ประกาศหัวข้อพาทีสร้างสรรค์
  เรียนโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  ตามเกณฑ์การแข่งขันต้องแจ้งหัวข้อให้ทราบก่อนการแข่งขันหนึ่งสัปดาห์  ดังนั้นจึงขอแจ้ง  หัวข้อพาทีสร้างสรรค์ดังนี้
   ระดับชั้น ม๑ - ๓  ใช้หัวข้อ  "วิถีไทย  เอกลักษณ์ไทย  ก้าวไกลสู่สากล"
   ระดับชั้น ม.๔-๖  ใช้หัวข้อ  "เศรษฐกิจพอเพียง  พาชาติไทย  ให้ยั่งยืน" 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 15:42 น.