หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2557   7 ก.ย. 2557   8 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ323 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ322 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ326 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ321 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 2 ห้อง พ325 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ313 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ311 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ316 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ315 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ312 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 2 ห้อง ม221,ม222,ม224 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 1 ห้อง ม211ก,ม211ข 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 1 ห้อง ม212 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ลานเวทีคนเก่ง 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ห้อง ลานหน้าอาคาร 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ333 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ331 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ331 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ332 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ336 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดปากคาด(วัดท่าปากน้ำ) ศาลาวัด 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวพลศึกษา ห้อง เรียนพลศึกษา1,ห้องเรียนพลศึกษา2 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เรียนศิลปะ3 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เรียนศิลปะ2 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 1 ห้อง ม214 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เรียนศิลปะ3 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เรียนศิลปะ2 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เต็นท์1 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราวศิลปะ ห้อง เต็นท์2 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
11 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
12 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
13 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ศาลาเรืองทรัพย์ 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
14 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด หอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2557 09.00-17.00
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด หอประชุม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2557 09.00-17.00
17 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 13.00-17.00
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 13.00-17.00
19 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 13.00-17.00
20 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 13.00-17.00
21 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด หอประชุม 6 ก.ย. 2557 09.00-17.00
22 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด หอประชุม 6 ก.ย. 2557 09.00-17.00
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด หอประชุม 6 ก.ย. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด โดม หน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 08.30-12.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 6 ก.ย. 2557 10.00-12.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 6 ก.ย. 2557 10.00-12.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ124 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ122 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ127 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ123 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น G ห้อง ประชุมพรานบุญ 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ125 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ125 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ126 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ126 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ128 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ห้อง สนามตรงข้ามอาคารมโนราห์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น G ห้อง แนะแนว 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น G ห้อง ห้องแนะแนว 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น G ห้อง ประชุมพรานบุญ 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 2 ห้อง ม225 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ121 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ114 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 2 ห้อง ศ121 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ115 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ115 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ114 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารศรีธน ชั้น 1 ห้อง ศ113 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน1 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน2 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน4 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน1 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน5 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนอุตสาหกรรม ห้อง หน้าห้องเรียนคหกรรม 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนอุตสาหกรรม ห้อง หน้าห้องเรียนคหกรรม 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารเรียนอุตสาหกรรม ห้อง หน้าห้องเรียนคหกรรม 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุมใหม่ ห้อง โซน3 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 1 ห้อง พ312 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารมโนราห์ ชั้น 1 ห้อง ม214 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]