งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววัลภา    จรกา
2. นางสาววิภาพร    บุญเติม
3. นางสาวสมฤดี    ต้นงอ
4. นางสาวกัญญารัตน์    บุญเพ็ญ
5. นายมงคล    เหล็กดี
6. นายพนมชัย    สุขวงค์
7. เด็กชายธนชัย    บุญสอด
8. เด็กหญิงนราวรรณ    ไพยการ
9. เด็กหญิงวิจิตรา    บุญสีมา
10. เด็กชายณัฐวิทย์    สุจีระชัย
11. เด็กชายิจิธิวัฒน์    โคกโพธิ์
12. เด็กชายศรราม    ยุวบุตร
13. เด็กหญิงนภาพร    หาญชนะ
14. เด็กหญิงสุจิตรา    นนทะศิล
15. เด็กหญิงสุทัศตา    ศรีลัง
1. นางจรินทิพย์    ทองสิงห์
2 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุจิตรา    จุนทะนาม
2. เด็กหญิงสุนิษา    ยาตรา
3. เด็กหญิงปภัสรา    รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุตธิจักร
5. เด็กหญิงศศิกานต์    ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงวรรณนา    แก้วดี
7. เด็กหญิงเวนิกา    บุญสมยา
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    อินมูลกิ่ง
9. เด็กหญิงปะภัสษร    ผิวเพชร
10. เด็กหญิงจันทรา    ชาอุ่น
11. เด็กหญิงจุรีรัตน์    อินตะ
12. เด็กหญิงปิยะฉัตร    มุสิกะพืช
13. เด็กหญิงตัญติยา    แดงบุตร
14. เด็กหญิงอารีรัตน์    กล่อมใจ
15. เด็กหญิงอาทิติยา    กุระจินดา
1. นางสาวชนกฤดี    คุรินทร์
2. นางปัญญาภรณ์    เทมะธนานนท์
3. นางพรทิพย์    แดงบุญเรือง
4. นางสุภัค    ถอมพันธ์
3 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิรา    ต้นโพธิ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    มุทาพร
3. เด็กหญิงนฤมล    โสระเวช
4. เด็กหญิงดามทอง    มณเฑียร
5. เด็กหญิงวรรณวิษา    แสนโท
6. เด็กหญิงอารียา    โสภาภาค
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ชินโคตร
8. เด็กหญิงพิมประพัฒน์    ประสมสุข
9. เด็กหญิงอมรศรี    วรลี
10. เด็กหญิงอรอนงค์    เรืองธรรม
11. เด็กหญิงประภาษิต    สตะจิตร
12. เด็กหญิงธิดารัตน์    วงค์จันทร์
13. เด็กหญิงจันทร์จิรา    มุทาพร
14. เด็กหญิงกนกวรรณ    โล่ห์คำ
15. เด็กหญิงวรัญญา    อ้วนดี
1. นายชนินทร์    วงศ์แก้ว
2. นายธนัติ    มีชัย
3. นางประไพศรี    โล่ห์คำ
4. นางมาลัยทิพย์    มีชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................