งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายกิตติเดช    ลอยหา
2. นายธนกฤต    โชคพิพัฒน์ทวี
1. นางธัญญาภรณ์    มีทองแสน
2. นางภัทรจันทร์    อุปัญญ์
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายปิยะวัฒน์    ปิ่นทอง
2. นางสาววิสสุตา    พุทโสม
1. นางนิตยา    ชาคำรอด
2. นางสาวแสงสุรีย์    โภคทรัพย์
3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพิชญารัตน์    ยอดสิงห์
2. นางสาวณัฐริกา    ทานะขันธ์
1. นางสาวครองสุข    ทากุ
2. นางวิภารัตน์    คณะพันธ์
4 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ศรีเนตร
2. นางสาวภัณทิรา    ฉายเลิศโฉม
1. นายกิตติศักดิ์    รัตนศรี
2. นายธนเชษฐ์    วันนา
5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุกัญจนา    ขำตา
2. นางสาวสุพิชชา    ทองสุข
1. นางสาวรุ่งฤดี    เกื้อทาน
2. นางเพ็ญนภา    พันธ์ศรี
6 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายทิฆัมพร    ทองชุม
2. นางสาวกัญญารัตน์    หมุนคำ
1. นายชาญณรงค์    หวานใจ
2. นางณัฐธยาน์    ขันบุตร
7 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายวัชรพล    สาลี
2. นางสาวสุนิตา    คันทรุขา
1. นางสาวชนกฤดี    คุรินทร์
2. นางนันทนา    สมงาม
8 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายณรากร    แก้วศรี
2. นางสาวลัทธิดา    ไชโยธา
1. นายคมไผ่    พรรณา
2. นายอภินันต์    แก้วใส
9 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายสายฟ้า    โทพิลา
2. นายนพนัย    ไชยครุฑ
1. นายโชติทิวัตถ์    ทองยศ
10 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอรพิชญ์    จินดาศิลป์
2. นายธีรวัฒน์    อุทธิสาร
1. นางประไพศรี    โล่ห์คำ
2. นายรณภณ    วงค์หนายโกฏ
11 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวประกายดาว    สุวะไกร
2. นางสาวราตรี    แสนสี
1. นายสงัด    โคมทอง
2. นายอนุสรณ์    ยุตะวัน
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวอารยา    ตุ่นต้น
2. นางสาววิไลวัลย์    ต้นโพธิ์
1. นางสาวธีรนุช    นนทะบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................