แจ้งข่าวการเปิดระบบลงทะเบียนนักเรียน
๖ - ๑๕ ส.ค. ๕๗ เปิดระบบลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน  คณะกรรมการตัดสิน
๑๘ - ๑๙ ส.ค.๕๗ เปิดระบบแก้ไขปรับปรุงรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการตัดสิน  แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมการแข่งขันได้ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบระดับโรงเรียน
๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๕๗ ปรับปรุงแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ครูผู้ฝึกสอน ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  ส่งมายัง Admin โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
วันพุธ ที่ 06 สิงหาคม 2557 เวลา 18:27 น.