งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศศิประภา    ปานุเวช
2. นางสาววิภาวี    ดำเอี่ยมดี
3. นางสาวธิติชุติมา    จรรยาไพบูลย์
1. นางสาวจิราวัช    จันพวง
2. นางพยอม    วันสุดล
2 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสิรินทร์ญา    เทียนงาม
2. นางสาวพัชรินทร์    คุณรักษ์
3. นางสาวสุรคณา    ธนู
1. นางสาวพรปวีณ์    สะอาด
2. นางสุวรรณี    ภูมิมะนาว
3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวณัฐกุล    ปฏิโชติ
2. นายณัฑวัฒน์    ม่วงทำ
3. นางสาวพรกนก    มั่งมี
1. นายอมต    รบกล้า
2. นางเอื้อนทิพย์    สุกุ
4 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวดารณี    วริสาร
2. นางสาวกนกวรรณ์    สายมั่น
3. นางสาวกนกพรรณ    สายมั่น
1. นางสาวระเบียบ    ภาคภูมิ
2. นายเอกพงศ์    บัวชุม
5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววริศรา    สุโพธิ์
2. นางสาวสุนิสา    ไชยจันทร์
3. นางสาวสุธิดา    เหล็กงาม
1. นายสนธยา    นำภา
2. นายสุระพงษ์    ศรีธรรม
6 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวมนัสชนก    แก้วโท
2. นายวันเฉลิม    นาทอน
3. นายดลนที    ศิริผล
1. นางณัฐดารัตน์    ศกุนะสิงห์
2. นายสถิตย์    กาทอง
7 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกนกวรรณ    ไชยปัญญา
2. นางสาวจุฬารัตน์    บุศดี
3. นางสาวเครือรุ้ง    สุดเย็น
1. นางหทัยชนก    ดอกบัว
2. นางอรุณี    ทองรัง
8 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฬาวรรณ    พรมโสภา
2. นายอัษฎา    สมสอาด
3. นางสาวสุพัตรา    แดงบุตร
1. นางจรวย    แม่นธนู
2. นางสาวศุพินทร    จำปานนท์
9 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอาภาพร    โสภา
2. นางสาววรยา    ศรีสุพรรณ
3. นางสาวจอมขวัญ    โสภา
1. นายเถลิงศักดิ์    เถาว์โท
10 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวแววตา    นิราพันธ์
2. นางสาวอรนุช    บุตรพรม
3. นางสาวจิระนันท์    คำเลิศ
1. นางสุคนธ์    สิงห์จันทร์
11 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววีระยา    แดงสะอาด
2. นางสาวพิมพ์พร    มิ่งสกุล
3. นางสาวทรายทอง    ทองนิ่ม
1. นางสาวประกายสิทธิ์    เจริญบุญ
2. นางสาวอุไรลักษ์    นวลผ่อง
12 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวทิพย์สุดา    วงศ์พรม
2. นางสาวทิพย์ประภา    ไกยสิืทธิ์
3. นางสาวเจนจิรา    สังเกตุ
1. นางกาญจนา    แก้วมะ
2. นายธงชัย    แซวจันทึก
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวณัฐรินทร์    นันทธีรสิทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี    พุดช่อ
3. นางสาวอภิญญาพร    แดงบุตร
1. นางสาวนุชนาฎ    แสงกล้า
2. นางสาววัชราภรณ์    แดงอาจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................