งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายสัณหณัฐ    ไชยบุระ
2. นางสาวรัตติยา    หมายมั่น
3. นางสาวกวิสรา    ไชโยธา
1. นายสมคิด    กุบแก้ว
2. นายสมใจ    หมายมั่น
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวประภาภรณ์    บุตรินทร์
2. นางสาวปนิดา    พละศูนย์
3. นางสาวสุพัตรา    ศรีลาหอม
1. นายจีระศักดิ์    ศรีโกศล
2. นางสาวสุภาพร    คุณรักษ์
3 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวณัฐภรณ์    สุขไชย
2. นางสาวปวีณา    สราญรม
3. นางสาวทิพย์สุดา    มานะพระ
1. นางสาวพรปวีณ์    สะอาด
2. นางสุวรรณี    ภูมิมะนาว
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวเจระภา    ประทุม
2. นางสาวนิภาวรรณ    ขันตรีจิตร
3. นางสาวปวีณา    เพ็งพา
1. นายภานุ    บุญรอด
2. นางสมหมาย    บุญทวี
5 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอรัญญา    บุญสะอาด
2. นางสาวพิไลพร    หน่อจันทร์
3. นางสาววลัยพรรณ    บุญงาม
1. นางลัดดาวัลย์    ผ่องแผ้ว
2. นายไกรวุฒิ    กลิ่มเกลี้ยง
6 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปวันรัตน์    เลิศล้ำ
2. นางสาวปิยวงศ์    แร่ทอง
3. นายไพศาล    ไตรยมาศ
1. นายจักรพันธ์    รักษาภา
2. นางสาวศิริวรรณ    เคนสุวรรณ
7 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายอนวัช    จันดก
2. นายชัชนันท์    ไชยโท
3. นางสาวพัฒนิตยากรณ์    ลาเลิศ
1. นางมยุรี    ปัญญามูล
2. นายเดชา    คาระมาตย์
8 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศศิมา    ภูมิภาค
2. นายปฏิภาณ    ผิวพรรณ
3. นายวุฒิชัย    กัติยวงศ์
1. นางสาวธยานิษฐ์    วอทอง
2. นางสาวระเบียบ    ภาคภูมิ
9 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววรรณิภา    สิงห์ทอง
2. นางสาวขวัญจิรา    ธิศาเวช
3. นางสาวกิตติญาณี    ชะช้างรัมย์
1. นายถวิล    เฉิดฉาย
2. นายสนิท    บุญพร้อม
10 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปารวัณ    สิงห์ทอง
2. นางสาวศิรินาฏ    ละพรมมา
3. นางสาวเกศกนก    โสภณ
1. นายณัชธฤต    เกื้อทาน
2. นายอนุชา    ชาติวงศ์
11 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอรอนงค์    บัวทอง
2. นางสาวสุวนันท์    โคระชาติ
3. นางสาวพิมพ์นภา    มารัตน์
1. นายนิรันดร์    ลาภสาร
12 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุดาวรรณ    หน่อแก้ว
2. นางสาวกฤติญาพร    ศิริวาลย์
3. นางสาวธนัชชา    ม้วนทอง
1. นางตฤษยา    จินาพร
13 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฑามาศ    จันทรสาขา
2. นางสาวขัติยาภรณ์    คล่องดี
3. เด็กชายณัฐิวุฒิ    ผ่านเมือง
1. นางสาวจินตหรา    อ่อนโยน
2. นางสาวศิรินันท์    สีสรรค์
14 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฑามาศ    ไชยบุญทัน
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ศรีระพรม
3. นางสาวสุดารัตน์    สมปอง
1. นางสาวกาญจนา    คำแก้ว
2. นางสาวเรณู    เข็มพันะ์
15 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรัตนาร์    แต้มทา
2. นางสาวศรัญญา    จันรอด
3. นางสาวอัญชนา    ลาภา
1. นางสาวจินตมณี    ทองบ่อ
2. นางสาวธนพร    อินทนาม
16 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวทิตยา    คำพันธ์
2. นางสาวณัฐฐิณี    จิ๋วนุช
3. นางสาวน้ำฝน    สารราษฎร์
1. นางนวพร    โสมรักษ์
2. นางสาวนิตยา    บุญภา
17 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรุ่งทิพย์    จิตรมาศ
2. นางสาวแพรวพราว    เชื้อธรรม
3. นางสาวจันทนา    พันพรักตร์
1. นางวรรณรัตน์    สีเขียว
2. นางสาวโฉมสุดา    บุญล้อม
18 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอโนทัย    แสงสว่าง
2. นางสาวกาญจนาพร    ชุ่มแอ่น
3. นางสาวจุฑทมาศ    จันทุดม
1. นางสาววนิดา    สร้อยจิต
19 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอาทิตยา    ต้นโพธิ์
2. นางสาวอมรรัตน์    ดวงโสภา
3. นางสาวปฏิญา    ดวงมณี
1. นางนิดทิญา    พิมพ์ตรา
2. นางสาวประกายสิทธิ์    เจริญบุญ
20 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายธิณภัทร    โสดานาจ
2. นายอนุวัฒน์    พันธ์เจริญ
3. นางสาวพิจิตรา    บุญถาวรณ์
1. นางกาญจนา    แก้วมะ
2. นายธีรยุทธ    ขันธุรา
21 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจันทร์จิรา    ไวยวงค์
2. นางสาวนิภาภรณ์    วิพันธุ์
3. นางสาววรรณภา    อารีกุล
1. นายอดุลย์    หลักชัย
2. นายอุดม    ศรีเทียมเงิน
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศศิธร    จุฬารมย์
2. นางสาวจุฑามาศ    บ้งทอง
3. นางสาวรจนา    ทุมชาติ
1. นางสาวนุชนาฎ    แสงกล้า
2. นางสุภาวดี    ลาภสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................