งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 326
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนพัฒน์    ราศรี
2. เด็กชายญาณกิตต์    กตะศิลา
1. นายจีรพงษ์    แข็งแรง
2 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนาธิป    หาญโก่ย
2. เด็กชายพิเชษ    แสงนวล
1. นายกัลยา    มั่นใจ
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    บุญภักดี
2. เด็กชายวรเชษฐ์    ธิศาเวช
1. นายสุทธิพล    แสงบุญ
4 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โพธิ์ศรีคุณ
2. เด็กชายชานนท์    มิมำพันธ์
1. นายจักฤษณ์    สุรำไพ
5 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศุภกร    พึ่งพบ
2. เด็กชายสุวัชชัย    ศรีสวัสดิ์
1. นายทองแสง    หน่อแก้ว
6 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนพล    แดนสีลา
2. เด็กชายนฤรงค์    แก้วสุวรรณ
1. นายธีรยุทธ    ขันธุรา
7 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ    มาลัยศรี
2. เด็กชายธรรณธรณ์    โมราชาติ
1. นายสิทธิชัย    นนทะสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................