งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภัทราวุฒิ    สีน้ำเงิน
1. นายพิชิต    คติอุดมพร
2 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงมินตรา    ทุ่มโมง
1. นางฐิติมา    บุญพิมล
3 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงหนูพัด    ไพจิตร
1. นายวิศวัฒน์    ทัศบุตร
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงรติกร    จุลพันธ์
1. นางสาวชุติมาภรณ์    บัวลา
5 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา    สุขกัลยา
1. นางนิตยา    สระสินธุ์
6 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนัชชา    ศรีวิสุทธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์    บุตรภักดิ์
7 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวรินธา    มณเทียร
1. นางอุไรพร    จันทรา
8 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร    ผิวอ้วน
1. นายสว่างพงษ์    พงษ์สุพรรณ์
9 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายไชยวุฒิ    แฝงเพ็ชร
1. นางอมรศรี    แฝงเพ็ชร
10 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปัญญาแสน    รัตนา
1. นางรุ่งกาญจน์    พรหมศรี
11 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอนันตชัย    ถนอมชาติ
1. นางชมพูนุช    เกื้อทาน
12 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร    ทองก้อน
1. นางสาววิชญษพร    ภาเรือง
13 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงยอแสง    เถิงบุญ
1. นางปราถนา    ดวงมาลา
14 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายเอกชัย    สำราญ
1. นางสาวชนกฤดี    คุรินทร์
15 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศราวุธ    แสวงสุข
1. นางปรานี    นารีวงศ์
16 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายจารุศิริ    อารีภักดิ์
1. นางสาวสุกัญญา    สำเภา
17 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศรไชย    รื่นเริง
1. นางพนิดา    ก้อนคำ
18 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศกร    บัวหลวง
1. นางสาววศินี    ธรรมศรี
19 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สีเสมอ
1. นายโชติทิวัตถ์    ทองยศ
20 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวรัตนา    บุบผา
1. นายวชิระ    ขินหนองจอก
21 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภัทรเวช    ใจซื่อ
1. นายสงัด    โคมทอง
22 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเกษสิรินทร์    ผดุงเวียง
1. นางสาวณัฎฐ์วรินทร์    พูลคลองตัน
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    บุญไชย
1. นางสาวจินดาภรณ์    ช่วยสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................