งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายเขมรัฐ์    เทศไทย
2. นายเอกภพ    โทนุการ
1. นายจีรพงษ์    แข็งแรง
2. นายจีระ    บุญเสริม
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฬารัตน์    สุวะไกร
2. นายสุชาติวุธ    สายวรณ์
1. นายจีระศักดิ์    ศรีโกศล
2. นางสาวสุภาพร    คุณรักษ์
3 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายอภิพล    โจมฤทธิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์    บุญเจริญ
1. นางสาวรินลดา    ทัพธานี
2. นายศุภกิจ    สว่างเนตร
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายอดิศักดิ์    แสวงวงศ์
2. นายฤทธิ์ชัย    สมตัว
1. นายไกรวุฒิ    กลิ่มเกลี้ยง
5 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายกฤษณะ    สุวรรณา
2. นายนันทวัฒน์    คำเจริญ
1. นางมณีวัลย์    รัตนศรี
2. นางสุริศา    คณะรูป
6 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววาสนา    สมทอง
2. นางสาวนันธิดา    มณีราช
1. นายวิภูชัย    คำแดง
7 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวมุกดา    วรรณโชติ
2. นายพยัคพงษ์    ทองเลิศ
1. นายกฤษณา    ผิวอ่อน
2. นายสนิท    บุญพร้อม
8 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววราภรณ์    โพธารินทร์
2. นายสมเกียรติ    สุภาพงษ์
1. นายดารากรณ์    อัปกาญจน์
2. นางสาวยุภาวัลย์    ลุกลาม
9 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายชานุมาน    วงษ์วัง
2. นางสาวจุฑามาศ    กุระจินดา
1. นางสาวประภาภรณ์    ศรขะทา
2. นางสุดารัตน์    โสภัณนา
10 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายอรรถพล    สะดีวงศ์
2. นายเอกราช    มุ่งดี
1. นางสาวจินตมณี    ทองบ่อ
11 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายเจษฎาภร    อุ่นวงศ์
2. นายจิรายุ    ฉันทานุรักษ์
1. นางวรรณรัตน์    สีเขียว
2. นางสาวโฉมสุดา    บุญล้อม
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกาญจนาพร    งามวงศ์
2. นายดิษฐวิทย์    ดิษฐะเนตร
1. นางสาวนุชนาฎ    แสงกล้า
2. นายอุดมศักดิ์    กาเผือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................