เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
เรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน  และคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกิจกรรม  มาประชุมรับฟังคำชี้แจงถึงระเบียบวิธีการแนวทางการปฏิบัติงาน     โดยพร้อมเพียงกัน  ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09:30 น.