งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายมงคล    ครองสิน
2. นายสุวรรณ    สัมฤทธิ์
3. นายสุขสันต์    พรมเสนา
1. นางสาวสุจิตรา    สิงห์แก้ว
2. นางสาวสุภาพร    คุณรักษ์
2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจิราวรรณ    นธีนาม
2. นางสาวสุจิตา    สินอยู่
3. นางสาวลลิตา    จู่พระจันทร์
1. นางวรรณี    โคตะวัน
2. นางเอื้อนทิพย์    สุกุ
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศันศนีย์    สีวัง
2. นางสาวณัฐริกา    ศรีจันทร์
3. นางสาววิชชุดา    ทองพรม
1. นางกิตติยา    อาภรศรี
2. นายจักรพันธ์    รักษาภา
4 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวดวงกมล    บุญยงค์
2. นางสาวทิตยา    วงศาสตร์
3. นางสาวกุลสตรี    กาเผือก
1. นางมยุรี    ปัญญามูล
2. นายเดชา    คาระมาตย์
5 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวบุญญวรรณ    มีศรี
2. นายธนัฐชัย    โจระสา
3. นางสาววริศรา    จันทร์ทา
1. นายจักรพันธ์    ประทุมทีป
2. นางสาวเบญจมาภรณ์    อินทร์โสม
6 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวภัทรวดี    ศิริวาลย์
2. นางสาววนิชญา    เพียรกล้า
3. นางสาวขนิษฐา    เพียรกล้า
1. นางวราภรณ์    แสงบุญ
2. นางสาวเกศินี    โกมล
7 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนุชนาถ    สีน้ำเงิน
2. นางสาวมยุรี    สุริมาตย์
3. นางสาววิลัยลักษณ์    จอดนอก
1. นางสาวปริญวรรณ    สุนทรักษ์
2. นางอุไรวรรณ    รักมิตร
8 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายธิติวุฒิ    อุนาภาค
2. นางสาวรัดดา    พรมดวง
3. นางสาวกนกวรรณ    โสมอินทร์
1. นางหทัยชนก    ดอกบัว
2. นางอรุณี    ทองรัง
9 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศุภมาส    นาคพันธ์
2. นางสาวปัญญาพร    ฉิมพลีกานนท์
3. นายเรืองศักดิ์    พันธวงศ์
1. นางนิดทิญา    พิมพ์ตรา
2. นางอรอา    ธรรมราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................