งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 621
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจรินธร    บุญมี
2. เด็กหญิงวาสนา    ก้อนคำ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์    สุขสำราญ
1. นางสาวปทิตตา    เจตนา
2. นายพิเชษฐ์    มานาม
2 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ยุวะบุตร
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์    มั่นจิต
3. เด็กหญิงพรวลัย    บุญเนาว์
1. นางสาวสาวิตรี    ไชยแสง
2. นางสุพรรณี    ศรีวะรมย์
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายนิติภูมิ    ชมเชย
2. เด็กหญิงสุภัสสร    วิระศักดิ์
3. เด็กหญิงทวินันท์    จูมศิลป์
1. นายพงศภัค    สายสุด
2. นางสาวรุ่งฤดี    เกื้อทาน
4 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    หงษา
2. เด็กหญิงสุธิดา    ม่วงแก้ว
3. เด็กหญิงรุจิรดา    กองแก้ว
1. นายสมพร    คุ้มครอง
2. นายไชยวัฒน์    เข็มกลาง
5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์    พิกุล
2. เด็กหญิงศุภาพร    หอมจำปา
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ    กิ่งสกุล
1. นางธนฤทัย    ดอนมอญ
2. นางวชิราภรณ์    นอระกา
6 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอธิวา    กาณะวงศ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    บุตรสุรินทร์
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ    อัมรา
1. นายกีรติ    สายสิงห์
7 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    แก้วหาวงศ์
2. เด็กชายธนกร    สายสมุทร
3. เด็กหญิงวาสนา    สมเมือง
1. นางสาววารี    มุ่งงาม
2. นายสงัด    โคมทอง
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายพูนทรัพย์    ธรรมมามนต์
2. เด็กหญิงชลธิชา    หงส์มาลา
3. เด็กหญิงหัตติยา    พลันสุข
1. นางสาวจรัญญา    ศรีมาพันธ์
2. นางสาวอณิศรา    จันทรภูมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................