งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์    แฝงบุญ
2. เด็กชายราชภัทร    วรสาร
3. เด็กชายกฤตภัทร    ใจเอื้อ
1. นางสาวกมลภัทร    ทุมนัส
2 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุพรรณี    ทนงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร    อ่อนดี
3. เด็กหญิงฐิติชญา    นาโพธิ์
1. นางสาวระเบียบ    ภาคภูมิ
2. นายเอกพงศ์    บัวชุม
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุนันทา    ตรุวรรณ
2. เด็กหญิงชนัญญา    สุวพันธ์
3. นางสาวฐิติชญา    ลอยหา
1. นายนิวัฒน์    ทากุ
2. นายพายัพ    ปรุโปร่ง
4 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวิธวินท์    จุละกะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ละพรมมา
3. เด็กหญิงกมลชนก    ช่วยคูณ
1. นายสมบูรณ์    พุทธรักษ์
2. นางสาวอัจฉรียา    นารีวงศ์
5 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปิยณัฐ    พุทธบุญ
2. เด็กหญิงสโรชา    เขตนาวัง
3. เด็กหญิงระพีภัทร์    เกษมสุข
1. นางลาวัณย์    สุวงศ์ทอง
2. นายวาสนา    พรมวงค์
6 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอินทิรา    อรเนตร
2. เด็กหญิงวันทนีย์    ศรีมุกดา
3. เด็กหญิงสุพัตรา    อุ่นคำ
1. นางวรรณรัตน์    สีเขียว
2. นางสาวโฉมสุดา    บุญล้อม
7 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายชัยวัฒน์    พันธ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุกัลย์ญา    เนตรวงศ์
3. เด็กหญิงศตายุ    สิลาวงศ์
1. นายธีรยุทธ    ขันธุรา
2. นายวันชัย    ปะมุสะกะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................