แจ้งเพื่อทราบ
กิจกรรมการแข่งขันประเภทโครงงาน  โรงเรียนที่จัดส่งให้ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม  โดยจะต้องจัดส่งรูปเล่มรายงานก่อนการแข่งขัน  จัดส่งไปที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09:25 น.