หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2557   7 ก.ย. 2557   8 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ323 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ322 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ326 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ321 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ325 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ313 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ311 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ316 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ315 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ312 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 2 ห้อง ม221,ม222,ม224 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 1 ห้อง ม211ก,ม211ข 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 1 ห้อง ม212 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ลานเวทีคนเก่ง 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ห้อง ลานหน้าอาคาร 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ333 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ332 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ336 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวพลศึกษา ห้อง เรียนพลศึกษา1,ห้องเรียนพลศึกษา2 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เต็นท์3 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เรียนศิลปะ2,ศิลปะ3 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เต็นท์1 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เรียนศิลปะ3 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เต็นท์1 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เต็นท์2 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-17.00
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-17.00
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 10.30-17.00
7 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 10.30-17.00
8 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 10.30-17.00
9 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 10.30-17.00
10 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-17.00
11 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-17.00
12 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลปากคาด หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 08.30-10.30
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ124 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ122 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ127 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ123 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ห้องประชุมพรานบุญ ชั้น G ห้อง ประชุมพรานบุญ 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ128 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ห้อง สนามตรงข้ามอาคารมโนราห์ 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 1 ห้อง ม214 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น G ห้อง ประชุมพรานบุญ 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 2 ห้อง ม225 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ115 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ121 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ115 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ114 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ114 7 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ113 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ121 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน4 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน2 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน3 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน1 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน5 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนอุตสาหกรรม ห้อง หน้าห้องเรียนคหกรรม 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนอุตสาหกรรม ห้อง หน้าห้องเรียนคหกรรม 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนอุตสาหกรรม ห้อง หน้าห้องเรียนคหกรรม 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน3 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ331 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ331 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ331 7 ก.ย. 2557 12.00-18.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ114 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]