งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายฑีปกร    เเพงเนตร
2. เด็กชายภาณุพงษ์    วงค์กันหา
1. นางธัญญาภรณ์    มีทองเเสน
2. นางภัทรจันทร์    อุปัญญ์
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ชาววัง
2. เด็กชายสิริชัย    คุนุพันธ์
1. นางนิตยา    ชาคำรอด
2. นางสาวแสงสุรีย์    โภคทรัพย์
3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอัษฎายุทธ    มณีใสย
2. เด็กหญิงกุลสตรี    เชื้อพันธ์
1. นางสาวนันทิวา    รักธรรม
2. นางสาวปทิตตา    เจตนา
4 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศรัณย์    ผาแดง
2. นายเนติพัฒน์    เรืองหงษา
1. นายกิตติศักดิ์    รัตนศรี
2. นายธนเชษฐ์    วันนา
5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    ผานัตต์
2. เด็กชายวิษณุ    บุญตะวัน
1. นางสาวรุ่งฤดี    เกื้อทาน
2. นางเพ็ญนภา    พันธ์ศรี
6 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนินทร    ทองชุม
2. เด็กชายอนวัช    สิถิระบุตร
1. นายนัยจิตร    ไพโสภา
2. นางสาวสมพงษ์    วรรณโสภา
7 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธีระเดช    กองพร
2. เด็กชายไพสุวรรณ    แรกเลียง
1. นางสาวชนกฤดี    คุรินทร์
2. นางนันทนา    สมงาม
8 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายศุภชัย    สารทอง
2. นายณัฐพล    แสนทวี
1. นายคมไผ่    พรรณา
2. นายอภินันต์    แก้วใส
9 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กชายไชยสิทธิ์    อ่อนแสง
2. เด็กชายธนวัฒน์    หงษ์พันธ์
1. นางประไพศรี    โล่ห์คำ
2. นายรณภณ    วงค์หนายโกฏ
10 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธัญลักษ์    นาคสุด
2. เด็กชายวรวิทย์    พิกุล
1. นางสาวณัฎฐ์วรินทร์    พูลคลองตัน
2. นางสาวรัตนาภรณ์    สารรัตน์
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวรดา    วะณานิชย์
2. เด็กชายธนะศักดิ์    คนตรง
1. นางสาวธีรนุช    นนทะบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................