งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายนิรุธ    พิมพ์พันธ์
2. นางสาวลดาวัลย์    คงไชย
3. นางสาวเขมมิกา    กันภัย
1. นางสาวสุจิตรา    สิงห์แก้ว
2. นางสาวสุภาพร    คุณรักษ์
2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเมธาพร    ผลาจันทร์
2. เด็กหญิงดลยา    นวะนิช
3. เด็กหญิงพรนัชชา    เหล่าจัน
1. นางวรรณี    โคตะวัน
2. นางสุปราณี    มณีใส
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปภัสสร    อกอุ่น
2. เด็กหญิงปัญจมาพร    การุณ
3. เด็กชายธีรพล    ธานี
1. นายกัลยา    มั่นใจ
2. นางกิตติยา    อาภรศรี
4 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสรเกียรติ    คำลี
2. นายศืริโรจน์    โล่ห์คำ
3. เด็กหญิงพนิดา    ภูชะนา
1. นางเบญจวรรณ    พ่วงสมบัติ
5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอัษฎากร    บุญปลอด
2. เด็กชายเจษฎา    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    พันธุ์วิเศษ
1. นางสาวนิภาพร    พรมรักษ์
2. นางสุกัญญา    สารรัตน์
6 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชื่นกมล    สมศรี
2. เด็กหญิงสมฤทัย    ป้องกก
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร    กงทอง
1. นายจักรพันธ์    ประทุมทีป
2. นางสาวเบญจมาภรณ์    อินทร์โสม
7 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายบุญประเสริฐ    หนูแก้ว
2. เด็กชายวีระพันธ์    บัวลอย
3. เด็กหญิงนิตยา    อินทร์เอี่ยม
1. นางวราภรณ์    แสงบุญ
2. นางสาวเกศินี    โกมล
8 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐศิมา    พลเลิศ
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    พรมสิงห์
3. เด็กหญิงวารีรัตน์    อรุณพงษ์
1. นางวิไล    กระบวนศรี
2. นางสาวสุดาวรรณ    สุทธิอาจ
9 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายต่อยศ    สามารถ
2. เด็กชายธนกร    เจริญรัตน์
3. เด็กชายกฤษฎา    สุริโย
1. นางสุจิตรา    กาญสุวรรณ์
2. นายเศรษฐพงศ์    กาญสุวรรณ์
10 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    สุวรรณโมสิ
2. เด็กหญิงธิติมา    ลาหาร
3. เด็กหญิงอนุสริยา    บุญยัง
1. นางนันทนา    กะมณี
2. นายรณกรณ    จันทร์สด
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวทิพทิวา    พุฒฑาจู
2. นางสาวกัลยา    ได้เลิศ
3. นางสาวสุภาพร    เถาว์เพชร
1. นางสาวนัทธมน    ผดาการ
2. นางอรกรานต์    กาเผือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................