งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลชนก    เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงญาณิศา    บุตรมาศ
3. เด็กหญิงวรลักษณ์    จำปาสาร
1. นางกุศล    บุตรมาศ
2. นางสาวนิรชร    ชุติเนตร
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอนงค์ชนก    ตะนุมาตย์
2. นางสาวสุภาพร    แช่มแล่ม
3. นางสาวกัญญารัตน์    มงคลมาตย์
1. นายธนากฤต    โคตรอาษา
3 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกาญจนา    แซ่ฉั่ว
2. นางสาวตะวัน    อินทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีวะรมย์
1. นางสาวรินลดา    ทัพธานี
2. นายศุภกิจ    สว่างเนตร
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปรัชญารัตน์    วงศ์จันทร์
2. เด็กชายเอกพล    ธรรมชอบ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทองอินทร์
1. นางประภัสสร    วุฒิเสลา
2. นางสมหมาย    บุญทวี
5 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจริยา    ลาวรรณ
2. เด็กหญิงยมลภัทร    เสนาะพิณ
3. เด็กชายนครินทร์    วงแก่น
1. นางวรรณี    โคตะวัน
2. นางสุปราณี    มณีใส
6 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนุชษบา    ตรีตา
2. นางสาวเอมิกา    วันทอง
3. นางสาวธัญกร    พาหา
1. นางสาวฐิติมา    จันทร์พวง
2. นางผกามาศ    วงษาสาย
7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเมธาพร    เจริญผล
2. เด็กหญิงศิริมา    เล่าทุย
3. เด็กชายธนราช    บุญตาม
1. นายนันธนิษ    อินทร์น้อย
2. นางสาวอาภากร    นวลสนอง
8 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    กุลแก้ว
2. เด็กหญิงเมธาวี    ขันธ์เพชร
3. เด็กหญิงมัสยา    ใจเสียสุ
1. นายนิวัฒน์    ทากุ
2. นางสุกัญญา    สารรัตน์
9 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชัญญา    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    กาเผือก
3. เด็กหญิงณัฐนารี    ศรีประดู่
1. นายอนุชา    ชาติวงศ์
2. นางอารีย์    สิถิระบุตร
10 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัณฐิมา    โพธิรักษ์
2. เด็กหญิงกรรณิกา    สูงสันเขตร
3. เด็กหญิงปวีณา    โพธิรักษ์
1. นางวาริณี    สีดา
11 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    รากวงศ์
2. เด็กหญิงจริยาภรณ์    แก่นโพธิ์
3. นางสาวณิชาภัทร    แสงย้อย
1. นางวราภรณ์    แสงบุญ
2. นางสมัญญา    ลัทธิวรรณ
12 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    จันทรสาขา
2. เด็กหญิงวชิรญาร์    น้อยแสง
3. เด็กหญิงคณิตรา    อังคะนิต
1. นางสาวจินตหรา    อ่อนโยน
2. นางสาวศิรินันท์    สีสรรค์
13 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายปฎิภาณ    พิมพ์โพธิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ปานเพชร
3. เด็กหญิงเกวลิน    ศีลาสาร
1. นางดอกทิพย์    ติ่งทอง
2. นายลาวัณย์    สุวงศ์ทอง
14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภาวินี    ถวิลไพร
2. เด็กหญิงบุษยารัตน์    สรรศรี
3. เด็กหญิงดรุณี    แก้วงามสอง
1. นางสาวจิตรา    สอนพงษ์
2. นางสุกฤษฏิญา    เทศวงศ์
15 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวนันธิดา    แสนสมัคร
2. นางสาวฐานิดา    ปรามุทา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    โชคศิริกุล
1. นางจรวย    แม่นธนู
2. นายนัฐพล    หงษ์พันธ์
16 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีระพล    ไชยมาตย์
2. เด็กชายปรัชญา    สมบูรณ์
3. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยศรี
1. นางนวลจันทร์    ส่วนบุญ
17 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวจิดาภา    ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร    สีดา
3. เด็กหญิงเจนจิรา    นิ้วทอง
1. นางนันทนา    กะมณี
2. นายรณกรณ    จันทร์สด
18 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภูวดล    จงท่วมกลาง
2. เด็กหญิงวาโย    รุนกระโทก
3. เด็กหญิงพิวนภา    สาสาย
1. นายธงชัย    แซวจันทึก
2. นายวันชัย    ปะมุสะกะ
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุวิมล    เรืองสา
2. เด็กหญิงอรดา    ลาภาชัย
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์    ทองย่อย
1. นางสาวนัทธมน    ผดาการ
2. นางอรกรานต์    กาเผือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................