หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา บุญบรรลุโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สุวรรณภักดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวพรนิภา ปัญหาไชยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางกฤตยา ชมภูเขาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกัยญ์วร ธรรมดาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจพร ศรีบรรพตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีคงกฤช สีแก้วสิ่วโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ดอกทองหอมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสังคม คนเพียรโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรพัฒน์ วิเศษโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมพิศ ผลจันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาทิตญา แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ นาพังโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลจิรา โพธิพรหมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางขนิษฐา ขันขวาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาทิตญา แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายคคนันท์ ศรีผุยโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ หัสดรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมร สมพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายพชรดนัย ภูจำเริญโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล สิทธิอมรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมโภช บรรณารักษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวอมร สมพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุจิตตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกนกรัชต์ จันทร์อ้วนโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ สุระพรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล สุวรรณกุศลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอักษรวดี กงทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรวิศา พานุรักษ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ สมบัติบุญสวนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ วารินทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน บุญใสโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิิริพร คงสมบัติโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายภาสกร หวังหมู่กลางโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววาสนา นวนชุมโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางขวัญเรือน กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาสกร หวังหมู่กลางโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ แก้วกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาวดี วงศ์อามาตย์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกระบี่ สุกทนโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสถาพร สิมลาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางปภัสสร ข่วงทิพย์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาววรวรรณษา นครชัยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพูลศรี พลหงษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธาวัลย์มานิดา ไกรรักษ์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ภูมิมิตรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายไพริน เสียระหังโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางเอื้องอุทัย จันทรประทักมีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบึงกาฬ ทองคำโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักษมน ชาภูธรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ลุนงามหารโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวดารารัตน์ ชนชิตโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางดอกแก้ว สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางษมาวดี จักรโสภาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาววงศ์จันทร์ พรมชินวงศ์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอำไพ จิตวิขามโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายนครินทร์ พรมกลางโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายวชิรดล คำศิริรักษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีนาทมโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางวิรัญญา เหมะธุลินโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรเพชร พิศคำโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวพิชามญช์ุ โยธาสมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายไวย์โชค พลศรีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ สาริศรีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสุราลัย พาระพลโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวบัณฑิตา กล้าวิเศษโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพเยาว์ จันทราชโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กลมลีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณา อุ่นคำโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางศรินประภา สมพิทย์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา โสมชัยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวอรทัย ภูอกิจโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นฤดี ศรีพันดอนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายเอกภพ เฟื้องสำรวจโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ ชะนะชิตโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญถม ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ อินธิกายโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอทิณา สุ่มมาตย์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางธีราพร ศรีแพนโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางชลากร ณัฏฐปัญญามาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางมณีวรรณ วิภาวินโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนากฤต เปรินโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางชลากร ณัฏฐปัญญามาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายวิมล พลทะอินทร์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวชัญญา สายโนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นำสงค์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดมโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ โสดาโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางดวงฤดี ยอดบุดดีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พมิพ์โคตรโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภา ยวนชื่นโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายชาญฤทธิ์ เมืองพวนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญญาพร อุทุมมาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวไข่มุก มูลมีโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณนิการ์ จำปาชัยโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติมา โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณนิภา ปานิเสนโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิยะดา เกษมสานต์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอาทร พุฒช่อโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย อินทะกนกโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนริสา รมศรีภูโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นางสาวเวทิดา เรืองเดชโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ วังสะพันธ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสันเพชร ควรดำดาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณนิศา ภูดวงดาดโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวยุพาภรณ์ แสนพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวุฒินัย วังหอมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ วังสะพันธ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรนุช ประชุมชนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิชชากาญจน์ ญาณโชติสฤกษฏ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดอกไม้ สุวรรณ์สารโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวนีรนุช สลอดสุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐา เพ็งคำปั้งโรงเรียนบึงโขงหลงประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ อัครวรรณโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสาวมานิตา วุฒิสารโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวรังสิมา วิเศษศรีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเวทิดา เรืองเดชโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาววัตถาภรณ์ ปักขะพลโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายปกาศิต ก้อนกั้นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางภัทร์ชริญา ฟองสมุทรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาววิยะดา เกษมสานต์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคำพล พุทธพันธุ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายบรรยง ลอยหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรายุทธ พลทะสอนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ หนูช้างเผือกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวนีรนุช สลอดสุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ พะยมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายจักรายุทธ พลทะสอนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทยา เสมาสถิตย์พันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวรังสิมา วิเศษศรีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายธงไทย ไชยคำภาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนภดล สอนบาลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ สายตาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร อินธิสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทวัฒน์ บุตรพรมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นายพิศาล มารศรีโรงเรียนบึงโขงหลงกรรมการ
4. นางสาวกัณณิกา อุนารัตน์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา ชาญสุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ภาพันธ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ เพ็ญสุวรรณโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเด่นชัย นันทาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายเกษม คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอุบลวรรณ กงบุราณโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ สารีโพธิ์โรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายชัยยันต์ สุรินพาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรภัทร์ จันทสารโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเกษม คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ราชป้องขันธ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล บุญเลิศโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายณัฏฐมณฑน์ ณัฎฐปัญญามาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางยุพา คชาสัมฤทธิ์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางประไพศรี ศรีทองโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ศรีสงครามโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐมณฑน์ ณัฎฐปัญญามาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายณัฐศักดิ์ บูรณธนิตโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิศนุ สุดาทิพย์โรงเรียนบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติ พรมสุริย์โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ทีหอคำโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายทิฎฐานุ นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิศนุ สุดาทิพย์โรงเรียนบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติ พรมสุริย์โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ทีหอคำโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายทิฎฐานุ นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ เกษแก้วโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร เกษบึงกาฬโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวทองม้วน โยธชัยโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายธีรนันท์ วัฒนะการกุลโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายศรายุทธ ชนะศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางศิริวรรณ โลหาวุธโรงเรียนบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นายสำเริง วิลาวันโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวกฤติยา แสงสว่างโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายธีรนันท์ วัฒนะการกุลโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายอดุลย์ เพชรภูมีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ กุลสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปานตะวัน ประวิเศษโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพงษ์ รัตนวงษาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์ แสนภูวาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุวคนธ์ สิงหะหล้าโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล รักไทยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธานิล นิลเนตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวนิลำพูน คนคล่องโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์ แสนภูวาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ไกรศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา นวลมณีโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายพันศักดิ์ รอดชูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบา พัสดรโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาพร อำนาจรัตน์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววริศฐา โกสิลาโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ นามวงค์ชัยโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ สิงหะหล้าโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธนัน สังขะรมย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร อำนาจรัตน์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระเมธี อภินันโทวัดดาลบังบดประธานกรรมการ
2. นางเพียรพิศ ศรีปิยะพันธ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก มะธิตะในโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย นาจันอ่อนโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสุชีรา ขรรค์แก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายดำรงเดช เวียงอินทร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนัย ลำ่สันโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ ปุณริบูรณ์โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ นะตาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธงชัย พลวิวัฒน์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม รัตนชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ ปุณริบูรณ์โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพันธ์ ศรีน้อยโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ นามไพรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิราวัฒน์ พรใสโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายชินท์ณภัทร ฮาดดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิตร กวีกรณ์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายสากล คล่องดีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ จันทร์โคตรโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายฤชุวิญญ์ วงศ์ตาขี่โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา สมบัติกำไรโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤชุวิชญญ์ วงศ์ตาชี่โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิเชียร หมื่นศรีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย พันทึกโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววนิดา สมบัติกำไรโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร หมื่นศรีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา สมบัติกำไรโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา สุวรรณเจริญโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคมโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายฤชุวิญญ์ วงศ์ตาขี่โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายพรมนัฐจัญ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายปริญญา อุนาพรหมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วงค์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
6. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายปริญญา อุนาพรหมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ วงค์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายปริญญา อุนาพรหมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ วงค์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ปุระพรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายกฤษดา คะเณทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงกมล ชูชิตโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงกมล ชูชิตโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดา ศาลาแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา ศาลาแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจันทนา คำปันอ่อนโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร์ อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางบรรจง ศรีสุนทรโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดา ศาลาแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา ไชยเชษฐ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรษชล ภูลวรรษโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางชัยพร สุ่มสาโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนาภา ไพศาลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. MissJenny Limโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนีพร วัฒนการกุลโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายกิตติรงค์ บุญคงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางชนาภา ไพศาลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัยพร สุ่มสาโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. MissJenny Limโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนีพร วัฒนการกุลโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายกิตติรงค์ บุญคงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญาณัฏฐ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
3. นางสาววิรุณรัตน์ แสนอุบลโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวรัตนา วัฒนะนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางขวัญชีวา จริญสูงเนินโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ ศรีนาทมโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา วัฒนะนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ โพธิ์นักขาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางขวัญชีวา จริญสูงเนินโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย พิสุทธิ์เจริญโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญณุรัศมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยกร ธรรมธิโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเสน่ห์ ไม้แสนดีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ ยุทธมานพโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย พิสุทธิ์เจริญโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัลยากร ธรรมธิโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ ไม้แสนดีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ อินธิจักรโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ทนุจันทร์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา โฮมพิมพ์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายกีรติ ไพรัตน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอุดม นิลไสลโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ แย้มงามโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวอภิศรา นาครภัฎโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ คิอินธิโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพัทธพร ชินทะวันโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ นังตะสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุกรรณ โพธิสว่างโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายมังกร คำภิลาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางวาทินี มูลตรีแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายสุกรรณ โพธิสว่างโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายตรรญติภัทร์ เยี่ยมรัมย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายมังกร คำภิลาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางพิสมัย พิสุทธิ์เจริญโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางวาทินี มูลตรีแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเวชศักดิ์ หลักชัยโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. MissMa Yingโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. MissYufei tongโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. MissJieying Wangโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางวาริน วรรณาวงศ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเวชศักดิ์ หลักชัยโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhang Luโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. MissYang HuiJieโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. MissMingshi Zangโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางวาริน วรรณาวงศ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. Mr.Shinichi Kishidaโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Hashikawa Shinjiโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. Mr.Hashikawa Shinjiโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. Mr.Shinichi Kishidaโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ป้านภูมิโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสัญญา โททุมพลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชวดล ศรีนวลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายนิธินาถ โสดาวิชิตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุมพร ไชยต้นเทือกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Luke Fraserโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายชวดล ศรีนวลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนฤพล ประทุมพงษ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสำราญ ทองจีนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมณเทียร เกษโสภาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนฤพล ประทุมพงษ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสำราญ ทองจีนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายกิตติชัย จันทกองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ หาญปรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอดุลย์ เพชรภูมีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิยม พลลาภโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ชัยขันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ชัยมูลโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมืองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ ชัยขันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ชัยมูลโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมืองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางไพบูรณ์ ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพนิดา แสงศรีเรืองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรนันท์ อินทร์ลีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางไพบูรณ์ ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ อินทร์ลีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางพนิดา แสงศรีเรืองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ พลลาภโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุรารัตน์ อัครพินโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางกนกวรรณ ป้องขวาพลโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางละเอียด ประเสริฐสังข์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา วิชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นางนงคราญ พลลาภโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ป้องขวาพลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางละเอียด ประเสริฐสังข์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อุประโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อุประโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อุประโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อุประโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อุประโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ศรีมังคละโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางเทพธิดา ศรีเชียงหวางโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายพิชิตชัย วงศ์ชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางเจนจิรา แสนไชยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวัธ สุภาพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สุวรรณเพ็งโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางบรรดล บุญพาเกิดโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายประสบชัย ม่อมพะเนาว์โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวัธ สุภาพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สุวรรณเพ็งโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางบรรดล บุญพาเกิดโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายประสบชัย ม่อมพระเนาว์โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ถือศีลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ภังคาวัฎฎ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายเจษฎา วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ถือศีลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ภังคาวัฎฎ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายเจษฎา วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิงโตทอง โสภาพรมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพัชร อินทะริงโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาววิลันดา จันทร์ทะคามโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต สมบัติบุญสวนโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูวนัตถ์ วงศ์หาบุศย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก ป่าระศรีโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ ระหูภาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกอบเพชร มีทองโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายนิมิตร กวีกรณ์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกอบเพชร มีทองโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายนิมิตร กวีกรณ์โรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเอกพล สระแก้วโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวทัศพร อิมมียืนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวัธ สุภาพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางซ่อนกลิ่น กาหลงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เหมธุวนนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุต อุดมศักดิ์โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายคมกริช พรมสุวรรณ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุต อุดมศักดิ์โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายคมกริช พรมสุวรรณ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงพล ทะรังศรีโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นายศาสตรา เพียงงามโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายมารุต ดวงพระราชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ วรรัตน์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ หลักทองโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ โทเกาะโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางพยอม ดียาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนรวีร์ ศรีเชียงสาโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเจริญ แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกัญญาวีร์ วงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวพุธชดี เข็มศิริโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี โสฤทธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย สิงห์แผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายเจริญ แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ คามตะศิลาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายมงคล เพ็งธรรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ คามตะศิลาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายมงคล เพ็งธรรมโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชยา ยอดเทพโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ จำปาชัยโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอมร เขียวนำ้ชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ ดาศรีโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัชต์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย สิงห์แผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร โยธะคงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ขรรค์แก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัชต์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย สิงห์แผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร โยธะคงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ขรรค์แก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ ประกายสีโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ ประกายสีโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ขรรค์แก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี การดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี การดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี การดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี การดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี การดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี การดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวรำไพ ดวงศิลาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงพร คุณาคมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรำไพ ดวงศิลาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงพร คุณาคมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริอร แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา วงศ์อามาตย์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร กอแก้วโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนางบุษบา พัสดรโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา บุตรเพ็งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร กอแก้วโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ขันขวาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา บุตรเพ็งโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ สังขะรมย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุวรรณกุศลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ประกายสีโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพชรา พิมพ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ ศรีนาคโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววลิดา โพติยะโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสากล รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา ยอดเทพโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายทรงพล ทะรังศรีโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]