. นางสาวจันท์ธร  กุมภิโร
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นายจามิกร  พรมจันทา
2. นายฤทธิเกียรติ  พงษ์พัฒน์
3. นายศุภกิต  พาสว่าง
 
1. นางสาวพิชญาภัค  พลโคตร
2. นางสาวดอกไม้   สุวรรณ์สาร
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายฉัตรชัย  เจริญศิลป์
2. นางสาวชลธิชา   ศรีภูธร
3. นางสาวนันทรัตน์  มูลพรหม
 
1. นางสุนีรัตน์  สอนบาล
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพุทธา
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 8 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายธนาวุฒิ  มีคะติ
2. นางสาวธัญญารักษ์  เสาร์ทอง
3. นางสาวนาศิริ  นาดอน
 
1. นางหนูทิศ  ทวีลาภ
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรเมืองยศ
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายคมสันต์  โยธิกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ชมพันธ์ุ
3. นายอนุวัตร  สาระพันธ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โสดา
2. นางรัชณีย์กร  ผาสุข
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวชุลิตา  นันทะชัย
2. นางสาวพิศมัย  นันทะชัย
3. นางสาววิไล  แสงทอง
 
1. นายไสว  วรรณพรามณ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  การะกุล
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  วงศ์กระโซ่
2. นางสาวพรชิตา  มุ่งหมาย
3. นางสาววรรณา  ขันขวา
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรองเมือง
2. นางสาวอรพรรณ  ตาลอินทร์
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายนันทิพัฒน์  ดวงโสภา
2. นางสาวมัลลิกา  นันศิริ
3. นางสาววรรณวิษา  กัญญวงค์
 
1. นางยุพาภร  มหัทธนธีรนันต์
2. นางสาวออนวดี  สันประภา
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาววรรณพร  เวียงคำ
2. นายสุริยันต์  เม่นพรม
3. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุุล
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ชุมนุมราษฏร์
2. นางสาวศุทธินี  พรมแพง
3. นางสาวเปรมฤดี  เทียมทัศน์
 
1. นางสาวนริสา  รมศรีภู
2. นางศุภลักษณ์  บุญล้อม
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวศรัญญา  พรมคนซื่อ
2. นางสาวอภิญญา  ภูบังเเสง
3. นางสาวเยาวรัตน์  ประกิ่ง
 
1. นางอุมาพร  เเข่งขัน
2. นางณัฐฎิมา  ศรีพรหมษา
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  สองสี
2. นางสาวกันทิมา  ช่วยญาติ
3. นายวรวุธ  วงศ์ธร
 
1. นายอดุลย์  ทุมโยมา
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  แพงโคตร
2. นางสาวสินจัย  รูปคม
3. นายอภิสิทธิ์  มาตรโสภา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์โคตร
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  ครูมนตรี
2. นางสาวกาญจนา  นาคศรี
3. นางสาวนฤชา  กะณุวงศ์
 
1. นายวารินทร์  คนเพียร
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวขจีพรรณ  พรมบุญ
2. นางสาวขวัญจิรา  บรรดิษฐ์
3. นางสาวสายสมร  วงค์ตาทำ
 
1. นายวิชิต  แก้วไวยุทธ์
2. นางสาวราวะดี  สิงห์ด้วง
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวชฏาพร  อนันตภูมิ
2. นายธวัชชัย  ประการแก้ว
3. นายเทวนาถ  จันทะภูบาล
 
1. นายชาญฤทธิ์  เมืองพวน
2. นางสาวช่อเพชร  กองลี
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวพรพรรณ   โพโน
2. นางสาวสิริรัตน์  ภูนาเงิน
3. นายเจสันต์  ชัยประทุม
 
1. นางมริดา  สุขะหา
2. นางสาวกาญจนา  อรรถประจง
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สุวรรณ
2. นางสาวปรียานุช  ถวิลการ
3. นางสาวพรนภา  แสงวิเชียร
 
1. นายยุรนันท์  บัวภา
2. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวนนฑริกา  ชนะธร
2. นางสาววิลาศิณี  ชนะธร
3. นายสุธี  พิมพ์เครื่อง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางสาววารุณี  บุญกระเสริม
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชะลอศรีกุล
2. เด็กชายนิธิพงษ์  พื้นทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา  ดาวเรือง
 
1. นางสาวปรารถนา  บุญหว่าน
2. นางสาวจินดาหรา  ราชาฐา
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงธีรดา  ซุยโพธิ์น้อย
2. เด็กหญิงวรนุช  คำพองชัย
3. เด็กหญิงอนัญพร  วิเศษนาม
 
1. นางสาวไข่มุก  มูลมี
2. นางสาวศิรินทร  ภูสีดิน
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กชายธราทิพย์  ชันวงษา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณพันธ์
3. เด็กหญิงเมธานี  เจริญศรีเมือง
 
1. นางสาวนริศรา  ชีพจำเป็น
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยแพง
2. เด็กหญิงปานชีวา  ขุมทอง
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  มณีสุทธิ์
 
1. นางสาววรรณนิศา  ภูดวงดาด
2. นางสาวกัณณิกา  อุนารัตน์
 
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา  พรหมอารักษ์
2. เด็กหญิงสิริยากร  มาลัยตรอง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อินทร์ติยะ
 
1. นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
2. นายธานี  แสนโหน่ง
 
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนกูล
2. เด็กหญิงมณันยา  พินะสา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  รูปเหลี่ยม
 
1. นางสาวภานุมาศ  บุญสมร
2. นางสาวสลักจิต  ชนะเกษ
 
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  เกล็ดงูเหลือม
2. เด็กหญิงนันฐิกา  พัฒน์ลำภู
3. เด็กหญิงนันทิดา  โสมอินทร์
 
1. นายละอองดาว  โสภา
2. นางสาวกาญจนา  เนื่องราชา
 
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.1 ทอง 8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิราภร  บุญประคม
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โสภาหัสดร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คำสว่าง
 
1. นางสาวเวทิดา  เรืองเดช
2. นางสาวอุราพร  ผลบุญ
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.9 ทอง 9 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายภัครินทร์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงรัตนพร  รอบรู้
3. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีจันทร์ค้า
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นายวีรยุทธ  หล่ายบุญ
 
349 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญหว่าน
2. นางสาวนันธิดารัตน์  เพชรโสภา
3. เด็กหญิงรัตนาพร  มีเเสง
 
1. นางอุมาพร  เเข่งขัน
2. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
350 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีแสง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรชอบ
3. เด็กหญิงนิรมล  พลคำ
 
1. นางสาวพักตร์พิริยา  ศรีสาร
2. นางสาวนริศรา  โอชารส
 
351 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 12 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  โพธิจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรา  เฮ้าบ้านอ้วน
3. เด็กหญิงพิชญาพรรณ  ชมภูประเภท
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
 
352 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาริกา  พันธ์งาม
2. เด็กหญิงนิตยา  ทองทา
3. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  พยารักษ์
 
1. นางสาววลิดา  โพติยะ
2. นางสาวนันทนา  อู่รัศมี
 
353 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.9 ทอง 14 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงอรสา  ฮาดดา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  มีสัตย์
 
1. นายกมลรักษ์  ใบธรรม
2. นางสาวอัศฎาภรณ์  แดงทำมา
 
354 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 15 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หม่อมพะเนาว์
2. เด็กหญิงธิราภรณ์  วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงสุนิษา  วงษ์คำอุด
 
1. นางสาวจีรวรรณ  อัครวรรณ
2. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม
 
355 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทนา  รูปคม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  นามกลาง
3. เด็กหญิงนิตยา  สุตินันท์
 
1. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
2. นายกิตติ  พรวุฒิพันธุ์
 
356 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ป่าจิก
2. เด็กชายนนทศักดิ์  พันธ์ุพูล
3. เด็กชายปรินทร  ผาแก้ว
 
1. นางสาวยุวดี  ศรีวรษา
2. นางสาวศศิธร  ชารีวาล
 
357 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพรรธิภา  คำทอง
2. นางสาวพิมพกานต์  โพธิ์สาฮาด
3. นางสาววรัญญา  โคตรบุตรดี
 
1. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว
2. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์
 
358 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวฟุ้งฟ้า  สิมมาลา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ฮาดดา
3. นางสาวใบเตย  ปาสา
 
1. นางนภัสรา  พลวิวัฒน์
2. นางพัฒตราภรณ์  แสนโหน่ง
 
359 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  จันทรสาขา
2. นางสาวลัดดาภรณ์   ภูแสง
3. นายสุุริยา  ศรีสถาน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพุทธา
2. นางสุนีรัตน์  สอนบาล
 
360 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ช้างโต
2. นายศุภกฤต  โพธิรักษ์
3. นางสาวเบ็ญจมาศ  ทรทึก
 
1. นางสาวนริศรา  ชีพจำเป็น
 
361 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชลธิชา  ใจดี
2. นางสาวศิริภาพร  อินทริง
3. นางสาวอังคารรัตน์  บุญมา
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  แสงจันทร์
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวจิราภรณื  อรอินทร์
2. นางสาวทิฆัมพร  ระดาฤทธิ์
3. นางสาวภานุพร  เดชบุรีรัมย์
 
1. นางมัณฑนา  ธนารักษ์
2. นางสาวปัทมา  บุญเพ็ง
 
363 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  สมบูรณ์
2. นางสาวนิชธาวัลย์  กิมิบัตร
3. นางสาวศิวิกา  ลุนโท
 
1. นางสาวรังสิมา  วิเศษศรี
2. นางสาวณัชชวกร  หงษ์คง
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.2 เงิน 8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  โคตรธารินทร์
2. นางสาวอังคนา  วะลัยใจ
3. นายอิสรภาพ  อ่วมมาก
 
1. นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
2. นางสาวจันท์ธร  กุมภิโร
 
365 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 9 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวกาญนาพร  สุภาปุ
2. นางสาววรรณิศา  สุวรรณมาลา
3. นายเกียรติศักดิ์  เฮ้าบ้านอ้วน
 
1. นางสาวอรพรรณ  ตาลอินทร์
2. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.75 เงิน 10 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวลาวัณย์  อับไพ
2. นางสาวอนิตญา  ทองสวาย
3. นางสาวอภิญญา  หอมหวน
 
1. นางสาวนริสา  รมศรีภู
2. นางสาวนฤมล  สุวรรณเพ็ง
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.25 เงิน 11 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  ลอยพิมาย
2. นางสาววชิราภรณ์  อัคลา
3. นางสาวเรือนแก้ว  พรหล่อ
 
1. นางสาววิยะดา  เกษมสานต์
2. นางสาวฐานิสา  พลายวิเคราะห์
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.8 เงิน 12 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจันจิรา  โคตรักษา
2. นางสาวจีราภรณ์  ดวงจันทร์ดา
3. นางสาวอรณิช  ยิ่งสวัสดิ์
 
1. นางฉัตรลดา  สุวรรณไตร
2. นางสาวสุดารัตน์  โสดา
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 13 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวนนทนีย์  อภัยโส
2. นางสาวมณีวรรณ  วงสุนา
3. นายสิทธิภรณ์  คุณโดน
 
1. นางสาวพิชญาภัค  พลโคตร
2. นางสาวจีรวรรณ  อัครวรรณ
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวพิมพา  สีสมพันธ์
2. นางสาววราทิพย์  ชอบบุญ
3. นางสาวอรพรรณ  น้อยสารบรรณ
 
1. นางอุมาพร  เเข่งขัน
2. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา    
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวสุวจี  ด้วงหว้า
2. นางสาวอรอนงค์  กว้างขวาง
3. นางสาวอารีย์  นิงคะดี
 
1. นายอาทร  พุฒช่อ
 
373 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวณัฐฤมล  เจริญนนทสิทธิ์
2. นางสาวนฤชา  กะณุวงค์
3. นางสาวอนงค์นิต  พรหมถึง
 
1. นายคมสันต์  อันมาก
 
374 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายนราธิป  ริยะนิจ
2. เด็กหญิงศศิธร  แสงโพธิ์
3. เด็กหญิงศุภธิดา  ชาคริเวช
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นางสาวมณฑาทิพย์  เทวีพันธ์
 
375 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลัดดา  คุณากร
2. เด็กหญิงอภัสรา  หงษ์มา
3. เด็กหญิงเงินตรา  ชั้นช่อ
 
1. นางสาวนีรนุช  สลอดสุข
2. นายธงไทย  ไชคำภา
 
376 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายทศพล   แสนสมัคร
2. เด็กหญิงอัยย์ลดา  จุลสราญพงษ์
3. เด็กชายไพศาล  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาววัชรี  อาจวิชัย
2. นางสาวศิรินทร์  หนูช้างเผือก
 
377 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงจณิศตา  วรรณปะเข
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่โล้
3. เด็กหญิงรัตนกร  จำปากุล
 
1. นางสาวเกศสุดา  โกภา
2. นายอรรถพล  มาตย์สุริย์
 
378 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายชนินทร์  ศรีเสถียร
2. เด็กชายพงษ์บดินทร์  บุตรพระองค์
3. เด็กชายอริสมันต์  เมธีปฏิภาน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลิศคอนสาร
2. นางสาวจุรีภรณ์  คำโสภา
 
379 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบัติศรี
2. เด็กชายภรัณยู  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงรินรดา  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันเงิน
2. นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุล
 
380 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงคนิชา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงจรรยา  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงอนุชา  สถาพร
 
1. นางสาววรรณนิสา  ปานิเสน
2. นางสาวอรทัย  อินทะกนก
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  ธรรมนักสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เที่ยงอินทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เครือแสง
 
1. นางสุภาพ  รัตนชัย
2. นายยรรยง  ลอยหา
 
382 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กชายกัปตัน  ลำพุทธา
2. เด็กชายศักดิ์ศิริ  มากะฐิน
3. เด็กชายสุรัตน์  ศรีระวงค์
 
1. นายอนุสนธิ์  พิมพ์คำไหล
2. นางศุภลักษณ์  บุญล้อม
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐาพร  สุดแสง
2. นางสาวรัตนา  บุญเย็น
3. นางสาววริศรา  สิงห์วงค์ษา
 
1. นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
2. นายวัฒนา  สุดา
 
384 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายธนดล  โสภาพล
2. เด็กชายธนสิทธิ์  บุตรนนท์
3. เด็กชายวัฒนา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวยุวดี  ศรีวรษา
2. นางสาวธัญชนก  บุพผามาโล
 
385 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงษ์ตา
2. เด็กชายพงศกร  ศรีโชค
3. เด็กชายรุ่งทิวา  มะลิใส
 
1. นางสาวดอกไม้  สุวรรณ์สาร
2. นางสาวพิชญาภัค  พลโคตร
 
386 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวยวนจิตร  พรมรัตน์
2. นางสาวศิริประภา  บุญใส
3. นางสาวเพียงโสม  สุทธิประภา
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นายกิตติยา  วงชาชม
 
387 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวทิฆัมพร  สาวะริพล
2. นางสาวธีรนาฏ  ประภาธรรม
3. นายปิยังกูร  วุฒิเจริญภูรี
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นางสาวกาญจนา  ศรีโสภา
 
388 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายปกรณ์  รูปสวย
2. นายวุฒิวรรณ  จันทร์อ้วน
3. นางสาวศิริพร  ผิวประกายเพชร
 
1. นางสาวอิศรินทร์  จันทร์อัมพร
2. นางสาวทิพวรรณ  โยคะสิงห์
 
389 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แก้วดวงตา
2. นางสาวพัชราภา  สุริโย
3. นายสมศักดิ์  เสียงล้ำ
 
1. นายวุฒินัย  วังหอม
2. นายวิเชียร  อินธิสา
 
390 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายมนตรี  ชานุชิต
2. นายวิทยา  กุลสา
3. นายศิริศักดิ์  มิตพมา
 
1. นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
2. นายจักรายุทธ  พลทะสอน
 
391 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวพัชรพิชา  สุดตา
2. นางสาววัลยา  ตานาม
3. นางสาวอารยา  ศรีพุทธา
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นางสาวกาญจนา  อรรถประจง
 
392 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพรนภา  ทันโหศักดิ์
2. นายภานุเดช  ภูด่านวัว
3. นายวทัญญู  สิงห์บุญ
 
1. นางสาวอุมาพร  ศรีโสมชัย
2. นางสาวสุรนุช  ประชุมชน
 
393 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  มาลัย
2. นางสาวศิริลักษณ์  หมอยาเก่า
3. นางสาวสุกัญญา  โชตะสี
 
1. นายมานะ  บัวใหญ่รักษา
2. นายนราวุธ  เหมะธุลิน
 
394 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นายกมล  อินทรประเสริฐ
2. นายอาทิตย์  มลศิลป์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางสาวนงรัตน์  กุมภิโร
 
395 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  วิเศษอักษร
2. นายวทัญญู  ศรีสถาน
3. นายวรชัย  ทองขาว
 
1. นายนพดล  สอนบาล
2. นายชุุมพล  ทองอันตัง
 
396 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตงศิลป์
2. นายประเวศน์  คุสนั่น
3. นายอดิศักดิ์  แห้วใต้
 
1. นางสาวพิชญาภัค  พลโคตร
2. นางสาวจีรวรรณ  อัครวรรณ
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดอนเทพพล
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จันนวน
3. เด็กชายวิษณุ  โพธิวัฒน์
 
1. นายปลวัชร  หวังยศ
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์โคตร
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาดา  โยมโคตร
2. เด็กหญิงวิจิตรา  โพธิ์ปรากฏ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  วิรองศักดิ์
 
1. นางสาวแคทลียา  เคนทุม
2. นางสาวศรีสุดา  ชาญสุข
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงณิชฎา  ไล่ยะรัตน์
2. เด็กหญิงอารุวรรณ  อินทริง
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุขสบาย
 
1. นายภัทรพล  ไปเจอะ
2. นางสาวนงลักษณ์  วังวิสัย
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  เข่งเฮง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ร้อยพา
 
1. นางศิริวรรณ  ชาตรี
2. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตร  รักมิตร
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  บุญสำ
3. เด็กหญิงไอรดา  เลพล
 
1. นางสาวเกวลิน  มาสม
2. นางสาววนิดา  ทะขุ่ย
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงปวิณา  เครือศรี
2. เด็กชายวรากร  วรสาร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พลเรียงแก
 
1. นางสาวพักตร์พิริยา  ศรีสาร
2. นางสาวนริศรา  โอชารส
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  จักรัตน์
2. เด็กหญิงนลิณี  ชนะสัตรู
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ประจักทะศรี
 
1. นางสาวดอกไม้   สุวรรณ์สาร
2. นางสาวพิชญาภัค  พลโคตร
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  ใจศิริ
2. เด็กหญิงรัตนะวดี  ชื่นปรีชา
3. เด็กหญิงอติกานต์  วรรณรถ
 
1. นายเศรษฐา  เพ็งคำปั้ง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงห์สาธร
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ณรงค์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ขันเงิน
3. เด็กชายสัจธร  สนดา
 
1. นายณรงค์  อุประ
2. นายปกาศิต  ก้อนกั้น
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันสะพัฒ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
2. นายไสว  วรรณพรามณ์
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงพิราอร  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงศศิพร  สีคูณชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
2. นายกิตติ  ลุนอุบล
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ภูมิอ่อน
2. เด็กหญิงสายชล  ลำพุทธา
3. เด็กชายโบนัส  หามนตรี
 
1. นางสาวนฤมล  สุวรรณเพ็ง
2. นางสาวนริสา  รมศรีภู
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชญา  เค้าเงื่อน
2. เด็กหญิงณัฐรินทร์  คำด้วง
3. เด็กหญิงอินทิรา  พลอาสา
 
1. นางสาวทัศนีย์  โคตรเมืองยศ
2. นางสาววลิดา  โพติยะ
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แก้วมาตย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โมลา
3. เด็กหญิงอุบลพร  เฉลิมแสน
 
1. นางสาวสุพรรณนิการ์  จำปาชัย
2. นางสาวลลิตา  หวังดี
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงรวิพร  สุพร
2. เด็กหญิงวนิดา  สุขศรี
3. เด็กหญิงวรรณภา  บุญญาพิทักษ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกุสุมา  แก้วดวงดี
2. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณสาร
3. นางสาวแพรพลอย  อ้อยรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรัชยา  โจมสติ
2. นางสาวสุพัตรา  พันโภคา
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวทิพตะวัน  ทิพย์เทียม
2. นางสาวภาณุมาศ  แก้วพวง
3. นางสาววริยา  ภิญโญ
 
1. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทะลา
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวจุทาพร  สอนจันทร์
2. นางสาวนิยากร  คุณขอนยาง
3. นางสาวพรพรรณ  หมั่นเหมาะ
 
1. นางสาวสุภาพร  พลพุทธา
2. นางสาวกาญจณา  อรรถประจง
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกานจเนศ  พรมคุณ
2. นายก่อทรัพย์  อินไชยา
3. นางสาวชนัญญา  พรรณนคร
 
1. นางภัทร์ชริญา  ฟองสมุทร
2. นายจิราวุฒิ  หาญประชุม
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจันทกานต์  ไชยปัญญา
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูนาแวง
3. นางสาวพัชริดา  จันดาวงษ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยคะสิงห์
2. นางสาวอิศรินทร์  จันทร์อัมพร
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.1 ทอง 6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวกันตนา  สาสนาม
2. นางสาวณัฐชนน  ละดาดก
3. นางสาวสุภาพร  โยโธ
 
1. นางสาวพิชญาภัค  พลโคตร
2. นางสาวจีรวรรณ  อัครวรรณ
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.9 ทอง 7 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นายทีปกร  ศรีจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  พรมพุทธ
3. นางสาวอัจฉรา  ฤทธิ์พูล
 
1. นางสาวสุพรรณนิการ์  จำปาชัย
2. นายประหยัด  ชัยยะเทียน
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.7 ทอง 8 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวชุฏาพร  แสงท่าม
2. นางสาวนฤมล  วัชเดช
3. นางสาวอรอนงค์  พิมตะยาน
 
1. นายปลวัชร  หวังยศ
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.38 ทอง 9 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวปทุมรัตน์  นาหัวหนอง
2. นางสาวพรรณิภา  เสนาพล
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำตรงใจ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  การะกุล
2. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.63 ทอง 10 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชลลดา  สายลาด
2. นางสาวศิรินภา  ดอนโหน่งชา
3. นางสาวอภิญญา  บุตรแวง
 
1. นายปกาศิต  ก้อนกั้น
2. นายณรงค์  อุประ
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวมัฌิมา  คำเชียงใหม่
2. นางสาวรุ่งนภา  ทองพริ้ว
3. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีหาผล
 
1. นางหนูทิศ  ทวีลาภ
2. นางสาวนันทนา  อู่รัศมี
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 12 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายศุภชัย  ศรีสุข
2. นางสาวศุภวรรณ  ปั่นสุวรรณ์
3. นางสาวเอื้อมพร  โพธิ์ศรี
 
1. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
2. นางสาวเกศินี  ศรีรองเมือง
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายคธาวุฒิ  ท้าวแสง
2. นายวีระพงษ์  มงคุณคำซาว
3. นายเจษฎาวัฒน์  เหมะธุรินทร์
 
1. นายเศรษฐา  เพ็งคำปั้ง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงห์สาธร
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวธิดารัตน์  ผลขาว
2. นางสาวสิรินันท์  นาสิงห์ทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีเเก่บ้าน
 
1. นางอุมาพร  เเข่งขัน
2. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิงห์ก้อม
2. นางสาวสุพัตรา  อินทะมาตร
3. นายเกียรติพงษ์  วิยะโส
 
1. นายวิชิต  แก้วไวยุทธ์
2. นางสาวราวะดี  สิงห์ด้วง
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  หาญดี
2. เด็กหญิงสุรางคนา  พิมลา
 
1. นายยรรยง  ลอยหา
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธนัต  ทุยหล้า
2. เด็กชายพีร์  รำเพยพล
 
1. นายวิเชียร  อินธิสา
2. นายวุฒินัย  วังหอม
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายปณวัตร  ผลจันทร์
2. เด็กชายมาวิน  เชื้อนวน
 
1. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย  พลเยี่ยม
 
431 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงมุธิตา  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  บางพงศ์
 
1. นางสาวคณิตตา  พลพิทักษ์
2. นางสาวยุพาภรณ์  ทองทา
 
432 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายภานุพงษ์  เห็มสิงห์
2. เด็กชายอชิตพล  อะโคตรมี
 
1. นางสาวจีรวรรณ  อัครวรรณ
2. นางสาวพิชญาภัค  พลโคตร
 
433 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายจักรี  แสนบุญ
2. เด็กชายภัครพล  มูลลี
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นายวีรยุทธ  หล่ายบุญ
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  วงค์ชาชม
2. เด็กชายเจษฎาพงศ์  เสนาอินทร์
 
1. นางนนทรัตน์  เทศารินทร์
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายคฑาวุธ  พลนันท์
2. นายนัฐพล  ชมเชยรัตน์
 
1. นายยรรยง  ลอยหา
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
 
436 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวจิรัตน์ติกร  นางาม
2. นายอลงกรณ์  พลราชม
 
1. นายองค์อาจ  ป้านภูมิ
 
437 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวธีร์จุฑา  ยนยุบล
2. นางสาวพนิดา  จำชาติ
 
1. นางสาววัชรี  อาจวิชัย
2. นางสาวศิรินทร์  หนูช้างเผือก
 
438 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นายนพรุจ  ทศภา
2. นายโยธิน  สุวรรณวารี
 
1. นางสาวจีรวรรณ  อัครวรรณ
2. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม
 
439 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายชุติมันต์  ศรีวันคำ
2. นายมณฑล  ประเทืองผล
 
1. นายพิทยา  เสมาสถิตย์พันธ์
2. นายอดิศร  ศรีลาพัฒน์
 
440 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวภริดา  กุลสุวรรณ
2. นางสาวอติพร  อินทรพรม
 
1. นายธงไทย  ไชคำภา
2. นางสาวนีรนุช  สลอดสุข
 
441 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายชัดไช  ศิริกาญจน์
2. นายสินธนา  แวงคำ
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรองเมือง
2. นางสาวอรพรรณ  ตาลอินทร์
 
442 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายชัยรินทร์  จันทะขิน
2. นายวุฒิชัย  ศรีฐาน
 
1. นายกลิ่นพงษ์ษา  ธนารักษ์
2. นายสุนทร  สาระพล
 
443 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นายกมล  อินทรประเสริฐ
2. นายอาทิตย์  มลศิลป์
 
1. นายสยาม  สุกัน
2. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา   ชรากลาง
2. เด็กชายอภิศักดิ์  มิเล
 
1. นางลำไพร  กวีกรณ์
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  เขตชมภู
2. เด็กชายอาทิตย์  ศิริ
 
1. นายวิทวัฒน์  บุตรพรม
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย  โพธิ์อินทร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คำคง
 
1. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายจิตติกร  สมบูรณ์
2. เด็กชายอิทธิกร  กัลยากา
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายปรุฬห์  เเววศรี
2. เด็กชายราชศักดิ์  สนิทชน
 
1. นายสุรชัย   จันทร์เพ็ง
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ศรีพุทธา
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ภูมิกอง
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  เย็นมา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูวนาท
 
1. นายวิเชียร  อินธิสา
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายธีระยุทธ  จุมแพง
2. เด็กชายโมกร์เมธัส  นาเมืองรักษ์
 
1. นายองค์อาจ  ป้านภูมิ
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนดล  ผาศิริ
2. เด็กชายภูรินทร์  เดชราช
 
1. นายชุุมพล  ทองอันตัง
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  ถนัดไถ
2. เด็กชายธีระพล  โคตรซอดซ้าย
 
1. นายนราวุธ  เหมะธุลิน
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  จรัญพงษ์
2. เด็กชายดำรงสิทธิ์  จรัญพงษ์
 
1. นายภวิษ  ขุนใหญ่
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายปรเมศ  แสนโคตร
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ขันช่วย
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายธนัทชัย  ตาลโยธา
2. เด็กชายภานุ  พลราชม
 
1. นายพิศาล  มารศรี
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายอติชาติ  ชูรัตน์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ปีกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายณัฐพล  พิกุล
2. เด็กชายประกาศิต  ทินช่วย
 
1. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายธัชพล  วันโนนาม
2. เด็กชายอภิเสก  บุญประสงค์
 
1. นางลำไพร  กวีกรณ์
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ธงไพร
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  สุขพะนัด
 
1. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายกรรชัย  สีดาบุญ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลรักษ์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายวรุตม์  แน่นอุดร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  นคะจัด
 
1. นายองค์อาจ  ป้านภูมิ
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวี  โกบึงกาฬ
2. เด็กชายธนสินธ์  กองอารัญ
 
1. นายวิทวัฒน์  บุตรพรม
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  ผลวิสุทธิ์
2. เด็กชายอดุลย์  แก้วอ่อน
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายศิริโชค  ดวงบุญชู
2. เด็กชายสหัสวรรษ  เกษงาม
 
1. นายนพดล  สอนบาล
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายนาวา  มะโนศรี
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  สุขเกตุ
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายปรทัศน์  เเววศรี
2. เด็กชายไกรสร  เเสนศรี
 
1. นายสุรชัย   จันทร์เพ็ง
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  มอโท
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สิทธิ
 
1. นายธนู  โยธาชัย
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายดุสิต  โคตรซอดซ้าย
2. เด็กชายอธิป  ชาวัด
 
1. นายมานะ  บัวใหญ่รักษา
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อ่ำนาเพียง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กันทะมา
 
1. นายวิเชียร  อินธิสา
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศิริสำราญ
2. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีเชียงขวาง
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายณัฐพล  พิกุล
2. เด็กชายประกาศิต  ทินช่วย
 
1. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  อำนาจ
2. เด็กชายนาคินทร์  ข่ายสุวรรณ
 
1. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มุงคุณคำซาว
2. เด็กหญิงนภาพร  สลักเพชร
3. เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรตะกั่ว
4. เด็กหญิงอนาวิลา  วิริวัฒน์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วรรณรถ
 
1. นายเอกพจน์   เพ็ญสุวรรณ
2. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ภูผิวนาค
2. เด็กหญิงปภัสสรณ์  แห่งภูเขียว
3. เด็กหญิงปรารถนา  หอมแพงไว้
4. เด็กหญิงวารุณี  ช่างเรือนกูล
5. เด็กชายหัสดินทร์  พรมพันธ์
 
1. นางนิภารัตน์  การุญ
2. นางบรรจง  ศรีสุนทร
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทางาม
3. เด็กหญิงจิรนาถ  มุลละคร
4. เด็กหญิงพนิดา  นาคเหลือง
5. เด็กหญิงภินัญญา  สันวงค์
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักร
2. นางสาวอริสา  สุดทวี
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทรงศิริ
2. เด็กหญิงดารุณี  รินโพคา
3. เด็กหญิงปรียานุช  สายเสมา
4. เด็กหญิงอรญา  ธิสานนท์
5. เด็กหญิงเบญจมาส  ศรีอุดร
 
1. นายสมพงษ์  รัตนวงษา
2. นางบุษบา  พัสดร
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ลักษณะศรี
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  สีเทพ
3. เด็กหญิงวิสุดา  พานสมบูรณ์
4. เด็กหญิงศิริประภา  อินทรศรี
5. เด็กหญิงศิริยากรณ์  สิงห์สุวรรณ
 
1. นายอภิชาต  ไกรศรี
2. นายเด่นชัย  นันทา
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีหาวงษ์
2. เด็กหญิงจิรฉัตร  ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงยุพาพร  บุญเกิด
4. เด็กหญิงรัศมี  ศรีหาวงษ์
5. เด็กหญิงอรนรินทร์  ปัญญารส
 
1. นายบุญศรี  อินนะระ
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพรธิดา  ศรีพล
2. เด็กหญิงวัลญา  ชัยชนะ
3. เด็กชายอภิชัย  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงเกวลิน  กรมลคร
5. นางสาวเกษแก้ว  อุตมะ
 
1. นางนครไทย  คำเพชรดี
2. นายพิสิษฐ์  โพธิ์นักขา
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 8 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีบุญ
2. เด็กชายธนพงษ์  เยื่อนทรง
3. เด็กชายธนาวุธ  ยุตตะวัน
4. เด็กชายวรวุฒิ  ศิริประเสริฐ
5. เด็กชายศราวุธ  กองสะดี
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญา  ชมเทพ
2. เด็กหญิงธนิวรรณ  ขานเกตุ
3. นางสาวนนทมาศ  บุญมา
4. เด็กหญิงศศิประภา  เอกตา
5. นางสาวเกศรา  ชาอุ่น
 
1. นายสุทธิชัย  โคตาเเสง
2. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวจรรยาภรณ์  แจ้งไพร
2. นางสาวนฤทัย  ชัยวิเศษ
3. นางสาวสุธัญญา  ชัยวิเศษ
4. นางสาวสุมิตตา  นาดี
5. นางสาวไพลินทร์  แสงสุข
 
1. นายชัยยันต์  สุรินพา
2. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายจักรี  ญาติคำ
2. นายณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์  ทุมจันทร์
3. นางสาวมลชนก  สิมมาลา
4. นางสาวอนุชนา  เขตชมภู
5. นางสาวเจนจิรา  วิระพันธ์
 
1. นางอุบลวรรณ  กงบุราณ
2. นางสุวิสา  นิลเนตร
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตร
2. นางสาวกัลยารัตน์  แสนแพง
3. นางสาวธัญญารัตน์  ชัยบัณฑิต
4. นางสาวปริศนา  ชินวงศ์
5. นางสาววิไลลักษณ์  ประมาโย
 
1. นายพงศ์ศานต์  หลินกาญจนบุตร
2. นางสาวธารารัตน์  สารีโพธิ์
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  เพ็งจันทร์
2. นางสาวกวิสรา  ชมพันธ์
3. นางสาวกุลณัฐ  บานสีดำ
4. นางสาวสิริวิมล  ไข่มุก
5. นางสาวสุวนันท์  ต้นกันยา
 
1. นางบรรจง  ศรีสุนทร
2. นางนิภารัตน์  การุญ
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวนิลวรรณ  ทองใคร้
2. นางสาวสุทธิดา  ติดมา
3. นางสาวสุนิสา  กิณรีโดน
4. นางสาวสุภาวดี  แก้ววิลัย
5. นางสาวอัญจิดา  การร้อย
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกชวรรณ  มะลิ
2. นางสาวกนกอร  อุตชุมพิสัย
3. นางสาวปิยากร  สายทอง
4. นางสาวมะลิวัลย์  จันทวงศ์
5. นางสาวอทิตยา  บุรารักษ์
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นายเด่นชัย  นันทา
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวจิราภรณ์  เศษน้อย
2. นางสาวทิติยากร  เอกตาเเสง
3. นางสาวประภัทศร  นนชมภู
4. นางสาววราพร  บัวกล่ำ
5. นางสาววาสนา  เชิดชู
 
1. นายสุทธิชัย  โคตาเเสง
2. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  บุตรนนท์
2. นางสาวนัฐมน  ถานบำรุง
3. นางสาวพรชิตา  โคงัน
4. นางสาวอุไรลักษณ์  ศรีกุลฮาด
5. นางสาวเปรมิกา  หนูพันธ์
 
1. นายปรีดา  โคตรสุโน
2. นางสาวทองม้วน  โยธชัย
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวนพรัตน์  ริยะนิจ
2. นางสาวนิตยา  สังวรวงษ์พนา
3. นางสาวน้ำฝน  นาพงษ์
4. นางสาวลัดดาวัลย์  วงค์หมากเห็บ
5. นางสาวศุภลักษณ์  โสภาพ
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ
2. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  คำพิมูล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วบัง
3. เด็กหญิงลักษิกา  รินทะรัตน์
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ดำพรรด์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ว่องไว
 
1. นางพรพิไล  บุญเลิศ
2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธนกฤต  พันธ์หล้า
2. เด็กหญิงปวีณา  เหง่าศิลา
3. เด็กหญิงสมินตรา  พะชะ
4. เด็กหญิงสาวิตรี  แฝงคด
5. เด็กหญิงอัมพร  พิมพ์นิวาส
 
1. นางสุจิตรา  ราชป้องขันธ์
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัฒฌา  แก้วไพริน
2. เด็กหญิงรุจิรา  นิลภาทย์
3. เด็กหญิงวณิดา  โป๊ะขันที
4. เด็กหญิงวัลภร  ไชยาแพทย์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  จัตุรงค์
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
2. นางสาวปนัดดา  เปลี่ยนเอก
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรีวรรณ  พิทูลทอง
2. เด็กหญิงวีริศรา  นากา
3. เด็กหญิงสุพัชรา  มาปังโม
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ระดีรมย์
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  สีไวย
 
1. นายปิยวุฒิ  ข่วงทิพย์
2. นายกิตติชัย  จันทกอง
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นางสาวจตุพร  เสนารักษ์
2. เด็กชายภูษิต  แนบชิต
3. เด็กชายวรินธ์ธร  สุวรรณพันธ์
4. นางสาวสุภัสรา  แสนกันยา
5. เด็กชายเจษฎา  ถวิลการ
 
1. นายจำเนียร  โพสาวัง
2. นางสาวนัยนา  ศรีบุญเรือง
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  เจริญพจน์
2. เด็กหญิงบุษกร  บุญสงค์
3. เด็กหญิงปภานัน  จุฬาคำ
4. เด็กหญิงมัลลิกา  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองนุช
 
1. นางสาวตติยา  สาริโด
2. นางสาวรัชนีกร  โยตะนันท์
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.3 ทอง 7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายดนัย  สุวรรณวงค์
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปิดตังระพา
3. เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  ทองคำดี
4. เด็กหญิงสุทธิดา  แกหลิ่ง
5. เด็กหญิงสุวะลี  อินไกรดี
 
1. นายประสาร  กองการ
2. นางสาวธัญญารักษ์  ศรีไสย์
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  สีมันตะ
2. นางสาวดวงจันทร์  มานะเสน
3. นางสาวนฤมล  ผุยคำชา
4. นางสาวอรพรรณ  หงษ์สุวรรณ
5. นางสาวอริษา  เห็มมะลา
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
2. นายสุทธิชัย  โคตาเเสง
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัมปนาท  ใจคง
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อาษาเขต
3. เด็กหญิงศรุตา  วรสิทธิ์
4. เด็กหญิงอธิพร  ไชยมาตร
5. เด็กหญิงอนุศรา  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรรณราย  พิมพันธุ์
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชฎารัตน์  อุทัย
2. นางสาวชนิดา  วิณโรจน์
3. นางสาวบุษดี  วิชาพูล
4. นางสาวปลิดา  ปัญญามี
5. นางสาวเยาวเรศ  พรมกสิกร
 
1. นางพรพิไล  บุญเลิศ
2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  เย็นวัฒนา
2. นางสาวฐิติพร  จันสี
3. นางสาวณัฐชา  ชัยสิริ
4. นางสาวศิริวิมล  พวงศรี
5. นางสาวสิโรบล  รจพจน์
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีบัวอ่อน
2. นางสาวน้ำทิพย์  ผมพันธ์
3. นางสาววิชุดา  ผาคำ
4. นางสาวศรวรา  ทุมสิงห์
5. นางสาวสุดารัตน์  นีระพันธ์
 
1. นายชัยยันต์  สุรินพา
2. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ทาแกง
2. นางสาวนภัสสร  จินา
3. นางสาวศิริญญา  ชอบรัมย์
4. นางสาวสุภนิดา  สุเสนา
5. นางสาวอุไรวรรณ  อาจหาญ
 
1. นายณัฐศักดิ์  บูรณธนิต
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นางสาวชญาดา  ผลจันทร์
2. นางสาวปิยะนุช  ตาลโยธา
3. นางสาวมธุรส  อุปโคตร
4. นางสาวสุวภา  บุญเจ๊ก
5. นางสาวอัญมณี  แต้มกระโทก
 
1. นายจำเนียร  โพสาวัง
2. นางสาวนัยนา  ศรีบุญเรือง
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.32 ทอง 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวขวัญพิชชา  คำวงษา
2. นางสาวจุฑามาศ  สีโดน
3. นางสาวชมพูนุช  ด้วงชื่น
4. นางสาวปัณฑิตา  พระราช
5. นางสาวพัณณิตา  วังสะพันธ์
 
1. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์
2. นางสาวกฤติยา  แสงสว่าง
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมาศ  ยาวะรา
2. นางสาวชุติมา  ทรัพย์ผาด
3. นายณัชพล  คุตพันธ์
4. นางสาวทิพกฤตา  มาหา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยาวะไส
 
1. นายณัฐพล  รักไทย
2. นางสาวจุทามาศ  ศรีวรสาร
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  จันบา
2. นางสาวนัฐวรรณ  ทองดอนดู่
3. นางสาววลัยพร  บัวพุฒ
4. นางสาวศิริลักษณ์  คำบุญเรือง
5. นางสาวสุธิตา  รินทอง
 
1. นายประสาร  กองการ
2. นางสาวธัญญารักษ์  ศรีไสย์
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวขวัญสุดา  ก้อนพิลา
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ละศรีจันทร์
3. นางสาวปัฐน์ชภรณ์  ธรรมติกาแดง
4. นางสาวสุวนันท์  สมภพ
5. นางสาวอานิสา  ช่วยศรี
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ
2. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นายฉัตรชัย  ปัทวงศ์
2. นางสาววรรณิศา  เเซงสว่าง
3. นางสาววิมล  เสตพล
4. นางสาวสมใจ  บุญหลัง
5. นางสาวอาภาภรณ์  สุธรรมมา
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
2. นายสุทธิชัย  โคตาเเสง
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.75 ทอง 11 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวกนกวรรณ  ห้องแซง
2. นางสาวนิภา  อ้วนทา
3. นางสาวปัฐมาพร  จู่มา
4. นางสาวพัทธนันท์  อ่อนน้อม
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไข่มุก
 
1. นายวิศนุ  สุดาทิพย์
2. นางศิริวรรณ  โลหาวุธ
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.75 ทอง 11 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นายจีรภาส  สีทน
2. นายพรณรงค์  สืบศรี
3. นางสาวยุพิน  นาคกระเสน
4. นางสาวรัตติยา  วงศ์คำจันทร์
5. นายอุเทน  ด้วงพิทักษ์
 
1. นางสาวพรรณราย  พิมพันธุ์
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายจงกล  ไทยวังชัย
2. นางสาวจันทร์ธิมา  วิยะโส
3. นางสาวธัญญลักษณ์  บุตรชอบ
4. นายธีรสิทธิ์  บุตรนนท์
5. นายนรากรณ์  สอนสุกอง
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
2. นางบุษบา  พัสดร
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  แสนพิสาร
2. นางสาวจารุวรรณ  สำราญใจ
3. นายชัยณรงค์  ภูด่านวัว
4. นายนพรัตน์  สุขดี
5. นางสาวพรรณนิภา  เฮงทองเลิศ
 
1. นายสมภพ  มูลมี
2. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายทักษิณ  สระอินทร์
2. นายภานุพงศ์  ลาภทวี
3. นายรัชชานนท์  ชาตานันท์
4. นายวัศพล  ดวงจำปา
5. นายเอกราช  สว่างศรี
 
1. นายทิฎฐานุ  นาคเสน
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายกฤษฎา  พระภูมี
2. นายกฤษฎา  สุวรรณทิพย์
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงจันทร์เพ็ญ
4. นางสาวพินิตนันท์  วงศ์กระโซ่
5. นางสาวสุพัตตรา  จินดามณี
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวกนกกาญจน์  เพลิดพราว
2. นางสาวขวัญนภา  พงษ์ศิริ
3. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์แดง
4. นางสาวบุปผา  จักขุจันทร์
5. นายพงษ์พันธ์  นันทวงศ์
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ
2. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  พิมพันธ์
2. นางสาวดารุณี  มหาหิงส์
3. นางสาวปวันรัตน์  พลเสนา
4. นายวีระยุทธ  พรมกุล
5. นายสมศักดิ์  แสงเขียว
 
1. นายจิตติพงษ์  สุริยะ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวนภารัตน์  ครองยุฒิ
2. นายพีรพงษ์  ประเสริฐศิลป์
3. นายยศศักดิ์  อ่อนน้อม
4. นายสุริยา  ระบาเลิศ
5. นายเอกณฤทธิ์  ศรีเครือดง
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
2. นายวารินทร์  คนเพียร
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจริยา  ณานประสพ
2. นางสาวจินดาภร  มูลทา
3. นายชิดติชัย  เมืองยาม
4. นายดนัย  อุดมจิตร
5. นายดารกร  มากเพ็งมี
6. นายปฏิพัทธ์  จันอ้วน
7. นางสาวปนิฎฐา  ไชยนคร
8. นางสาวประไพ  บุญเลิศ
9. นางสาวปารวัณ  ขามรัตน์
10. นายปิยะพงษ์  สีหามล
11. นางสาวพรรณนิดา  รัตนวงศ์
12. นายพานุวัฒน์  แก้วไวยุธ์
13. นางสาวรจนา  ดวงเลิศ
14. นายวิจิตร  เกิดชัยภูมิ
15. นายวิทวัส  แก่นนาคำ
16. นางสาววิไลวรรณ  ราษี
17. นางสาวศศิธร  ทองสุทธิ์
18. นางสาวสาธินี  ญาติคำ
19. นางสาวสายพิณ  หัตถประนิต
20. นางสาวไอลาดา  สุขผ่อง
 
1. นายประจักษ์  เกษแก้ว
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นางอัมรินทร์  นารินทอง
4. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
5. นายอารีย์  แสงสุวรรณ์
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งฟ้า  พหลทัพ
2. เด็กชายคมสันต์  เย็นสนิท
3. นางสาวจันจิรา  สงครามยศ
4. นายธวัชชัย  พันสี
5. นายนิรัตศรัย  ชัยเฉลิม
6. นายปฏิภาณ  อินทร์ประสาท
7. นางสาวประภัสสร  เทวราช
8. เด็กชายพงศกร  ลาภทวี
9. นายภาราดล  ศรีมังคละ
10. เด็กชายภูวรินทร์  พุทธวงษ์
11. นางสาวรัชนีพร  ลีลาอ่อน
12. นางสาววรัญญา  คำไพร
13. เด็กชายศักดากร  นิกรเทศ
14. นายสมพล  สังวรรณา
15. นางสาวสุทธิดา  ภารตุ้มเหลา
16. นางสาวสุพรรณษา  ทวินันท์
17. เด็กชายอดิศักดิ์  อินทร์แสง
18. นายอิทธิฤทธิ์  อุ่นสุทอง
19. นางสาวเกษราพร  ไตรยาสุด
20. นางสาวเกษศิรินทร์  นาคเสน
 
1. นายศรายุทธ  ชนะศรี
2. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
3. นายอดุลย์  เพชรภูมี
4. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นายกฤษณะ  วงจอม
2. นายก้องนเรนทร์  จันผาย
3. นายณัฐพงษ์  มีแฮด
4. นายณัฐพงษ์  ดาสามผง
5. นางสาวธมนวรรณ  ฤทธิวงค์
6. นายธีรภัทร  หงษ์สวรรค์
7. นางสาวพัชรีพร  สืบสม
8. นางสาวรัตนา  โคตบูรณ์
9. นางสาววลัยภรณ์  ศักดา
10. นางสาววิมลรัตน์  วิลัยพิษ
11. นางสาวศศิประภา  แก้วเชื่อม
12. นายสราวุธ  สืบสาย
13. นางสาวสุดารัตน์  ภูคงผา
14. นางสาวหยาดพิรุณ  มนทาน้อย
15. นายอครเดช  พลีจันทร์
16. นายอภิเศก  นวลจันทร์
17. นางสาวอรวรรณ  นิยม
18. นางสาวเดือน  ภูแดนแก่ง
19. นายเอกรินทร์  กลิ่นอ้ม
20. นางสาวโยษิตา  จันทร์อ้วน
 
1. นางสำราญ  จำปาทอง
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกาญจนา  โหง่นลุน
2. นางสาวกุสุมา  แก้วดวงดี
3. นางสาวขวัญนภา  เรืองสา
4. นางสาวจินตนา  นิลคง
5. นางสาวดอกแก้ว  ใต้สันเที๊ะ
6. นางสาวธัญญารัตน์  โคตรสวรรค์
7. นายนิพัทธ์  พลราชม
8. นางสาวนิสาชล  แสดง
9. นายภานุพงษ์  ประวัติ
10. นางสาวมิ่งขวัญ  ฮาดดา
11. นางสาววนัสนันท์  ช้างอ่อน
12. นางสาวศริญญา  แก้วนาง
13. นางสาวศุลีพร  จอมคำสิงห์
14. นายอดิเทพ  นาเมืองรักษ์
15. นางสาวอรญา  ชัยบัณฑิต
16. นางสาวอรยา  แจ่มจันทร์
17. นางสาวอัยรดา  จันทะ
18. นางสาวอาทิตญา  บุญเฮี๊ยะ
19. นางสาวอารีรัตน์  อารีรมย์
20. นางสาวไพรวัลยา  สัตย์ธรรม
 
1. นายสำเริง  วิลาวัน
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกฤษฎา  แต้ธวัช
2. นายจักรกฤาณ์  ธงศรี
3. นางสาวจันทร์สุดา  โลกานิล
4. นายชัชวาลย์  สีสง่า
5. นายฐาปกรณ์  พวงแก้ว
6. นายธีระศักดิ์  วิริยะขันติกุล
7. นายธีระศักดิ์  กำลังดี
8. นายปฏิพาน  พรหมทอง
9. นางสาวปารียา  พลรัตน์
10. นางสาวปุณยาพร  ศรีเมือง
11. นางสาวพัชราพร  ศรีเสริม
12. นางสาวรัญญา  พระสุรักษ์
13. นายวรรณโชค  พิพัฒน์สุทธิกุล
14. เด็กชายศักดิ์ดา  วงษ์ท้าว
15. นายศิริวัฒน์  โคตรมงคล
16. นายอภิชัย  บุตรนนท์
17. นายอุลิต  ปุตตชา
18. นายเจษฎา  พุฒเถื่อน
19. นางสาวเจษฎาพร  สุพสอน
20. นางสาวไอรินทร์  อึ่งปัญญา
 
1. นายสุธานิล  นิลเนตร
2. นายกรกฏ  ธรรมโหร
3. นางสาวกัญญาณัฎฐ์  บัวทะราช
4. นางสุวิสา  นิลเนตร
5. นางสุจิตร  ราชป้องขันธ์
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  แก้วจันดา
2. นางสาวกฤติกา  คงแก้ว
3. นายกฤษดา  อุตสากิจ
4. นางสาวกาญจนา  ศรีวรษา
5. นางสาวจุติพร  ชัยพิวงค์
6. นายณฤทธิ์  บรรเทา
7. นายธราดล  พิศชม
8. นายนนทวัช  หนองนา
9. นายปฏิภาณ  ทิพย์แสง
10. นางสาวพรพรรณ  สุระพล
11. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญเรือง
12. นายภัทธาวุธ  สงกาสี
13. เด็กชายภานุวัตน์  สุทธิประภา
14. นางสาวลลิตา  สิงบริขัน
15. นายวงศธร  สิงสาธร
16. นายสศิธร  ผาภู
17. นางสาวสุจิตตา  ตุดตะเวช
18. นางสาวสุริวรรณ  พระภูมี
19. นายอิทธิกร  ศรีโพธิ์งาม
20. เด็กชายโชติพัฒน์  คำเงิน
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
2. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
3. นายศรายุทธ  ชนะศรี
4. นายอดุลย์  เพชรภูมี
5. นายทิฎฐานุ  นาคเสน
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชีวทัศน์  ศรีสม
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายอภิชญา  โพธิ์บึงกาฬ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวอริสา  โคตรชมภู
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.61 ทอง 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  กาลบุตร
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงญารินดา  หงษ์กา
 
1. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  โพธิ์ขี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐฐ์  บัวทะราช
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงมุฐิตา  บุญศรี
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.56 ทอง 8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  คุ้มสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.99 ทอง 9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายมังกร  ลิ้มทองกุล
 
1. นายสมพงษ์  รัตนวงษา
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 10 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงวารุณี  โมศิริ
 
1. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 11 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุติพร  ชัยสร
 
1. นางรัชนี  ชุณหปราณ
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 12 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกัมปนาท  กันตังกุล
 
1. นายจักรภัทร์  จันทสาร
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพาวินี  ผิวขำ
 
1. นางมนัสชนก  อภัยโคตร
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  แพงโคตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาถมทอง
 
1. นางสุวคนธ์  สิงหะหล้า
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูมิกอง
 
1. นางสาวพรรณราย  พิมพันธุ์
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวชญาพร  โคตรประจิม
 
1. นายณัฐพล  รักไทย
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  บุญวิรัตน์
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายภานุวัทน์  แสงพิสาร
 
1. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวธิดา  พันศรีแก้ว
 
1. นายพันศักดิ์  รอดชู
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวอมรรัตน์  ประทุมทอง
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  ศรีใจแก้ว
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง 7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวอินธิรา  ยิ่งสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 8 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายวันชนะ  บัวศรี
 
1. นายพิสิษฐ์  โพธิ์นักขา
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 9 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวมณีรัตน์  หัสดำ
 
1. นายอาทิตย์  ทีหอคำ
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 10 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวจินตนา  จันดาพรม
 
1. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี  วิลาชัย
 
1. นางมนัสชนก  อภัยโคตร
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายณัฐพล  หัดคำหมื่น
 
1. นายสมพงษ์  รัตนวงษา
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ผดาเวช
2. เด็กหญิงพีโชบล  กมลเก่งเรียน
 
1. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
2. นางสาวจุไลลักษณ์  สมเพ็ชร
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อาจหาร
2. เด็กหญิงปวีณา  กุโพธิ์
 
1. นายชัยยันต์  สุรินพา
2. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  มาดขาว
2. เด็กหญิงภัททิรา  บุญญาพิทักษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทร์แสง
2. เด็กหญิงอิศริยา  กุลอัก
 
1. นางรัชนี  ชุณหปราณ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  แสนทวีสุข
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายนรากรณ์  สอนสุกอง
2. เด็กหญิงวริศรา  รินทะไชย์
 
1. นางบุษบา  พัสดร
2. นางสาวทองม้วน  โยธชัย
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมา
2. เด็กหญิงดุสิตรา  จันทสาร
 
1. นางยุพา  คชาสัมฤทธิ์
2. นายจักรภัทร์  จันทสาร
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายพงศกร  ท้าวดี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พรมสิทธิ์
 
1. นางศิริวรรณ  โลหาวุธ
2. นายวิศนุ  สุดาทิพย์
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสอี่ยมพล
2. เด็กชายภพชนก  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
2. นางสาวสุพัตรา  ภักดีสวัสดิ์
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวรัตนากร  ปัญญารส
2. นายวัชรินทร์  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวจันทิรา  นวลมณี
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 10 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พละสาร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชินทะวัน
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 10 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา   แก่นพล
2. เด็กชายอิทธิพล   จันเทพา
 
1. นางสาววริศฐา  โกสิลา
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนุพล  อนุชาติ
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  วีระศักดิ์
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นายอภิตต์  ไกรศรี
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันธิมาพร  ศรีสุภา
2. เด็กชายอรรถวิท  ทีละออง
 
1. นางสาวธัญญารักษ์  ศรีไสย์
2. นางมนัสชนก  อภัยโคตร
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายวรุต  เหลาโพธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์อินทร์
 
1. นางพิกุล  ไชยสิทธิ์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 15 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาวิณี  มหาศิริพันธ์
2. เด็กชายศิริชัย  วรรณศิริ
 
1. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
2. นางสาวปริฉัตร  จตุรงค์พรไพศาล
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนสิชา  นิ่มนวล
2. เด็กชายยุทธนา  สีมีงาม
 
1. นางสาววรรณภา  ประทุมตา
2. นางสาวจิราวรรณ  พละสินธุ์
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายวรนันท์  จำปาแดง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พระภูมี
 
1. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
2. นางหัสดง  สาบ้านบัว
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 18 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิไลพร  พิมตะยาน
2. เด็กชายวัชรพล  มาตรา
 
1. นางสาวพรรณราย  พิมพันธุ์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 18 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราพร  เทพคนดี
2. เด็กชายภูมินทร์  แต้มพรมรินทร์
 
1. นางนครไทย  คำเพชรดี
2. นายพิสิษฐ์  โพธินักขา
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินสิงห์
2. เด็กชายอนุชา  หล้ากันยา
 
1. นางสาวธัญพิชชา  นาเสงี่ยม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 21 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ดับนก
2. นางสาวอักษร  ครองยุติ
 
1. นางสุวคนธ์  สิงหะหล้า
2. นางสาววรรณนิภา  ปานิเสน
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ยืนสุข
2. นายอิทธิศักดิ์  ศรีลา
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวชลญา  คำกัลยา
2. นายชาญวิทย์  พรหมสูตร
 
1. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญยชนก  ฐานะ
2. นายปัญญา  สันประภา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ภักดีสวัสดิ์
2. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวมธุกุลยา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นายสุบิน  ลาวัณย์
 
1. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
2. นางสาวจุไลลักษณ์  สมเพ็ชร
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวณฐกานต์  บุญคำภา
2. นายรัตนพล  สีดา
 
1. นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ
2. นายพันศักดิ์  รอดชู
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายฉัตราวุธ  ศรีหานนท์
2. นางสาวสุภาพร  เกื้อสูงเนิน
 
1. นางยุพา  คชาสัมฤทธิ์
2. นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวกันตพร  ประมูลจักโก
2. นายทักษิณ  โฮมภิรมย์
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เรียงน้อย
2. นายอภินนท์  จันวงษา
 
1. นางสาวพรรณราย  พิมพันธุ์
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงจันทร์เพ็ญ
2. นายวุฒิชัย  แสงโรชา
 
1. นางหัสดง  สาบ้านบัว
2. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 10 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธวัธชัย  เหง้าพรมมินทร์
2. นางสาวศศิวิมล  สุวรรณไส
 
1. นางสาววรรณภา  ประทุมตา
2. นางสาวจิราวรรณ  พละสินธุ์
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ชัยมุงคุณ
2. นายสุริยา  ระบาเลิศ
 
1. นางบุษบา  พัสดร
2. นางสาวทองม้วน  โยธชัย
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 11 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวภานุชนาถ  แสงราม
2. นายอนุชาติ  ปันแก้ว
 
1. นายนิกรณ์  หนูทอง
2. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวจันทกานต์  ทดไธสง
2. นายสุดเขต  แซ่ไหล
 
1. นางศิริวรรณ  โลหาวุธ
2. นายวิศนุ  สุดาทิพย์
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 14 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  จูมคำ
2. นางสาวศิริภาวรรณ  อาจสุวรรณ
 
1. นางมนัสชนก  อภัยโคตร
2. นายประสาร  กองการ
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 14 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  วรรณโนมัย
2. นายมนต์สิทธิ์  สายสิม
 
1. นางสุวคนธ์  สิงหะหล้า
2. นางสาวอรทัย  อินทะกนก
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นายชิตณรงค์  พรหมจอม
2. นางสาวอริษา  ชาเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  แสนทวีสุข
2. นางรัชนี  ชุณหปราณ
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวประวีณา  ผาพรม
2. นายเกริกพล  เทรักสี
 
1. นางอรพธู  ระดาฤทธิ์
2. นายปรัชญา  ฮาดดา
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 18 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวดรุณวรรณ  บัวภา
2. นายวันเฉลิม  แก้วชา
 
1. นางพิกุล  ไชยสิทธิ์
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.66 เงิน 19 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวพรสุดา  จอมชายสงค์
2. นายศักดิ์ดา  สีสถาน
 
1. นางสาวธัญพิชชา  นาเสงี่ยม
2. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นางสาวชลดา  โพธิ์คำ
2. นายปิยพงษ์  โคตรธารินทร์
 
1. นายจำเนียร  โพสาวัง
2. นางสาวนัยนา  ศรีบุญเรือง
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชนานันท์  นววงศ์เสถียร
2. นางสาวณัฏฐา  โทนนาคง
3. นางสาวนนทนัฐฎา  สิงหามาตย์
4. นางสาวปภัสรา  ภานุรักษ์
5. นางสาวพัณณิดา  สุขรมย์
6. นางสาวภัทราภรณ์  มากเพ็งมี
7. นางสาววารุณี  ภูที
8. นางสาวศิรินาท  คำพิพากษ์
9. นางสาวอมรรัตน์  เครือสุวรรณ
10. นางสาวโศรดา  ท่าปัญญา
 
1. นางกานดา  เจริญดี
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นายเพียรพิศ  ศรีปิยพันธ์
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์  สมเพ็ชร์
2. นายวรินทร  ปานแก้ว
3. นางสาวศศิธร  พลที
4. นางสาวศิรินยา  มูลลี
5. นางสาวสุดารัตน์  ล้านพลแสน
6. นางสาวสุนิสา  อุดมดี
7. นายอนวัช  สิมผาบ
8. นายอนุชา  วงมาเกตุ
9. นายอภิสิทธิ์  ล้านพลแสน
10. นางสาวไพรวรรณ  ลึกล้น
 
1. นางสุชีรา  ขรรค์แก้ว
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  ใจสว่าง
2. เด็กชายชลพิทักษ์  วงศ์แก้ว
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทาพิม
4. เด็กชายณัฐชนน  ทองน้อย
5. เด็กชายธนาดล  วรรณภา
6. เด็กชายประพันธ์  โล่ห์คำ
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  ไพเรืองโสม
8. เด็กชายมณัติพงษ์  เลิศสงคราม
9. เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สะอาด
10. เด็กชายอาคม  แพงสุข
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นายกีรติ  ไพรัตน์
3. นายอภิชาต  ไกรศรี
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  สารมัย
2. นางสาวนารินลักษณ์  สีอ่อน
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เพ็งคำปั้ง
4. นางสาวลูกศร  วงค์กระโซ่
5. นางสาวศุภรัตน์  หอมทรัพย์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เงางาม
7. นางสาวสุดปรารถนา  สุขรี่
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  งอยภูธร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร์สกล
10. นางสาวอภัสนันท์  คำยัง
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสงคราม
2. นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ
3. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 76.2 เงิน 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรแสน
2. นางสาวนฤธา  จันทะเนตร
3. นางสาวนัฏฐดา  เนตรภักดี
4. เด็กหญิงพรรณลดา  โอรุมปิก
5. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรีวันคำ
6. เด็กหญิงยุวญาฎา  หลอดเข็ม
7. เด็กหญิงวรรณลดา  ยิ่งยืน
8. นางสาววิไลพร  อือยา
9. เด็กหญิงสุนิตา  ค่ายสูงเนิน
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุ่นหลวง
 
1. นายไพศาล  แพนสมบัติ
2. นางสาวสุภลักษณ์  สันเทพ
 
600 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวบาล
3. เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลคำ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สิทธิพัมน์
5. นางสาวนุสบา  เหลากุล
6. นางสาวพรนิภา  เชียงคำ
7. เด็กหญิงพิธา  ไชยสุบ
8. เด็กชายภาสกร  โพธิ์สว่าง
9. เด็กหญิงมนศรันย์  นิลเกตุ
10. เด็กหญิงยลธิดา  แสนโคตร
11. นางสาววรุฒ  บุตรพรม
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มะหาแก้ว
13. นางสาวอาทิตยา  ศรีวรสาร
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  สายเพชร
 
1. สิบเอกอัครเดช  ตรงใจ
2. นางสาวมณีรัตน์  รัตนเพชร
 
601 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชาวหนองแสง
2. เด็กหญิงปนิดา  ประเสิรฐสังข์
3. เด็กหญิงประภาวดี  กองคำ
4. เด็กหญิงประภาสิริ  เที้ยเจริญ
5. เด็กชายภัทรชนน  ขันตี
6. เด็กหญิงมนัชญา  ชาวหนองแสง
7. เด็กหญิงยลธิดา  ปัตถาติ
8. นายวรรธนะวุฒิ  คูณแก้ว
9. นายวิภาดา  ศิริสุทธิ์
10. เด็กหญิงสรัลพร  ผาคำ
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประเสริฐสังข์
12. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีประไหม
13. เด็กหญิงเกศรา  มังกรเดช
14. นายเกียรติศักดิ์  สารทะวงค์
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  สุวรรณ
 
1. นายสุกรรณ  พิเภก
2. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์
3. นางจันทนา  คำปันอ่อน
 
602 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวจิราวรรณ  แก่นท้าว
2. นางสาวจุฑามาศ  ช่วงไชย
3. นางสาวธีรนาฏ  พรมพันห่าว
4. นางสาวประภัสสร  พรหมดมภ์
5. นางสาวมะลิกาญจน์  ฤกษ์ชัย
6. นางสาวมัณฑนา  หิรัญราษฎร์
7. นางสาวศิริยา  การะคำ
8. นางสาวสายฝน  ลอดไทสง
9. นางสาวสุนิตา  ฤกษ์ชัย
10. นางสาวสุนิษา  แสนโสภา
11. นางสาวสุภนิดา  บุญมี
12. นางสาวอภิญญา  สินวร
13. นางสาวอารยา  เบ้าคำ
14. นางสาวอุทุมพร  ภูสีน้ำ
15. นางสาวโสภิณ  พรมรินทร์
 
1. นายวันเฉลิม  ไชยยงค์
2. นายธรรมรักษ์  พวงมาลัย
 
603 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิมิทา  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงจินตนา  หมึกสี
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญโคตร
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีผล
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยาวาปี
6. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีลือ
7. เด็กหญิงวรรณิศา  ชินบุตร
8. เด็กชายวันชนะ  กองพิลา
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์คำวงศ์
10. เด็กหญิงสุมิตรา  ต้นกันยา
11. เด็กชายอธิชนัน  โคกแปะ
12. เด็กหญิงอรดา  รัตนพลแสน
13. เด็กหญิงอุษา  แสงมาศ
14. เด็กหญิงเมธาวี  ร้อยแก้ว
15. เด็กชายเสกสรรค์  ผุยเพชรปุ้ย
 
1. นายกิตติ  พรวุฒิพันธุ์
2. นายสมประสงค์  โพธิ์น้ำเที่ยง
3. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
4. นายภิรมย์  ทองหล่อ
 
604 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.31 ทอง 5 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกิติมา  พ่อชมภู
2. เด็กหญิงชานนท์  อุทัยนิตย์
3. เด็กหญิงชาริณี  ศิลปักษา
4. เด็กหญิงฐิตาภา  นิลพฤกษ์
5. เด็กชายธนทัต  รัชตะสมบูรณ์
6. เด็กหญิงบังอร  ประเทพา
7. เด็กหญิงปิยมาศ  ประกิ่ง
8. เด็กชายภานุเดช  เศษน้อย
9. เด็กชายยุทธศักดิ์  อินแสน
10. เด็กหญิงศศิธร  ศรีรุ่งเรือง
11. เด็กหญิงสายสุดา  สีหาเวช
12. เด็กหญิงอังคณา  ภูเทียมศรี
13. เด็กหญิงอาทิตย์  ไวเจริญ
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พ่อโคตร
15. เด็กหญิงเเววตา  พรมมี
 
1. นายนิยม  ศรีนุกูล
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
3. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
4. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
605 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไม่กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คะเชินหาญ
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองบุดดี
4. เด็กชายณรงค์  ชัยปัญญา
5. เด็กชายนันทวัฒน์  ชิงพรม
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  สิงขาว
7. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ช้างคำ
8. เด็กหญิงภัชนีย์  ผาคำ
9. เด็กหญิงวัลนิภา  ทาหนองค้า
10. เด็กหญิงสุจิตรา  หลอดพินธ์
11. เด็กหญิงสุธันวา  สุภนิกรณ์
12. เด็กหญิงอุมาวรรณ  นาแพงเมือง
13. เด็กหญิงเกวลิน  เปาวานา
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญกัญญา
15. เด็กหญิงเมธาวี  อุปสาร
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
606 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายกิตติพร  สงเวิร์ม
3. นายจักรกฤษณ์  กองธรรม
4. นายจีระเดช  มราชสีห์
5. นายชัยวิชิต  ทุมหนู
6. นายธราดล  พิศชม
7. นายธีระพงษ์  ต่อต้น
8. นายนำชัย  นามแสง
9. นายนิติวุฒิ  ราโชธร
10. นายพุฒิพงศ์  สุขแจ่ม
11. นายวงศธร  สิงสาทร
12. นายวรวิธ  ศรีปัดษา
13. นายสนธยา  แก้วสีนอ
14. นายสิทธิโชค  วงศ์สามารถ
15. นายอัครพล  ทองอาสา
 
1. นายดำรงค์เดช  เวียงอินทร์
2. นายอนุศักดิ์  นะตา
 
607 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา    
608 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ศรีผา
2. เด็กหญิงวิภวาณี  คลังทอง
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
609 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายสราวุธ  ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงอารียา  แย้มยวน
 
1. นายสุกรรณ  พิเภก
2. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์
 
610 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายรณกร  ปากูล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  โคตรทองวงศ์
 
1. นายประภัสสร  อุทัยแพน
2. นายเดชา  กุลฉะวะ
 
611 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัตร์  สงจัตุรัส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาค่าย
 
1. นายเฉลิม  นาคเสน
2. นายสากล  คล่องดี
 
612 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายจักรี  พรมสาร
2. เด็กชายพรเทพ  โชโคตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  โพธิ์ศรี
2. นายอิราวัฒน์  พรใส
 
613 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงกติญา  พวงชมภู
2. เด็กหญิงเพื่องลดา  จันทร์โคตร
 
1. นายธงชัย  พลวิวัฒน์
2. นางผกาวรรณ  โพธิ์สว่าง
 
614 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวอิง  ศรีสุวงศ์
2. นางสาวเปมิกา  เพิ่มชีวา
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
2. นายบุญมี  คำหงษา
 
615 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุปินะ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร์  ดอนวิจิตร
 
1. นายสมประสงค์  โพธิ์น้ำเที่ยง
 
616 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  รังษา
2. เด็กหญิงสิริลาวัลย์  ลอมไธสง
 
1. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
2. นายศราวุฒิ  อัมไพ
 
617 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นายปัญจพล  อุทัยธรรม
2. นางสาวอธิทติยา  ยศสูงเนิน
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
2. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
 
618 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชุ่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายสมร  แสงแก้ว
 
1. นายสุริยา   พวาศิริ
2. นางสาวอรพรรณ  ยอดจันทร์
 
619 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงมาริสา  ผัดเชตร
2. เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมราช
 
1. นายนรินทร์  พิทักษ์
2. นายศิริชัย  พรมมาหล้า
 
620 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญปั้ว
2. เด็กหญิงบุษราคัม  พิมพ์บุญ
 
1. นายเฉลิม  รัตนชัย
2. นายอลงกรณ์  นามวิชัย
 
621 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงศิริรัฐ  คำกลม
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
2. นางสาววรรณนิภา  ปานิเสน
 
622 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรวิภา  ไค่นุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงอรวี  ภูสมแสง
 
1. นายรังสรรค์   เนาวดี
2. นายชูระชัย  ทองอันตัง
 
623 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธรัญญา  สินหนัง
2. เด็กหญิงวรัญญา  มุงคุณแสน
 
1. นายนิยม  พลลาภ
2. นายสมแพง  อินอาน
 
624 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ตรงดี
2. เด็กหญิงอารียา  ชอบศิลป์
 
1. นายพัฒนะ  วงษ์ไชยา
 
625 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เม้าผาวงค์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วสะอาด
 
1. นางประมร  ภูถูกเงิน
2. นางสาวพัชรี  หาได้
 
626 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงระลันทิพย์  นนท์ขุนทด
2. นางสาวสุพนิต  อริการนนท์
 
1. นายดาม  ภูมิพันธ์
 
627 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีนุกูล
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  สายเเสง
 
1. นายนิยม  ศรีนุกูล
2. นายฉัตรชัย  สุจริต
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  วงค์ผาบุตร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อภัยโส
 
1. นายศราวุธ  ปุณริบูรณ์
 
629 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  นิลเกต
2. นางสาวอุบลวรรณ  วงศ์สูงเนิน
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
630 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวนารีรัตน์   คงเพชรศักดิ์
2. นางสาววรัญชญา  เกิดศักดิ์
 
1. นายเดชา  กุลฉะวะ
2. นายประภัสสร  อุทัยแพน
 
631 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวณัฐิกา  แสนสุรินทร์
2. นางสาวพรชิตา  ศรีลาสิทธิ์
 
1. นายสำราญ  ทองจีน
 
632 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายอดิศร  เขตคีรี
2. นางสาวเจนจิรา  ทะวะชารี
 
1. นายสุริยา   พวาศิริ
2. นางสาวอรพรรณ  ยอดจันทร์
 
633 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวสริฏา  เดชา
2. นายอเนกพงษ์  ป้องนอก
 
1. นางดวงใจ  สงอุ่มจารย์
2. นางสาวเกษแก้ว  จันทร์แดง
 
634 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวนุชรา  แสนคำ
2. นางสาวรัชนีกร  อัคกาล
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
2. นายบุญมี  คำหงษา
 
635 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวปฎิญญา  ริมคีรี
2. นางสาวสุดารัตน์  ป้องปิด
 
1. นายรังสรรค์  นามไพร
2. นายจักรกฤษณ์  สัมพันธ์
 
636 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นายบัญชา  ประจักรใน
2. นายวิฒวัฒน์  พรมศรี
 
1. นายสมประสงค์  โพธิ์น้ำเที่ยง
 
637 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ชารี
2. นายอุตสเลน  บุญศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  โพธิ์ศรี
2. นายอิราวัฒน์  พรใส
 
638 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวสุนันทา  แก้วประกอบ
2. นางสาวสุนิษา  ศรีบุญราช
 
1. นายปรัชญา  ฮาดดา
2. นายสถาพร  สิงห์โต
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสุดารัตน์  คำชวน
2. นางสาวอนุชิดา  ทองเหลือง
 
1. นายบันลือ  พลพันธ์
2. นายธวัชชัย  พัฒนะแสง
 
640 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวชไมพร  ลมลาศรี
2. นางสาวสุทธิตา  มหาชัย
 
1. นายนิมิตร  กวีกรณ์
 
641 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายพงศธร  สีโสภา
2. นางสาวอนัญญา  ขันผักแว่น
 
1. นางจันทนา  คำปันอ่อน
2. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวมธุริน  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวสรัญญา  กงแก้ว
 
1. นายเฉลิม  นาคเสน
2. นายสากล  คล่องดี
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกาญจน์  ยืนยง
2. นายเกียรติศักดิ์  ผลจันทร์
 
1. นายชูระชัย  ทองอันตัง
2. นายรังสรรค์  เนาวดี
 
644 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤษณะ  สีไทย
2. นางสาววทัญญุตา  ไตรยวงศ์
 
1. นายนิยม  พลลาภ
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ลาภูมี
2. นางสาวปฐมพร  พันธ์เดช
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
2. นางสาววรรณนิภา  ปานิเสน
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  บุญญาพิทักษ์
2. นางสาวไพจิตร  ทรังสร้อย
 
1. นายพัฒนะ  วงษ์ไชยา
 
647 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นายนพรัตน์  ฉายประดับ
2. นางสาวแพรวนภา  เกษชุม
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
2. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
 
648 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวชนัดดา  อุทัยนิตย์
2. นางสาวอารียา  ต้นสวรรค์
 
1. นายนิิยม  ศรีนุกูล
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
649 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สุภารัตน์
2. นางสาวชโรธร  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายศราวุธ  ปุณริบูรณ์
 
650 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวพรเพชร  จันทวงศ์
2. นางสาววราพร  เอกสพัง
 
1. นางสาวพัชรี  หาได้
2. นางประมร  ภูถูกเงิน
 
651 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  สารีโพธิ์
2. นางสาวอรญา  มหาจันทร์
 
1. นายปิติ  สังข์วัง
2. นายศราวุฒิ  อัมไพ
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิย์รดา  ฉิ่งวังตะกอ
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายโชคชัย  พรมที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงจันทร์ชนะสอน  สำโรงพล
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายวิทยา  ปิยะมาตย์
 
1. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  พอศรี
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายวสันต์  ผลจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติกำไร
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เกษบึงกาฬ
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรดา  โพธิ
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไชยเพ็ชร
 
1. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวกรณิกา  มุทุวงค์
 
1. นายสมบัติ  เถาวว์ชาลี
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวเบญจวรรณ  ออทะขันธ์
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายไชยพงษ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายปริญญา  พนาลิกุล
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวเวธกา  พุทธิแพทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณรงกต  แก้วโสภา
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวภรกัญญา  ปิกสุวรรณ
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นายพีระพงษ์  งวมแพงพิมพ์
 
1. นายสยาม  โยธารินทร์
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวอุไรวรรณ  บุตรโส
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติกำไร
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ต้นสิน
 
1. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายสุริยา  รุ้งโรจน์
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงพิรุณ  แซ่ลี้
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  จันปัดถา
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  รูปคม
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีพิกุล
 
1. นายปริญญา  พนาลิกุล
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ประเสริฐศรี
 
1. นายอุทิศ  มิเถาวัลย์
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรกริช  ลีทอง
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พิมพิลา
 
1. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอศลยา   ราชคำ
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายชนาวีร์  บุญปอด
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิจประเสริฐ
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติกำไร
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาภาพร  ศรีแนน
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  สุภาปุ
 
1. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  โปร่งสูงเนิน
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสิทธิยา  พิลาแดง
 
1. นายสัญญา  ศรีนุกูล
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวพรรณธิดา  ปีเลี่ยม
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายทวีศักดิ์  ประสาทเขตการ
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาววิญาดา  โพธิขาว
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายอนุชา  อนันต์
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญลักษณ์  ดอนเกิด
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  ไตยราช
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายนิรันดร์  ศรีวรสา
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวชุติมา  เดชโฮม
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นายชัยธวัช  อุทัยศรี
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติกำไร
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ฮาดดา
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  เหล่าโสด
 
1. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวสิราวรรณ  วิเศษศักดิ์
 
1. นายอุทิศ  มิเถาวัลย์
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  หนาดพรม
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงแพรทอง  หารสุด
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  พรมแก้ว
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิราพร  อินเขียว
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายนนธวัฒน์  ฤทธิธรรม
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปานบุญ
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงสายรัตน์
 
1. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  ดอนไพชุม
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  จุระไพร
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวสุดารัตน์  องอาจ
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวอนันธิญากร  พิมพ์ศรี
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ศรีพลัง
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวศรสวรรค์  เพ็ญนุ
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายทศพล  รอดอุปโป
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวอุทุมพร  สุดตา
 
1. นายสยาม  โยธารินทร์
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  บุตรนนท์
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวชุติมา  ทองจำปา
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติกำไร
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงทิพย์เกศร  ฮาดดา
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กชายชิตพล  พลเรือง
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินธร  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสงคราม
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายนันทกร  เหล่าสงคราม
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติกำไร
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  นามวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ขอบไชยแสง
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จอมแพง
 
1. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  ใจหาญ
 
1. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวเพชรวิลัย  ทิพเนตร
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ลาภยิ่ง
 
1. นายสัญญา  ศรีนุกูล
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวดารุณี  น้อยเหล่า
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวเปรมาพร  สิงคาลวณิช
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นายนพชัย  แสงมณี
 
1. นายสยาม  โยธารินทร์
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณรงค์ฤทธฺิ์  กันลือชัย
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พระภูมี
2. เด็กหญิงสุณิสา  สุวรรณใจ
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรวลัย  ไชยทองศรี
2. นายอภิวัฒน์  แก้วนาง
 
1. นางวิภาภรณ์   วงศ์ษา
2. นายวิเชียร  หมื่นศรี
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรธิตา  สุรินทร์
2. เด็กหญิงมณิสา  ศรีเสน
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
2. นางศิริอร  แสนโพธิ์
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิรัติศัย  บุญยใบ
2. เด็กหญิงภัทรชญาดา  แสงชัย
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
2. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรมนวน
2. เด็กหญิงอรวี  ไชยคำ
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชนก  โพธิภาค
2. เด็กหญิงอรัญญา  พินทา
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงนัฏฐิยา  ศักดิ์ศรีกรม
2. เด็กหญิงปริศนา  บุปผา
 
1. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
2. นางสาวปิยนุช  ประสารวัน
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โคตะพัฒน์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เคนซ้าย
 
1. นายวิรัตน์  เจริญดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงอพัดชา  สร้อยมาตร
2. เด็กหญิงอารีญา  พวงสวัสดิ์
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาจารีย์  เรียนหิน
2. เด็กชายยุทธศิลป์  สีมันตะ
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
2. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัติกา  ปุนริบูรณ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีพลน้อย
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงปทุมพร  อ่อนดี
2. เด็กชายพีรพงษ์  แก้วสิงห์
 
1. นางสาวกาญจนา  อรรถประจง
2. นางมริดา  สุขะหา
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงภารตี  ประวัติ
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กิมาลี
 
1. นางสาววนิดา  สมบัติกำไร
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นายทีฆายุ  ภูมี
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  คล่องตา
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุริจันทร์
 
1. นายคูณ  จันทรประทักมี
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  ยอดเทพ
 
1. นางดรุุณี  อินทร์บัว
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงวีนัส  เหล็กเพชร
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวศิริกาญดา  สุขวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พิพัฒน์
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรกริช  ลีทอง
 
1. นายวิเชียร  หมื่นศรี
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงณิชธยาน์  ปิยะมาตย์
 
1. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  ชัยปาน
 
1. นายวิรัตน์  เจริญดี
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พลเภรีย์
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. นายเจนณรงค์  แผนทอง
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาววรารัตน์  สัตพันธ์
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พรมเสนา
 
1. นายวิรัตน์  เจริญดี
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายเกียรติศักดิ์  แสงแพง
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ชุณหปราณ
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายฉัตรมงคล  ขอนปาก
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยรัตน์
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพิมพ์พิสร  ไชยตะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวสุพรรณี  เถาว์เบา
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจรัญ  มาค่าย
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายคุณากร  โยทะคง
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวกฤติญา  พลอยกลม
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นายวัชระ  ผาอินทร์
 
1. นายสยาม  โยธารินทร์
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายกิตติธร  อุปถัมภ์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายศุภนิมิต  แก้วพรม
 
1. นายอุทิศ  มิเถาวัลย์
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  ศรีหาวงค์
2. เด็กหญิงลี่  สีโคตร
3. เด็กหญิงสุวนัน  อินทิ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายวิชิต  ครูรอง
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายพิชญุตม  พุทธอินทร์
2. เด็กชายภูมินทร์  ใจเอื้อสิน
3. เด็กชายสุดติพงษ์  พิมโคตร
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
2. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จำศิล
2. เด็กชายพายุ  วะรินทรา
3. เด็กชายยุทธพงษ์  แสนทวีสุข
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายปิยะ  นามไกรสร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ผาบถา
3. เด็กชายไพศาล  ปริญญาพล
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
2. นางมริดา  สุขะหา
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายณัฐกานต์  โยธานัน
2. เด็กชายระพี  มิ่งแก้ว
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีมัง
 
1. นางสาวนุจรี  บุตรน้อย
2. นางสาววันวิสา  นันทไสย์
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  เเก้วนอก
2. นายธีรพงศ์  วงศ์ชาลี
3. นายบุญฤทธฺ์  ประชัน
 
1. นางณัฐฎิมา  ศรีพรหมษา
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายกฤษฎา  พระภูมี
2. นายกฤษฎา  สุวรรณทิพย์
3. นายวิชัย  แสงสว่าง
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายกิตติธร   อุปถัมภ์
2. นางสาวปิยะธิดา  เพชรสมบัติ
3. นางสาววรรณภา  กู้นอก
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นายธินนากร  โล่ห์คำ
2. นางสาววนิดา  อินทฤๅชัย
3. นางสาวเกษชฎาภรณ์  พุ่มไสว
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
2. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นายนพชัย  แสงมณี
2. นายภานุวัฒน์  พรมนา
3. นายสุธี  พิมพ์เครื่อง
 
1. นายสยาม  โยธารินทร์
2. Mrs.กรรณิกา  พรมโสภา
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายจอมขวัญ  สุพร
2. นายสงบ  บุญหล่อ
3. เด็กชายสุวัฒน์  สุวานนท์
 
1. นายพัทธพร  ชินทะวัน
2. นายสุรชัย   จันทร์เพ็ง
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายประวัติ  โทปะ
2. นายวันชนะ  วิลาชัย
3. นายสัมฤทธิ์  เกษลา
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
2. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายธีระนันท์  นันทะมาตย์
2. นายวิษณุ  วรรณชู
3. นายอธิกฤษ  ทิพย์นม
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
2. นางมริดา  สุขะหา
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายสมพร  เดชมาก
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายจิราพัชร  ปริปุณณะ
 
1. นายเศกศักดิ์  สามา
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายอานนท์  นาริเพ็ง
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทองทิพย์
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายธนพงษ์  ดีพลงาม
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนนท์ชนก  สอนบาล
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  สมแก้ว
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา   รักชาติ
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศักดินนท์  พลไชยา
 
1. นายปิยวุฒิ  ข่วงทิพย์
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  มุนศรีนวน
 
1. นายนิคม  แป้นแจ้ง
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  โนนทะขันธ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เจือบุญ
2. เด็กชายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
3. นางสาวนันทิดา  อิภา
4. เด็กชายพัฒณะพงศ์  สุขรักษา
5. เด็กหญิงพิมวิกา  แก้วมุงคุณ
6. นางสาวพุทธิดา  อิภา
7. เด็กหญิงวันวิสา  ปัญญายง
8. นางสาวศรัญญา  สุขรักษา
9. นางสาวสุดารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงค์เสนา
11. นางสาวสุพัตรา  ผาสุทร
12. เด็กหญิงอทิตยา  สายสิน
13. เด็กชายอานนท์  นาริเพ็ง
14. นางสาวอารีญา  พลนันท์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  สวัสดิริทยะยง
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
2. นายสากล  รักชาติ
3. นางจรรยา  ศรีมังคละ
4. นางวาสนา  หากันได้
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  คำพลทัน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  จูงนาง
3. เด็กชายนภาพร  พรมโคตร
4. เด็กชายพลวัฒน์  สามารถ
5. เด็กชายสุรชัย  ชาดา
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นายไสว  วรรณพรามณ์
3. นายภิรมย์  ทองหล่อ
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายกิตติคุปต์  ลือชา
2. นายพรรษวุฒิ  ทองมหา
3. นางสาวพินรี  กันทะสี
4. นายพิพรรธพันธ์  จันทจร
5. นายยงยุทธ  พนาจารย์
6. นายวีระพันธ์  คำหมั่น
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายณัฐพล  วิชัยพล
2. นายธนพงษ์  มะหิเดช
3. เด็กชายธีรพงษ์  กรงสันเทียะ
4. นายฤทธี  สีนอ
5. นางสาวเพ็ญนภา  สุริยะพัลลภ
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายกีรติ  ไพรสนฑ์
3. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายครองพล  สมเสาร์
2. นายจักริน  ถินคำเชิด
3. นายจิรพันธ์  พรรณขาม
4. นายชนะพล  พริ้งเพราะ
5. นายณัฐพล  รูปคม
6. นายสงกรานต์  เพียงพาน
 
1. นายสมัย  ลาวัง
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายปรีชา  หลู่สูงเนิน
2. นายพงษกรณ์  พลภักดี
3. นายพิชญุตม์  ศรีธร
4. นายวรางกูล  พินทา
5. นายวายุ  เกติพิมล
6. นางสาวษมาวีร์  สุขตาม
 
1. นายสุรชาติ  นาถธีรพงษ์
2. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
3. นายณัฐชาต  ราชบัณฑิต
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สุปินะ
2. นายทศพล  นาใจปัด
3. นายปรีชา  หนูกิจ
4. นายพงษ์สิทธิ์  กองสี
5. นายวสันต์  ปวงปะชัง
6. นายวิเชียร  จุลเศียร
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นายไสว  วรรณพรามณ์
3. นายภิรมย์  ทองหล่อ
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายกิตติพล  หล้าซุย
2. นายทัศน์พล   เทียมวงศ์
3. นายมงคลชัย   เมืองนาม
4. นายศุภวัฒน์   ปัญญาภา
5. นายสิทธิพงษ์   เชื้อบ้านไร่
6. นายสุทธินันท์   พรมแก้ว
 
1. นายอนันต์   สมบูรณ์
2. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
3. นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายชีวะ  คูณทอง
2. นายทวี  ห้วยซาย
3. นายธนาวุฒิ  เวชสิทธิ์
4. นายวรรณวิวาห์  รัตนวงค์
5. นายสัชชกร  ผิวฝ้าย
6. นายอดิศักดิ์  จันบา
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
2. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายจักรพันธ์  ชอบธรรม
2. นายณัฐชนนท์  เพศรา
3. เด็กหญิงวุ้น  ศรีออน
4. นายองอาจ  อุปฮาด
5. นายอภิรมย์  จำเจริญศรี
6. นายเกียรติกูล  วรแสง
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายสินธุ  พนมมาศ
2. นายอดิศร  จันทร์ลาน
3. นายอดิศักดิ์  คำแดง
4. นายอภิชัย  จันทร์ลาน
 
1. นายจักรี  วงษ์อักษร
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกชพร  สายแก้ว
2. นางสาวจันทวันน์  วงศ์จันดี
3. นางสาวจาริยา  ติดมา
4. นางสาวจิรวัฒน์  ดอนบุรี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีจิตร
6. นางสาวชัชดาพร  ติดมา
7. นางสาวชุติมา  พิมพาด
8. นายธนาคาร  กองพิมพ์
9. เด็กหญิงธิติมา  เลพล
10. นายธีระพงษ์  จันดาวงษ์
11. นายธีระศักดิ์  วงวรรณา
12. นางสาวนรินทิพย์  วงษ์วาน
13. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
14. เด็กชายบวร  สุริยะกาญจน์
15. นางสาวบุษราคัม  เศรษฐวิบูลย์
16. เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ทิพโชติ
17. นางสาวพัชรินทร์  วรรัตน์
18. นางสาวพุธกิจ  อินไธสง
19. นายภราดร  วารุกะ
20. นายภีมพจน์  สุขกุล
21. นางสาวมณีรัตน์  พนมเริงศักดิ์
22. นางสาววรรณิศา  จันทร์เสนา
23. เด็กชายวราวุฒิ  นันทะลาด
24. นางสาววาศิณี  โสดา
25. เด็กหญิงวาษิฐี  จันทวงค์
26. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์
27. นางสาววิชญา  โพธิรุกข์
28. นายวุฒิชัย  มีมูลทอง
29. นายวุฒิพงษ์  แก้วเทพ
30. นางสาวศศินา  โกศัลวิตร์
31. นางสาวศศิวิมล  ตุ้มคุ้ม
32. นายศุภกร  เมืองปลอด
33. เด็กชายสรวิชญ์  เทียนสุคนธ์
34. เด็กหญิงสิริขวัญ  วันทาหวัด
35. เด็กหญิงสุกัญญา  มะลานวล
36. นางสาวสุวนันท์  ซามาตย์
37. นางสาวสโรชา  มณีเนตร
38. นายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
39. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศิลาไศล
40. เด็กชายอิทธิพงษ์  ราชหงส์
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
2. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
3. นายปริญญา  อุณาพรหม
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
5. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
6. นางยุภาพร  ศรีโคตร
7. นายบุญสม  พิมพ์ดี
8. นายสุเมธ  ภาพันธุ์
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมบุญทา
2. นางสาวกมลชนก  เรืองเสนา
3. นางสาวกมลนิตย์  ศรีพลเรือน
4. นายกรวิชญ์  จุลโยธา
5. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์แซง
6. นายคุณากร  จันทร์แก้ว
7. นายจักรพรรดิ  แสนพิสาร
8. นางสาวชุตินันท์  ฤทธิ์ประดิษฐ์
9. นายณัฐพร  พันแสน
10. นายณัฐวุฒิ  ไพบูลย์
11. นายณัฐศาสตร์  ลีรัตน์
12. นางสาวทรายทอง  จันทร์เพ็ง
13. นางสาวทิพากร  ศิริคุณ
14. นายธนพงษ์  มะหิเดช
15. นางสาวธนัชชา  สิงห์เสนา
16. นายธีรพล  กงสันเทียะ
17. นางสาวนิธิตา  น้อยธิ
18. นางสาวปภัสสร  แสนบริสุทธิ์
19. นางสาวปาริยา  ราษี
20. นายฤทธี  สีนอ
21. เด็กหญิงลดา  หลีดินซุด
22. นางสาววรัญยา  พิมพ์อินทร์
23. นางสาววันวิสา  วงษ์ณรัตน์
24. นายวีระยุทธ  เฉยทุม
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสาเหม
26. นายสิริภัทร  หัดคำหมื่น
27. นางสาวสุชาดา  สายตา
28. นายสุทิวัส  กุลวงศ์
29. นางสาวสุนิตา  คุณกันหา
30. นางสาวสุนิสา  กินรีโดน
31. นางสาวสุพัตรา  เพี้ยมูล
32. นายอดิเรก  ทุ่งคำ
33. นางสาวอนันธิญากร  พิมพ์ศรี
34. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ
35. นายเทวราช  ภูบัวบาน
36. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมวงค์
37. นางสาวโยธิกา  ฮาดดา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
3. นายทัศรัญ  อุปครราช
4. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
5. นายวราวุฒิ  จินดา
6. นายอภิชาติ  คำสวัสดิ์
7. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
8. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกมลชนก  หลวงหลาด
2. นายกฤษณะ  ด้วงชรา
3. นายคุณัฐ  อุทโท
4. นายจักรี  เทษาวงค์
5. นางสาวจุฑามาศ  ชุมพุง
6. นายชลทิศ  กั้วพูล
7. นางสาวชุตินันท์  สุขตะ
8. นางสาวณัฐชยา  เงินชาลี
9. นายทศพล  เพ็งสวรรค์
10. นางสาวธีรนาฏ  พรมพันห่าว
11. นางสาวนริศา  วินทะไชย
12. นายนากะตะ  ทองสด
13. นางสาวปภัสสร  ประจักษ์โก
14. นายประสิทธิ์  พันพรม
15. นางสาวปรียานุช  เสน่หา
16. นางสาวปาริชาติ  จันสีไว
17. นางสาวภาวิณี  ทองแดง
18. นายภาสกร  ริยนิจ
19. นางสาวมานิดา  สุสีวงศ์
20. นางสาวรัชณีกร  ชัยบัณฑิตย์
21. นายวงศธร  ชนะพันธุ์
22. นายวรัญญู  สุกทน
23. นางสาววิยะดา  ผินตระการ
24. นางสาววิริยา  ทองแดง
25. นายวุฒิพงษ์  วรจิตร
26. นายศิริวัฒน์  โสภาพ
27. นางสาวสุดารัตน์  เจนวิถี
28. นายหลักเมือง  สืบสิงห์
29. นายอธิวัฒน์  ไตรยราช
30. นางสาวอรปรีญา  ปัญจะพันดอน
31. นางสาวอาราญา  แขกวันวังค์
32. นางสาวเขมมาภรณ์  กันยาง
33. นางสาวเจนจิรา  ศรีบุรมย์
34. นางสาวเฟื่องรัตน์  สืบศรี
35. นายเอกพันธ์  สืบสิงห์
36. นายไอคิว  มาลาทอง
 
1. นายกัญหา  สุมังคะ
2. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  แขน้ำแก้ว
2. นายกฤตพรต  พรมดอนชาติ
3. นางสาวจิฑาภรณ์  สารีโพธิ์
4. นายจิรายุส  ใจภักดี
5. นางสาวจุทามาศ  แสนสะอาด
6. นางสาวชลธิชา  ภูระหงษ์
7. นางสาวทับทิม  ครีมกล้า
8. นายธนพล  จันผาย
9. นายธีระพงษ์  ปีรอง
10. นางสาวนฤมล  ผลจันทร์
11. นายปริวัฒน์  สีปัดสา
12. นางสาวปลายทอง  สาแก่งทราย
13. นายปัทวี  อินทร์ทองยศ
14. นางสาวพรรณิภา  นาชัย
15. นายพิสุทธิ์  จันทร์ขันตี
16. นายภานุวัฒน์  ใจภักดี
17. เด็กชายภูมิมินทร์  โคตรธารินทร์
18. เด็กชายภูมิอนันต์  พันภูวงค์
19. นายมานะศักดิ์  โสเกษ
20. นายรณฤทธิ์  สมบูรณ์
21. นางสาวรสสุคนธ์  ประจันเต
22. นางสาวรัตนา  ประเสริฐสังข์
23. นายรุ่งอรุณ  ไชยฤทธิ์
24. นางสาววริญญา  พรรณขาม
25. นางสาววิจิตรา  มาสู่
26. นายวิศรุต  ภูมิพันธ์
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคูณ
28. นางสาวสิริลักษณ์  สีพลน้อย
29. นางสาวสุจิตรา  แสนพิมพ์
30. นางสาวสุพัตตรา  มูลประเสริฐ
31. นายสุริยา  เถาว์ชาลี
32. นางสาวสุริศรา  แพงคำ
33. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์อินทร์
34. นางสาวอรทัย  พรมบุตร
35. นายอรรถชัย  ศรีแสงใส
36. นายอลงกรณ์  ปรุรัตน์
37. นางสาวอิศริยาภรณ์  อารมณ์สวะ
38. นางสาวเจนจิรา  หนองสูง
39. นายเนติพัฒน์  ฝ่ายพงษา
40. นางสาวเบญจพร  อ่อนสีดา
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
3. นายวิชิต  ครูรอง
4. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
5. นางจริญญา  ปะจักโก
6. นางสาวรติรมย์  บึงราษฎร์
7. นายธานี  แสนโหน่ง
8. นางสาวสุธาสินี  แสนบุญศิริ
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  คารมย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คงสุริโย
3. นางสาวณัฐสินี  สุทธิประภา
4. นางสาวทอแสง  วีระพูล
5. นางสาวทัณสินา  กุลศิริกาญจน์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยาวโนภาสน์
7. นางสาวธิดารัตน์  ภูมิรัง
8. นางสาวธิดารัตน์  ลาพานิชย์
9. เด็กชายนัฐพงษ์  ศรีเพ็ญรัตน์
10. นางสาวนิภา  พินทา
11. นางสาวปทุมรัตน์  แก้วคูณ
12. นางสาวปภัสรา  ภูทองเงิน
13. เด็กหญิงพิยดา  ลินสา
14. เด็กหญิงพิยดา  ศรีษาวงค์
15. นางสาวภิญญาพัชฏ์  พิมนิวาส
16. เด็กหญิงมัสยา  บุดสีทัด
17. นางสาวรัชดาภา  แก้วมงคล
18. เด็กชายวัชรพงศ์  แถวสามารถ
19. เด็กหญิงวารีรัตน์  สายทอง
20. เด็กชายวีรภัทร  อังกาบ
21. นายศรายุธ  ศรีเชียงหวาง
22. นางสาวศศิธร  ปิ่นทอง
23. เด็กชายศุภวิชญ์  จุฬามณี
24. เด็กหญิงสาธิตา  เวียงสมุทร
25. เด็กชายสิทธินันท์  เฮ็งเจริญ
26. นางสาวสุจิตรา  อินทชุบ
27. นางสาวสุนัทตา  แสวงชัย
28. นางสาวสุริสา  แสนสุภา
29. เด็กหญิงอติกาญน์  เชิญโช
30. นางสาวอนุธิดา  ทินรัตน์
31. นางสาวอันธิกา  พินทา
32. นางสาวอาทิตยา  ลาบเลิศ
33. เด็กชายอินทัช  สาริสุทธิ์
34. นายเกรียงไกร  โนนทะขันธ์
35. เด็กหญิงเดือนนภา  แก้วเกิน
36. นายไตรรงค์  จำปานิล
 
1. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
2. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
3. นายณัฐชาต  ราชบัณฑิต
4. นายสุรชาติ  นาถธีระพงษ์
5. นางบุญสม  นาคเสน
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายธนากร  ชัยฤทธิ์
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายธวัฒทัย  บังประดง
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  คำพลทัน
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายพีระพงษ์  ราชสำเภา
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายวิษณุชัย  สุวรรณราษฎร์
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  เสาหินกอง
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายนิรพล  โคตรดงบัง
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายราชานนท์  แสนณรงค์
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายชัยภักดิ์  จิตจะรักษ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  บุคคล
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายจักรี  ชัยมัฌชิม
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายศุภมิตร  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายภูตะวัน  อุระมา
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายอินทร์ทอน  งามสมบัติ
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฏฐปัญญามาศ
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นายปรีชา  หนูกิจ
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  สายสุด
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายณัชพล  คุตพันธ์
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ราภูมี
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายทักษิณ  คำศรี
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายวุฒินันท์  ยิ้มเกิด
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นายพงษ์สัญญ์  ชัยต้นเทือก
 
1. นางชัยพร  สุ่มสา
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาพร  สีไสย
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ตะดวงดี
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงศศินิภา  หล้าฤทธิ์
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงอภิรดี  บุญจำเนียร
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิติมา  เลพล
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สุภามูล
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงกมลชนก  รักโคตร
 
1. นางสาวกุลจิรา  โพธิพรหม
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ศรีบุตรชา
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มูลบุญ
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงพัชรียา  การุณเวทย์
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปติญญา  โทแก้ว
 
1. นางสาวดวงจันทร์  บุคคล
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงอ้อมพร  แกัวดี
 
1. นางชัยพร  สุ่มสา
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสวาภพ
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยปาน
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกรณ์  กุมภิโร
 
1. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศรัณยา  พลอยหิน
 
1. นางศิริอร  แสนโพธิ์
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 17 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  หอมสมบัติ
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลณี  ดอนเหลา
 
1. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวเมทินี  วุฒืสาร
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาววาปี  จอมทอง
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวมานิตา  เคหะฐาน
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวเพ็ญนภา  ดอกกฐิน
 
1. นางดรณี  อินทร์บัว
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศิริประภา  ฤทธิ์ละคร
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวรัสนี  สุดตา
 
1. นางสาวรัชฏาภรณ์  อินธิปีก
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  พินทา
 
1. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ติดมา
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชลธิชา  สวนลา
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวมะลิวัลย์  กาเผือก
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงมินตรา  สินธิสุทธ์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  สาบ้านบัว
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาววรรณวิวาห์  รัตนวงค์
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซกา 1. นางสาววิริยา  ทองแดง
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายนรินศักดิ์  แก้วเสียง
 
1. นายน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายธวัฒทัย  บังประดง
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายวุฒิทนา  แสบงศรี
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายมนูญ  อินทร์บัว
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายพัชรพล  โพญะโทก
 
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นายขวัญชัย  ชัยสงคราม
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  จันทร์หวาน
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  แดนนาเลิศ
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายเกียรติกูล  วรแสง
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายเกริกฤทธิ์  อินธินิน
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฏฐปัญญามาศ
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  จูมแพง
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงโสรญา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงประภาพร  นาภิมนต์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  บุคคล
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  โคตรวันดี
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  นาหัวหนอง
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุมิตรตรา  ศรีถาวร
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  หาริชัย
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกัลยารัตน์  แสนแพง
 
1. นางศุพิสรา  ณรงค์ชัย
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสิรินยา  พิศาลเศรษฐพงษ์
 
1. นายพิเชษฐ  วงค์จันทร์
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  เพ็งทอง
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  โมรา
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวอรอุมา  โพธิ์น้ำเที่ยง
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ถินคำเชิด
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  อ่อนตา
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวชาลิสา  ใจมั่น
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สงค์จตุรัส
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายอดิศักดิ์  ไตยวง
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายศาสสวัติ  ชามนตรี
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพิริยะพงศ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายพงษ์พัฒน์  สาบ้านบัว
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายวิษณุ  พันพิลา
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายพรภิรมย์  จำเริญศรี
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายอิศรเดช  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวมนทิรา  อ้นพรม
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปิตตาฝ่าย
 
1. นางสาวพิชญภาณัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพ์วงค์
 
1. นางชัยพร  สุ่มสา
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรมรินทร์  เสนสอน
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงวุ้น  ศรีออน
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลาวัณ  เครือแก้ว
 
1. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงปัจนันท์  คุนารักษ์
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พลสอน
 
1. Mr.REGINAL  MENDEZ
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอธิดา  พิมพ์สา
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยศรีษะ
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สายสุพรรณ์
 
1. นายนิเวศน์  เติมประชุม
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสิรินยา  พิศาลาเศษฐพงษ์
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเหมือนฝัน  กุลเกตุ
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีละกิจ
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  โมลี
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พันธ์โพธิ์
 
1. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวสิรินยา  ขันอาสา
 
1. นางชัยพร  สุ่มสา
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีเสาวงค์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
 
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวอมิตา  บุญวัน
 
1. นางสาวกุลจิรา  โพธิพรหม
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยังสีชาติ
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนแพง
 
1. นางศุภิสรา  ณรงค์ชัย
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  จรูญแสง
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวไอยลดา  ค้อมสิงห์
 
1. นายนิเวศน์  เติมประชุม
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวรัสนี  สุดตา
 
1. นางสาวรัชฏาภรณ์  อินธิปีก
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวเจนนิตา  การุณรักษ์
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  โมรา
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายญาณุวุฒิ  บัวโรย
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายหลักเพชร  ห้วยทราย
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายธันวา  แสนเทพ
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  อุทัยบาล
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายพรภิรมย์  จำเริญศรี
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายอภิชาติ  เจริญ
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายอินทร์ทอน  งามสมบัติ
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฏฐปัญญามาศ
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายพัชรพล  โพกระโทก
 
1. นายนิเวศน์  เติมประชุม
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  ก้อนแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอิสริยา  พิมโต
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงสรียา  จิตต์สง่า
 
1. นางสาวดวงจันทร์  บุคคล
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิติมา  เลพล
 
1. นายปริญญา  อุณาพรหม
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  นาหัวหนอง
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรสุดา  หอมสมบัติ
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  เถาโต
 
1. นายนิเวศน์  เติมประชุม
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญเพ็ง
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วนารี
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทัศพงษ์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ด้วงสีดา
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชมพร
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ช่างเรือนกูล
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ดีโคตร
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสวาภพ
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  พักแพง
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวอนงค์  ลัดดา
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวณีรนุช  พุทธจักร
 
1. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินตนา  มาดมั่น
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเนตรอัปสร  คุ้มไพทูรย์
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาววรรณภา  ชัยรัตน์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  จรูญแสง
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวสุภาดา  คำตะพล
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วจอมพล
2. เด็กชายจีรณะ  จันมาลา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาเวียง
4. เด็กหญิงชลดา  ตาลสิทธิ์
5. เด็กหญิงชไมพร  อินทนนท์
6. เด็กหญิงฐิติพร  ประสมคุณ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีแสน
8. เด็กชายตนุภัทร  ปัดดาทุม
9. เด็กชายธนวัฒน์  ปริญญา
10. เด็กชายธนาวุธ  ศิลาคม
11. เด็กชายนลธวิช  รัตนเสมอ
12. เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงห์เพ็ญ
13. เด็กชายประกิต  บุตรแสน
14. เด็กหญิงปวีณา  ผุยชา
15. เด็กชายพงศธร  โภชน์พันธ์
16. เด็กชายพชร  ไชยวงค์
17. เด็กหญิงพีนรี  กันทะสี
18. เด็กหญิงภัทรจีรา  ภูแซมโชติ
19. เด็กชายภูวดล  เจียรกุล
20. เด็กหญิงลักษิกา  หอมสมบัติ
21. เด็กชายวิสิตพล  ตุจันโต
22. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เหล่าพิสัย
23. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ษา
24. เด็กหญิงศุจินธรา  ทองยา
25. เด็กชายศุภชัย  บุตรด้วง
26. เด็กชายศุภภร  ประกอบกิจ
27. เด็กหญิงสุพาภรณ์  ดงมูลน้อย
28. เด็กชายอนุชิต  ไสโยธา
29. เด็กชายอรรถกร  อาสาเขต
30. เด็กหญิงเกวลี  วงศ์จินต์
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยจักร์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  วิเศษศรี
3. นางสาวจุฑามาศ  สงวนนาม
4. เด็กชายชนิกานต์  นาซิน
5. เด็กชายชนินทร์  ทองอาจ
6. เด็กชายชัชฤทธิ์  พร้อมจิตต์
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ธิติชยาพงษ์
8. เด็กหญิงฐานันดร  ชัยปัญญา
9. เด็กหญิงฐาปณี  ต่อซอน
10. เด็กชายณัฐพงศ์  กลาหงษ์
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีรัตน์
12. นางสาวนภาพร  ขุนทอง
13. นางสาวนฤมล  กลมเกลียว
14. นางสาวนัยนา  โสภาไฮ
15. เด็กหญิงนิตยา  โคตรัตน์
16. เด็กหญิงนิราภร  แสนวงค์
17. เด็กหญิงบุษยมาส  โสภา
18. นางสาวปวีณา  โพธิ์ศรี
19. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แดงประพันธ์
20. เด็กหญิงผกามาศ  บุญพั่ว
21. เด็กชายพีรภัทร  พรมมีเดช
22. เด็กหญิงมรกต  ไกยะราช
23. นางสาววรากร  แพงศรี
24. เด็กหญิงวริษา  มะลิ
25. เด็กชายวิศวะ  อิ่มระรื่น
26. เด็กชายศิรวิทย์  กุลวงศ์
27. เด็กหญิงศิรินภา  อยู่สุข
28. เด็กหญิงสรัลชนา  ฉิมพินิจ
29. นางสาวสุธิมนต์  อุทรสาธร
30. เด็กหญิงสุมินตรา  สุภามูล
31. เด็กหญิงอรพิน  พัฒนะแสง
32. เด็กหญิงอรยา  อินคำปา
33. นางสาวอาภัสรา  ภูนพทอง
34. เด็กหญิงอารียา  ศรีหานาด
35. เด็กชายเกรียงไกร  อุปชัย
36. เด็กหญิงเก็จมณี  ผายพันธ์
37. เด็กชายเจษฎาภร  สมาถม
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายวราวุฒิ  จินดา
3. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
4. นายอัณญาพล  ไขทอง
5. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักร
6. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุปินะ
2. นางสาวกรกนก  บุตรนนท์
3. นางสาวจีรนันท์  เวชสาน
4. นางสาวชุลิตา  นันทะชัย
5. นายณัฐวุฒิ  สุปินะ
6. นางสาวดาราวัน  สายจันดี
7. นายทศพล  นาใจปัด
8. เด็กชายนภาพร  พรมโคตร
9. นางสาวนันธิยาพร  เนื้อไม้หอม
10. นางสาวปทุมรัตน์  นาหัวหนอง
11. นางสาวปรารถนา  ศรีโภค
12. นายปรีชา  หนูกิจ
13. นางสาวปวีณา  อุทุมภา
14. เด็กหญิงปิยฉัตร์  ดอนวิจิตร
15. เด็กหญิงปิยนุช  สว่างแสง
16. นายพงษ์ศธร   พรมเขต
17. นายพงษ์สิทธิ์  กองสี
18. นางสาวพรรณิภา  เสนาพล
19. เด็กชายภราดา  พรเพชร
20. นางสาวภาวิณี  สาที
21. นางสาวมนัสนันท์  กั้งกลาง
22. นางสาววรัญญา  มโนศรี
23. นายวสันต์  ปวงปะชัง
24. นายวิเชียร  จุลเศียร
25. เด็กชายวีรพงษ์  หมื่นชนะ
26. นางสาวสิริวิมล  ไข่มุก
27. นางสาวสุจิตรา  แคนหนอง
28. นางสาวอรอุมา  โพธิ์น้ำเที่ยง
29. นายอุเทน  ทองดี
30. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำตรงใจ
31. นางสาวเปรมฤดี  ภูมิเศษ
 
1. นายกิตติ   พรวุฒิพันธุ์
2. นายสุระชัย  นาอุดม
3. นายไสว  วรรณพรามณ์
4. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
5. นางสาวรุ่งทิวา  การะกุล
6. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
7. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
8. นางศรินประภา  สมทิพย์
 
967 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายฉานพล  ลอยหา
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  โคตรศรีเมือง
3. เด็กชายนเรศ  สวรรณคร
4. เด็กหญิงบังอร  วงค์อินอยู่
5. เด็กชายพงษ์ศกร  ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงมินตรา  ห้าวหาญ
7. เด็กหญิงรุจิรดา  วังทะพันธ์
8. เด็กชายสิริวัฒนายุทธ  สอนการ
9. เด็กชายอนุชิต  ชัยนาม
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  นิลเกตุ
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
3. นางสุพัตรา   รักชาติ
 
968 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายชนพัฒน์  มาศงามเมือง
2. เด็กหญิงฐิติพร  วรรณภา
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชาติสง่า
4. เด็กหญิงนิภาพร  วรพฤกษ์
5. เด็กชายพงศ์พันธ์  หงษ์คำ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เสีวงล้ำ
7. เด็กหญิงวรรณิษา  กิมิบัติ
8. เด็กชายอติพล  ยังกลาง
9. เด็กหญิงอัญชนา  ใจมั่น
10. เด็กชายโชคทวี  ชินคำ
 
1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม
2. นางวรรษชล  ภูลวรรณ
3. นายวัชรากร  แก้วก่ำ
 
969 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทามี
2. เด็กหญิงจิราพร  ดีมิตร
3. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  อธิพัฒน์วัฒนกุล
4. เด็กชายนันธพงศ์  ฟองสีถง
5. เด็กหญิงนุชนารถ  มหานิล
6. เด็กหญิงปทิตตา  เกริกธนนท์
7. เด็กชายมาโนช  จันทร์สว่าง
8. เด็กชายวิษณุชัย  สุวรรณราษฎร์
9. เด็กชายอชิรวิชญ์  ไตรพิมพ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  รังษา
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
970 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เทียนศักดิ์
2. เด็กชายกันตภณ  สุวรรณทิพย์
3. เด็กชายจริวัฒน์  พิกุลทอง
4. เด็กชายนัฐพล  โยพินธะ
5. เด็กหญิงพรนภา  อินสาร
6. เด็กหญิงรักษณาลี  แปลประเสริฐ
7. เด็กหญิงสิริยากร  ปุยะบาล
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุทธจ้อย
9. เด็กชายโกศล  กลิ่นชู
10. เด็กชายโพธิกร  ปาวะโก
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
2. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
3. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
 
971 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนพงษ์
2. เด็กชายชไมพร  แสนโสภา
3. เด็กหญิงนริศรา  จินา
4. เด็กหญิงนิตยา  คุ้มสุวรรณ
5. เด็กชายสมภพ  ศิริดี
6. เด็กชายสุภารัตน์  ปัดนา
7. เด็กชายอำพล  ทะนงอาจ
8. เด็กหญิงเบญจภา  จันทาสี
9. เด็กชายเสกสรรค์  เรืองสา
10. เด็กชายเสนีย์  คุ้มบุญ
 
1. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
2. นางบุญสม  นาคเสน
 
972 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายกฤษนันท์  คำนันท์
2. เด็กชายจตุพล  นาคสี
3. เด็กหญิงชลธิดา  อ่อนทุ่ม
4. เด็กชายธันวา  แสนเทพ
5. เด็กหญิงนิตยา  ก้อนบุญ
6. เด็กชายพงษ์ธร  ชนชนะกุล
7. เด็กชายยงยุทธ  ตานาม
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุโพธิ์
9. เด็กหญิงอนุสรา  ทิพนม
10. เด็กหญิงเมทนี  ทองดุศรี
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
2. นางสาวดวงพร  คุณาคม
3. นางมริดา  สุขะหา
 
973 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  บุญชู
2. เด็กชายครรชิต  จันทร์แดง
3. เด็กชายทินภัทร์  ย้อยกระโทก
4. เด็กหญิงนวดี  ทองบท
5. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณลุกขี
6. เด็กชายยศธร  มะลาทอง
7. เด็กหญิงอริสรา  สาอุ
8. เด็กหญิงแพรวา  บุตรวังค์
 
1. นายวิชิต  ครูรอง
2. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
974 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายคุณากร  ไชยเลิศ
2. นายณัฐวุฒิ  สารคำ
3. นางสาวทินรัตน์  ชินโคตรพงศ์
4. นายธนัทเทพ  ภักดีเจริญ
5. นายพงศธร  นามพิลา
6. นางสาวสุชานาถ  ผ่องแผ้ว
7. นางสาวอรญา  ศรีคัดเค้า
8. นางสาวเจนจิรา  พลพิลา
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
3. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
975 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกิติยา  บุตรพรม
2. นายจักรพรรดิ์  จันทะลารักษ์
3. นายชลทิศ  กั่วพูล
4. นายชาญชัย  บริญาณ
5. นางสาวปภัสสร  ประจักษ์โก
6. นางสาวรัชณีกรณ์  อย่าสวย
7. นางสาววันเพ็ญ  ไร่ประเสริฐ
8. นางสาวศิรินภา  น้อยภูธร
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังษา
10. นายเฉลิมศักดิ์  คุณาคม
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
976 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวจันทมณี  พึ่งน้ำ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  กอบโคกกรวด
3. เด็กชายนัฐพล  โยพินธะ
4. นางสาวพรรณปพร  เฉลิมแสน
5. นางสาวมินทรา  เกษบึงกาฬ
6. นายรัตนะ  ภูสมมา
7. นายวราเทพ  จันทร์ศรี
8. นายวีระพล  วงศ์กะโซ่
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
2. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
3. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
977 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจบุญ
2. นางสาวชลนิภา  สาระวิถี
3. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์เมืองคุณ
4. นายณัฐพงษ์  แก้วสิงห์
5. นายณัฐพล  ประวัติ
6. นางสาวนฤมล  วงศ์หมากเห็บ
7. นางสาววริสา  ทิพนม
8. นายสราวุธ  ศรีโคตร
9. นางสาวอภิญญา  ศรีราช
10. นายอรรถสิทธิ์  พิมโยธา
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
2. นางสาวดวงพร  คุณาคม
3. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
978 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  พลโท
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปาละวงษ์
3. เด็กหญิงดุริยนาฏต์  บุดดีวงษ์
4. เด็กหญิงนริศรา  ฝ่ายบุญ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อัญทะปัญญา
6. เด็กหญิงปิ่นประภา  เขียวเชย
7. เด็กหญิงพัชฌา  เลาะหะนะ
8. เด็กหญิงวิชุดา  ทองทา
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
3. นางสุพัตรา   รักชาติ
 
979 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรองทอง  คุ้มมิตร
2. นางสาวนิตยา  บุญไมตรี
3. นางสาวศศิประภา  แดนเขต
4. นางสาวศิดาภา  แดนเขต
5. นางสาวสุพรรณี  นันตะริ
6. นางสาวอภิสรา  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
2. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
980 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชาวหนองแสง
2. เด็กหญิงฐิติพร  วรรณภา
3. นางสาวณัฎฐธิดา  ชาติสุข
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุทารัมย์
5. เด็กหญิงนิภาพร  วรพฤกษ์
6. เด็กหญิงปิยะพร  ไชยราช
7. เด็กหญิงวิสุดา  พานสมบูรณ์
8. นางสาวศรีไพร  กองคำ
9. เด็กหญิงศิริประภา  อินทรศรี
10. นางสาวสายทิพย์  พิมพ์โพนทอง
11. นางสาวอรพิน  ทาบึงกาฬ
12. เด็กหญิงอรอนงค์  นนทะชัย
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
3. นายกีรติ  ไพรัตน์
4. นายฤชุวิญญ์  วงศ์ตาขี่
 
981 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัดดาว  จันดีทม
2. เด็กหญิงนันทนา  นันทะมาตย์
3. เด็กหญิงนันธิดา  นันทะมาตย์
4. เด็กหญิงปนัดดา  เรียงน้อย
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงศ์ชาญศรี
6. เด็กหญิงสุทธิตา  บุญกองสี
7. เด็กหญิงสุนันทรา  ลาสุด
 
1. นางพรทิพย์  ตาไข
2. นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี
 
982 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ชมพูนุช
2. เด็กหญิงปวีณา  พรมรินทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  สิทธิศักดิ์
4. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เรืองสา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  วะโลหะ
6. เด็กหญิงสุภาพร  จริยนันทศิริ
7. เด็กหญิงอนุสรา  ทองจันทนาม
8. เด็กหญิงอัญชลี   อุดมดี
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
 
983 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุริโยทา
2. นางสาวขนิษฐา  พระภูมี
3. นางสาวจุรารัตน์  วงค์ชุย
4. นางสาวดวงพร  สุวรรณกูด
5. นางสาวบุษกร  นามมนตรี
6. นางสาวประภาพร  สายสี
7. นางสาวปรียานุช  ชุมพล
 
1. นางพรทิพย์  ตาไข
2. นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี
3. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
984 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  อามาตรมนตรี
2. นางสาวปรารถนา  วงคำแสง
3. นางสาวพรพิมล  ทองเมือง
4. นางสาวรัตนาภรณื  แก้วไพลิน
5. นางสาวสุกัญญา  น้อยจันทร์วงษ์
6. นางสาวสุชาวดี  ลุนสีเทียม
7. นางสาวสุภาพร  พุทธวงศ์
8. นางสาวสุวนันท์  มูลสันเทียะ
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
 
985 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวพรไพริน  เชื่ออ่อน
2. นางสาวรัชดา  ดาสามผง
3. นางสาวศิริมา  กระดานราษฎร์
4. นางสาวสุจิตรา  บุญเรือง
5. นางสาวอรัณยา  เสือดี
6. นางสาวอริษา  เสือดี
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
986 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุทุมมา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ยังเมือง
4. เด็กหญิงบุษบา  ศรีนา
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  เพ็งมี
6. เด็กหญิงภาวิณี  ชัยเนตร
7. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เรืองสา
8. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสงัด
9. เด็กหญิงวิมล  มะลิมาตย์
10. เด็กหญิงศิวพร  อุตตามาตย์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรไธสงค์
12. เด็กหญิงอนุสรา  ทองจันทนาม
13. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์ทอง
14. เด็กหญิงเจนจิรา  อามาตรมนตรี
15. เด็กหญิงเยาวภา  จวยชัย
 
1. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
2. นางบุญสม  นาคเสน
3. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
4. นางสาวเวทิดา  เรืองเดช
 
987 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  อามาตมนตรี
2. นายทรงกรด  ดำดา
3. นายธีระวัฒน์  ภูวนารท
4. นางสาวนวพร  ศรีคัดเค้า
5. นางสาวพรพิมล  ทองเมือง
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิลนี
7. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วไพลิน
8. นางสาวศิรินภา  นาแว้น
9. นางสาวสุกัญญา  น้อยจันทร์วงษ์
10. นางสาวสุชานันท์  บุญญาพิทักษ์
11. นางสาวสุทธิดา  สีเมือง
12. นางสาวสุพัตรา  อามาตรมนตรี
13. นางสาวสุภาภรณ์  พุทธวงค์
14. นางสาวสุวนันท์  มูลสันเทียะ
15. นางสาวเรือนแก้ว  พรหล่อ
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
3. นางสาวเวทิดา  เรืองเดช
4. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
 
988 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  คำสุย
2. นายธีรภัทร  คุณพรม
3. นายยุทธการ  พันหนองบัว
4. นายเกียรติศักดิ์  สาทะวงศ์
5. นายเมธี  ทำดี
 
1. นายจักรพงษ์  กลมลี
2. นางจันทนา  คำปันอ่อน
 
989 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กชายประสิทธิ์  พรมโยธา
2. เด็กชายพงษ์เทพ  สิทธิเสน
3. เด็กชายพัชรพล  ศรีโชค
4. เด็กชายวรพงษ์  จุลแดง
5. เด็กชายไพศาล  ชมพล
 
1. นายนิคม  แป้นแจ้ง
2. นางสาวฐิติพรรณ  พันธุ์คณิศร
 
990 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปุณขันธ์
3. เด็กชายตันติกร  แผลงสูงเนิน
4. เด็กชายทักษิณ  โยคาวัฒน์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายวิชิต  ครูรอง
 
991 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นายชยันต์  จันดาวงศ์
2. นายธนากรณ์  หลักกอ
3. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์
4. นายวิศรุต  เจริญวงศ์
5. นายเทียนชัย  เเสนรัตน์
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
992 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์   ศาลางาม
2. นายเนติพงษ์   กองอรัญ
 
1. นายเจษฎา  ไชยเชษฐ์
2. นางสาวดวงมาลา   พันธ์หล้า
 
993 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายนนธวัช  เลิศพิพัฒน์มงคล
2. นายแสงเทียน  ชัยรัตน์
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
 
994 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงภัครมัย  จำปากุล
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
 
995 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายรณฤทธิ์  มินทระ
 
1. นายวินัย  นาจันอ่อน
 
996 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  คุ้มบุญ
 
1. นายกิตติรงค์  บุญคง
 
997 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.2 เงิน 4 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแพง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ศิริบุตร
 
998 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.5 เงิน 5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิภา  บุตรนนท์
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
999 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75.4 เงิน 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยชิต
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ข่วงทิพย์
 
1000 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิืทยา  แพงสอน
 
1. นายไพฑูรย์  อินธิจักร
 
1001 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภูด่านงัว
 
1. นางสาวสุภาพร  นามสอน
 
1002 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงภารดี  วิเศษโวหาร
 
1. นายพัทธพร  ชินทะวัน
 
1003 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายอัมพร  สุโสภา
 
1. MissJenny   Lim
 
1004 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงเด็กหญิงคุณัญญา  ผลดี
 
1. นางสาวอ่อนจิต  ยางงาม
 
1005 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50.8 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรกานต์  ซานโจเซ่
 
1. นายปาษาณ  สุวรรณภักดี
 
1006 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 48.6 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สอนโพธิ์
 
1. นางสาวแพรธารทอง  สุทธิผล
 
1007 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 42.6 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงกฤศณา  ณัชนิธิกุล
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สามารถ
 
1008 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพรเทวัญ  เทศไทย
 
1. นางอรุณี  วิชาทิตย์
 
1009 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปิยะธิดา  สิงห์นนท์
 
1. นายจิระศักดิ์  โฮมพิมพ์
 
1010 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายอติเทพ  วงค์ธรรม
 
1. นายอุดม  นิลไสล
 
1011 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวศิริอนงค์  แก้ววงศรี
 
1. นายกิตติรงค์  บุญคง
 
1012 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวภัคธีรา  เกื้อทาน
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
 
1013 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวดรุณี  โพธิ์มูล
 
1. นางสาวอรอุมา  สุขะ
 
1014 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวภาวิณี  ยุทธษา
 
1. นายปาษาณ  สุวรรณภักดี
 
1015 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 53.8 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวบุญญานันท์    บุตราช
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สามารถ
 
1016 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 52.4 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวศิริวัลย์  ผลขาว
 
1. นายธนวัฒน์  โคตรซอดซ้าย
 
1017 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวยุวดี  สิงห์งอย
 
1. นางสาวสุภาวดี  โยโส
 
1018 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 51.4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาววิภาณี  นามมนตรี
 
1. นางชัยพร  สุ่มสา
 
1019 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวทิพรัตน์  เสนาช่วย
 
1. นางสาวนุชรีพร  จันทาศรี
 
1020 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวจเร  รุ่งราวี
 
1. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล
 
1021 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 42.2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  อุคำ
 
1. นางสาวแพรธารทอง  สุทธิผล
 
1022 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพงศธร  นามพิลา
 
1. นางศิริรัตน์  ศิริบุตร
 
1023 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววิรดา  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แย้มงาม
 
1024 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์  วิบูลย์ศิลป์
 
1. นางสาวเฟื่องรัก  โพธิ์ไทรย์
 
1025 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันตะนี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สายเนตร
 
1026 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงแพง
 
1. นางขวัญชีวา  จริญสูงเนิน
 
1027 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จะรับรัมย์
 
1. นายปรัชญา  สังชาตรี
 
1028 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อุปแดง
 
1. นางสาวรัตนา  วัฒนะนนท์
 
1029 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงสกลวรรณ  ทุ่งคำ
 
1. นางพัชนิดา  บริบูรณ์
 
1030 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ละศรีจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โมรัตน์
 
1031 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  ลำพุทธา
 
1. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
1032 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขันธ์มาศ  ศรีชุม
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ฮวดชัย
 
1033 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  แดนไกรแก้ว
 
1. นายสมัย  ลาวัง
 
1034 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำภูเวียง
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
1035 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงศิวาพร  อัคการ
 
1. นางสาวสุภาวดี  โยโส
 
1036 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอังคณา  ผาสุราษฎร
 
1. นายวินัย  นาจันอ่อน
 
1037 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเนตรมณี  มีมานะ
 
1. นางสาววิรุณรัตน์  แสนอุบล
 
1038 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายธนวัฒน์  โคตรซอดซ้าย
 
1039 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชารลอน  สีภา
 
1. นางสาวปริฉัตร  จตุรงค์พรไพศาล
 
1040 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงวิภาดา  ท้าวดี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สามารถ
 
1041 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  จันปัดถา
 
1. นางสาวสุมนมาศ  ไพบูลย์
 
1042 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงชุติพร  ศรีกุล
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
1043 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช  ขวัญมา
 
1. นายพัทธพร  ชินทะวัน
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงอมาญา   อินทร์พรม
 
1. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
 
1045 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จุมพิลา
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
1046 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐหภัทร  ศรีประสงค์
 
1. นางขวัญชีวา  จริญสูงเนิน
 
1047 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวทัณฑิกา  จันทร์อ้วน
 
1. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
1048 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวประกายแก้ว  จันทรวงศ์
 
1. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี
 
1049 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวปิยาอร  จันทะวงศ์
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
1050 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  จำปาลา
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
1051 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายเจษดา  จำปาอ่อน
 
1. นางสาวรัตนา  วัฒนะนนท์
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายธวัชชัย  บุญทา
 
1. นางวงเดือน  คนเพียร
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์วิมล  สีเล
 
1. นางสาวทรรศนันท์  พรมประศรี
 
1054 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปริชญา  ศรีม่วง
 
1. นายสุรเชษฐ์  ศรีนาทม
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ละศรีจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โมรัตน์
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวณฐิกา  โพธิ์ชัยยา
 
1. นางวิสุตา  เนาวดี
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอภิญญา  คำพิลา
 
1. นางสาวนุชรีพร  จันทาศรี
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวปวีณอร  ดอนเขียวสม
 
1. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวเกษร  สงศรี
 
1. นางสาวปริฉัตร  จตุรงค์พรไพศาล
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวศิรภัสสร  ผลกิจ
 
1. นางสาวบุษบา  นามชัยสงค์
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวดวงฤทัย  ดอนโสม
 
1. นางบุษยา  บุญประคม
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายปัณณวัฒน์  เทียบมาก
 
1. นายวีระชัย  เหนือโพธิ์ทอง
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวเย็นฤดี  บุญละคร
 
1. นางสาวมัลลิกา  โฮมพิมพ์
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวสิริอาภา  ติดงาม
 
1. นางสาวอ่อนจิต  ยางงาม
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวรััชนก  สุริโย
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกิตติยา  แพงสอน
 
1. นางสาววิรุณรัตน์  แสนอุบล
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  โยมโตร
 
1. นายเสน่ห์  ไม้แสนดี
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงพธนภัส  ทองไคร้
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุญชาญ
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  โชติมลทิน
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 4 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีหาปัญญา
 
1. นายภิรมย์  ทองหล่อ
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  โพธราม
 
1. นางสาววิชญาพร  พรมสุริย์
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงนิรามัย  สงคลัง
 
1. นายวิจิตร  พรมกุล
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 7 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไสยาศรี
 
1. นางสาวชลดา  วงศาสนธิ์
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปิ่นสา
 
1. นางสาวจิราพร  ต่ายบุญ
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์สุวรรณพร
 
1. นางเบญณุรัศมิ์  วิบูลย์กุล
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  จรูญกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  นามสอน
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวผกาทิพย์  จรรยา
 
1. นายรวิภาส  วันตา
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 12 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวิไลพร  ชอนพา
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมธิ
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัสธิฎา  สุภาพันธ์
 
1. นางชัยพร  สุ่มสา
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ้วนภา
 
1. นางสาวสุภาวดี  โยโส
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายณัฐพล  พรมดวงดี
 
1. นางสาวณัฐธิดา   สามารถ
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 49.6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวพาเมล่า  เฮคเคล
 
1. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวาสนา  สีนาคา
 
1. นายวินัย  นาจันอ่อน
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ดอนพระยา
 
1. นายนิกรณ์  หนูทอง
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  ไชยวงษ์
 
1. นางพิศมัย  พิสุทธิ์เจริญ
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  จันทร์หล้า
 
1. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวธันยธรณ์  คงสกุลรุ่งเรือง
 
1. นางนารี  เถาว์ชาลี
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  สนมเนาว์
 
1. นายนิกรณ์  หนูทอง
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.9 ทอง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายนิวัฒน์  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.5 เงิน 5 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวจารวี  เสียระหัง
 
1. นายยศดนัย  จงเกษกรณ์
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวปริศนา  อองโนนยาง
 
1. นางบุษยา  บุญประคม
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน 7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวอนุชิตา  วงผาบุศย์
 
1. นางพิสมัย  พิสุทธิ์เจริญ
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 8 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีหาปัญญา
 
1. นายภิรมย์  ทองหล่อ
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.3 เงิน 9 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวยุภาวดี  จันทวี
 
1. นางสาวนุชรีพร  จันทาศรี
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.1 เงิน 10 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  พาวงค์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โมรัตน์
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 11 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวพรรณธิภา  มูลลี
 
1. นางสาวอ่อนจิต  ยางงาม
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ทาอ่อน
 
1. นายรวิภาส  วันตา
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 13 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายฐาปกรณ์  จิกร์จักร
 
1. นางสุรณี  ติดมา
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววัชรี  พิมพ์หาญ
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมธิ
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวไอรดา  แสงนารี
 
1. นางชัยพร  สุ่มสา
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 45.6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวปัถยา  โพธิสาร
 
1. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 42.8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวทิพทิวา  สายบัว
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายกิตตพัฒน์  ยนต์พันธ์
 
1. นายเสน่ห์  ไม้แสนดี
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวดาวประกาย  ร่มไม
 
1. นางวิสุตา  เนาวดี
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายอธิโชค  นันตะรัตน์
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายสุดแดน  เกตุพันธ์
 
1. นายมังกร  คำพิลา
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงเอกวิชญ์  ทอนแก้ว
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงสกจวรรณ  ทุ่งดำ
 
1. นางพัชนิดา  บริบูรณ์
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินญา  พื้นทอง
 
1. นางสาวพิชญภาณัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูนพทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  ป้านภูมิ
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  แสนสง่า
 
1. นางสาวอภิศรา  นาครภัฎ
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  เมืองแทน
 
1. นางสาวมัลลิกา  โฮมพิมพ์
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนภัสสร  มาผิว
 
1. นางสาวกรรณิกา์ร์  แย้มงาม
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  เหล่าสุนา
 
1. นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ
 
1115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพประภา  สุริยะ
 
1. นายพนัสเทพ  กุลวงศ์
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายอานุภาพ  แสนมาโนช
 
1. นางสาวรติรมย์  บึงราษฎร์
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายปริญญา  อุทโธ
 
1. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวพิชชาภรณ์  พรมทา
 
1. นางสาวอรพรรณ  คิอินธิ
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวญาณิศา  ผดุงจิตร
 
1. นายอุดม  นิลไสล
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ราชวงษ์
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวรจนา  พื้นทอง
 
1. นางสาวณัฏฐณิกานต์  จันทร์เพ็ง
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจัดเจน  ไกรรัตน์
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์นักขา
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายณฤทธิ์  จ้องสาระ
 
1. นายพนัสเทพ  กุลวงศ์
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงเจริญ
 
1. นางสาวอภิศรา  นาครภัฎ
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑาธิป  ไผ่ตาแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิกา์ร์  แย้มงาม
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  มูลบุญ
 
1. นายเลิศพิชัย  รวยทรัพย์
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนเซกา 1. นายพีระวัฒน์  ยุบลชิต
 
1. นายจิระศักดิ์  โฮมพิมพ์
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจนัญญา  ขัตติยะบุตร
2. เด็กชายธีรภัทร์  มั่งมีศรี
3. เด็กหญิงพิชญา  มหานิล
4. เด็กหญิงสุภานิดา  จอมทอง
5. เด็กหญิงอรปรียา  พันเหล็ก
 
1. นายตรรญติภัทร์  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวจันจิรา  อำคา
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงจีรณุช  ไชยลิน
2. นายชิดนุชา  อองตัน
3. นายปัญญา  แสนชมภู
4. เด็กหญิงอาทิตยา  งามวิลัย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เชื้อชู
 
1. นางสาวศรัญญา  อาจโยธา
2. นายวิจิตร  พรมกุล
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นายธนากร  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงธัญชนก  โสมศรีแพง
3. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ลุนไธสงค์
4. เด็กหญิงมาริษา  เปอินทร์
5. เด็กหญิงอินทุุอร  แก้ววิชัย
 
1. นางประพิมพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวอารยา  ไกยะฝ่าย
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชล  ลมลอย
2. เด็กหญิงนฤมล  คำวิชิต
3. เด็กชายนฤเบศถ์  สงวนนาม
4. เด็กชายนเรศ  สวรรณนคร
5. นางสาวอัญชลี  พันสี
 
1. นางสาวสัญญา  โททุมพล
2. นางพิศมัย  พิสุทธิ์เจริญ
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงวริศรา  แพงน้อย
2. เด็กหญิงสุพิชชา  คำเกตุ
3. เด็กหญิงอภิรดี  นามวงค์
4. เด็กหญิงอารีญาย์  พรหมโคตร
5. เด็กชายเสกสรรค์  โป้เปิด
 
1. นางสาวสิริณรินทร์  พันธะมา
2. นางสาวลักขณา  วงษ์ใบแก้ว
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวนพิศ  ศรีมนตรี
2. เด็กหญิงนิรมล  วงศ์พันทำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฟักอ่อน
4. เด็กหญิงอ้อมดาว  ผดาวัลย์
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ตุระวิภาค
 
1. นางวาทินี  มูลตรีแก้ว
2. นางวาริน  วรรณาวงศ์
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิพร  พรมสอน
2. เด็กหญิงวิรากานต์  บุญเเสง
3. เด็กหญิงศรีวิลัย  ลาคำ
4. เด็กหญิงศิริพร  คำกลม
5. เด็กหญิงเเพรทอง  ประทุมทอด
 
1. นายพัทธพร  ชินทะวัน
2. นายสุรชัย   จันทร์เพ็ง
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีธิราช
2. นายสิทธิพล  ศาลางาม
3. นางสาวสุธิชา  เกื้อกิ้ม
4. นางสาวสุพิชญา  จอมทอง
5. นางสาวอรทัย  โพธิ์จันทร์
 
1. นายตรรญติภัทร์  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวจันทร์จิรา  อำคา
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  ดอนสิงห์
2. นางสาวนารีนาท  หล้าโน
3. นางสาวนิภาพรรณ  ปันหล้า
4. นางสาวสุชาดา  สลาพิมพ์
5. นางสาวอนค์นาฎ  ทองสัน
 
1. นางวาทินี  มูลตรีแก้ว
2. นางวาริน  วรรณาวงศ์
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกนกพร  ตรีรัตน์
2. นางสาวจิราพรรณ  วรกา
3. นางสาวพิมพรรณ  สังข์สน
4. นางสาวเสาวรักษ์  วรรณโชติ
5. นางสาว่เจนจิรา  เสียงล้ำ
 
1. นางสาวสุพรรณนิการ์  ศิริพันธุ์
2. นางสาวทรายวะริน  อ้วนออ
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.75 ทอง 4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณศรี
2. นางสาวชลธิชา  วงค์ไชยา
3. นายชาญทรัพย์สิน  ภูพานเพชร
4. นางสาวนฤมล  ศรีมงคล
5. นางสาวอรพรรณ  พิลม
 
1. นางอรุณี  วิชาทิตย์
2. นายปรัชญา  สังชาตรี
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนเซกา 1. นายกฤษณะ  วงจอม
2. นายณัฐพงษ์  มีแฮด
3. นางสาวนิรชา  วิเศษดำรงกูล
4. นายภควัต  ทองคำ
5. นายสราวุธ  สืบสาย
 
1. นายยศดนัย  จงเกษกรณ์
2. นางสาวอาริตา  บุญปากดี
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  วรรณดร
2. นางสาวธนภรณ์  ศรีพิลา
3. นางสาวน้ำทิพย์  ชาดี
4. นางสาวอรหัย  ไชยปัญญา
5. นายเทวาราช  ภูบัวบาล
 
1. นางสาวศุภสุตา  เทพรักษ์
2. นายสุกรรณ  โพธิสว่าง
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  กิณเรศ
 
1. นายเวชศักดิ์  หลักชัย
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เสนาพันธ์
 
1. MissMa  Ying
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธานีวรรณ
 
1. MissLi  Xin
 
1144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาตรา
 
1. นายวาริน  วรรณาวงศ์
 
1145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงโสภิตา  เมืองชุมชน
 
1. นางสาววิยะดา  ระหูภา
 
1146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายขติพรรดิ์  จอมศรี
 
1. Mrs.SAI JEE  TAN
 
1147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา    
1148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  เชลงศักดิ์
 
1. นางวาริน  วรรณาวงศ์
 
1149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวชลิดา  เศษมี
 
1. MissYANG  HUIJIE
 
1150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวนิรัขชา  บุญทวี
 
1. MissLi  Xin
 
1151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายเทวัญ  ทาศรี
 
1. Mr.ZHENG  SHUAI
 
1152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.66 เงิน 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ห้วยทราย
 
1. MissZhang  Lu
 
1153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.25 เงิน 6 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวไพลิน  เรืองชานนท์
 
1. นางวิยะดา  ระหูภา
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  สีหามาตร์
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โสดาบุตร
 
1. นายกฤษฎากร  พุ้มบัญฑิต
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายปิยะราช  พรมอุประ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
1157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  พรมจักร
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
1158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวแพรวพราว  ศรีคำ
 
1. Mr.Hashikawa  Shingi
 
1159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายบัญชา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
1160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวรัชนี  คิดดีจริง
 
1. นายอภิศรา  มาตยสันต์
 
1161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนิตตยา  ปรางชาติ
2. เด็กหญิงศศินิภา  น้อยชื่น
 
1. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์
2. นางชนาภา  ไพศาล
 
1162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายจินตภัทร  เจริญพงศ์
2. เด็กชายวัทธิกร  วาระสิทธิ์
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กุลสุวรรณ
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรตรา  นามวงษา
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ทวิลา
 
1. นายเสนีย์  เชื้อดวงผุย
2. นายชวดล   ศรีนวล
 
1164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวธัฐนวรรณ  รัฐธานนท์
2. เด็กหญิงสุนิตา  สายรัตน์
 
1. นางสาวพิชญภาณัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
1165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  บางผึ้ง
2. เด็กหญิงรัตฐิกาล  วันทา
 
1. นางสาวสัญญา  โททุมพล
2. นายนิธินาถ  โสดาวิชิต
 
1166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตยา  ขันวงค์
2. นางสาวภาวิณี  เหล่าพักสวน
 
1. นางสาวพจนี  เพชรพันธ์
 
1167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงหัทยา  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  เผ่าเงินงาม
 
1. นายไพฑูรย์  อินธิจักร
2. นางสาวกรรณิกา์ร์  แย้มงาม
 
1168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ด้วงมาก
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  ขันโมคา
 
1. นายปาษาณ  สุวรรณภักดี
 
1169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุรีเฟีย
2. เด็กชายวิศรุต  สาบ้านบัว
 
1. นางสาวพัทร์ธาภรณ์  สิงห์โต
2. นายวัชรวิทย์  สิทธิอมร
 
1170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  อองตัน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
1. นายสุกรรณ  โพธิสว่าง
2. นายวิจิตร  พรมกุล
 
1171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  พิมโคตร
2. เด็กชายศุภกิตต์  พหลทัพ
 
1. นางวิสุตา  เนาวดี
2. นางสาวสุภาพร  นามสอน
 
1172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองมี
2. เด็กหญิงอรัญญา  เสนสอน
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
2. นางสาวอภิศรา  นาครภัฎ
 
1173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจงรัก  วิชัยผิน
2. เด็กหญิงอินทิรา  ดอนพระยา
 
1. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
2. นางสาวปริฉัตร  จตุรงค์พรไพศาล
 
1174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงชนพิชา  อินรักษา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  พามี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สามารถ
2. นางบุษยา  บุญประคม
 
1175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงปฏมาพร  บุตรนนท์
2. เด็กหญิงยลรดี  พระโพธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
2. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล
 
1176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมานิกา  พรมวิหาร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายฉัตรชัย  สุจริต
2. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
1177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายกิติวรรษ  จอมศรี
2. เด็กชายเนรมิตร  ทานอุทิศ
 
1. นายสิริวุฒิ  ปะภะวา
2. นางสาวธัญลักษณ์  อุตรา
 
1178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชนิสรา  สุจารี
2. นายสุริยนต์  นพคุณ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  สิทธิจันทร์เสน
 
1179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายประมวลศิลป์  ไชยฤทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  พึ่งแก้ว
 
1. นางสาวสัญญา  โททุมพล
2. นายนิธินาถ  โสดาวิชิต
 
1180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  วิโทจิตต์
2. นางสาวไอยลดา  หล้าซุย
 
1. นางสาวอ้อมขวัญ  ศิริชมภู
 
1181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกาณ์  แสงนวล
2. นางสาวสุนิตา  ชนะกาลี
 
1. นางสาวพจนี  เพชรพันธ์
 
1182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวเจนจิรา  สารกิจ
2. นางสาวเพ็ญนภา  แสงคำเรือง
 
1. นายสุรเชษฐ์  ศรีนาทม
2. นางสาวจิราพร  บุญเทียน
 
1183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวกัลยากร  ติดมา
2. นางสาวชไมพร  ทองยาน
 
1. นางบุษยา  บุญประคม
2. นางสาวณัฐธิดา  สามารถ
 
1184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทะพันธ์
2. นางสาวอมรรักษ์  แสนคำ
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
2. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์
 
1185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวนางสาวดวงมุกดา  สาลุนันท์
2. นายปรีชา  จิตรกุศล
 
1. นายชวดล  ศรีนวล
2. นายเสนีย์  เชื้อดวงผุย
 
1186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิตา  รินทะลักษณ์
2. นางสาวสุพัตรา  พรมอ่อน
 
1. นางวิสุตา  เนาวดี
2. นายธนวัฒน์  โคตรซอดซ้าย
 
1187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวชวัลรัตน์  สมีงาม
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  คล่องแคล้ว
 
1. นายนิกรณ์  หนูทอง
2. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
 
1188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายอดิเรก  พรมจักร
2. นายอนุวัต  สุดา
 
1. นายสุกรรณ  โพธิสว่าง
2. Mr.Luke  Fraser
 
1189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ภูพาน
2. นางสาวรักษ์รินทร์  สุพร
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
2. นางสาวอภิศรา  นาครภัฎ
 
1190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวมธุดา  โลกาวี
2. นางสาวศุภกร  กัญญะวงค์
 
1. นายไพฑูรย์  อินธิจักร
2. นางสาวกรรณิกา์ร์  แย้มงาม
 
1191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวนฤมล  จันทร์หนู
2. นางสาวอนงค์  แก้วไพรวัลย์
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
2. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล
 
1192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวฌาจีรัตน์  ไวเจริญ
2. นางสาวสุธิดา  คำหอม
 
1. นายฉัตรชัย  สุจริต
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
1193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวรัสนี  สุดตา
2. นางสาวศิรภัสสร  ผลกิจ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  อินธิปีก
2. นางสาวบุษบา  นามชัยสงค์
 
1194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวจีรภา  สินสม
2. นางสาวสุวิมล  เกตุพิมน
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โมรัตน์
 
1195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธงชัย  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีขัดเค้า
3. นายพิชัยชาญ  รัตนศรี
4. นายพิสุทธิ์  คงประเสริฐ
5. นายสิทธิ์ศักดิ์  หนันสีสุข
6. นายสุรศักดิ์  แสนศรีแก้ว
7. เด็กชายอรรถพร  คนหาญ
8. นายอลงกรณ์  แก้วแก่นคูณ
 
1. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
2. นายสันเพชร  ควรคำคง
3. นายเฉลิม  รัตนชัย
 
1196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤษณะ  สองสอน
2. เด็กชายถนอมทรัพย์  ทัศบุตร
3. เด็กชายธีรภัทร  พูลเพิ่ม
4. เด็กชายพยงค์  พรมประพันธ์
5. เด็กชายภัทรพล  โยวะกา
6. เด็กชายยุทธนา  คำพิลา
7. เด็กชายศรัณย์  คำพินันท์
8. เด็กชายอรรถพร  พุฒซ้าย
 
1. นายอาทิตย์  ทีหอคำ
2. นายวินัย  นาจันอ่อน
 
1197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายกิตติกร  ปะวะภูชะกัง
2. นายจักรินทร์  จันทร์เมืองคุณ
3. นายทินกร  ทองมี
4. นายธีรภัทร์  คำมาทิตย์
5. นายธีรศักดิ์  สุวรรณเพชร
6. นายนิธิวัฒน์  บุดสงกา
7. นายพรชัย  โพธิ์อินทร์
8. นายพาลากร  กันลือชัย
 
1. นายธนวรรธน์  ดีพูล
2. นายบุญมี  คำหงษา
3. นายเกริกฤษณ์  มูลนันท์
 
1198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  มะโนศรี
2. เด็กชายคุณากร  หาเคน
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์สะอาด
4. เด็กชายทยากร  กิราชัย
5. เด็กชายทิโมธี  นันทา
6. เด็กชายมานุพงษ์  ฉอ้อนศรี
7. เด็กชายสิทธิพร  ธรรมรังษี
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  กุลวงศ์
 
1. นายสังคม  คนเพียร
2. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
3. นายไพริน  เสียระหัง
 
1199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุรีวรรณ
2. นายธวัชชัย  ปุริจันทร์
3. นายนันทวัฒน์  เหลาแก้ว
4. นายวรายุทธ์  สีทน
5. นายวัชรพล  ปัทวงค์
6. นายอนุชา  เตยสอย
 
1. นายพิทักษ์  พลเยี่ยม
2. นายธนวรรธน์  ดีพูล
3. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
1200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายจรูญ  รูปสวย
2. นางสาวลลิตา  ผากาเกต
3. นางสาววรรณภา  เพ็งทอง
4. นางสาววิภาวดี  สีตุ
5. นางสาวสุมาตรา  ยิ่งเรงเริง
6. นางสาวอนุสรา  วรรณโน
7. นางสาวอินทิรา  น้อยวงศ์
8. นางสาวอุไลรักษ์  สุริวงศ์
9. นางสาวเกษสุดา  นพคุณ
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายกิตติชัย  จันทกอง
3. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
1201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  มนตรีภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พลนันท์
3. นางสาวนราพร  แฮด
4. นางสาวปาริชาติ  เพ็งโสภา
5. นางสาวภรณ์ทิพย์  โตมาก
6. นางสาววรรธยา  วงษ์เปลียว
7. นางสาวศรันพร  บุดดี
8. นางสาวสุจิตตรา  วงษ์กระโซ่
9. นางสาวสุวนันท์  ปัญจารักษ์
 
1. นางสาวสุจิตตรา  จันทะบาล
2. นางสาวพีรพัฒน์  วิเศษ
 
1202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกองแก้ว  บุญเกื้อ
2. นางสาวกัญญารักษ์  กีตา
3. นางสาวกัลยารัตน์  สาบ้านบัว
4. นางสาวจริดา  เฉลิมแสน
5. นางสาวจิราพร  เธียมไธสง
6. นางสาวนภัส  จันปัตถา
7. นางสาวนุชศินี  ละบาเลิศ
8. นางสาวศุภิสรา  หาญมนตรี
9. นางสาวสิดาพร  พรมวัง
10. นางสาวอมิตา  พาหะ
 
1. นายคมสันต์  หาญปรี
2. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์
3. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
1203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาติชำนิ
2. เด็กหญิงกุลยา  พาพิจิตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อนันเต่า
4. เด็กหญิงพัชรี  ขวัญเติม
5. เด็กหญิงวริษษา  ไชยลือชา
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
1204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวปฏิญญา  สร้อยกุดเรือ
2. นางสาวปรียานุช  บุตรนนท์
3. นางสาวปวันรัตน์  พลเสนา
4. นางสาวอุมาพร  หลักชัย
5. นางสาวเปรมฤดี  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวสุจิตตรา  จันทะบาล
2. นางสาวพีรพัฒน์  วิเศษ
 
1205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวรัตน์สุดา  ปักษา
2. นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ
3. นางสาวเกศินีย์  หมื่นภักดี
4. นางสาวเยาวเรศ  สอนสุข
5. นางสาวเสาวนีย์  หมื่นภักดี
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
1206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวกิตติมา  ทองห่อ
2. นางสาวชลิตา  ระสีจันทร์
3. นางสาวภานุมาศ  นัยนิตย์
4. นายภาสกร  สาแก่งทราย
5. นางสาววิราวรรณ  มัสสาทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางอรพธู  ระดาฤทธิ์
 
1207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงใจ  ภูมิชูชิต
2. เด็กหญิงนันธิดา  ปรีชา
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์  ประกอบนัน
 
1. นางละเอียด  ประเสริฐสังข์
 
1208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สูญราบ
2. เด็กหญิงธาริณี  ทองไม้
3. เด็กหญิงระพิน  ภูบานชื่น
 
1. นางพนิดา  แสงศรีเรือง
2. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
 
1209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วหล้าว้า
2. เด็กหญิงนุสรา  ทุริดไธสง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  งามแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา   จันทะบาล
 
1210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงวิริยาพร  พยัคกูล
2. เด็กชายสุรชัย  พันธ์หล้า
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สูงกลาง
 
1. นางพัชนี  บุตรเจริญ
2. นางสาวสุจิตรา  ผาภู
 
1211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  มหาจันทร์
2. นางสาวมัลลิกา  ชารีพร
3. นางสาวรุ่งระวี  มณีด่านจาก
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
1212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญ่า  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วิเศษศรี
3. เด็กชายอโนชา  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เหล่าอรรคะ
2. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
1213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ทองดี
2. เด็กหญิงศิรินภา  ไชยเดช
3. เด็กชายสรวิศ  สายคำมี
 
1. นางนิภารัตน์  การุญ
2. นางบรรจง  ศรีสุนทร
 
1214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงยุพิน  พัสนันท์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรปัญญา
3. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญญาพิทักษ์
 
1. นางพิกุล  สิทธิอมร
2. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
1215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายจีระวุฒน์  คำมุงคุล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แนมสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์คู่
 
1. นางสาวรัชนีกร  กอแก้ว
2. นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ
 
1216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  กองเกิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันดาวงศ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์เดช
 
1. นางวิกานดา  เจริญดี
 
1217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพินิดา  จันขันธ์
2. เด็กหญิงมินตรา  น้อยตาแสง
3. เด็กหญิงอภิญาดา  บุตรสา
 
1. นางสาวบุษบา  บุญบรรลุ
 
1218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัฐวิกาญจน์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  คำภูมี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
1219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายธีปกรณ์  ไข่มุก
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  พรมปากสา
3. เด็กหญิงศิรินันท์  โคตะมี
 
1. นางสาวศิริพร  คงสมบัติ
2. นางวาสิฐี  ผูพงษ์
 
1220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทะเส
2. เด็กหญิงพรรสุดา  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงอาริญา  ดงรังศรี
 
1. นางพิมพิไลลักษณ์  ศรีมาลา
2. นายทรงศักดิ์  เขียวคำ
 
1221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกุลภร  อุปริมเตร์
2. เด็กหญิงชญานิศ  โสระเวช
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประนมศรี
 
1. นางอู่ทอง  เพ็งพา
2. นางไพบูรณ์  ทุมโยมา
 
1222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุริภักดิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อุ่นแดง
3. เด็กชายเอกชัย  มณีสุทธิ์
 
1. นางสาววาสนา  นวนชุม
2. นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ
 
1223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เเดนไกรเเก้ว
2. เด็กหญิงมธุชา  พิลาวงศ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จินาพุก
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
2. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
1224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศาชล  ศรีกา
2. เด็กหญิงศลิตา  อรุณเดช
3. เด็กหญิงศศิธร  ไชยยนต์
 
1. นางสาวอมร  สมพร
2. นายศักดิ์ณรงค์  วงษ์สว่าง
 
1225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. นายวินัย  หนูแก้ว
2. นายอนวัช  กันธุ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทิสานนท์
 
1. นางสาวยุมะรี  ป้องขวาพล
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
1226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายขวัญถุง  เขตคีรี
2. เด็กหญิงยศวดี  เรืองงาม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วกุล
 
1. นางนิรมล  สุวรรณกุศล
2. นางนิศากร  ทองอร่าม
 
1227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  พลับสวัสดิ์
2. นางสาววิภาพร  น้อยคำดี
3. นางสาวศศินิภา  นามโคตร
 
1. นางสาวสุจิตตรา   จันทะบาล
 
1228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกนกกาญจน์  บุญทอง
2. นางสาวพิรญาณ์  เนตรวงศ์
3. นางสาวยุภาวดี  หลานวงค์
 
1. นางอู่ทอง  เพ็งพา
2. นางไพบูรณ์  ทุมโยมา
 
1229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวกมลทิพย์  โคตรรัตน์
2. นางสาวจิราพร  ผลจัทร์
3. นางสาวแอนนา  บุญรามณรงค์
 
1. นางพิศสุดา  ยอดเทพ
2. นางสาววิจิตรา  ภาอำนวย
 
1230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวจรัสพร  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวจิณห์นิภา  ทองปั้น
3. นางสาวลลิตา  อู่รัศมี
 
1. นางพิมพิไลลักษณ์  เขียวคำ
2. นายทรงศักดิ์  เขียวคำ
 
1231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวปรารถนา  เพ็ชรคำ
2. นางสาวพรนิภา  นาเทเวศน์
3. นางสาวเกสร  ดอกจันทร์
 
1. นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ
2. นายคคนันท์  ศรีผุย
 
1232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวสายชล  ฤาชา
2. นางสาวสุภาพร  มุ่งทอง
3. นางสาวเมธินี  ศรีพุทธา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
1233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวชิดชบา  วงศ์งาม
2. นางสาววารุณี  การินทร์
3. นางสาวสุพรรณิการ์  จันทราเนตร
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  วงษ์สว่าง
2. นางสาวอมร  สมพร
 
1234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายวิทวัส  แก่นนาคำ
2. นางสาวสิรินยา  เสาะสมบูรณ์
3. นางสาวเบญริศา  นามวงศ์
 
1. นางพัชนี  บุตรเจริญ
2. นางจีรนันท์  อินทร์ลี
 
1235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวจิตรานุช  ติดมา
2. นางสาวสุนิษา  สุขบ้านบอน
3. นางสาวสุภาพร  พลพันธ์
 
1. นางพิกุล  สิทธิอมร
2. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
1236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์พละ
2. นางสาวนิราวรรณ  พาชาตรี
3. นางสาวโมลี  ขานเพราะ
 
1. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
2. นางพนิดา  แสงศรีเรือง
 
1237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกานดารัตน์  เทเนตร
2. นายกิตติพงษ์  หลานวงษ์
3. นางสาวนุชนภา  นาโม
 
1. นางอุดมสิน  จันทะวงษ์ศรี
2. นางกิติยา  ชาวหนอง
 
1238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวทานตะวัน  องค์ตา
2. นางสาวนรีกานต์  อินทรพาณิชย์
3. นางสาวนัททริกา  ราชรองชัย
 
1. นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา
2. นางดวงเดือน  บุญใส
 
1239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกชามาศ  เชื้อตาพระ
2. นางสาวอารี  เบื้อคำ
3. นางสาวเอสรา  พรมวงค์
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางฤทัยรัตน์  จันอ่อน
 
1240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวทักษพร  ณ ลำปาง
2. นายปานตะวัน  กาญจนสุนทร
3. นางสาวศศิประภา  พิมพ์ดอนอัด
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เหล่าอรรคะ
2. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
1241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  ตอพิมพ์
2. นางสาวอรยา  แสงหล้า
3. นางสาวเจนจิรา  กองคำ
 
1. นางสาวรัชนีกร  กอแก้ว
2. นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ
 
1242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายวรวุฒิ  ทมจันผา
2. นายสิทธิศักดิ์  คุณารักษ์
3. นางสาวอุไรวรรณ  แสนสุภา
 
1. นางสาวธิดากานต์  อินธิ
 
1243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  นารีนุช
2. นางสาวอชิรญา  ศรีทอง
3. นางสาวอนุรดี  สีหลิ่ง
 
1. นางวิกานดา  เจริญดี
 
1244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวสมคิด  ประสิทธิ์ทอง
2. นางสาวไพลิน  เพ็งแสน
3. นางสาวไอสุดา  ภูมิภาค
 
1. นางนิรมล  สุวรรณกุศล
2. นางนิศากร  ทองอร่าม
 
1245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชัชรียา  การุณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองคำ
3. เด็กหญิงมานิตา  สีชาวนา
 
1. นางไพบูรณ์  ทุมโยมา
2. นางวัฒนา  วิชัย
 
1246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  นาครัน
3. เด็กหญิงแอนนิสา  พันธิยา
 
1. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
2. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
1247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงกัสมา  โสภาบุตร
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  วิยะโส
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุตรนนท์
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
1248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญา
2. เด็กหญิงอัญชนิกา  สรุปราษฎร์
3. เด็กหญิงเมลาวี  ฮาราลด์
 
1. นางนงคราญ  พลลาภ
 
1249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงพลอยนิล  นาตี
3. เด็กหญิงพีรยา  ปราณี
 
1. นางสาวจุรารัตน์  อัครพิน
2. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
 
1250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงนอมจพรรณ  ประจันทะสี
2. เด็กหญิงนุชนาถ  คำพูล
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พนัศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
1251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขัตติยา  วงษ์ระคร
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทลาด
3. นางสาวศิริพร  เมืองแพน
 
1. นางนงคราญ  พลลาภ
2. นายนิคม  พลลาภ
 
1252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  แก้วใส
2. นางสาวอริสรา  ใจสู้ศึก
3. นางสาวอันดา  แกมนิล
 
1. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
2. นายอนันต์  บัวพงษ์ชน
 
1253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  มาพร
2. นางสาวทิพวรรณ  ทองบาง
3. นางสาวอรวรรณ  สารผล
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
1254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  ขันธ์กิจ
2. นางสาววาสนา  มูลราช
3. นางสาวสุฑามาศ  สาบ้านบัว
 
1. นางสาวจุรารัตน์  อัครพิน
2. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
1255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.75 ทอง 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวฌาณิกา  ยุทธมานพ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  วงศ์ชมภู
3. นางสาวสุดธิดา  แก้วนาง
 
1. นางไพบูรณ์  ทุมโยมา
2. นางวัฒนา  วิชัย
 
1256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เรียงน้อย
2. นางสาวศุภกานต์  เดชขำ
3. นางสาวสุทธิกานต์  คุณวงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
1257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขอบเงิน
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  แสงทอง
 
1. นายนิกรณ์  หนูทอง
2. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
 
1258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ผลจันทร์
2. เด็กชายอรอุมา  พรมจินดา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  สามารถ
 
1259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายนนธวัตร  ฝ่ายรักษา
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  มิตนา
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
2. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล
 
1260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายขติพรรดิ์  จอมศรี
2. เด็กหญิงจันจิรา  สังกระสี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  อุตรา
2. นางสาวปวีณา  เประกันยา
 
1261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  คำน้อย
2. เด็กหญิงนิศาชล  บัวแพง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
2. นายพนัสเทพ  กุลวงศ์
 
1262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัลญา  กุลวงศ์
2. เด็กชายอธิยุต  ญาติคำ
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
2. นางสาวสุมนมาศ  ไพบูลย์
 
1263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรรณวิสา  ใหม่ชัย
2. เด็กหญิงพรสุดา  มารศรี
 
1. นายวินัย  นาจันอ่อน
2. นางสาวนุชรีพร  จันทาศรี
 
1264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายวัลลภ  พรมสุวรรณ์
2. นายอนุสิทธิ์  เพียงสุวรรณ
 
1. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา
2. นายชุมพร  ไชยต้นเทือก
 
1265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติญากร  ชัยกอง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุุขขี
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
2. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
1266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เทพรัตน์
2. นางสาวศันศนีย์  จำปานิล
 
1. นายอภิชาติ  พิมพิสาร
 
1267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญสิริ  เวียงแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  พิมพิสาร
 
1268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวเพ็ญนภา  ใสลำเพาะ
 
1. นางบุษยา  บุญประคม
 
1269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวอนงค์  แก้วไพรวัลย์
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
 
1270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธัญชิดา  มงคลชู
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
 
1271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายภานุวัฒน์  ประทีป
 
1. นางสาวอ่อนจิต  ยางงาม
 
1272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายทัตพงศ์  น้อยจับ
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
1273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายเอกรัตน์  บุตรสม
 
1. นายชัชวาลย์  เจาะจง
 
1274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายศุภชัย  วีระศักดิ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา
 
1275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจักรอักษร  สุขสบาย
2. เด็กชายธีระพงศ์  ขานเพราะ
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
2. นางอุณโลม  เเก้วก่า
 
1276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตรา  วรรณกุล
2. เด็กชายภานุพงษ์  ราศรีชัย
 
1. นางสาวพวงผกา  พระอุ่น
2. นางสาวภาวิณี  ศรีชัยชนะ
 
1277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายตรีภพ  ศิริพันธุ์
2. เด็กชายอดิศร  พลวงศ์
 
1. นายไพริน  เสียระหัง
2. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
 
1278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรพันธ์
2. เด็กชายสาธิต  โยชน์สุวรรณ
 
1. นายมานิตย์  ทวยหมื่น
2. นายวสันต์  ผูพงษ์
 
1279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียา  ลับไผ่
2. เด็กชายภูวนัย  มูลหาร
 
1. นางอทิณา  สุ่มมาตย์
 
1280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายนนทศักดิ์  พันธ์พูล
2. เด็กชายปรินทร  ผาแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  ใจแสน
2. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
 
1281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงวรุณประภา  วรสาร
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ขัตติยะบุตร
 
1. นางสถาพร  สิมลา
2. นางธีราพร  ศรีแพน
 
1282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศา  ชารี
2. เด็กชายศุภวัฒน์  แอ่งสุธา
 
1. นางสาวอำไพ  จิตวิขาม
2. นางสาวกนิษฐา  สุพร
 
1283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงวิชรยา  คำอุเทน
2. เด็กหญิงสิรินาถ  โณดี
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ผงสีนวน
2. นางกัญญา  มายูร
 
1284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สีส่วน
2. เด็กหญิงอารีย์  การินทร์
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
1285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายวายุ   บุญศรี
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสนสีมนต์
 
1. นายเทวินทร์  แสนวงษ์
2. นางสาววรรณา  อุ่นคำ
 
1286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายสรศักดิ์  ยอดคีรี
2. เด็กชายโกวิทย์  บุญคงที่
 
1. นายบุญถม  ปุระพรม
2. นายสุพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
1287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายจารึก  เอกตาแสง
2. เด็กชายพงศกร  โคตรพรม
 
1. นางสาวสุปราณี  ภูมิมิตร
2. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
1288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายชัยนันท์  นววงศ์เสถียร
2. เด็กชายสรสิทธิ์  ขุนศรี
 
1. นายเรืองยศ  สาระพิมล
 
1289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิศ  สายคำมี
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อรัญมาลา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
2. นางศรินประภา  สมทิพย์
 
1290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายนพรัตน์  มนทาน้อย
2. เด็กชายปริญญา  สายทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  นนท์จันทร์
 
1291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชนะวัฒน์  ภาคำ
2. เด็กชายอิทธิพล  มินทระ
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
1292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นายวิทย์  เเหวนเเก้ว
 
1. นางสาวเอมอร   โลหิต
 
1293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  สุวรรณโกฎิ
 
1. นางสาวพวงผกา  พระอุ่น
 
1294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  อินหา
 
1. นายไพริน  เสียระหัง
 
1295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายวรุธ  บุญช่วย
 
1. นายไวย์โชค  พลศรี
 
1296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวเบญจพรรณ  ชมภูแก้ว
 
1. นางธีราพร  ศรีแพน
 
1297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายศิริธนา  กระมูลศรี
 
1. นางเอื้องอุทัย  จันทรประทักมี
 
1298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณัฐพล  ประวัติ
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ผงสีนวน
 
1299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายวีรยุทธ์  เหล่าพิมพ์
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
1300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายโชคชัย  ช่างฉลาด
 
1. นายเทวินทร์  แสนวงษ์
 
1301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายสราวุธ  ทองจันทนาม
 
1. นายบุญถม  ปุระพรม
 
1302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวสุภาวิดา  ติดมา
 
1. นางสาวลักษมน  ชาภูธร
 
1303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเซกา 1. นายกฤษดา  มนทาน้อย
 
1. นายนิยม  จันอ่อน
 
1304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเสาวลักษณ์  นามห่อ
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
1305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐมน  กาฬพัน
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ต่วนเครือ
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
1306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  เสนา
2. เด็กหญิงอนุสรา  ดวงตา
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
1307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายกิติวรรษ  จอมศรี
2. เด็กหญิงมณิสรา  บุคคล
 
1. นางสาวยุมะรี  ป้องขวาพล
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
1308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลอมไธสง
2. นางสาวสุภาภรณ์  จิตร์จักร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดอกทองหอม
2. นางกฤตยา  ชมภูเขา
 
1309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงสุมิตตา  นาใจเย็น
 
1. นายคคนันท์  ศรีผุย
2. นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ
 
1310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติญา  พรมเขต
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชนะหาญ
 
1. นางสาวสุจิตตรา   จันทะบาล
 
1311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  เครือแสง
2. เด็กชายเปรมชัย  สมมณะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  กอแก้ว
2. นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ
 
1312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายวันชนะ  เหล่าสิงห์
2. เด็กหญิงอนงลักษณ์  พิลาหลง
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
2. นายพะยุง  ป้านภูมิ
 
1313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายนพเก้า  ห้วยทราย
2. เด็กชายภูวเนตร  จันทร์เต็ม
 
1. นายพชรดนัย  ภูจำเริญ
2. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
1314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เนืองแก้ว
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
 
1315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวสาวิตรี  ธงอาษา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
1316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวปิยะนันท์  ชัยนาน
 
1. นางกฤตยา  ชมภูเขา
 
1317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายกฤษฎา  แข็งขัน
 
1. นางสาววาสนา  นวนชุม
 
1318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรวรา  สอนสิทธิ์
 
1. นางสาวสุจิตตรา   จันทะบาล
 
1319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวนริสรา  บุตรวงค์
 
1. นางสาวรัชนีกร  กอแก้ว
 
1320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวพิไลวัล  ทองเลิศ
 
1. นางพิกุล  สิทธิอมร
 
1321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กชายเกศราพร  นวลจันทร์
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
1322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายธีระวุธ  ศรีสุลัย
 
1. นายอภิชาติ  คำสวัสดิ์
 
1323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายญาณวิชญ์  อุทะปา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ใจแสน
 
1324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ดอนมืด
 
1. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
 
1325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  เสิกกัญญา
 
1. นายวิมล  พลทะอินทร์
 
1326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายมติชน  บัวพันธ์
 
1. นางกัญญา  มายูร
 
1327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ชะเนินรัมย์
 
1. นางเอื้องอุทัย  จันทรประทักมี
 
1328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายนครินทร์  พรมกลาง
 
1329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุภาพันธ์
 
1. นายสันติ  แซงบุญเรือง
 
1330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิศ  สายคำมี
 
1. นางศรินประภา  สมทิพย์
 
1331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ไชยวุฒิ
 
1. นางพรรณี  ผลาจิตร์
 
1332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวลัย  คำสีลา
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
1333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายพรประพัฒน์  ไกยพันธ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  ศรีนาทม
 
1334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นายวัลลภ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
1335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  นิลโคตร
 
1. นางปภัสสร  ข่วงทิพย์
 
1336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายนที  จันทร์แดง
 
1. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
 
1337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวชาริญญา  นิลโคตร
 
1. นางธีราพร  ศรีแพน
 
1338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ไตรพิมพ์
 
1. นางกัญญา  มายูร
 
1339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวศยามล  ไชยชาลี
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
1340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  เสียงเย็น
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุพร
 
1341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวสิริ  แพนแสง
 
1. นายนครินทร์  พรมกลาง
 
1342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายนุกูล  ภูมะแสง
 
1. นางพรรณี  ผลาจิตร์
 
1343 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  มูลบุญ
 
1. นางสาวสุปราณี  ภูมิมิตร
 
1344 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเซกา 1. นายจักราวุธ  ต้นศรี
 
1. นายสุรเชษฐ์  ศรีนาทม
 
1345 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิภา  ปัดถามัย
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
1346 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายรุ่งอรุณ  ไชยฤทธิ์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
1347 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  คำแดง
 
1. นายจักรี  วงษ์อักษร
 
1348 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายณัญพล  ศรีเพ็ญรัตน์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
1349 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  สีสุนนท์
 
1. นายชรินทร์  ยามดี
 
1350 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิมินทร์  โคตรธารินทร์
 
1. นายวิชิต  ครูรอง
 
1351 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญชลี  ทีละออง
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
1352 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธนากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
1353 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
1354 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายพิทยา   ดอนแก
 
1. นายชรินทร์  ยามดี
 
1355 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรพล  พรหล่อ
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
 
1356 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพล  พลเตมา
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
1357 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เสียงล้ำ
 
1. นายจักรภัทร  อภัยโคตร
 
1358 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวอดิศร  จันทร์ลาน
 
1. นายนิคม  แป้นแจ้ง
 
1359 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรพันธ์  เจริญสว่าง
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
 
1360 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิอนันต์  พันภูวงค์
 
1. นายวิชิต  ครูรอง
 
1361 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนา  สีลาโล้
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
1362 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวขัติยา  พาชื้น
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นวนิยม
3. เด็กหญิงจีรุญาภาย์  จันทร์น้ำคำ
4. นางสาวชัชฎาพร  ด้วงหว้า
5. เด็กชายนพดล  กมลจิตร
6. เด็กชายนิติ  จันทร์วงศ์
7. นางสาวนุสรา  สุขวัน
8. เด็กชายปิยะพงษ์  มหาสมิตร
9. เด็กหญิงพาณีจันทร์  ภาคพรม
10. เด็กชายภูมินทร์  มุนศรีนวล
11. เด็กชายมินทราดา  พุฒเครือ
12. นายวายุ  สุขวัน
13. เด็กหญิงวิมลิน  แสนมนตรี
14. นายสินธุ  พนมมาศ
15. นางสาวสุดารัตน์  ศรีหมุดกุล
16. เด็กชายสุทธิดล  หลานวงศ์
17. เด็กชายสุนทร  ชัยมาตร
18. เด็กชายสุริยงค์  ทองสม
19. นางสาวสุุเบ็ญญา  หงษ์จุมพล
20. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทียนไทรสงค์
21. นายอดิศร  จันทร์ลาน
22. เด็กชายอดิศักดิ์  วิกุลเทพ
23. นายอดิศักดิ์  คำแดง
24. นายอภิชัย  จันทร์ลาน
25. นางสาวอาภาพร  อินทะวัน
26. นางสาวเครือวัลย์  ชาวชอบ
 
1. นายจักรี  วงษ์อักษร
2. นายนิคม  แป้นแจ้ง
3. นางสาวฐิติพรรณ  พันธุ์คณิศร
 
1363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงณิศวรา  คำแสนสุข
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดีท่าโพธิ์
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
 
1364 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายวรพล  ชมภูสี
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทิสานนท์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
1365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  พละศรี
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ชัยอินทร์
 
1. นางจรรยา  ศรีมังคละ
2. นางวาสนา  หากันได้
 
1366 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจริยา  บุญทน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุตรศรี
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
1367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ประการแก้ว
2. เด็กหญิงพัชดา  อะภัย
 
1. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
2. นางสาวพัดชา  ศรียัง
 
1368 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายจงกล  ไทยวังชัย
2. เด็กชายวิญญู  บุญบาล
 
1. นายอภิวัตร์  มีศรี
2. นางสาวจิรารัตน์  ดาศรี
 
1369 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญาพร  โล่ห์คำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โง่นลุน
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินมียืน
 
1370 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายวรวุฒิ  พรมทำ
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองถาวร
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นายชัยยา  ตามชัย
 
1371 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุระ
2. เด็กชายศุภมิตร  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
1372 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายจักรพล  รอดจันทึก
2. เด็กชายดำรงค์  บัวลอย
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
1373 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโสกก่ามวิทยา    
1374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายนุกูล  จอดนอก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูด่านวัว
 
1. นางทิพวัลย์  ถือศิล
2. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
 
1375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณรัตน์
2. นายอนวัช  กันธุ
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
1376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ทองเดช
2. เด็กหญิงเรณู  อินทิรักษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายกฤษฎา  ศีระพรม
 
1377 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยจักร
2. เด็กหญิงสุนิษา  สุวรรณหอม
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
 
1378 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.69 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. นายกรดนัย  ประการแก้ว
2. นายภูมินทร์  เขียวคราม
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นางสาววิลันดา  จันทร์ทะคาม
 
1379 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ไชมะโย
2. เด็กชายปัญจพล  สิมพลี
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
1380 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายจิตรทิวัส  วงษ์หาบุศย์
2. เด็กชายสิรดนัย  วงศ์แสงเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
1381 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายพิศุทธิ์  ครูลอง
2. นายอนุชัย  ทองเหลือง
 
1. นายประดิษ  พรมจันทร์
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
 
1382 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสนขวา
2. เด็กหญิงรัชนีกร  พิมพาไชย
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
1383 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ไขไพวัน
2. เด็กชายวรวุธ  เทือกตาหลอย
 
1. นายโชคอนันต์  งอยผาลา
 
1384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายฤชากร  สินปรุ
2. เด็กชายสุวิทย์  สิงห์หนัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
2. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
 
1385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายทักษิณ   รินทา
2. เด็กชายมาริษ  กิจติยะวงค์
 
1. นายฤทธิเดช  ศรีจันทร์
2. นายเกริกกฤษณ์  มูลนันท์
 
1386 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายนลธวัช  พันพรมมา
2. นายรัฐเขตต์  สกุลสารทอง
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
 
1387 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินตนา  ภูเด่นผา
2. นางสาวธัญญาพร  ด้วงวงษ์
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
1388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายคุณากร  หอมสมบัติ
2. นายยุทธพงษ์  โสภากัน
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
1389 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  วิชาตา
2. นายเอกกมล  โคตรพรม
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
1390 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายพงษ์ธร  ทองคำ
2. นางสาวรัชนีภรณ์  ขอสุข
 
1. นายเอกพล  สระแก้ว
 
1391 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายพีรพัฒน์  พึ่งพงษ์
2. นายสุทธิพงศ์  ทำนุ
 
1. นายฤทธิเดช  ศรีจันทร์
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
1392 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายธนสรณ์  นิกรเทศ
2. นางสาวอนามิกา  นิกรเทศ
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายกฤษฎา  ศีระพรม
 
1393 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวศรัณยา  เจริญสุข
2. นางสาวอติชา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นางสาววิลันดา  จันทร์ทะคาม
 
1394 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายนุกูล  พันยุโดด
2. นายอนุกูล  ศรีวะอุไร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
2. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
 
1395 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายประพันธ์  จันทรักษา
2. นายอาทิตย์  นันทะเสนา
 
1. นายศิวัธ  สุภาพันธ์
2. นายจักรพงษ์  แก้วตรี
 
1396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอจลญา  ต้อมทอง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูอากาศ
 
1. นายเจษฎา  วิณโรจน์
2. นายพิชิตชัย  วงษ์ชัย
 
1397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คะดุน
2. เด็กชายธีรภัทร์  วาจาสัตย์
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
1398 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายปฐวี  วรรณกิ่ง
2. เด็กชายปณวัตร  ตูงเจริญวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
1399 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จุทะนุช
2. เด็กชายวันเฉลิม  ทินะพิมพ์
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
1400 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายกิตติชัย  ดาศรี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีเชียงสา
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
 
1401 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายณัฐพล  มาปังโม
2. นายสุริยะ  เคนมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
1402 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ชัยอมรวานิช
2. นายสุธาศิน  สุขเกตุ
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
1403 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นายทศพร  ธรรมจักร์
2. นายสฤษดิ์  สารบรรณ
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
2. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
 
1404 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพัฒนา  จูมกุมาร
2. นายเสกสรร  ห่วงอาษา
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
1405 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณัฐพงษ์  หงส์กา
2. นายอัตพล  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
1406 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  สิทธิ
2. นางสาวอุมาภรณ์  เด่นดวง
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี
 
1407 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทรงสิริ
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สุริยวงค์
 
1. นายอภิวัตร์  มีศรี
2. นางสาวจิรารัตน์  ดาศรี
 
1408 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวรขันธ์
2. เด็กชายธรรมรินทร์  เทศารินทร์
 
1. นางสาวพงษ์ลดา  กองพิลา
2. นางสุพรรณี  ชินเฮือง
 
1409 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายดนัย  ทองหนองยาง
2. เด็กหญิงสุภาพร  อาจเจริญ
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นายชัยยา  ตามชัย
 
1410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายศิวะนันท์  กันธิมาพงศ์
2. เด็กชายสัทธนา  ศรีทิน
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นางสาวศิริรัตน์  ชนะบุญ
 
1411 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุหา
2. เด็กหญิงสิริณทิพย์  คันธจันทร์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
1412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีทรง
2. เด็กชายอาทิตย์  งามสมบัติ
 
1. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
2. นายฤทธิเดช  ศรีจันทร์
 
1413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายศักดิ์สิริ  อารีรมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทองศรี
 
1. นางสาวชไมพร  วรรณสุทธะ
2. นางสาวจิราพัชร  อินทะริง
 
1414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันประทัศ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  คนหาญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ภังคาวัฎฎ์
2. นายอาณัติ  คำมณี
 
1415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจรงษ์กร  สารีบุตร
2. เด็กชายเกียรติชัย  เดชทองทิพย์
 
1. นายโชคอนันต์  งอยผาลา
 
1416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบานเย็น  รูปพรม
2. เด็กชายพีรภัทร์  ไทยวังชัย
 
1. นางสาวไผ่ทอง  ไผ่ตง
 
1417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายมงคลชัย  สุรีย์
2. เด็กชายวาทิต  ชินทะวัน
 
1. นายมารุต  ดวงพระราช
 
1418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายจิรัฐ  ธานีวรรณ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชัยสิริ
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางทิพวัลย์  ถือศิล
 
1419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูมี
2. เด็กชายเกรียงไกร  ผลทวี
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
1420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  แสนสุภา
2. เด็กชายภิรมย์  ชาภักดี
 
1. นางสาวจารุณี  เรืองสวัสดิ์
 
1421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เหล่าบัว
2. เด็กชายสันติธร  บุญฆ้อง
 
1. นายอธิวัฒน์  รัตน์สีวอ
 
1422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองบ่อ
2. เด็กชายสมเดช  การินทร์
 
1. นางสาวพัดชา  ศรียัง
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
 
1423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  บุตนาม
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ชมชื่น
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
1424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายนวพล  กองแก้ว
2. เด็กหญิงภัสสร  ทองไคร้
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
1425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงนีรชา  วรวงษ์
2. นายอนวัช  กันธุ
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
1426 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  แสนจำลา
2. เด็กชายสุรชัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
1427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ภูมีกอง
2. เด็กหญิงพรศิริ  ปฐพี
 
1. นางวาสนา  หากันได้
2. นางจรรยา  ศรีมังคละ
 
1428 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กชายธนาคาร  หงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายธันยบูรณ์  อ่อนคำตัน
 
1. นายอาวุธ  สาบก
2. นางสาวเกวรินทร์  อุดมเพ็ญ
 
1429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กชายวีรวัฒน์  จันทหงษ์
2. เด็กชายศตวรรษ  จันทหงษ์
 
1. นายอธิวัฒน์  รัตน์สีวอ
 
1430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  เนตรวงค์
2. เด็กชายอรรถพล  นามเสนา
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
1431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  สิทธิยา
2. นายเจษฎา  เก็ดโสภา
 
1. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
2. นางสาวพัดชา  ศรียัง
 
1432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา  นามมี
2. เด็กหญิงวรรณิศา  กิมิบัติ
 
1. นายศิวัธ  สุภาพันธ์
2. นายพิชิตชัย  วงษ์ชัย
 
1433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพา  สว่างแสง
2. เด็กหญิงมาลิษา  วงค์แก้ว
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
1434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  นาเวียง
2. นางสาววิไลลักษณ์  มัชฌิโม
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
 
1435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งกิ่ง
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  วงค์ภูดอน
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นางสาวสศิณากร  อามาตมนตรี
 
1436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวิทย์  แพงโคตร
2. นายเกษมศักดิ์  มูลหาร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชนะบุญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  คุ้มโพน
 
1437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงเกศินี  โพธิสว่าง
2. เด็กหญิงเพียรนภา  คงผล
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นางสาวพัชรี   ศรีแนน
 
1438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ภูชัยแสง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร
 
1. นายศิวัธ  สุภาพันธ์
2. นายจักรพงษ์  แก้วตรี
 
1439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  มีเจตนา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
1440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัณธิชา  กางศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  มณฑา
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
1441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  เผ่นจันทึก
2. เด็กชายเสรีไท  สิทธิ
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
1442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซกา 1. นายกฤษดา  เดินริมลำ
2. นายศาสตราวุธ  ดวงสงค์
 
1. นางสุพรรณี  ชินเฮือง
2. นางสาวพงษ์ลดา  กองพิลา
 
1443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัฐวัณย์  กงบุราณ
2. นายปฐมพล  พรมกุล
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นายพีระวัฒน์  พิทักษ์วาปี
 
1444 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายปิยะ  สอาดดี
2. นายสหภาพ  ทรงจันทึก
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
1445 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสาธิกา  นามตะ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ดาวังวรรณ
 
1. นายศิวัธ  สุภาพันธ์
2. นายพิชิตชัย  วงษ์ชัย
 
1446 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพิสุทธิ์  จันทร์ขันตี
2. นายศรัทธาศิลป์  เป็นไทย
 
1. นางสาวณิภาพร  โคตรวันดี
 
1447 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายวงศกร  ปัดสำราญ
2. นายไกรฤทธิ์  ชัยศิริ
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
 
1448 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายสารัช  ตูมโฮม
2. นายเอกพันธ์  บุญประกอบ
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
1449 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กชายขวัญชัย  ผิวขำ
2. นายเสกสรร  เพ็งบ้านซอด
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นายชัยยา  ตามชัย
 
1450 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายรุ่งฟ้า  ลาดบาศรี
2. นายอภัยชน  ศรีสุวงค์
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
1451 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจารุภรณ์  พานเงิน
2. นางสาวจินตนา  บุญสงค์
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
1452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นายวรรณชัย  ป้องชายชม
2. นายวิรุฒ  สุวรรณใจ
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
1453 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายอดิศักดิ์  ขิมนอก
2. นายอนุสรณ์  สามเมือง
 
1. นายอภิวัตร์  มีศรี
2. นางสาวจิรารัตน์  ดาศรี
 
1454 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนเซกา 1. นายพิริยพงษ์  บุตรดีวงศ์
2. นายเนรมิต  พันธ์ชุม
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นายปฏิวัติ  อินนะระ
 
1455 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายวีระศักดิ์  ชารีผาย
2. นายส่งเสริม  ศรีจอมพล
 
1. นางสาวพัดชา  ศรียัง
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
 
1456 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ช่างไชย
2. นางสาวธัญญาลักษ์  ชาภิรมย์
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
1457 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายพงษ์อนันต์  แก้วกรด
2. นางสาวภัททิรา  วิสิฐจารุพงศ์
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
1458 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายกำพล  แสงจันทร์สี
2. นายเจนกิจ  บุญเหลือ
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
1459 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายปฏิพัทธ์  กองแก้ว
2. นายเดชา  ทองมา
 
1. นายศิวัธ  สุภาพันธ์
2. นายจักรพงษ์  แก้วตรี
 
1460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ศิริโท
2. นายสุรเสกข์  อุปเสน
 
1. นางสาวณิภาพร  โคตรวันดี
 
1461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเซกา 1. นางสาวจิรนันท์  สมบูรณ์
2. นายธวัชชัย  ตะโกนอก
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นายปฏิวัติ  อินนะระ
 
1462 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นายธนากรณ์  หลักกอ
2. นางสาวเกษร  สิงหบุตร
 
1. นายนิรุต  อุดมศักดิ์
 
1463 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายภูวนาท  จิตนะ
2. นายวีรเกียรติ  วัชรผลานนท์
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นายแสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์
 
1464 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวจีรภิญญา  โคตมี
2. นางสาววรรณรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวเกวรินทร์  อุดมเพ็ญ
2. นายอาวุธ  สาบก
 
1465 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  โฮมชัยวงศ์
2. นายไกรวิชญ์  เข็มศิริ
 
1. นางสาวพัดชา  ศรียัง
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
 
1466 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายธนาวุฒิ  เขียวชัยภูมิ
2. นายอรรถพล  บุพศิริ
 
1. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
2. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
 
1467 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายสุทิวัส  ดวงจำ
2. นายสุริยนต์  ศรีทอง
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
1468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นายนเรศ  ท้าวมั่น
2. นายเจษฎา  ใยบัว
 
1. นายอาณัติ  คำมณี
2. นางสาวจิราภรณ์  ภังคาวัฎฎ์
 
1469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  กุดเสนา
2. นายวรากร  สุพร
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
1470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายศิราเมษฐ์  พุ่มทิพย์
2. นางสาวสรารัตน์  นาบำรุง
 
1. นายเจษฎา  วิณโรจน์
2. นายจักรพงษ์  แก้วตรี
 
1471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายภูมิรินท์  นิลไสล
2. นายอนุพงษ์  คณะราช
 
1. นายแสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
 
1472 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิศรา  คนหาร
2. เด็กหญิงปิณิดา  เตโช
3. เด็กหญิงพรพนิต  มัชฌิโม
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
1473 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภูพันนา
2. เด็กชายณัฐธัญ  กวีกรณ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นารีแพงสี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
2. นางสาวชไมพร  วรรณสุทธะ
 
1474 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  เกษร
2. เด็กหญิงนิรมล  สิทธิเสน
3. เด็กหญิงเสาวณี  แสงโลกีย์
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
1475 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวมะลิวัลย์  อะโคตรมี
2. นางสาวอนิตยา  ศิริสัตย์
3. นางสาวอภิญญา  ไกรศรี
 
1. นายศาสตรา  เพียงงาม
2. นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ์
 
1476 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายธนพล  บุญประโคม
2. นางสาวนิศารัตน์  คำเสนาะ
3. นางสาวอภิญญา  โสภาจร
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
1477 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  อนุรักษ์
2. นางสาวศศิธร  ปาคะมา
3. นายไตรทศ  สังกระสี
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
1478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ออระศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงหา
 
1. นายวิศรุต   สมบัติบุญสวน
2. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
1479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม