แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน
เรียน  โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีนและการพูดภาษาญี่ปุ่น  ตามมติคณะกรรมการให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันดังนี้
    ๑. การแข่งขันการพูดภาษาจีน  ม.๔-๖ เดิมแข่งขันวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เปลี่ยนมาแข่งขันในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
    ๒. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖ เดิมแข่งขันวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เปลี่ยนมาแข่งขันในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
      จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 15:20 น.