งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 622
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    สิงห์ทอง
2. นางสาวอภิญญา    พาราพรม
3. นางสาวพัชรินธร    จอมคำสิงห์
1. นางสาวนงคราญ    บุญทน
2. นายพิเชษฐ์    มานาม
2 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปวีณ์นุช    ใสรัมย์
2. นางสาวสุภาพร    ปามุทา
3. นางสาวกรรณิการ์    ไชยขาว
1. นางขวัญตา    คำทา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ    พงษ์สุพรรณ์
3 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุกัญญา    บุญมาศ
2. นางสาวศรีสุดา    ดวงสี
3. นางสาวจุฑาทิพย์    ทับทิมหิน
1. นางสาวพาณิภัค    บ่อแก้ว
2. นางสาวมยุรฉัตร    ลาภสาร
4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรติยากร    บุตรัตน์
2. นางสาวกฤษณา    ปัตถาพันธ์
3. นางสาวเอื้อมฟ้า    บุญยืน
1. นางนะพาภรณ์    ปัญญาสาย
2. นางศรีสุดา    พุทธรักษา
5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเจนจิรา    ไหมมี
2. นางสาวฐิติมา    สิงห์ทอง
3. นางสาวอรินทมา    ปุริโสตะโย
1. นางขวัญใจ    จันทนะชาติ
2. นายมงคล    สายธนู
6 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ
7 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายไชยสิทธิ์    หมั่นเรียน
2. นางสาววาสนา    สีฟ้า
3. นางสาวอิสริยาภรณ์    วุฒิชัย
1. นางสาววารี    มุ่งงาม
2. นายสุรชัย    แก้วหาวงศ์
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปรางทอง    ภาพันธ์
2. นางสาวภาสุรีย์    กุลวงศ์
3. นางสาวอรวรรณ    บุรา
1. นางสาวจินดาภรณ์    ช่วยสุข
2. นางสุภักดี    บุญเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................