งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนบดินทร์    จันทมานิตย์
2. เด็กหญิงธลธร    กัลยาภา
3. เด็กหญิงธนพร    ประแดงปุย
1. นางสาวภาริดา    ทานุมา
2. นางสุจิตรา    จันทมานิตย์
2 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอังสุมาริน    เรงตูม
2. นางสาวศิริมา    ทะยาธรรม
3. เด็กชายอภิเดช    ชาวหนองแคน
1. นางสาวพรปวีณ์    สะอาด
2. นางสุวรรณี    ภูมิมะนาว
3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวธารินี    สุกัญญา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ไชยพจน์
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    วงศ์ศิริ
1. นายอมต    รบกล้า
2. นางเอื้อนทิพย์    สุกุ
4 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอารียา    เบ้าคำ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ไชยโกฏิ
3. เด็กหญิงนวพร    ฉัตรสุวรรณ
1. นางมณีวัลย์    รัตนศรี
2. นางสาววิภาวดี    คำภู
5 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ทวยจัตุรัส
2. เด็กหญิงอินทิรา    สุระ
3. เด็กหญิงอรทัย    มาสู่
1. นางสาวธยานิษฐ์    วอทอง
2. นางสาวอาภากร    นวลสนอง
6 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงผกามาศ    นัดดาวงษ์
2. เด็กหญิงจันจิรา    มีสัตย์
3. เด็กหญิงกรรณธิมา    ก่องดวง
1. นายนิวัฒน์    ทากุ
2. นางสาวสมพิศ    ไตรแก้วเจริญ
7 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญาณิศา    ใจอุ่น
2. เด็กหญิงอัญมณี    โสภากัณฑ์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มิ่งทอง
1. นางสาวนุชนาถ    ศรีวะจูม
2. นางยุพาพร    มหาโยธี
8 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สันศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร    มวยเก่ง
3. เด็กหญิงวิลาสิณี    ธรรมโรจน์
1. นางสาววารุณี    คมใสย์
9 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุเมธ    คำเพียร
2. เด็กชายกิตติทัช    เปี่ยงใจ
3. เด็กชายพงศ์ศิริ    กนกหงษ์
1. นางสาวมนรัตน์    บุญมี
2. นายมีชัย    สุทธิชื่น
10 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศุภชัย    ไชยโย
2. เด็กชายอาทิตย์    ภูสีดิน
3. เด็กหญิงนนทรินทร์    จำปีศรี
1. นางสุจิตรา    กาญสุวรรณ์
2. นายเศรษฐพงศ์    กาญสุวรรณ์
11 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา    มิสา
2. เด็กหญิงลดาวัลย์    แก้วการ
3. เด็กหญิงธิมากรณ์    แสนคำ
1. นางจรวย    แม่นธนู
2. นางสาวนิตยา    อำมะเหียะ
12 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงดวงกมล    สันตะวงศ์
2. เด็กหญิงนัทพร    อ่อนงาม
3. เด็กหญิงศิริพร    ศรีมงคล
1. นางมะลิวัลย์    หวานใจ
13 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    หาดี
2. เด็กหญิงชมัยพร    โพธิรักษ์
3. นางสาวนิภาพร    ทองวรณ์
1. นายรณกรณ    จันทร์สด
2. นางสาวอุไรลักษ์    นวลผ่อง
14 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสิทธิเดช    แสงเพชร
2. นางสาวพิมพ์ใหม่    คิตะวัน
3. เด็กหญิงธีนิดา    คำนนท์
1. นางสาวนัทธมน    ผดาการ
2. นางสาววัชราภรณ์    แดงอาจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................