ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่น
- เกณฑ์การแข่งขันของกิจกรรมท้องให้ใช้เกณฑ์เดิมของปีที่ผ่านมา (ปี 2556)
- หมวดหมู่ในการลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09:22 น.