งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 285
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายนันทวัฒน์    หงษ์คำ
2. นายณัฐวุฒิ    เกื้อกูล
3. นายอารัฐ    พิมพ์สุด
1. นายกิติ    ครองบุญ
2. นายทรงไทย    ไชยโย
2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวพรนภา    ใจแก้ว
2. นางสาวธัญสิตา    มณีเขียว
3. นางสาวสาลิกา    ภาคน้อย
1. นางกนกวรรณ    บั้งทอง
2. นางสาวปิยวรรณ    ผ่าโผน
4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายอิสระ    ผิวทอง
2. นางสาวณัฐธิดาพร    สายสุด
3. นางสาวพุธิตา    จันลาภา
1. นายพงศภัค    สายสุด
2. นางรัตนา    รักจันทร์
5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุชาดา    จันทะนาม
2. นางสาวสุรดา    อุดมมา
3. นางสาวจริยา    โสบุญ
1. นางวาสนา    ไกรแก้ว
2. นายสรัล    วันทอง
6 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นายชินวัตร    ป่าอ้อย
2. นายวิชัย    ป่าเขือ
3. นางสาวเจนจิรา    จันทวรรณ์
1. นายคมไผ่    พรรณา
2. นางพนิดา    ก้อนคำ
7 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาวปิยธินันท์    สมรักษ์
2. นางสาวพรธิยา    สีไสไพ
3. นางสาวศศิญา    ธุมาลา
1. นางกีรติ    สายสิงห์
2. นายโชติทิวัตถ์    ทองยศ
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ 1. นางสาววงเดือน    นึกอุ่นจิตร์
2. นางสาวสิรภัทร    อินธิจักร
3. นางสาวอัมพร    ถิ่นขาม
1. นางสาวจินดาภรณ์    ช่วยสุข
2. นางสุภักดี    บุญเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................