งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววรางคนา    อินตะเสนา
2. นางสาวประทุมราช    กาลพันธา
1. นายพูลศักดิ์    เสงี่ยมศักดิ์
2. นางสาวเจนจิรา    ชื่นตา
2 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรัชนีกร    กุลแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา    จักษุมาศ
1. นายสมศักดิ์    โสพลสุข
2. นางสาวสุภาพร    ชินโพธิ์คลัง
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายพายุ    สินชู
2. นายสุรวุฒิ    ลุนพันธ์
1. นายสุวิทย์    บุญทวี
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายกิตติวัฒน์    บุญธิมา
2. นายธราธร    แก่นนาคำ
1. นายส่งเสริม    มณีใสย
2. นายเสกสิทธิ์    ปอแก้ว
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรินรดา    อยู่คง
2. นางสาวณัฐฎาภรณ์    ขันโท
6 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายเอ    การัมย์
2. นายอดิศักดิ์    บูชาพันธ์
1. นายจักรพงษ์    ทองห่อ
2. นายนะรักษ์    ปัญญาดี
7 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวขวัญชนก    ไชวาน
2. นางสาวนริศรา    โคตะพันธ์
1. นายกฤษิกร    แฝงเพ็ชร
8 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายิกิตติศักดิ์    พรมรินทร์
2. นางสาวประกายดาว    ชนะไชย
1. นางนวลละออง    สุดาศักดิ์
2. นายอวยชัย    โจระสา
9 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรุ่งนภา    โพธิรักษ์
2. นางสาวสมหญิง    บุญเสริฐ
1. นายรังสันต์    สร้อยสุข
10 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายสัณหณัฐ    หน่อแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ขรขวา
1. นายคงศักดิ์    บุตรวัง
2. นายธวัชชัย    จันทสาร
11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายขจรศักดิ์    แก่นจำปา
2. นางสาวนารีรัตน์    สีทอง
1. นายปกรณ์กิตติ์    ปลายเนตร
2. นางสุภัค    ถนอมพันธ์
12 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววิษณีย์    เสาะแสวง
2. นางสาวศิริรัตน์    ดาพันธ์
1. นายธนวัฒน์    โยคณิตย์
2. นางสุภี    โสดาภักดิ์
13 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววันเพ็ญ    คะลุถิรัมย์
2. นางสาวอนงค์นุช    หิตรัตน์
1. นายศักดิ์สิทธิ์    สันตะวงศ์
14 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายธนา    สังขฤกษ์
2. นายศิริชัย    พระสุรัตน์
1. นางนงรัก    ขันตี
2. นายสวัสดิ์    สายโท
15 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายพิพัฒน์    วรศาสตร์
2. นางสาวรุ่งนภา    บุญมาก
1. นายธนัติ    มีชัย
16 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวชนันพร    พยาธรรม
2. นางสาววาสนา    บุดดาวงค์
1. นายสันติ    แก้วมะ
2. นายเสน่ห์    บุญพรรัตน์
17 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวยุพาวัลย์    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวประสงค์    สุทธิเมฆ
1. นางสาวจารุวรรณ    เฉลิมเสรีกุล
2. นายอุ้มยศ    อุปริมาตร
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายสุนทร    วรสาร
2. นายปฐมพร    บุญบรรลุ
1. นายศักดา    บุญรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................