งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศรุต    หน่องจันทร์
1. นางสาวอิ๋ง    ทาราพรม
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววิสสุตา    พุทโสม
1. นางนิภาพร    จัทร์อิน
3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายณะขจร    ไชยศรี
1. นางสาวครองสุข    ทากุ
4 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกัลย์ชิตา    มีละถาโก
1. นายคณพศ    คณะรูป
5 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายธนวัฒน์    หาดี
1. นางอุไรพร    จันทรา
6 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุดาภา    เที่ยงตรง
1. นางขวัญตา    คำทา
7 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายวัฒนันท์    บุตรจันทร์
1. นางอมรศรี    แฝงเพ็ชร
8 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายพีระพงษ์    โพธารินทร์
1. นางสาววริญญา    ไชโยธา
9 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายธีระพล    ธิวะพล
1. นางสาววิชญษพร    ภาเรือง
10 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุดารัตน์    อัศวภูมิ
1. นางสาวอรวรรณ    สุดาชม
11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวศมลรัตน์    บุญทาป
1. นายกิตติศักดิ์    หาญกล้า
12 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสาริกา    อำไพพันธ์
1. นางสาวสุกัญญา    สำเภา
13 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกุลณัฐ    อุปัชฌาย์
1. นางพนิดา    ก้อนคำ
14 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพิิชชารัตน์    แดงสด
1. นางขวัญใจ    จันทนะชาติ
15 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศรพลอย    มลสิงห์
1. นายโชติทิวัตถ์    ทองยศ
16 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายอนุชา    พงษ์พันนา
1. นายวชิระ    ขินหนองจอก
17 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายคมสันต์    เวียงอินทร์
1. นายสงัด    โคมทอง
18 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุดารัตน์    สุดเสน
1. นายอุลย์    หลักชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................