งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศตวรรษ    บุญล้น
2. เด็กชายอานนท์    จูมจี
1. นายจีระ    บุญเสริม
2. นางสาววงศ์ทิพา    คมทัศนียกุล
2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายวิทยา    ระดาพงษ์
2. นายธีระเดช    พลูชาติ
1. นายไกรวุฒิ    กลิ่มเกลี้ยง
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพรชนัน    แก้วธรรมมา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    อุทธา
1. นางมณีวัลย์    รัตนศรี
2. นางสุริศา    คณะรูป
4 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุภาวดี    อยู่สบาย
2. เด็กหญิงนราวัลย์    ผาสุก
1. นายวิภูชัย    คำแดง
2. นายเอกพงศ์    บัวชุม
5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกรรณธิมา    ก่องดวง
2. นางสาวจันทร์จิรา    มีสัตย์
1. นายนิวัฒน์    ทากุ
2. นางสาวสมพิศ    ไตรแก้วเจริญ
6 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายรชต    ลูกไทย
2. เด็กชายธนศักดิ์    หนูสิงห์
1. นางสาวควรคิด    วามะขันธ์
2. นางสุนันทา    ทองพุ่ม
7 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเกวลิน    ไตรยวงศ์
2. เด็กชายมงคล    ถามะพันธ์
1. นางสาวธัญญา    ติณะรัตน์
8 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวแสงนภา    บัวลอย
2. นางสาวสุพัตรา    ศิริวาลย์
1. นางวราภรณ์    แสงบุญ
2. นางสมัญญา    ลัทธิวรรณ
9 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐิติพันธ์    เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสุมาลี    แนบกลาง
1. นางสาวพรทิพย์    แดงบุญเรือง
2. นางสุกัญญา    บุตรโท
10 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ศรีพรม
2. เด็กชายบรรพชา    สุดวิเศษ
1. นางลาวัณย์    สุวงศ์ทอง
2. นายวาสนา    พรมวงค์
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายสรศักดิ์    สุวรรณะ
2. นายศุภกิตจ์    เหรียญทอง
1. นางสาววัชราภรณ์    แดงอาจ
2. นายสิทธิพล    ใจตรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................