งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนะชัย    ลุสมบัติ
2. เด็กชายมานพชัย    บุญกัณฑ์
1. นายจีรพงษ์    แข็งแรง
2 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนะพล    โสมรักษ์
2. เด็กหญิงนุชษบา    ตีตรา
1. นางรัชดา    นิลฉวี
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษดา    ชาลี
2. เด็กชายวีระพล    ขุมทอง
1. นายสุทธิพล    แสงบุญ
4 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวงศธร    ทุมมี
2. เด็กชายธีรภัทร    แขสว่าง
1. นายจักฤษณ์    สุรำไพ
5 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายจักรพัฒธ์    โทบุดดี
2. นายธีระพัฒน์    ถุระพัฒน์
1. นายทองแสง    หน่อแก้ว
6 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสริตา    อดกลั้น
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    สาสาย
1. นายธีรยุทธ    ขันธุรา
7 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศตวรรษ    ภูกัณหา
2. เด็กชายพีระพล    บงพูเขียว
1. นายสิทธิชัย    นนทะสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................