หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมที่ปรึกษา  
2 นายโอภาศ ชูฤทธิ์ นายเภอปากคาด คณะกรรมที่ปรึกษา  
3 พ.ต.ท.สมาน ศรีสันต์ ผู้กำกับการ สภ.ปากคาด คณะกรรมที่ปรึกษา  
4 นายเจริญสุข ทวยจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด คณะกรรมที่ปรึกษา  
5 นายสมเกียรติ ลามคำ ที่ปรึกษานายก อบจ.บึงกาฬ คณะกรรมที่ปรึกษา  
6 นายสมควร ราศี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมที่ปรึกษา  
7 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมที่ปรึกษา  
8 นายณรงค์ สุราลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมที่ปรึกษา  
9 นางเบญจมาศ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมที่ปรึกษา  
10 นายศุภกฤต ไกรสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมที่ปรึกษา  
11 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายณรงค์ สุราลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางเบญจมาศ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายศุภกฤต ไกรสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุภกิจ กงบุราณ ประธานสหวิทยาเขตบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายมงคล พระนคร ประธานสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ ประธานสหวิทยาเขตเซกา คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายศักดาเดช ทาซ้าย ประธานสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายชัยมงคล ขัตติยะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายประยูร ยวนยี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายอุทัย วงษ์อามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้า คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายบุญถม สิมมาโคตร ผู้อำนวยการโสกก่ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายสุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายชัยวัฒน์ พันธ์เดช ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายวินิจ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายกิตติ พรวุฒิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายโชคชัย ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายเถลิง ศรีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายเขษม จันทะวงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายเดชา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายพิบูลย์ จาริเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแก่งทราย คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นางกิตติรัตน์ อุทะปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางชนานันท์ สุคันธา หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นายสมคิด ขันทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นายศุภชัย จันทระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นางนรมล ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นางทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
50 นางศิริพร ตริยวธัญญู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
51 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
52 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
53 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
54 นางวาริน วรรณาวงศ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
55 นางบุญสม นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
56 นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
57 นางสาวสุดา ศาลาแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
58 นายบุญญะเดช ร่มเย็น ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
59 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
60 นายธงไทย ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
61 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ  
62 นายกิตติ พรวุฒิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ  
63 นายเรืองทรัพย์ ติดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ  
64 นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ  
65 นายนครินทร์ พรมกลาง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ  
66 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ  
67 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและพัสดุ  
68 นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
69 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
70 นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
71 นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
72 นางวาริน วรรณาวงศ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
73 นายธงไทย ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
74 นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
75 นายกิตติรงค์ บุญคง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
76 นายอดุลย์ เพชรภูมี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
77 นายณัฐศักด์ บูรณธนิต ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
78 นายทิฏฐานุ นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
79 นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
80 นายเสนีย์ เชื้อดวงผุย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
81 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
82 นายเจริญ แดงเจริญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
83 นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
84 นายชัยสุวรรณ ภักดีไทย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
85 นายมงคล เพ็งธรรม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
86 นางสะอาด พันธ์เดช ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
87 นางวาริน วรรณาวงศ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
88 นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
89 นายเฉลิม นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
90 นางบุญสม นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
91 นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
92 นายธงไทย ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
93 นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
94 นายดำรงเดช เวียงอินทร์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
95 นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
96 ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์ แสนภูวา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
97 นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และเวทีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
98 นายวิเชษฐ์ ศีระพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
99 นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
100 นายเสน่ห์ ไม้แสนดี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
101 นายธงไทย ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
102 นายสากล คล่องดี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
103 นายศรายุทธ ชนะศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
104 นายปริญญา พนาลิกุล ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
105 นายธีรวัฒน์ ปุระพรม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
106 ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์ แสนภูวา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
107 นายวิเชียร อินธิสา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  
108 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
109 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
110 นางสุชีรา ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
111 นางละเอียด ประเสิรฐสงข์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
112 นางกิติยา ชาวหนอง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
113 นางสาวชัญญา สายโน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
114 นางสาววรวรรณษา นครชัย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
115 นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
116 นางสาวรัชยากรณ์ ภูมิประพันธ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
117 นางสาวสุภาพร อำนาจรัตน์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
118 นางสาวดารารัตน์ ชนชิต ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
119 นางสาวพิชามญชุ์ โยธาสม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
120 นางสาววิยะดา เกษมสานต์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
121 นางสาวอาทิตญา แดงเจริญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
122 นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
123 นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
124 นางสาวทัศนีย์ แก้วอาษา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
125 นางสาวกรรณิการ์ โสมชัย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
126 นางสาวะเอียด วงค์ภูมิเมือง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
127 นางสุวาทิณี คำสา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
128 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
129 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
130 นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
131 นางเจนจิรา แสนไชย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
132 นางสาวกรรณิการ์ โสมชัย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
133 นายวุฒินัย วังหอม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
134 นางสาวเวทิดา เรืองเดช ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
135 นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
136 นายบุญถม ปุระพรม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
137 นางซ่อนกลิ่น กาหลง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับและรายงานผลการแข่งขัน  
138 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
139 นายกิตติ พรวุฒิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
140 นายสุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
141 นายชัยวัฒน์ พันธ์เดช ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
142 นายเขษม จันทะวงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
143 นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
144 นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
145 นางบัวทอง อินทระวิมาณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
146 นายสากล รักชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
147 นายนฤพล ประทุมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
148 นายคูณ จันทร์ประทักมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
149 นายเกริกชัย ศรีหาปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
150 นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วจีประศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
151 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
152 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
153 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
154 นายบุญถม ปุระพรม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
155 นางซ่อนกลิ่น กาหลง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
156 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
157 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
158 นางวาทินี มูลตรีแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
159 นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
160 นางสาวอุราพร ผลบุญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
161 นางสาวกรรณิการ์ โสมชัย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
162 นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
163 นางสาวเวทิดา เรืองเดช ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
164 นายชวดล ศรีนวล ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
165 นายวุฒินัย วังหอม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
166 นางสาวอาทิตญา แดงเจริญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
167 นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
168 นายบุญถม ปุระพรม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
169 นางซ่อนกลิ่น กาหลง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ตารางการแข่งขันและรับลงทะเบียน  
170 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
171 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
172 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
173 นายบุญถม ปุระพรม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
174 นางซ่อนกลิ่น กาหลง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
175 นายชวดล ศรีนวล ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
176 นางสาวปริศนา ริยะบุตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
177 นางสาวแคทรียา เคนทุม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
178 นายวุฒินัย วังหอม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
179 นายวุฒินัย วังหอม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
180 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  
181 นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]