งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    อมรพิมลรัตน์
2. เด็กชายพีรวิชญ์    ชัยปัญญา
1. นายกมลวิช    นนทสินรฐา
2. นางสุรีพร    สุนทรักษ์
2 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนิรมล    บุญน้อม
2. เด็กหญิงศรีวะดล    สุวะศรี
1. นายสมศักดิ์    โสพลสุข
2. นางสาวสุภาพร    ชินโพธิ์คลัง
3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    จันทิรัตน์
2. เด็กหญิงยมลพร    เสนาะพิณ
1. นายส่งเสริม    มณีใสย
2. นายเสกสิทธิ์    ปอแก้ว
4 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลชนก    ผาใหญ่
2. เด็กหญิงพรชนันท์    แก้วธรรมมา
5 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอัญชิสา    ศรีสาพันธ์
2. เด็กหญิงเมธาวี    บุญเกื้อ
1. นายนะรักษ์    ปัญญาดี
2. นายนันธนิษ    อินทร์น้อย
6 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววิไลลักษณ์    ลอกทอง
2. เด็กหญิงวรัทญา    สาสาร
1. นางปภัสสรา    ราชพลแสน
7 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา    วรรณทาป
2. นายปฏิภาณ    บุญธรรมมา
1. นางประจบ    รัตนศรี
2. นายพรประสิทธิ์    โสวันนา
8 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    บุญแปลง
2. เด็กหญิงวิลัยรัตน์    คำแก้ว
1. นายรังสันต์    สร้อยสุข
9 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ    เท้าเห้า
2. นางสาวไพรจิตรา    คำศรี
1. นายคงศักดิ์    บุตรวัง
2. นายธวัชชัย    จันทสาร
10 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายบดินทร์    ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรขะทา
1. นายปกรณ์กิตติ์    ปลายเนตร
2. นางสุภัค    ถนอมพันธ์
11 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสันติราช    จันทะวรรณ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ศิริเจริญ
1. นายธนวัฒน์    โยคณิตย์
2. นางสุภี    โสดาภักดิ์
12 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายเสรีชัย    รอบรู้
2. นายพงษ์เดชา    บุญแจ่ม
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดสาคร    นามสุวรรณ
13 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    มงคลศิริ
2. เด็กชายอริศักดิ์    ดำบรรพ์
1. นางนงรัก    ขันตี
2. นายยุทธศักดิ์    ศรีขาว
14 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายจาตุรงค์    พรมทา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ทีชูมา
1. นายธนัติ    มีชัย
15 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    หงษ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงมีนา    สีบัว
1. นายสันติ    แก้วมะ
2. นายเสน่ห์    บุญพรรัตน์
16 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา    จารุมี
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ลาภสาร
1. นางสาวจารุวรรณ    เฉลิมเสรีกุล
2. นายอุ้มยศ    อุปริมาตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................