งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายนำโชค    สาโดด
2. นางสาวกัลยา    โคตนนท์
3. นางสาวเบญจรัตน์    นามโคตร
1. นายณรัฐกรณ์    พรมน้อย
2. นายสมคิด    กุบแก้ว
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวณัฐสุดา    ดำเดช
2. นางสาวภัสรา    หาริตวัน
3. นางสาวสุภาพร    ปิยะวงษ์
1. นายจีระศักดิ์    ศรีโกศล
2. นางสาวสุภาพร    คุณรักษ์
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปิยะธิดา    ทวีพันธ์
2. นางสาวภัสรา    นนทสิง
3. นายสิรวิชญ์    สุดาชม
1. นางวรรณลักษณ์    สุดาชม
2. นางหฤทัยชนก    ภูกองไชย
4 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววิภาพร    สารักษ์
2. นางสาวปวีณนุช    โสรัมย์
3. นายศราวุฒิ    แสนลา
1. นางสาวระเบียบ    ภาคภูมิ
2. นายเอกพงศ์    บัวชุม
5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายกิตติพงษ์    โพธิ์ศรีคุณ
2. นางสาวปวีณอร    วามะลุน
3. นางสาวสุทธิดา    ธิศาเวช
1. นางสาวจิราพรรณ    มีแวว
2. นายถวิล    เฉิดฉาย
6 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปิยาภรณ์    ไชยภักดิ์
2. นางสาวนธิภรณ์    พละพันธ์
3. นายบุลากร    ภู่เกสร
1. นายปรีดา    เหลาผา
2. นางสาวยุวธิดา    วรรณทาป
7 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายประครอง    โพธิ์น้ำเที่ยง
2. นายวัชรา    อ่อนคำ
3. นางสาวปิยธิดา    จันทบ
1. นายสราวุธ    คูณคณะ
8 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายเจษฏากร    อุ่นวงศ์
2. นายจิรายุ    ฉันทานุรักษ์
1. นางวรรณรัตน์    สีเขียว
2. นางสาวโฉมสุดา    บุญล้อม
9 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุวรรณี    ศรีอักษร
2. นางสาวศุทธหทัย    หันลุค
3. นายณัฐพงษ์    บุญเทียม
1. นางสาวสายฝน    พูลผล
10 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายตะวัน    เปรมทา
2. นางสาวสุภนิดา    พิศชวนชม
3. นายหาญพงศ์    สมจิตร
1. นางสาวณัฐกานต์    บัวแก้ว
2. นายสิทธิชัย    นนทะสิงห์
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายบุญชัย    สุขแดง
2. นางสาวเกวริน    ดำนิล
3. นางสาวอภิญญา    พวกดีโรจนกุล
1. นางสาวนุชนาฎ    แสงกล้า
2. นายอุดมศักดิ์    กาเผือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................