แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
ประชาสัมพันธ์  ไปยังโรงเรียนที่ตต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ให้ทำเป็นหนังสือส่งมายังโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2557
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10:42 น.